Опубліковано

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДОНОСНИХ КОМПЛЕКСІВ ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА (ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ)

Головна > Архів > № 3-4 (172–173) 2017 > 76-86


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 76-86.

Галина МЕДВІДЬ, Марія КОСТЬ, Ольга ТЕЛЕГУЗ, Роман ПАНЬКІВ, Олена ПАЛЬЧИКОВА, Орися МАЙКУТ, Ірина САХНЮК

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Вивченомакро- та мікрокомпонентний хімічний склад пластових вод кембрійського, девонського, кам’яновугільного водоносних комплексів Великомостівського газового родовища і поверхневих вод відкладів верхньої крейди. Проаналізовано зміни основних генетичних показників з глибиною та по площі, встановлено гідрогеохімічні умови їхнього походження, а також обчислено коефіцієнти гідрогеологічної закритості надр регіону.

Пластові води кембрійського та девонського комплексів мають високу мінералізацію, низьку сульфатність та хлорбромний показник і належать до хлоридно-кальцієвого типу з  високим ступенем метаморфізації. Підземні води кам’яновугільного періоду характеризуються нижчою мінералізацією, значною присутністю сульфатів  і гідрокарбонатно-натрієвим типом. За ступенем закритості структур підземні води у породах кембрійської та девонської систем належать до зони зі сповільненим водообміном, натомість кам’яновугільної – до зони зі значним водообміном.

Поверхневі води відкладів верхньої крейди є прісні, слабколужні, гідрокарбонатно-натрієвого типу. Високі значення перманганатної окисності у водах річок вказують на вплив техногенезу. На відсутність впливу глибинних вод території вказує також і гідрокарбонатний кальцієвий склад питних вод із сенон-туронського горизонту верхньої крейди.

Ключові слова

гідрогеологія, екологія, Великомостівське газове родовище, водоносні комплекси, коефіцієнт закритості структур, підземні та поверхневі води.

Використані літературні джерела

Анализ результатов глубокого бурения на нефть и газ в пределах Волыно-Подолии с целью обоснования работ по поискам коллекторов для захоронения сточных шахтных вод : отчет ИГГГИ АН УССР по теме Д 9/90 / В. В. Колодий, М. И. Павлюк, Б. П. Ризун и др. – Львов, 1989. – 97 с.

Атлас родовищ нафти і газу України : у 6 т. / гол. ред. М. М. Іванюта. – Львів : Центр Європи, 1998. – Т. 4. Західний нафтогазоносний регіон. – 328 с.

Гатальский М. А. Подземные воды и газы палеозоя северной половины Русской платформы. – Л. : Гостоптехиздат, 1954. – 173 с.

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. – [Наказ МОЗ України № 400 від 2010-05-12]. – К., 2010. – 48 с. – (Національний стандарт України).

Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну ріки Західний Буг / Р. П. Паньків, М. В. Кость, В. Ю. Гарасимчук та ін. // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матер. XІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 трав. 2012 р.) : зб. наук. ст. – Львів, 2012. – С. 41–44.

Кротова В. А. Роль гидрогеологических факторов в образовании, сохранении и разрушении нефтяных залежей // Тр. ВНИГРИ.  – Л. : Гостоптехиздат, 1957. – Вып. 103. – 128 с.

Кротова В. А. Гидрогеологические критерии нефтеносности. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 161 с.

Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К. : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.

Кушнір С. В., Кость М. В., Паньків Р. П. Хімічне зв’язування брому органічними речовинами із природних вод (фізико-хімічний аналіз) // Мінерал. журн. – 2014. – 36. – № 3. – С. 21–29.

Нефтепоисковые гидрогеологические критерии / под ред. В. А. Кротовой // Тр. ВНИГРИ. – Л. : Недра, 1969. – Вып. 277. – 294 с.

Паньків Р., Медвідь Г., Пальчикова О. Гідрогеохімічні особливості кембрійського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2015. – № 1–2 (166–167). – С. 145–160.

Паньків Р., Медвідь Г., Телегуз О., Пальчикова О. Геохімічна характеристика пластових вод нижньодевонського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матер. XІV міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. (Львів, 28–29 трав. 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 196–198.

Порівняльна характеристика хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Львівського прогину / Р. Паньків, Г. Медвідь, О. Пальчикова, О. Сенів // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матер. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29–30 трав. 2014 р.) : зб. наук. ст. – Львів, 2014. – С. 71–76.

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения : СанПиН 4630-88 / утв. МЗ СССР от 4 июля 1988 г. – М., 1988. – 69 с.