Редакційна колегія журналу

Головний редактор

М. І. Павлюк

Мирослав Павлюк, директор ІГГГК НАН України, академік НАН України, являється головним редактором наукового журналу «Геологія і геохімія горючих копалин».

М.І. Павлюк – фахівець у галузі геології горючих копалин; його наукові інтереси зосереджені на ключових проблемах нафтогазової геології, тектоніки, взаємозв’язку формацій, геологічної еволюції та нафтогазоносності, на розробці методики формаційного та порівняльно-тектонічного аналізів для цілей прогнозу і оцінки нафтогазоносності конкретних регіонів (півдня та заходу України, акваторій Чорного та Азовського морів, і нових слабо вивчених регіонів світу, зокрема арктичних Баренцового та Карського морів). Ним вперше виконано формаційний аналіз нафтогазоносних комплексів півдня України, що є одним з пріоритетних напрямів сучасної геології і, має теоретичне і практичне значення.

У 1965 р. закінчив геологічний факультет Львівського державного університету ім.Івана Франка. З 1965 р. працює в ІГГГК НАН України на посадах інженера, ст. інженера, молодшого наукового співробітника (1965-1970 рр.). В 1970-1973 рр. – навчався в аспірантурі під керівництвом академіка Г.Н.Доленка. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію “Особливості тектоніки Центрального Причорномор’я (у зв’язку з нафтогазоносністю)” за спеціальністю “Геотектоніка”. З 1974 по 1983 рр. – вчений секретар Інституту; у 1987-1988 рр. – завідувач лабораторією проблем нафтогазоносності акваторій, з 1988 р. по сьогоднішній день – завідувач відділу геології нафти і газу.

У 1997 р. захистив докторську дисертацію “Мезозой-кайнозойська еволюція і нафтогазоносність Азово-Чорноморського шельфу”. З 1998 р. працює на посаді заступника директора з наукової роботи ІГГГК, з 2000 р. – директора Інституту.

Член-кореспондент НАН України з 2006 р., професор за спеціальністю «геологія нафти і газу» (2005 р.). Академік НАН України з 2018 р.

М.І.Павлюку належить більше 160 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі 13 монографічних.

Основні монографії з авторством М.І.Павлюка: “Тектоніка і формації області зчленування Східно-Європейської платформи і Скіфської плити” (1978р.); “Фациальные особенности меловых отложений юга Украины” (1981 р.); “Геологические формации нефтегазоносных провинций Украины” (1984 р.); «Геология шельфа УССР” (1986 р.); “Разломная тектоника и нефтегазоносность Украины” (1989 р.); “Геодинамика и нефтегазоносность Арктики” (1993р.); “Панкардія: проблеми еволюції” (2004 р.); “Нафтогазоносність рифтогенів” (2004 р.); “Карпатська нафтогазоносна провінція” (2004 р.).

М.І. Павлюк був організатором та учасником багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, симпозіумів, нарад з актуальних проблем геотектоніки та нафтогазоносності. Постійно займається підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації, під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. В Інституті ним створена нова наукова школа “Геодинаміка нафтогазоносних провінцій”.

Він є головою Наукової ради з проблеми “Геологія і геохімія горючих копалин” НАН України, головним редактором журналу “Геологія і геохімія горючих копалин”, членом редколегії журналу “Геодинаміка”, головою спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при ІГГГК НАН України, членом бюро Західного Наукового Центру (ЗНЦ) НАН України та головою секції “Науки про Землю” ЗНЦ, академіком Української нафтогазової академії (УНГА) та членом президії УНГА. У 2003 р. нагороджений медаллю “За працю і звитягу”.

Заступник головного редактора

Заступник головного редактора – Ігор Наумко, завідувач відділу геохімії  глибинних флюїдів ІГГГК НАН України, доктор геологічних наук.

Відповідальний секретар

Відповідальний секретар – Мирослава Козак, завідувач сектору науково-технічної інформації ІГГГК НАН України.

Члени редколегії:

 • Сергій Гошовський, директор УкрДГРІ, доктор технічних наук;
 • Костянтин Григорчук, в. о. завідувача відділу седиментології провінцій горючих копалин ІГГГК НАН України, доктор геологічних наук;
 • Михайло Деркач, заступник директора «Львівтрансгаз», кандидат технічних наук;
 • Данило Дригант, старший науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук;
 • Микола Євдощук, завідувач відділу вугільних родовищ ІГН НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук;
 • Богдан Клюк, президент УНГА, кандидат технічних наук;
 • Юрій Колтун, провідний науковий співробітник відділу седиментології провінцій горючих копалин, доктор геологічних наук, ІГГГК НАН України;
 • Юрій Крупський, професор кафедри геологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету Львівського Національного університету ім.. Івана Франка, доктор геологічних наук;
 • Ігор Куровець, завідувач відділу проблем нафтової геофізики ІГГГК НАН України, кандидат геолого-мінералогічних наук;
 • Ярослав Лазарук, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу ІГГГК НАН України, доктор геологічних наук;
 • Вячеслав Лукінов, заступник директора ІГТМ НАН України, доктор геологічних наук;
 • Валентин Максимчук, директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук;
 • Андрій Побережський, заступник директора з наукової роботи ІГГГК НАН України, кандидат геолого-мінералогічних наук;
 • Григорій Рудько, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, доктор геолого-мінералогічних, географічних, технічних наук;
 • Орест Ступка, завідувач відділу проблем геології Карпат ІГГГК НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор;
 • Василь Узіюк, професор кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського Національного університету ім. Івана Франка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор;
 • Мирослава Яковенко, учений секретар ІГГГК НАН України, кандидат геологічних наук,.
 • Анатолій Махнач, головний науковий співробітник Республіканського унітарного підприємства «Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут», доктор геолого-мінералогічних наук, академік Білоруської АН, професор;
 • Тадеуш-Марек Перит, доктор наук, професор, Польський державний геологічний інститут;
 • Юзеф Хованець, доктор наук, професор, Карпатське відділення Польського державного геологічного інституту;
 • Ганс Шонлауб, доктор наук, професор, Геологічна служба Австрії (Відень, Австрія).