Опубліковано

ПЕТРОФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ТЕРИГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Головна > Архів > №1 178 (2019) > 63-73


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (178) 2019, 63-73.

https://doi.org/

Юлія ЛИСАК, Юрій ШПОТ, Андрій ШИРА, Зоряна КУЧЕР, Ігор КУРОВЕЦЬ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
e-mail: y.shufliak@gmail.com

Анотація

Досліджено петрофізичні властивості порід-колекторів кам’яновугільних відкладів у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини. Побудовано типові петрофізичні моделі для окремих площ та уніфіковані моделі, отримані на об’єднаній вибірці для нижньокам’яновугільних відкладів цього регіону. Глибина залягання покладів є одним з інформативних параметрів, які необхідно враховувати при побудові петрофізичних моделей, а отримані моделі є петрофізичною базою для кількісної інтерпретації даних геофізичних досліджень у свердловинах.

Ключові слова

петрофізичні моделі, Дніпровсько-Донецька западина, катагенетичні процеси.

Використані літературні джерела

Атлас родовищ нафти і газу України. Т. 1 : Східний нафтогазоносний район / під ред. М. М. Іванюти, В. О. Федишина, Б. І. Денеги, Ю. О. Арсія, Я. Г. Лазарука. – Л. : УНГА, 1998. – 494 с.

Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины / Б. П. Кабышев, П. Ф. Шпак, О. Д. Билык и др. – Киев : Наук. думка, 1989. – 204 с.

Куровець І. М. Стан і проблеми вивчення петрофізичних властивостей порід-колекторів нафти і газу // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – № 2. – С. 136–147.

Куровець І. М., Притулка Г. Й. Оцінка впливу геологічних факторів на петрофізичні властивості теригенних колекторів // Там само. – № 4. – С. 81–92.

Куровець І. М., Притулка Г. Й., Зубко О. С., Шеремета О. В. Петрофізична параметрична основа для підрахунку запасів газу в сарматських відкладах Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину // Там само. – 1999. – № 4. – С. 15–24.

Литология и породы коллекторы на больших глубинах в нефтегазоносных провинциях Украины / Д. В. Гуржий, М. П. Габинет, А. Е. Киселев и др. – Киев : Наук. думка, 1989. – 184 с.

Петкевич Г. И., Шеремета О. В., Притулка Г. И. Методика петрофизического изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые. – Киев : Наук. думка, 1979. – 128 с.

Элланский М. М. Петрофизические связи и комплексная интерпретация данных промысловой геофизики. – М. : Недра, 1978. – 215 с.

Опубліковано

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНІ, ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ У СРІБНЯНСЬКІЙ ДЕПРЕСІЇ

Головна > Архів > № 1-2 (174-175) 2018 > 40-53


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1-2 (174-175) 2018, 40-53.

Віталій ГЛОНЬ

Інститут геологічних наук НАН України, Київ, е-mail: vitaliyglon@gmail.com

Анотація

Виконаний системний аналіз геолого-структурних-термоатмогеохімічних досліджень нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсько-Донецької западини. Здійснено інтерпретацію та узагальнення новітніх даних у межах Срібнянської депресії. Схарактеризовані критерії нафтогазоперспективних формаційних комплексів. За аналізом геолого-структурних, термометричних, атмогеохімічних даних виокремлені перспективні ділянки на вуглеводні.

Ключові слова

Дніпровсько-Донецька западина, Срібнянська депресія, перспективи нафтогазоносності, аномалії, вуглеводні.

Використані літературні джерела

Багрій І. Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – 149 с.

Багрій І. Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. – К. : Логос, 2013. – 511 с.

Багрій І. Д., Гладун В. В., Довжок Т. Є. Розробка комплексу структурно-атмогео-хімічних методів для прогнозування та пошуків покладів вуглеводнів // Геол. журн. – 2001. – № 2 (296). – С. 89–93.

Вакарчук Г. І. Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського яруса центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв’язку з нафтогазоносністю. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2003. – 163 с.

Гавриш В. К. Закономерности распространения комбинированных ловушек в Днепровско-Донецкой впадине. – Киев, 1987. – 56 с. – Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 87-12.

Комплексна методика структурно-термо-атмогідрогеохімічних досліджень (СТАГД) : а. с. № 28176, Україна / І. Д. Багрій, П. Ф. Гожик ; заявник і власник Ін-т геол. наук НАН України. – 31.03.2009.

Лукин О. Ю. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью. – М. : Недра, 1977. – 100 с.

Нафтогазоперспективні об’єкти України. Прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області з застосуванням комплексу нетрадиційних приповерхневих методів досліджень / І. Д. Багрій, В. В. Гладун, П. Ф. Гожик та ін. – К. : Варта, 2007. – 533 c.

Николаенко Б. А. Карта линейных и кольцевых структур Украинской ССР, м-б 1 : 1 000 000. – Киев, 1989. – 114 с.

Прогнозування геодинамічних зон та перспективних площ для видобутку шахтного метану вугільних родовищ Донбасу / І. Д. Багрій, П. Ф. Гожик, В. І. Почтаренко та ін. – К. : Фоліант, 2011. – 235 с.