Опубліковано

ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ФЛІШОВИХ ПОКРИВІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Головна > Архів > № 2 (179) 2019 > 5-27


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 2 (179) 2019, 5-27.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.02.005

Мирослав ПАВЛЮК, Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ, Олеся САВЧАК, Мирослав ТЕРНАВСЬКИЙ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Вивчався крейдовий і палеогеновий фліш Дуклянсько-Чорногорського, Буркутського, Магурського, Мармароського та Пенінського покривів, що в північно-захід-ному секторі Українських Карпат біля кордонів з Польщею і Словаччиною (Лемківський сегмент) відзначаються дуже похилими насувами. Просторово ці тектонічні одиниці розташовані в межах так званого гідротермального поля, у цілому не сприятливого щодо присутності тут вуглеводнів у значних масштабах. Проте в ньому виокремлені невеликі за площею ділянки з перевагою вуглеводнів у складі газів. Із ділянками, що просторово тяжіють до Закарпатського прогину, слід пов’язувати перспективи газоносності району.

Ключові слова

внутрішні флішові покриви, гідротермальне поле, склад вільних газів, нафтогазоносність, перспективні ділянки, Закарпатський прогин.

Використані літературні джерела

Баранов, И. Г. (1954). Геологическое строение северо-западной части Восточных флишевых Карпат и перспективы нефтегазоносности. Львов: ВНИГРИ, Зап. Укр. экспед.

Габинет, М. П., Кульчицкий, Я. О., Матковский, О. И., Ясинская, А. А. (1977). Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат (Ч. 2). Львов: Вища школа.

Глушко, В. В., Кузовенко, В. В., Шлапінський, В. Є. (1998). Нові погляди на геологічну будову північно-західної частини Дуклянського покрову Українських Карпат. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол., 13, 94–101.

Глушко, В. В., Кузовенко, В. В., Шлапінський, В. Є (2007). Геологічна карта Українських Карпат, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області України (масштаб 1 : 100 000, Ю. З. Крупський (ред.)). Київ: Фонд ЗАТ «Концерн Надра».

Денега, Б. І., Вишняков, І. Б., Година, Ю. М. та ін. (1993). Розробити нові та відкоректувати традиційні напрямки пошуків вуглеводнів на суміжних територіях України, Польщі та Словаччини на основі досвіду сторін, аналізу нафтогазоносності та розробки моделі будови піднасуву Карпат (Кн. 1–2). Львів: УкрДГРІ, Фонди ДП  «Західукргеологія».

Жигунова, З. Ф., Коваль, Ж. С., Петров, В. Г. (1966). Отчет о поисково-съемочных работах масштаба 1 : 25 000, проведенных на площади Люта Закарпатской области УССР в 1964–1965 гг. (Т. 1). Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Жигунова, З. Ф., Коваль, Ж. С., Петров, В. Г. (1968). Отчет о поисково-съемочных работах масштаба 1 : 25 000, проведенных на площади Перечин Закарпатской области УССР в 1966–1967 гг. (Т. 1). Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Жигунова, З. Ф., Петров, В. Г., Коваль, Ж. С. (1969). Отчет о поисково-съемочных работах масштаба 1 : 25 000, проведенных на площади Турья Поляна Закарпатской области УССР в 1969 г. (Т. 1). Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Жиловский, Н. И., Дабагян, Н. В., Смирнов, С. Е. (1961). Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности площади Свалява–Нелипино (Закарпатская область) (Т. 1). Львов: Фонды УкрГГРИ.

Зациха, Б. В. (1989). Кристаллогенезис и типоморфные особенности минералов ртутного и флюоритового оруденения Украины. Киев: Наукова думка.

Кантолинский, С. И., Пономарева, С. В. (1962). Отчет о геологических исследованиях, проведенных на площади Поляна, Закарпатской области в 1961 г. Львов.

Кантолинский, С. И., Коваль, Ж. С., Алексеев, В. Л. (1963). Отчет о геологических исследованиях, проведенных на площади Березник, Закарпатской области в 1962 г. (Т. 1–2). Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Кантолинский, С. И., Коваль, Ж. С., Алексеев, В. Л. (1964). Отчет о геологических исследованиях, проведенных на площади Кушница, Закарпатской области в 1963 г. Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Колодій, В. В., Бойко, Г. Ю., Бойчевська, Л. Е. та ін. (2004). Карпатська нафтогазоносна провінція. Львів; Київ: Український видавничий центр.

Колодій, В. В. (2010). Гідрогеологія. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка.

Кузовенко, В. В., Шлапінський, В. Є., Мачальський, Д. В. (2001). Деталізація геологічної будови північно-західної частини Внутрішніх флішових покровів Українських Карпат з метою виявлення об’єктів, перспективних на нафту і газ (1998–2001 рр.). Львів: Фонди ДП «Західукргеологія».

Кульчицкий, Я. О., Лозыняк, П. Ю., Мархель, М. Д. (1966). Тектоника и перспективы нефтегазоносности южного склона Украинских Карпат (Т. 1, Тема 804). Львов: УкрНИГРИ, Фонды ГП «Запукргеология».

Лазаренко, Э. А., Гнилко, М. И., Зайцева, В. Н. (1968). Металлогения Закарпатья. Львов.

Лейе, Ю. А., Науменко, В. В., Теплов, В. П., Рогаченко, В. В. (1976). Регматические разломы, морфоструктуры и минералогения Украинских Карпат и Закарпатья. Киев. (Препр. АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов).

Мацьків, Б. В., Ковальов, Ю. В., Пукач, Б. Д., Воробканич, В. М. (2003). Державна геологічна карта України (масштаб 1 : 200 000. Карпатська серія. X (Сніна), M-34-XXXV (Ужгород), L-34-V (Сату Маре), В. В. Кузовенко (ред.), Г. Д. Досин (експерт НРР), Львівське відділення УкрДГРІ. Київ.

Молчанов, В. И. (1981). Генерация водорода в литогенезе. Новосибирск: Наука.

Муравинский, Э. С., Кузовенко, В. В., Спас, Е. Г. и др. (1964). Расчленение разрезов площадей глубокого бурения, разбуренных в 1963 году, обработка и обобщение материалов по профильному бурению в Карпатском регионе (Т. 1). Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Муравинский, Э. С., Кузовенко, В. В., Спас, Е. Г. и др. (1965). Расчленение разрезов площадей глубокого бурения и изучение глубинного строения Карпатской нефтегазоносной области по результатам обработки материалов параметрического бурения (Т. 1). Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Некрасова, Л. П., Даныш, В. В., Барановский, В. И. (1966). Отчет о поисково-съемочных работах масштаба 1 : 25 000, проведенных на площади Великий Березный Закарпатской области УССР в 1964–1965 гг. (Т. 1). Львов: Фонды ГП «Запукргеология».

Озерова, Н. А. (1980). О дегазации ртути из глубин Земли. В Геохимия процессов миграции рудных элементов (с. 43–53). Москва: Наука.

Озерова, Н. А., Пиковский, Ю. И. (1982). Ртуть в углеводородных газах. В Геохимия процессов рудообразования (с. 102–136). Москва: Наука.

Петрик, В. П. (1974). Отчет о результатах поисковых работ на минеральные воды, выполненных на участках Великий Березный и Симерки в 1973–1974 гг. Киев: Закарпатская ГРЭ, Фонды ГП «Запукргеология».

Славин, В. И. (1947). Новые данные по стратиграфии и тектонике юрских отложений так называемой «клиппеновой зоны» Карпат. В Материалы по геологии и гидрогеологии Укр. геол. упр. за 1946 г. (Сб. 4, с. 135–139). Киев: Уральск. геол. упр.

Филимончук, С. Р., Фролов, М. В. (1962). Минеральные и термальные воды Закарпатья: отчет Закарпатской геологической экспедиции за 1959–1962 гг. о результатах поисковых работ на минеральные и термальные воды. Берегово: Закарпатская ГРЭ, Фонды ГП «Запукргеология».

Шлапинский, В. Е. (1989). Геохимические аномалии Складчатых Карпат и их связь с нефтегазоносностью. В Проблемы геологии и геохимии горючих ископаемых запада Украинской ССР: тезисы докл. респ. конф. (Львов, 2–6 октября 1989 г.) (Т. 3, с. 77–78). Львов.

Шлапінський, В. Є., Глушко, В. В., Кузовенко, В. В. (1994). Вивчення геологічної будови і перспектив нафтогазоносності зони зчленування Дуклянського, Чорногорського і Кросненського покровів Українських Карпат в 1991–1994 рр. (Т. 1). Львів: Фонди ДП «Західукргеологія».

Шлапинский, В. Е. (2003). Прямые и непрямые признаки нефтегазоносности Украинских Карпат как новые критерии её оценки. В Новые идеи в науках о Земле: VI Междунар. конф. (Т. 1, с. 277). Москва.

Шлапінський, В. (2012). Деякі питання тектоніки Українських Карпат. Праці НТШ. Геол. зб., 30, 48–68.

Шлапінський, В. Є. (2015). Комплексна оцінка перспектив нафтогазоносності передової частини Складчастих Українських Карпат. В Геологія горючих копалин: досягнення і перспективи: Міжнар. наук. конф. (Київ, 2–4 верес. 2015 р.) (с. 248–251). Київ.

Щерба, В. М. (1965). Геологические результаты глубокого разведочного бурения за 1964 год на площадях Ходновичи, Садковичи, Нижанковичи, Воля-Блажевская, Ломна, Свалява, Теребля. Самбор: Фонды ГП «Запукргеология».