Редакційна колегія журналу

Головний редактор

М. І. Павлюк

Мирослав Павлюк, директор Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор (ORCID ID: 0000-0001-8741-0624), є головним редактором наукового журналу «Геологія і геохімія горючих копалин».

М.І. Павлюк – фахівець у галузі геології горючих копалин; його наукові інтереси зосереджені на ключових проблемах нафтогазової геології, тектоніки, взаємозв’язку формацій, геологічної еволюції та нафтогазоносності, на розробці методики формаційного та порівняльно-тектонічного аналізів для цілей прогнозу і оцінки нафтогазоносності конкретних регіонів (півдня та заходу України, акваторій Чорного та Азовського морів, і нових слабо вивчених регіонів світу, зокрема арктичних Баренцового та Карського морів). Ним вперше виконано формаційний аналіз нафтогазоносних комплексів півдня України, що є одним з пріоритетних напрямів сучасної геології і, має теоретичне і практичне значення.

У 1965 р. закінчив геологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. З 1965 р. працює в ІГГГК НАН України на посадах інженера, ст. інженера, молодшого наукового співробітника (1965-1970 рр.). В 1970-1973 рр. – навчався в аспірантурі під керівництвом академіка Г.Н.Доленка. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію “Особливості тектоніки Центрального Причорномор’я (у зв’язку з нафтогазоносністю)” за спеціальністю “Геотектоніка”. З 1974 по 1983 рр. – вчений секретар Інституту; у 1987-1988 рр. – завідувач лабораторією проблем нафтогазоносності акваторій, з 1988 р. по сьогоднішній день – завідувач відділу геології нафти і газу.

У 1997 р. захистив докторську дисертацію “Мезозой-кайнозойська еволюція і нафтогазоносність Азово-Чорноморського шельфу”. З 1998 р. працює на посаді заступника директора з наукової роботи ІГГГК, з 2000 р. – директора Інституту.

Член-кореспондент НАН України з 2006 р., професор за спеціальністю «геологія нафти і газу» (2005 р.). Академік НАН України з 2018 р.

М.І.Павлюку належить більше 160 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі 13 монографічних.

Основні монографії з авторством М.І.Павлюка: “Тектоніка і формації області зчленування Східно-Європейської платформи і Скіфської плити” (1978р.); “Фациальные особенности меловых отложений юга Украины” (1981 р.); “Геологические формации нефтегазоносных провинций Украины” (1984 р.); «Геология шельфа УССР” (1986 р.); “Разломная тектоника и нефтегазоносность Украины” (1989 р.); “Геодинамика и нефтегазоносность Арктики” (1993р.); “Панкардія: проблеми еволюції” (2004 р.); “Нафтогазоносність рифтогенів” (2004 р.); “Карпатська нафтогазоносна провінція” (2004 р.).

М.І. Павлюк був організатором та учасником багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, симпозіумів, нарад з актуальних проблем геотектоніки та нафтогазоносності. Постійно займається підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації, під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. В Інституті ним створена нова наукова школа “Геодинаміка нафтогазоносних провінцій”.

Він є головою Наукової ради з проблеми “Геологія і геохімія горючих копалин” НАН України, головним редактором журналу “Геологія і геохімія горючих копалин”, членом редколегії журналу “Геодинаміка”, головою спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при ІГГГК НАН України, членом бюро Західного Наукового Центру (ЗНЦ) НАН України та головою секції “Науки про Землю” ЗНЦ, академіком Української нафтогазової академії (УНГА) та членом президії УНГА. У 2003 р. нагороджений медаллю “За працю і звитягу”.

Заступник головного редактора

Заступник головного редактора – Ігор Наумко, завідувач відділу геохімії  глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, член-кореспондент НАН України, доктор геологічних наук, професор, ORCID ID: 0000-0003-3735-047X.

Відповідальний секретар

Відповідальний секретар – Мирослава Козак, завідувачка сектору науково-технічної інформації Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна.

Члени редколегії:

 • Ігор Багрій – заступник директора з наукової роботи, Інститут геологічних наук НАН України, Україна, доктор геологічних наук, професор, ORCID ID: 0000-0001-7280-4065;
 • Анна Висоцька – професор, Варшавський університет, Польща, ORCID ID: 0000-0003-1015-5033;
 • Анатолій Галамай – завідувач відділу геохімії осадових товщ нафтогазоносних провінцій Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, ORCID ID: 0000-0003-4864-6401;
 • Олег Гнилко – провідний науковий співробітник відділу проблем геології Карпат Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, ORCID ID: 0000-0001-5983-952X;
 • Костянтин Григорчук – провідний науковий співробітник відділу седиментології провінцій горючих копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, ORCID ID: 0000-0003-1595-0968;
 • Юрій Колтун – провідний науковий співробітник відділу седиментології провінцій горючих копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, ORCID ID: 0000-0001-9884-5957;
 • Юрій Крупський – професор кафедри геологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету Львівського Національного університету ім. Івана Франка, Україна, доктор геологічних наук, професор;
 • В’ячеслав Лукінов – професор кафедри «Геології та розвідки родовищ корисних копалин» Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна, доктор геолого-мінералогічних наук, ORCID ID: 0000-0002-5853-9055;
 • Валентин Максимчук – директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Україна, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, ORCID ID: 0000-0003-3954-6521;
 • Анатолій Махнач – головний науковий співробітник Республіканського унітарного підприємства «Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут», доктор геолого-мінералогічних наук, академік Білоруської академії наук, Білорусь, професор;
 • Тадеуш-Марек Перит – Польський державний геологічний інститут, доктор наук, професор, Польща, ORCID ID: 0000-0002-8017-1701;
 • Андрій Побережський – заступник директора з наукової роботи Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, ORCID ID: 0000-0002-4622-0725;
 • Наталія Радковець – завідувачка відділу седиментології провінцій горючих копалин  Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, докторка геологічних наук, професорка, ORCID ID: 0000-0002-1770-6996;
 • Георгій Рудько – голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, Україна, доктор геолого-мінералогічних, географічних, технічних наук, професор, ORCID ID: 0000-0001-7752-4310;
 • Татяна Соловей – Державний геологічний інститут – Державний дослідний інститут, професор, Польща, ORCID ID: 0000-0001-8949-4075;
 • Юрій Хоха – старший науковий співробітник відділу проблем геотехнології горючих копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, кандидат геологічних наук, старший дослідник, ORCID ID: 0000-0002-8997-9766;
 • Мирослава Яковенко – учений секретар Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, кандидат геологічних наук, старший  дослідник, ORCID ID: 0000-0001-8967-0489.