Опубліковано

ДВІ ГІПОТЕЗИ – ДВА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОХОДЖЕННЯ НАФТИ

Головна > Архів > № 1-2 (174-175) 2018 > 28-39


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1-2 (174-175) 2018, 28-39.

Орест СТУПКА

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Утворення нафти в таких великих кількостях мало місце тільки один раз в історії планети – у неогені, і не мало аналогів у минулі геологічні періоди. Це було пов’язане з післяпермським розколом Гондвани. Деcтрукція цього монолітного масиву, у якому було зосереджено 2/3 докембрійської сіалічної кори Пангеї з потужною (500–700 км) літосферою, привела до утворення рифтових зон. Її характерною рисою було те, що вони проявилися у внутрішніх плитових областях, не підпорядковувалися границям літосферних плит і не обумовлювалися їх взаємодією. Ці зони забезпечили глибокий дренаж «первозданної» недеплетованої нижньої мантії. Саме вона, а не деплетована верхня мантія, була джерелом флюїдних систем, насичених донаторами хімічних елементів, необхідних для синтезу нафти.

Ключові слова

неорганічний і органічний синтез, мантія, Пангея – 0, 1, 2, 3, Гондвана, Лавразія, рифтогенез, мантійні флюїдодинамічні системи, деплетація.

Використані літературні джерела

Бойко Г. Ю. Теоретичні аспекти нафтової геології (сучасний стан і шляхи дослідження) // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1992. – № 1 (78). – С. 4–11.

Генезис углеводородных флюидов и месторождений / отв. ред. А. Н. Дмитриевский, Б. М. Валяев. – М. : ГЕОС, 2006. – 315 с.

Глуховский М. З., Моралев В. М., Кузьмин М. И. Горячий пояс ранней Земли и его эволюция // Геотектоника. – 1994. – № 5. – C. 3–15.

Конторович А. Э. Осадочно-миграционная теория нафтидогенеза: состояние на рубеже ХХ и ХХІ вв., пути дальнейшего развития // Геология нефти и газа. – 1998. – № 10. – C. 8–16.

Левин Л. Э. Строение термической литосферы и астеносферы в океанах и на континентах // Геотектоника. – 2006. – № 5. – C. 39–49.

Лобковский Л. И., Никишин А. М., Хаин В. Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. – М. : Науч. мир, 2004. – 612 c.

Лукін О. Ю., Піковський Ю. І. Про роль глибинних і надглибинних флюїдів у нафтогазоутворенні // Геол. журн. – 2004. – № 2. – C. 21–33.

Неоднородности и конвекция в тектоносфере / Ю. М. Пущаровский, В. Л. Новиков, А. А. Савельева и др. // Геотектоника. – 1990. – № 5. – C. 3–8.

Порфирьев В. Б. Геологические аспекты проблемы миграции углеводородных флюидов верхней мантии // Дегазация Земли и тектоника. – М. : Наука, 1980. – С. 142–153.

Порфирьев В. Б. О природе нефти // Проблема происхождения нефти и газа и условия формирования их залежей. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – С. 26–41.

Порфір’єв В. Б. До питання про умови формування промислових нафтових скупчень // Геол. журн. – 1968. – № 4. – С. 3–31.

Пущаровский Ю. М. Линейность и нелинейность в геологии // Геотектоника. – 1999. – № 3. – C. 42–49.

Пущаровский Ю. М., Пущаровский Д. Ю. Опыт подхода к истории развития геосфер мантии Земли // Там же. – 2007. – № 1. – C. 6–15.

Ранняя история Земли. – М. : Mир, 1980. – 621 c.

Самойлов В. С., Ярмолюк В. В. Континентальный рифтогенез: типизация, магматизм, геодинамика // Геотектоника. – 1992. – № 1. – C. 3–20.

Ступка О. С. Генезис нафти – мобілістичний аспект проблеми // Геолог України. – 2009. – № 4. – С. 84–92.

Ступка О. С. Проблема походження нафти: її бачення в Карпатському регіоні // Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат. – Л., 2006. – С. 218–221.

Хаин В. Е. Крупномасштабная цикличность в тектонической истории Земли и её возможные причины // Геотектоника. – 2000. – № 6. – C. 3–14.

Хаин В. Е., Божко Н. А. Историческая геотектоника. Докембрий. – М. : Недра, 1988. – 382 c.

Чекалюк Э. Б. Теория минерального происхождения нефти // Происхождение и миграция нефти и газа. – Киев : Наук. думка, 1978. – С. 14–23.

Яншин А. Л. Эволюция геологических процесcов в истории Земли. – Ленинград : Наука, 1988. – 39 c.

Ярмолюк В. В., Коваленко В. И., Наумов В. Б. Геодинамика, потоки и рециклинг летучих компонентов между мантией и верхними оболочками Земли // Геотектоника. – 2005. – № 5. – С. 45–63.

Stupka O. S. Złoża ropy naftowej i gazu w Karpatach Ukraińskich w kontekscie pochodzenia ropy naftowej // Poszukiwanie węglowodorów jako źródło postępu w rozpoznawaniu budowy geologicznej Karpat, zapadliska przedkarpackiego i ich podłoża : LXXV Zjazd Naukowy Polskego Towarzystwa Geologicznego (Iwonicz Zdrój, 22–25 wrzesnia 2004 r.) : Materialy konferencyjne / Pod red. P. Dziadlo i A. Uchmana. – Jasło, Kraków, 2004. – S. 140.