До уваги авторів


Вимоги до оформлення статті

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ДАК України та мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог, слід жирним накресленням шрифту виділити заголовки таких елементів статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень. Статті, які не відповідають вимогам до фахових статей, до друку не приймаються. Статті публікуються українською  або англійською мовами. Обсяг статті – 10-12 сторінок (без урахування анотацій та списку використаних джерел). Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman, з одинарним міжрядковим інтервалом та кеглем – 14 пт.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми.

Анотації (українською та англійською) набираються кеглем 12 пт. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним. Реферат статті англійською мовою (1800 знаків) повинен бути структурованим (слідувати логіці опису результатів у статті), інформативним (не містити загальних слів), змістовним (відображати основний зміст статті та результати досліджень).

Посилання на літературу в тексті наводять в круглих дужках із зазначенням прізвища автора (чи редактора) та через кому рік видання (якщо авторів два, то вказують обох авторів, якщо три і більше, то посилання подають за першим прізвищем із зазначенням «та ін.», «et al.» (до прикладу: Павлюк, 2014; Павлюк, Медведєв, 2004; Наумко та ін., 2017)). Кілька посилань в дужках подаються в порядку за роками, а при збігу років – за алфавітом. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: (Павлюк, с. 12)). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (до прикладу: (Павлюк, с. 12; Наумко, с. 25)).

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки подають у форматі *.tif (роздільна здатність не менш ніж 300 dpi). Ромір шрифту підпису рисунка – 10 пт, умовних позначень – 9 пт).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word з допомогою функції «Додати таблицю». Розмір шрифту шапки таблиці – 9 пт, тексту таблиці – 10 пт. Таблиці повинні мати тематичні заголовки, обов’язкові вертикальні графи, які повинні бути заповнені, заголовки граф (т. зв. шапка, або головка) мають відбивати їхній зміст. За розміром таблиця та графічний матеріал із підписом до нього не повинні перевищувати формат робочого поля сторінки журналу (126×220 мм).

Формули  набирають у формульному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт Times New Roman, 11 кегль. Фізичні величини вказують в одиницях СІ. Символи, позначені латинськими літерами (крім хімічних елементів), набирають курсивом.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.

У скороченнях грошових та метричних одиниць, а також скороченнях млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) крапка не ставиться. Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл (CTRL+SHIFT+SPACE).

Треба розрізняти символи «—», «–» та «-». Перший із них у рукописах не використовують. Якщо в тесті є абревіатура, то слід подавати її в дужках при першому згадуванні.

Список використаних джерел, що приводиться наприкінці публікації, повинен бути оформлений відповідно до вимог APA (American Psychological Association). Список літератури складають в алфавітному порядку. Якщо стаття подається українською або російською мовами, спочатку наводяться кириличні джерела, далі – латиницею. У бібліографічному описі слід вказувати всіх авторів, а не скорочувати до трьох. Список літератури дублюється окремим файлом, у якому бібліографічний опис кириличних джерел транслітерується латиницею (назви перекладаються на англійську). У кириличних джерелах наприкінці вказувати [in Ukrainian], [in Russian].

Перелік посилань наводять з індексами DOI, наведеними на сайті http://www.crossref.org. Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://ukrlit.org/transliteratsiia. Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://www.translit.net.

Підготовка файлів до подачі

До редакційної колегії подається: файл з текстом статті, названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською анотацією (Анотація_Прізвище) та, за необхідності, файли з рисунками, графіками, таблицями тощо. Підрисункові підписи подаються окремим файлом. Обов’язково подається: рецензія; відомості про автора (українською та англійською). Перед відправкою файлу переконайтеся у тому, що дотримані всі вимоги редакційної колегії, наявні всі складові відправлення: стаття, анотації (укр., англ.), ключові слова (укр., англ.), дані про автора(-ів) (Прізвище, Ім’я, По батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (укр. та англ.), ORCID ID/Researcher ID, e-mail, контактний телефон).

Відповідальність

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, біобібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен.