№ 1–2 (170–171) 2017


Головна > Архів > № 1–2 (170–171) 2017


Шановні колеги!

Перед Вами спеціальний випуск журналу «Геологія і геохімія горючих копалин», у якому надруковано тези доповідей [1] Міжнародної наукової конференції «Геологія і геохімія горючих копалин», присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Григорія Назаровича Доленка.

Тематика конференції:

 • Нафтогазоутворення у світлі сучасних геотектонічних концепцій
 • Закономірності формування та розміщення родовищ нафти і газу
 • Теоретичні засади формування унікальних та крупних родовищ нафти і газу
 • Проблеми «сланцевого» газу в Україні
 • Перспективи нафтогазоносності Азово-Чорноморського регіону
 • Геологічна і геохімічна палеоокеанографія давніх континентальних окраїн та їх корисні копалини
 • Особливості формування і розміщення метано-вугільних родовищ
 • Геохімічні особливості осадових товщ нафтогазоносних провінцій України
 • Термобарометрія і геохімія палеофлюїдів літосфери
 • Геофізична діагностика осадових товщ
 • Розробка наукових засад енергоефективних геотехнологій переробки некондиційних покладів горючих копалин
 • Екологічні проблеми під час пошуків, розвідки та експлуатації нафтогазових родовищ


[1] В авторському оригіналі


Ювілеї

ПАВЛЮК Мирослав, НАЗАРЧУК Зиновій.
Академік Григорій Назарович Доленко – корифей нафтогазової геології, великий організатор науки та справжній патріот України (до 100-річчя від дня народження)

Тези доповідей

АЗІМОВ Олександр. Просторові закономірності розташування розривних порушень Північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними комп’ютерної обробки матеріалів дистанційних зйомок

АНДРЕЙЧУК Михайло, ДОРОХОВ Максим, БОДЛАК Василь, ТОКАРСЬКА Галина. Уточнення геологічних моделей родовищ вуглеводнів шляхом детального розчленування продуктивних відкладів на прикладі Свидницького газового родовища

БАРТОШИНСЬКА Єлизавета, ШЕВЧУК Олена. Оцінювання коксівних властивостей вугілля південно-західної частини Львівсько-Волинського басейну петрографічними методами

БАРТАЩУК Олексій. Геодинамічна еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецького палеорифту

БАЦЕВИЧ Наталія, НАУМКО Ігор, ФЕДОРИШИН Юрій. Про роль вуглеводнів у формуванні мідно-нафтогазоносного потенціалу породно-рудних комплексів Західної Волині

БОДЛАК Василь. Покришки для покладів вуглеводнів у рифових фаціях верхньої юри Косівсько-Угерської підзони Зовнішньої зони Передкарпатського прогину

БОДЛАК Петро, БОДЛАК Василь. Перспективи відкриттів значних за розмірами та запасами родовищ вуглеводнів у Західному регіоні України

БРАТУСЬ Мирослав, НАУМКО Ігор, СВОРЕНЬ Йосип. Про тиски у процесах мінералогенезу в осадових верствах нафтогазоносних областей Альпійського складчастого поясу (за флюїдними включеннями у мінералах)

БРИК Дмитро, ГВОЗДЕВИЧ Олег, КУЛЬЧИЦЬКА-ЖИГАЙЛО Леся, ПОДОЛЬСЬКИЙ Мирослав. Геотехнологічний спосіб підземної газифікації вугілля для почергового отримання метану та синтез-газу

БУЧИНСЬКА Ірина, ШЕВЧУК Олена, КРУГЛОВА Рита. Оцінка якісних показників вугілля пласта n8 Тяглівського родовища південно-західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну

БУЧИНСЬКА Ірина, ШЕВЧУК Олена, ЯРИНИЧ Орест. Оцінка викидонебезпечності пісковиків Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну

ВАСИЛЕНКО Олександр. Соляно-здвигові структури – потенційні пастки вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині

ВЕРГЕЛЬСЬКА Наталія. Роль тектонічного фактору у формуванні вугільно-вуглеводневих родовищ

ВИСЛОЦЬКА Ольга. Нафтогазогеологічне районування Зовнішньої зони Передкарпатського прогину

ВИСОЧАНСЬКИЙ Іларіон. Науково-методичні аспекти пошуків пасток вуглеводнів несклепінного типу в Дніпровсько-Донецькій западині

ГАЄВСЬКА Юлія, ГАВРИШКІВ Галина. Акцесорні мінерали як індикатори умов утворення палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат

ГАЛАМАЙ Анатолій, МЕНГ Фанвей, PEI Nі, ШАНІНА Світлана, ІГНАТОВИЧ Олег. Вплив сульфат-редукції на фракціонування ізотопів сірки у придонних відкладах Верхньопечорського евапоритового басейну Передуралля

ГАЛАМАЙ Анатолій, СИДОР Дарія, ЛЮБЧАК Олександр, МЕНГ Фанвей. Новий метод встановлення глибини давніх солеродних басейнів (за даними дослідження газово-рідких включень у галіті)

ГАРАСИМЧУК Василь. Гідрогеобаричні умови газоносності Львівського палеозойського прогину

ГАФИЧ Іван. Літофаціальні особливості формування та структура порового простору покладів вуглеводнів Семиренківського газоконденсатного родовища

ГЕРЛЬОВСЬКИЙ Юрій. Визначення глибини утворення та умов формування вуглеводнів за співвідношенням ізомерів бутану Долинського нафтового родовища

ГНИЛКО Олег, ГЕНЕРАЛОВА Лариса, ДВОРЖАК Олексій. Особливості будови Латорицько-Стрийської зсувної зони (Українські Карпати)

ГНИЛКО Світлана, ГНИЛКО Олег. Форамініфери та особливості формування палеоцен-еоценових відкладів південного схилу Українських Карпат

ГНІДЕЦЬ Володимир, ГРИГОРЧУК Костянтин, КОШІЛЬ Леся, ЯКОВЕНКО Мирослава. Обстановки осадонагромадження базальних відкладів середнього девону Переддобрудзького прогину

ГРИГОРЧУК Костянтин. Динаміка катагенезу в контексті формування нафтогазових систем

ГРИГОРЧУК Костянтин, ГНІДЕЦЬ Володимир, КОХАН Оксана. Особливості літофізичної будови відкладів середнього майкопу Каркінітсько-Північнокримського прогину

ЄВДОЩУК Микола, КРИШТАЛЬ Анна, БОНДАР Галина. Геодинаміка тектоногенних вторинних резервуарів

ЖИКАЛЯК Микола, ЄРМОЛЕНКО Ганна, ЩЕРБАКОВ Роман. Оцінка вуглеводневого потенціалу Костянтинівсько-Торецької площі

ЖИКАЛЯК Микола, ЛУКІНОВ Вячеслав. Розвиток науково-практичних аспектів метану вугільних родовищ і шахт Донбасу

ЗІНЧУК Ігор. Методичні особливості визначення тисків мінералоутворення у системах складу Н2О-СО2-N2 за газовими включеннями гетерогенного походження

ІГНАТИШИН Василь, ІГНАТИШИН Моніка, ІГНАТИШИН Адальберт. Геофізичний моніторинг Закарпатського Внутрішнього прогину

ІЩЕНКО Лілія. Умови формування бітумо-гідротермальних асоціацій в антиклінальних структурах Західно-Донецького грабену

КНИШ Іван. Геохімічні аспекти порід вугленосної товщі та відвалів шахт Львівсько-Волинського басейну

КОВАЛЬЧУК Наталія, ПОБІГУН Ірина, МОЙСА Юлія. Визначення критеріїв нафтогазоносності родовищ і структур Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв’язку з перспективністю пошуку нафтогазоносних об’єктів

КОЛТУН Юрій. Роль насувної тектоніки у формуванні Карпатської нафтогазової системи

КРУПСЬКИЙ Юрій. Нові уявлення про геологічну будову і перспективи нафтогазоносності Західного нафтогазоносного регіону

КУЛЯНДА Марія, ЛЕМІШКО Орися. Умови формування юрських відкладів в межах Мармароського масиву та Пенінської зони

КУРОВЕЦЬ Ігор, ЛИСАК Юля, ЧЕПУСЕНКО Павло. Петрофізична характеристика карбонатних відкладів силуру Волино-Подільської плити

КУРОВЕЦЬ Ігор, ПРИХОДЬКО Олександр, ГРИЦИК Ігор. Розвиток методів польової та морської геотермічних зйомок в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України

КУРОВЕЦЬ Ігор, ПРИХОДЬКО Олександр, ГРИЦИК Ігор, ЧЕПІЛЬ Петро. Теоретико-експериментальні засади діагностики нетрадиційних покладів вуглеводнів за петрофізичними критеріями

КУТАС Роман. Деякі зауваження з приводу глибинної будови та еволюції Східних (Українських) Карпат

ЛАЗАР Галина. Особливості поширення стронцію у вугіллі пласта v6 Львівсько-Волинського басейну

ЛАЗАРУК Ярослав. До питання про формування тріщинних порід-колекторів на великих глибинах

ЛУКІНОВ Вячеслав, БЕЗРУЧКО Костянтин. Механізм формування газових скупчень у низькопористих колекторах складчастих структур під дією тріщиноутворення

МАЄВСЬКИЙ Борис, ЗДЕРКА Тарас, КУРОВЕЦЬ Сергій, ЯРЕМА Андрій, ЛОЗИНСЬКИЙ Олег, ВЕНГЕР Артем. Створення моделей пластових резервуарів локальних об’єктів з метою підвищення ефективності освоєння їх нафтогазових ресурсів

МАКСИМУК Софія, БОДЛАК Петро, ЙОСИПЕНКО Тарас. Нафтогазоперспективність Лазещинської площі зони Кросно Українських Карпат за даними комплексних (геофізичних і геохімічних) досліджень

МАКСИМУК Софія, ДУЧУК Степан. Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів у межах Солотвинської площі Закарпатського прогину (за даними геофізичних і геохімічних досліджень)

МАНЮК Михайло. Оцінка перспектив нафтогазоносності пошукових об’єктів Передкарпатського прогину за комплексним аналізом інформативності їх геологічних ознак

МАРЧАК Марія. Встановлення залежності пористості від розміру уламкових зерен на прикладі вивчення пісковиків підводних виносів рік Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну

МАРЧЕНКО Романа. До питання про стратифікацію відкладів Сухівської світи за форамініферами (потік Бистрий)

МАТРОФАЙЛО Михайло. Промислова вугленосність глибоких горизонтів та напрямки освоєння Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну

МЕДВІДЬ Галина. Палеогідродинамічні реконструкції осадових товщ на прикладі кембрійського водоносного комплексу Львівського прогину

МЕДВІДЬ Галина, ПАНЬКІВ Роман, КОСТЬ Марія, ГАРАСИМЧУК Василь, ТЕЛЕГУЗ Ольга. Геохімічна зональність силурійського водоносного комплексу

МЕЛЬНИЧУК Григорій. Перспективність Волинського палеозойського підняття на сланцевий газ

МИХАЙЛІВ Ірина. Застосування імітаційного статистичного моделювання при підрахунку запасів нафти і газу

МОРОЗ Марта, ЯРЕМЧУК Ярослава. Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу

МУКАН Тарас. Еколого-геохімічна оцінка стану навколишнього геологічного середовища внаслідок впливу роботи Добротвірської теплоелектростанції

НАЗАРЕВИЧ Андрій, НАЗАРЕВИЧ Леся. Особливості геодинаміки, сейсмотектоніки і сейсмічності та перспективні енергоресурси Карпатського регіону України

НАЗАРЕВИЧ Леся, НІЩИМЕНКО Ірина, НАЗАРЕВИЧ Андрій. Сейсмічність Бориславcької зони

НАКАПЕЛЮХ Михайло, БЕЛЬСЬКИЙ Володимир. Будова та кайнозойська еволюція Кримського складчасто-насувного поясу на основі балансування розрізів та кінематичного моделювання

НАКАПЕЛЮХ Михайло, БУБНЯК Ігор, БУБНЯК Андрій, ДЖОНХЕЄР Реймонд, РАТШБАХЕР Лотар. Кайнозойська термальна історія, структурна еволюція та денудація акреційної призми Українських Карпат

НАУМКО Ігор. Внесок академіка Григорія Назаровича Доленка у розвиток термобарогеохімії–мінералофлюїдології в Інституті геології і геохімії горючих копалин

НАУМКО Ігор, БЕКЕША Сергій, ЯЦЕНКО Іван, ЯЦЕНКО Герман, САХНО Богдан, ДРУЧОК Лідія. Леткі компоненти у верхній мантії землі (за даними вивчення флюїдних включень у діамантах і сферулах ендогенного походження)

НАУМКО Ігор, БРИНСЬКИЙ Тарас, СКАКУН Леонід. Андезити Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма – можливі флюїдотриви пасток вуглеводнів

НАУМКО Ігор, КУРОВЕЦЬ Ігор, ЗУБИК Микола, САХНО Богдан, ЧЕПУСЕНКО Павло. Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на «сланцевий» газ відкладах силуру Львівського палеозойського прогину

НАУМКО Ігор, ПАВЛЮК Мирослав, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій, КУРОВЕЦЬ Ігор. Про передумови встановлення потенційної газоносності відпрацьованого вуглепородного масиву (за мінералогічними, літолого-петрографічними, петрофізичними і термобарогеохімічними показниками)

НАУМКО Ігор, СТЕПАНЮК Леонід, ЗАНКОВИЧ Галина, ВИСОЦЬКИЙ Олександр, КОТВИЦЬКА Ірина. Ізотопний склад стронцію кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації у перспективно нафтогазоносних відкладах північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат

ПАВЛЮК Мирослав. Геотектонічна еволюція і нафтогазоносність території та акваторій України

ПАДЛЯК Василь, ГЕНЕРАЛОВА Лариса, СТЕПАНОВ Володимир. Особливості утворень мінералізації у Надʼямненському строкатоколірному горизонті (Скибовий покрив, Українські Карпати)

ПАНЬКІВ Роман. Мікроструктурні особливості і генеза суцільної прихованокристалічної сірки Передкарпатських сірчаних родовищ

ПЕТРОВСЬКИЙ Дмитро, БОДЛАК Петро, ДУЧУК Степан. Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів у межах Самбірського покриву Українського Передкарпаття

ПЕТРУНЯК Галина. Розподіл органогенної речовини та вуглеводнів і метасоматичні перетворення в стратиграфічному розрізі Карпатської нафтогазоносної провінції

ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій, БУЧИНСЬКА Ірина, МАТРОФАЙЛО Михайло. Вивчення походження і розподіл вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського басейну

ПОПП Ігор, ШАПОВАЛОВ Михайло. Літолого-фаціальні і літолого-геохімічні типи відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат

ПОПП Ігор, ШАПОВАЛОВ Михайло, МОРОЗ Петро. Мінералогічний та геохімічний аспекти проблеми «сланцевого» газу

ПОТАПЧУК Іван, БАНЬКОВСЬКИЙ Михайло, ГЕЙХМАН Анатолій. Виявлення флюїдопровідних структур як джерел вуглеводнів методом геофізичної голографії потенціальних полів (на прикладі Овруцького геодинамічного вузла)

РАДКОВЕЦЬ Наталія. Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегменту Мезотетису

РЕВЕР Анастасія. Літологія та особливості осадонагромадження нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу Чорного моря

РІЗУН Богдан, ГРИВНЯК Галина, ПОБІГУН Ірина, МОЙСА Юлія. Геодинамічні критерії нафтогазоносності Волино-Подільської нафтогазоносної області

РІЗУН Богдан, ГРИВНЯК Галина, СЕНІВ Оксана. Перспективи нафтогазоносності Волино-Поділля

САВЧАК Олеся. Геохімічні аспекти процесів нафтогазонагромадження нафтогазоносних регіонів України

САВЧУК Ірина. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Північноазовського прогину

СВОРЕНЬ Йосип. Надра землі – природний фізико-хімічний реактор: природний вуглеводневий феномен

СЕМЕНЮК Маргарита, КОЗАК Мирослава. З історії страхування нафтової промисловості Прикарпаття

СИВИЙ Мирослав, ІВАНОВ Євген. Трансформація природних ландшафтних систем в нафтогазоносних регіонах

СИДОР Дарія. Особливості формування піротинової мінералізації в солях (за даними термобарогеохімічних досліджень)

СКАКАЛЬСЬКА Людмила, НАЗАРЕВИЧ Андрій. Методика виявлення водонафтогазоносних порід-колекторів у розрізах свердловин

СТАРОДУБЕЦЬ Кирило. Прогнозування родовищ вуглеводнів приповерхневим методом СТАГГД на території Юліївсько-Скворцівського полігону

СТЕБЕЛЬСЬКА Галина. Закономірності розміщення покладів природних бітумів

СТУПКА Орест. Геодинамічний аспект нафтоутворення

СУЯРКО Василь. Про вуглеводневі пастки неантиклінального типу у зонах глибинних геологічно закритих розломів

СУЯРКО Василь, ЛИСИЧЕНКО Георгій, ЗАГНІТКО Василь. Про структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів

ТЕМНИК Ігор. Ефективність виявлення газонафтоносних пластів і горизонтів Прикарпаття на основі методу термометричних досліджень свердловин

ХАРЧЕНКО Микола, ВАКАРЧУК Сергій, ПОНОМАРЕНКО Леся. Стан освоєння ресурсної бази вуглеводнів нафтогазоносних регіонів України

ХОХА Юрій, ЯКОВЕНКО Мирослава. Застосування програмного пакету OpenFOAM для моделювання процесу масотеплообміну в забої свердловини

ЧЕРЕМІССЬКА Оксана, ЦІЖ Неля, ПЕТРУНЯК Мирослав. Літологічна характеристика відкладів бурдигал-лангійського часу карпатського сегменту Паратетису

ЧЕРЕМІССЬКИЙ Юрій. Тектонічна діяльність в межах Передкарпатського прогину та її вплив на розподіл покладів вуглеводнів

ШЕХУНОВА Стелла, СТАДНІЧЕНКО Світлана, СЮМАР Наталія, АЛЕКСЄЄНКОВА Марина. Особливості ізотопного складу сірки порід нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини

ШКАПЕНКО Вікторія, ЛИСИЧЕНКО Георгій, КАДОШНІКОВ Вадим. Екологічно безпечний метод руйнування нафти і нафтопродуктів

ШЛАПІНСЬКИЙ Володимир. Перспективи нафтогазоносності ділянки Верховина–Яблуниця

ШЛАПІНСЬКИЙ Володимир, МЕДВЕДЄВ Альберт, ТЕРНАВСЬКИЙ Мирослав. Пенінська тектонічна одиниця Українських Карпат – типова покривна структура

ГОТТИХ Римма, ПИСОЦКИЙ Богдан. Нефтеобразующие флюиды в системе геофлюидов литосферы. Источники вещества и их идентификация

ГРИБИК Ярослав. Текущие задачи нефтяной геологии Беларуси

ЛАРИЧЕВ Василий, ПОПКОВ Василий. О флюидодинамической обстановке в глубокопогруженных горизонтах Прикавказских краевых прогибов

ЛЕВАШОВ Сергей, САМСОНОВ Анатолий, ЯКИМЧУК Николай, КОРЧАГИН Игнат, БОЖЕЖА Дмитрий. Результаты применения мобильных геофизических методов для оценки нефтегазоносности причерноморского региона Украины

ЛЕВАШОВ Сергей, ЯКИМЧУК Николай, КОРЧАГИН Игнат, БОЖЕЖА Дмитрий. Использование технологии частотно-резонансной обработки спутниковых снимков для поисков скоплений углеводородов в нетрадиционных коллекторах

ЛЕВАШОВ Сергей, ЯКИМЧУК Николай, КОРЧАГИН Игнат, БОЖЕЖА Дмитрий. Обнаружение и локализация вертикальных каналов миграции глубинных флюидов при поисках углеводородов в различных регионах

ПОПКОВ Василий. Нефтегазоносность фундамента скифско-туранской платформы

GAVRILYK Olga, BEKETOV O. M. Hydrogeochemical anomalies bromine as criteria of forecasting of hydrocarbon accumulations

ISHCHENKO Lilia, POTAPENKO Anna, KUSTUROVA Alina, SUYARKO Vasil, SASMAZ Ahmet. Phytoremediation of cadmium by the terrestrial plants grown on kütahya Pb-Zn-Ag mining soils, Turkey

KYCHKA Oleksandr, PETROVSKYY Oleksandr, FEDCHENKO Tetyana, SHNIUKOVA Kateryna. Global petroleum potential of the basement reservoirs of sedimentary basins

SASMAZ Merve, OBEK Erdal, AKGUL Bunyamin, SASMAZ Ahmet. Bioaccumulation of uranium and thorium by using lemna gibba and lemna minor in keban (elaziğ) Pb-Zn-Ag gallery water