Опубліковано

ОЛІСТОСТРОМА В ОЛІГОЦЕНІ КРОСНЕНСЬКОГО (ТУРКІВСЬКИЙ СУБПОКРИВ) І ДУКЛЯНСЬКО-ЧОРНОГОРСЬКОГО ПОКРИВІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Головна > Архів > №1 178 (2019) > 5-20


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (178) 2019, 5-20.

https://doi.org/

Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ, Мирослав ПАВЛЮК, Альберт МЕДВЕДЄВ, Мирослав ТЕРНАВСЬКИЙ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Описано олістостромові горизонти у складі нижньоверховинської підсвіти в Турківському субпокриві Кросненського покриву і в лусках Ставнянського субпокриву Дуклянсько-Чорногорського покриву. Раніше публікувалися численні відомості про олістострому у складі лусок Кросненської зони, наближених до Дуклянських складок. Матрикс в описаних горизонтах представлений породами кросненської літофації: здебільшого сірими карбонатними аргілітами, алевролітами і пісковиками. Олістостромові горизонти являють собою хаотичну масу часто інтенсивно зім’ятих порід олігоценового матриксу і старших за віком флішових утворень крейди–палеогену: олістолітів, а також перевідкладених порід, утворених шляхом розмиву давніших порід у палеобасейні. Вони надходили в басейн з кордильєр (низки островів), які, очевидно, розділяли дусинський і кросненський палеобасейни, унаслідок гравітаційних процесів. Існує версія походження олістолітів, згідно з якою вони відривалися від тектонічних покривів під час їхнього насування. Вона спростовується цілою низкою аргументів.

Ключові слова

Кросненський, Дуклянсько-Чорногорський покриви, Бітлянсько-Свидовецький, Турківський, Ставнянський субпокриви, нижньоверховинська підсвіта, олістостромові горизонти, кордильєра.

Використані літературні джерела

Вивчення геологічної будови і перспектив нафтогазоносності зони зчленування Дуклянського, Чорногорського і Кросненського покровів Українських Карпат в 1991–1994 рр. : звіт / В. Є. Шлапінський, В. В. Глушко, В. В. Кузовенко. – Л. : Фонди ДП «Західукргеологія», 1994. – Т. 1. – 165 с.

Глушко В. В., Кузовенко В. В., Шлапінський В. Є. Нові погляди на геологічну будову північно-західної частини Дуклянського покрову Українських Карпат // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 1999. – Вип. 13. – С. 94–101.

Глущенко Л. А. Підводно-зсувні дислокації тонкоритмічного флішу в басейні рік Латориця і Жденівка (Східні Карпати) // ДАН УРСР. Сер. Б. – 1968. – № 3. – С. 236–238.

Глущенко Л. А. Геологическое строение и подводно-оползневые образования южного склона Украинских Карпат в верховьях Латорицы и Рики : автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук : спец. 04.00.01: Геология. – Львов, 1972. – 19 с.

Глущенко Л. А., Жигунова З. Ф., Кузовенко В. В., Лозыняк П. Ю. Олистострома в олигоценовых отложениях Кросненской (Силезской) зоны Украинских Карпат // Материалы XI конгр. КБГА (литология). – Киев : Наук. думка, 1980. – С. 55–64.

Грузман А. Д., Смирнов С. Е. Олистостром в верхнекросненской подсвите Украинских Карпат // ДАН УССР. Сер. Б. – 1982. – № 10. – С. 11–14.

Грузман А. Д., Смирнов С. Є. Олістостроми кросненської світи Українських Карпат // Там само. – 1985. – № 4. – С. 17–20.

Доленко Г. Н. Геология нефти и газа Карпат. – Киев : Изд-во АН УССР, 1962. – 367 с.

Круглов С. С. Геодинамическое развитие в раннем мелу Утесовых зон Советского Закарпатья // XIV конгр. КБГА : тез. докл. – София, 1989. – С. 385–388.

Кульчицкий Я. О. Олистостромы, олистолиты и другие подводно-оползневые явления во флише Восточных Карпат // Материалы XI конгр. КБГА (литология). – Киев : Наук. думка, 1980. – С. 119–130.

Леонов М. Г. Олистостромы и их генезис // Геотектоника. – 1978. – № 5. – С. 18–33.

Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія : у 8 кн. Кн. 2 : Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський та ін. ; Нац. акціонерна компанія «Нафтогаз України» та ін. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 400 с.

Отчет о геологических исследованиях на площади Лопушное–Соймы Закарпатской области УССР, проведенных в 1954 г. / С. С. Клищ. – Львов : Фонди ДП «Західукргеологія», 1955. – 121 с.

Отчет о геологических исследованиях, проведенных на площади Сигловатое Львовской области УССР в 1962 г. / И. П. Мочалин, Л. П. Некрасова. – Львов : Фонди ДП «Західукргеологія», 1963. – 167 с.

Отчет о групповом геологическом доизучении и комплексной съемке масштаба 1 : 50 000 на площади Вышков Ивано-Франковской и Закарпатской областей УССР в 1978–1982 г?г. (листы М-34-120-А, В; М-34-131-Б; М-34-132-А, В) / В. В. Кузовенко, З. Ф. Жигунова, В. А. Бунда ; Львов. ГЭ. – Львов : Фонди ДП «Західукргеологія», 1982. – 218 с.

Отчет о поисково-съёмочных работах масштаба 1 : 25 000, проведенных на площади Люта Закарпатской области УССР в 1964–1965 гг. / З. Ф. Жигунова, Ж. С. Коваль, В. Г. Петров ; Трест «Львовнефтегазразведка», КГП. – Львов : Фонди ДП «Західукргеологія», 1966. – Т. 1–2. – 150 с.

Отчет о результатах групповой комплексной геологической съемки масштаба 1 : 50 000, проведенной на площади Климец Львовской и Закарпатской областей УССР в 1973–1976 гг. / В. В. Кузовенко, З. Ф. Жигунова, В. Г. Петров ; Трест «Львовнефтегазразведка», КГП. – Львов : Фонди ДП «Західукргеологія», 1977. – 185 с.

Царненко П. Н. Геологическое строение Полонинско-Черногорских и Горганских Карпат : автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. – Львов, 1974. – 23 с.

Шакин В. А., Сандлер Я. М. Гипсы в олигоценовом флише Карпат // Тр. УкрНИГРИ. – 1963. – № 6. – С. 110–173.

Шлапінський В. Про границю між олігоценом і міоценом в Бориславсько-Покутському покрові Передкарпатського прогину і Складчастих Карпатах // Праці НТШ. – 2012. – Т. 30 : Геол. зб. – С. 100–118.

Shlapinskyi V. E. Pokuttia deep fault and its influence on tectonics and the oil- and gas-bearing of the south-eastern segment of the Carpathians // Геодинаміка/Geodynamics. – 2018. – № 2 (25). – С. 53–69.