Опубліковано

ОЦІНКА НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЛАЗЕЩИНСЬКОЇ ПЛОЩІ ЗОНИ КРОСНО КАРПАТ ЗА ДАНИМИ КОМПЛЕКСНИХ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Головна > Архів > № 3-4 (176-177) 2018 > 63-72


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 63-72.

Софія МАКСИМУК

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Петро БОДЛАК

Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція, Львів, e-mail: zugre@lviv.farlep.net

Тарас ЙОСИПЕНКО

Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція, Львів, e-mail: zugre@lviv.farlep.net

Анотація

У зоні Кросно на Лазещинській площі проведено комплекс геофізичних і геохімічних досліджень. У структурному плані простежено три лінії антиклінальних структур карпатського простягання – Ясинську, Лазещинську і Стебнийську. Позитивним критерієм їхнього флюїдонасичення є аномальні концентрації вуглеводневих сполук у приповерхневих відкладах над структурами. Першочерговою для проведення геологорозвідувальних робіт має бути Ясинська складка, з локалізацією якої збігаються геохімічні аномалії і збільшення опорів на геоелектричних профілях. Отримані результати свідчать про нафтогазоперспективність цієї площі і можливість відкриття в зоні Кросно нових родовищ вуглеводнів.

Ключові слова

структура, геоелектричний розріз, геохімічна аномалія, вуглеводні, флюїдонасиченість, геологорозвідувальні роботи, Лазещинська площа.

Використані літературні джерела

Біліченко В. Я. Структурно-тектонічні особливості параавтохтону Українських Карпат та прилеглих територій за матеріалами детальної гравіметрії // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1999. – № 3. – С. 131–138.

Девид Дж. Статистический анализ данных в геологии : в 2 т. – М. : Недра, 1990. – 742 с.

Звіт про результати пошукових сейсморозвідувальних робіт МСГТ на Лазещинській площі Кросненської зони / ЗУГРЕ ; Відп. викон. П. Й. Кудла. – Інв. № 2052. – Л., 2004. – 81 с.

Зорькин Л. М., Старобинец И. С., Стадник Е. В. Геохимия природных газов нефтегазоносных бассейнов. – М. : Недра, 1984. – 54 с.

Карпатська нафтогазоносна провінція / В. В. Колодій, Г. Ю. Бойко, Л. Е. Бойчевська та ін. – Л. ; К. : Укр. вид. центр, 2004. – 390 с.

Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К. : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.

Крупський Ю. З., Крупська О. Ю. Виділення перспективних територій для пошуку родовищ зі значними запасами вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2008. – № 1 (142). – С. 5–11.

Макітра Р. Г., Семенюк М. В. До історії досліджень і використання нафти Прикарпаття // Актуальные проблемы поисковой и экологической геохимии : тез. докл. Междунар. науч. конф. – Киев, 2014. – С. 74–77.

Максимук С. В. Особливості відображення флюїдонасиченості горизонтів Вишнянської площі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в геохімічних полях приповерхневих відкладів // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2012. – № 3–4 (160–161). – С. 109–117.

Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський та ін. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 400 с.

Орлов О. О., Калиній Ю. А. Перспективи пошуків і розвідки покладів вуглеводневих енергоносіїв в Кросненській зоні Складчастих Карпат // Наук. вісн. ІФНТУНГ. – 2011. – № 4. – С. 5–10.

Перспективи пошуків покладів вуглеводнів у відкладах олігоцену зони Кросно (Українські Карпати) / І. М. Куровець, Ю. З. Крупський, І. М. Наумко та ін. // Геодинаміка. – 2011. – № 2 (11). – С. 144–146.

Поливцев А. В., Поморцев Г. П., Борковский А. А. Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе. – Киев : Наук. думка, 1990. – 196 с.

Тектоническая карта Украинских Карпат. Масштаб 1 : 200 000 / под ред. В. В. Глушка, С. С. Круглова. – Львов : УкрНИГРИ, 1986.

Уточнення геологічної будови Бітлянського і Турківського субпокривів Карпат (зона Кросно) за даними геологічних зйомок і тематичних робіт з метою виявлення нафтогазоперспективних об’єктів : звіт про наук. роботу № Д8/02 / Наук. кер. Ю. З. Крупський. – Л., 2002. – 84 с.