Опубліковано

ВИКОРИСТАННЯ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН У КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Головна > Архів > № 3–4 (185–186) 2021 > 109–125


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 109–125.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.109

Мирослав ПОДОЛЬСЬКИЙ, Дмитро БРИК, Леся КУЛЬЧИЦЬКА-ЖИГАЙЛО, Олег ГВОЗДЕВИЧ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна, e-mail: cencon@ukr.net

Анотація

Проаналізовано цілі сталого розвитку України, зокрема у сфері енергетики, управління ресурсами та охорони довкілля. Показано, що регіональна енергетика є визначальним фактором для досягнення таких цілей.

Зміни навколишнього природного середовища в Україні за зовнішніми (глобальними) та внутрішніми (локальними) чинниками переплітаються і накладаються та можуть створювати загрози для соціально-економічного розвитку. Показано, що в районах гірничо-видобувної та промислової діяльності спостерігається багатократне підвищення викидів забруднюючих речовин у довкілля.

Підтверджено загальну відповідність структури споживання первинних енергетичних ресурсів (тверде викопне паливо, природний газ, атомна енергія, нафта та нафтопродукти, поновлювальні джерела енергії) у країнах Європейського Союзу та в Україні при стійкій тенденції до зменшення часток твердого викопного палива і природного газу та збільшення частки енергії з поновлювальних джерел.  

Систематизовано показники регіональної енергоефективності та запропоновано динамічну модель для переходу до сталого енергетичного розвитку регіону.

Ключові слова

горючі копалини, цілі сталого розвитку, екологія, показники енергоефективності

Використані літературні джерела

Бараннік, В. О. (2017). Енергоефективність регіонів України: проблеми оцінки та наявний стан. Дніпро: Інститут стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Дніпро.

Головне управління статистики у Львівській області. (2019). http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/24PRYRODA/databasetree_uk.asp

Державна служба статистики України. Енергетичний баланс України за 2017 рік. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/energ/en_bal/arh_2012.htm

Досвід країн Євросоюзу з підвищення енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту з енергоощадності в економіці країн. (2017).  Київ: ДП «НЕК Укренерго». http://energy.esco.agency/rubriki-zhurnala/jenergomenedzhment-v-jenergetike/4764/dosvid-krain-ievrosojuzu-z-pidvishhennja-energoefektivnosti-energoauditu-ta-energomenedzhmentu-z-energooshhadnosti-v-ekonomici-krain

Лібанова, Е. М., & Хвесик, М. А. (Ред.). (2017). Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України.

Львівенергозбут. (2019). Тарифи. http://lez.com.ua/tariff/

Міністерство економіки України. (2020). Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні. https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a0fc2a99-ada3-4a6d-b65b-cb542c3d5b77&title=DobrovilniiNatsionalniiOgliadSchodoTsileiStalogoRozvitkuVUkraini

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. (2017). Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України. (2020). Місія та стратегія. https://mepr.gov.ua/content/misiya-ta-strategiya.html

Навколишнє середовище. (2012). У КОМПАС: Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді. https://www.coe.int/uk/web/compass/environment

Подольський, М., & Брик, Д. (2020). Наукові підходи для досягнення цілей сталого розвитку України. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 52–55. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v5.15

Подольський, М., Кульчицька-Жигайло, Л., & Гвоздевич, О. (2020а). Показники енергоефективності в контексті цілей сталого розвитку України. Матеріали конференцій МЦНД, 27–31. https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v1.05

Подольський, М., Кульчицька-Жигайло, Л., & Гвоздевич, О. (2020б). Структура та технологічні аспекти використання енергетичних ресурсів в країнах Європейського Союзу та в Україні. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 52–55. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.14

Eurostat. (2019). Energy balance sheets – 2017 data: 2019 edition. https://doi.org/10.2785/10223


Опубліковано

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДОНОСНИХ КОМПЛЕКСІВ ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА (ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ)

Головна > Архів > № 3-4 (172–173) 2017 > 76-86


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 76-86.

Галина МЕДВІДЬ, Марія КОСТЬ, Ольга ТЕЛЕГУЗ, Роман ПАНЬКІВ, Олена ПАЛЬЧИКОВА, Орися МАЙКУТ, Ірина САХНЮК

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Вивченомакро- та мікрокомпонентний хімічний склад пластових вод кембрійського, девонського, кам’яновугільного водоносних комплексів Великомостівського газового родовища і поверхневих вод відкладів верхньої крейди. Проаналізовано зміни основних генетичних показників з глибиною та по площі, встановлено гідрогеохімічні умови їхнього походження, а також обчислено коефіцієнти гідрогеологічної закритості надр регіону.

Пластові води кембрійського та девонського комплексів мають високу мінералізацію, низьку сульфатність та хлорбромний показник і належать до хлоридно-кальцієвого типу з  високим ступенем метаморфізації. Підземні води кам’яновугільного періоду характеризуються нижчою мінералізацією, значною присутністю сульфатів  і гідрокарбонатно-натрієвим типом. За ступенем закритості структур підземні води у породах кембрійської та девонської систем належать до зони зі сповільненим водообміном, натомість кам’яновугільної – до зони зі значним водообміном.

Поверхневі води відкладів верхньої крейди є прісні, слабколужні, гідрокарбонатно-натрієвого типу. Високі значення перманганатної окисності у водах річок вказують на вплив техногенезу. На відсутність впливу глибинних вод території вказує також і гідрокарбонатний кальцієвий склад питних вод із сенон-туронського горизонту верхньої крейди.

Ключові слова

гідрогеологія, екологія, Великомостівське газове родовище, водоносні комплекси, коефіцієнт закритості структур, підземні та поверхневі води.

Використані літературні джерела

Анализ результатов глубокого бурения на нефть и газ в пределах Волыно-Подолии с целью обоснования работ по поискам коллекторов для захоронения сточных шахтных вод : отчет ИГГГИ АН УССР по теме Д 9/90 / В. В. Колодий, М. И. Павлюк, Б. П. Ризун и др. – Львов, 1989. – 97 с.

Атлас родовищ нафти і газу України : у 6 т. / гол. ред. М. М. Іванюта. – Львів : Центр Європи, 1998. – Т. 4. Західний нафтогазоносний регіон. – 328 с.

Гатальский М. А. Подземные воды и газы палеозоя северной половины Русской платформы. – Л. : Гостоптехиздат, 1954. – 173 с.

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. – [Наказ МОЗ України № 400 від 2010-05-12]. – К., 2010. – 48 с. – (Національний стандарт України).

Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну ріки Західний Буг / Р. П. Паньків, М. В. Кость, В. Ю. Гарасимчук та ін. // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матер. XІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 трав. 2012 р.) : зб. наук. ст. – Львів, 2012. – С. 41–44.

Кротова В. А. Роль гидрогеологических факторов в образовании, сохранении и разрушении нефтяных залежей // Тр. ВНИГРИ.  – Л. : Гостоптехиздат, 1957. – Вып. 103. – 128 с.

Кротова В. А. Гидрогеологические критерии нефтеносности. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 161 с.

Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К. : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.

Кушнір С. В., Кость М. В., Паньків Р. П. Хімічне зв’язування брому органічними речовинами із природних вод (фізико-хімічний аналіз) // Мінерал. журн. – 2014. – 36. – № 3. – С. 21–29.

Нефтепоисковые гидрогеологические критерии / под ред. В. А. Кротовой // Тр. ВНИГРИ. – Л. : Недра, 1969. – Вып. 277. – 294 с.

Паньків Р., Медвідь Г., Пальчикова О. Гідрогеохімічні особливості кембрійського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2015. – № 1–2 (166–167). – С. 145–160.

Паньків Р., Медвідь Г., Телегуз О., Пальчикова О. Геохімічна характеристика пластових вод нижньодевонського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матер. XІV міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. (Львів, 28–29 трав. 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 196–198.

Порівняльна характеристика хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Львівського прогину / Р. Паньків, Г. Медвідь, О. Пальчикова, О. Сенів // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матер. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29–30 трав. 2014 р.) : зб. наук. ст. – Львів, 2014. – С. 71–76.

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения : СанПиН 4630-88 / утв. МЗ СССР от 4 июля 1988 г. – М., 1988. – 69 с.