Головна


Про журнал

Науковий журнал «Геологія і геохімія горючих копалин» є правонаступником республіканського міжвідомчого збірника “Геология и геохимия горючих ископаемых”, який видавався з 1965 року.  З 1991 р. змінює назву на «Геологія і геохімія горючих копалин».

Засновники журналу – Національна академія наук України, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Українська нафтогазова академія.

Видавець: Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – серія КВ № 1967 від 23. 04. 1996 р.

УДК 55+550.45](051)

ISSN 0869-0774 (Print)
ISSN 2786-8621 (Online)

 Індекс у каталозі періодичних видань України – 74120.

Цифровий ідентифікатор DOI журналу: 10.15407/ggcm

Журнал виходить чотири рази на рік, накладом – 250  примірників.

За високий науковий рівень, актуальність тематики журнал має статус наукового фахового видання, затверджений Президією Вищої атестаційної комісії України ( Департаментом атестації кадрів МОН України, наказ Міністерства освіти і науки України від  13. 03.2017 р. № 374).


Політика редакційної колегії з приводу дотримання авторського права і порядку рецензування статей

Редакційна політика із видавничої етики

Редакційно-видавнича етика журналу « Геологія і геохімія горючих копалин» базується на визнанні загальнолюдських моральних норм, які є спільними для різних соціальних груп, у їх застосуванні в науково-редакційному процесі з метою дотримання етичних норм при врегулюванні відносин між основними учасниками цього процесу – Авторами, Редакційною колегією, Редакторами, Рецензентами. Для журналів, видавцем або співзасновником яких є Національна академія наук України, основні питання правових та етичних норм співпраці, а також обов’язки Головного редактора, Редакторів, Редакційної колегії викладено в «Положенні про науково-періодичне видання», яких редакція журналу неухильно дотримується.

Рецензування

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей – зовнішня (рецензування рукописів статей двома провідними спеціалістами з відповідної галузі науки). Стаття проходить подвійне сліпе рецензування. Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний редактор/секретар, за погодженням з науковим редактором, надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 5 календарних днів з дня отримання статті автором.  До оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті. Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний редактор/секретар, за погодженням з науковим редактором, надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 5 календарних днів з дня отримання статті автором.

До оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті.

Упродовж 2-х тижнів після отримання рецензії автор повинен допрацювати статтю, врахувавши усі зауваження рецензентів, та повернути її до редколегії.  У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування. Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, оформлення згідно з вимогами. Наявність позитивної рецензії – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.


Наукова тематика

У журналі публікуються загальнотеоретичні і методичні статті з усіх питань геології і геохімії горючих копалин. Зокрема висвітлюється така тематика: регіональна геологія, стратиграфія, палеогеографія і тектоніка районів поширення горючих копалин, умови формування закономірності розміщення їхніх родовищ; проблеми седиментології і літології провінцій горючих копалин; генеза горючих копалин – нафти, газу, вугілля, горючих сланців та ін.; структурні особливості земної кори в межах нафтогазоносних провінцій; колекторські властивості продуктивних горизонтів нафтових і газових родовищ; методика пошуків, розвідки й оцінки прогнозних запасів родовищ горючих копалин; геохімія глибинних розчинів, пов’язаних з процесами, що відбуваються у верхній мантії і земній корі; хімічний та ізотопний склад горючих копалин; моделювання процесів утворення і метаморфізму горючих копалин; міграція нафти і газу; проблеми геотехнології горючих копалин; хімічний і ізотопний склад горючих копалин; геохімія рідкісних і розсіяних елементів у породах нафтогазоносних і вугленосних районів; гідрогеологія, гідрогеохімія і охорона гідросфери.

До редколегії журналу залучені провідні вчені і спеціалісти в галузі вивчення геології і геохімії горючих копалин.


Редколегія:

Головний редактор  –  Мирослав Павлюк, директор Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, академік НАН України.

Заступник головного редактора – Ігор Наумко, завідувач відділу геохімії  глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України,  член-кореспондент НАН України.

Відповідальний секретар – Мирослава Козак, завідувачка сектору науково-технічної інформації Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Інші члени редакційної колегії журналу:

 • Ігор Багрій
 • Анна Висоцька
 • Анатолій Галамай
 • Олег Гнилко
 • Костянтин Григорчук
 • Юрій Колтун
 • Юрій Крупський
 • В’ячеслав Лукінов
 • Валентин Максимчук
 • Анатолій Махнач
 • Тадеуш-Марек Перит
 • Андрій Побережський
 • Наталія Радковець
 • Григорій Рудько
 • Татяна Соловей
 • Юрій Хоха
 • Мирослава Яковенко

Архів статей