Posted on

СONSUMPTION OF COMBUSTIBLE MINERALS IN THE CONTEXT OF THE TARGETS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE AND GLOBAL ENVIRONMENT CHANGES

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 109–125


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 109–125.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.109

Myroslav PODOLSKYY, Dmytro BRYK, Lesia KULCHYTSKA-ZYHAILO, Oleh GVOZDEVYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: cencon@ukr.net

Abstract

An analysis of Ukraine’s sustainable development targets, in particular in the field of energy, resource management and environmental protection, are presented. It is shown that regional energetic is a determining factor for achieving the aims of sustainable development.

Changes in the natural environment in Ukraine due to external (global) and internal (local) factors that are intertwined and overlapped can cause threats to socio-economic development. It is proved that in the areas of mining and industrial activity a multiple increase in emissions of pollutants into the environment are observed.

The comparison confirmed the overall compliance of the structure of consumption of primary energy resources (solid fossil fuels, natural gas, nuclear fuel, oil and petroleum products, renewable energy sources) in Ukraine and in the European Union, shows a steaby trend to reduce the share of solid fuels and natural gas and increasing the shares of energy from renewable sources.

For example, in Ukraine the shares in the production and cost of electricity in 2018 was: the nuclear power plants – 54.33 % and in the cost – 26.60 %, the thermal power – 35.95 and 59.52 %, the renewable energy sources – 9.6 and 13.88 %.

The energy component must be given priority, as it is crucial for achieving of all other goals of sustainable development and harmonization of socio-economic progress.

The paper systematizes the indicators of regional energy efficiency and proposes a dynamic model for the transition to sustainable energy development of the region.

Keywords

combustible minerals, goals of sustainable development, ecology, energy efficiency indicators

Referenses

Barannik, V. O. (2017). Enerhoefektyvnist rehioniv Ukrainy: problemy otsinky ta naiavnyi stan. Dnipro: Instytut stratehichnykh doslidzhen, Rehionalnyi filial u m. Dnipro. [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Enerhetychnyi balans Ukrainy za 2017 rik. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/energ/en_bal/arh_2012.htm [in Ukrainian]

Dosvid krain Yevrosoiuzu z pidvyshchennia enerhoefektyvnosti, enerhoaudytu ta enerhomenedzhmentu z enerhooshchadnosti v ekonomitsi krain. (2017).  Kyiv: DP “NEK Ukrenerho”. http://energy.esco.agency/rubriki-zhurnala/jenergomenedzhment-v-jenergetike/4764/dosvid-krain-ievrosojuzu-z-pidvishhennja-energoefektivnosti-energoauditu-ta-energomenedzhmentu-z-energooshhadnosti-v-ekonomici-krain [in Ukrainian]

Eurostat. (2019). Energy balance sheets – 2017 data: 2019 edition. https://doi.org/10.2785/10223

Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. (2019). http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/24PRYRODA/databasetree_uk.asp [in Ukrainian]

Libanova, E. M., & Khvesyk, M. A. (Eds.). (2017). Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: vektory realnoho postupu: natsionalna dopovid. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Lvivenerhozbut. (2019). Taryfy. http://lez.com.ua/tariff/ [in Ukrainian]

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. (2017). Tsili staloho rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid 2017. https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku [in Ukrainian]

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. (2020). Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad shchodo Tsilei staloho rozvytku v Ukraini. https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a0fc2a99-ada3-4a6d-b65b-cb542c3d5b77&title=DobrovilniiNatsionalniiOgliadSchodoTsileiStalogoRozvitkuVUkraini [in Ukrainian]

Ministerstvo zakhystu dovkillia i pryrodnykh resursiv Ukrainy. (2020). Misiia ta stratehiia. https://mepr.gov.ua/content/misiya-ta-strategiya.html [in Ukrainian]

Navkolyshnie seredovyshche. (2012). In KOMPAS: Posibnyk z osvity v haluzi prav liudyny za uchasti molodi. https://www.coe.int/uk/web/compass/environment [in Ukrainian]

Podolskyi, M., & Bryk, D. (2020). Naukovi pidkhody dlia dosiahnennia tsilei staloho rozvytku Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌГOΣ, 52–55. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v5.15  [in Ukrainian]

Podolskyi, M., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Hvozdevych, O. (2020a). Pokaznyky enerhoefektyvnosti v konteksti tsilei staloho rozvytku Ukrainy. Materialy konferentsii MTsND, 27–31. https://doi.org/10.36074/02.10.2020.v1.05 [in Ukrainian]

Podolskyi, M., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Hvozdevych, O. (2020b). Struktura ta tekhnolohichni aspekty vykorystannia enerhetychnykh resursiv v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌГOΣ, 52–55. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.14 [in Ukrainian]


Posted on

GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF THE AQUIFER COMPLEX OF THE VELYKI MOSTY GAS FIELD

Home > Archive > No. 3-4 (172-173) 2017 > 76-86


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 76-86.

Halyna MEDVID, Maria KOST’, Olga TELEHUZ, Roman PANKIV, Olena PALCHYKOVA, Orysya MAJKUT, Iryna SAKHNYUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Macro- and microcomponent chemical composition of reservoir waters of the Cambrian, Devonian, Carboniferous aquifer complex of the Velyki Mosty gas field and surface water of the Upper Cretaceous sediments are studied. Changes of basic genetic parameters of the ground water with the depth and in the space are analyzed, hydrogeochemical conditions of their origin are found and the coefficient of the hydrogeological closing of bowels is calculated .

Formation waters of the Cambrian and Devonian complex have high salinity, low sulfurity and chlorine-bromine factor and belong to the chloride-calcium type with high degree of the metamorphism. Groundwater of the Carboniferous period is characterized by lower salinity, high sulfurity and hydrocarbonate-sodium type. It was found that Cambrian and Devonian aquifers are zones of delayed water exchange according the coefficient of closing of structures and Carboniferous aquifer is a zone of considerable water exchange.

Surface water of the Upper Cretaceous sediments are unleavened, slightly alkaline with hydrocarbonate calcium composition. High values permanganate oxidizability in the waters of the river indicate the impact of the technogenesis. Hydrocarbonate calcium composition of drinking water from Senon-Turonian horizon of the Upper Cretaceous indicates no impact of deep water.

Keywords

hydrogeology, ecology, Velyki Mosty gas field, aquifer complex, coefficient of closing of structures, groundwater and surface water.

Referenses

Gatal’skii, M. A. (1954). Podzemnye vody i gazy paleozoya severnoi poloviny Russkoi platformy. Leningrad: Gostoptekhizdat. [in Russian]

Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu. (2010). DSanPiN 2.2.4-171-10. Nakaz MOZ Ukrainy № 400 vid 2010-05-12. Kyiv. [in Ukrainian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy. Vol. 4. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., Pavlyuk, M. I., Rizun, B. P. et al. (1989). Analiz rezul’tatov glubokogo bureniya na neft’ i gaz v predelakh Volyno-Podolii s tsel’yu obosnovaniya rabot po poiskam kollektorov dlya zakhoroneniya stochnykh shakhtnykh vod. Otchet IGGGI AN USSR po teme D 9/90 [Research report]. L’vov. [in Russian]

Krotova, V. A. (1957). Trudy VNIGRI. Issue 103. Rol’ gidrogeologicheskikh faktorov v obrazovanii, sokhranenii i razrushenii neftyanykh zalezhei. Leningrad: Gostoptekhizdat. [in Russian]

Krotova, V. A. (1960). Gidrogeologicheskie kriterii neftenosnosti. Moskva: Gostoptekhizdat. [in Russian]

Krotova, V. A. (Ed.). (1969). Trudy VNIGRI. Issue 277. Neftepoiskovye gidrogeologicheskie kriterii. Leningrad: Nedra. [in Russian]

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Kushnir, S. V., Kost, M. V., & Pankiv, R. P. (2014). Khimichne zviazuvannia bromu orhanichnymy rechovynamy iz pryrodnykh vod (fizyko-khimichnyi analiz). Mineralohichnyi zhurnal, 36 (3), 21–29. [in Ukrainian]

Pankiv, R. P., Kost, M. V., & Harasymchuk, V. Yu. et al. Ekolohichna otsinka yakosti poverkhnevykh vod baseinu riky Zakhidnyi Buh. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): materialy XI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 24–25 travnia 2012 r.) (pp. 41–44). Lviv. [in Ukrainian]

Pankiv, R., Medvid, H., & Palchykova, O. (2015). Hidroheokhimichni osoblyvosti kembriiskoho vodonosnoho kompleksu Lvivskoho paleozoiskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (166–167), 145–160. [in Ukrainian]

Pankiv, R., Medvid, H., Palchykova, O., & Seniv, O. (2014). Porivnialna kharakterystyka khimichnoi matrytsi plastovykh vod verkhnoproterozoiskykh ta nyzhnopaleozoiskykh vidkladiv Lvivskoho prohynu. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): materialy XIII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 29–30 travnia 2014 r.) (pp. 71–76). Lviv. [in Ukrainian]

Pankiv, R., Medvid, H., Telehuz, O., & Palchykova, O. (2015). Heokhimichna kharakterystyka plastovykh vod nyzhnodevonskoho vodonosnoho kompleksu Lvivskoho paleozoiskoho prohynu. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): materialy XIV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 28–29 travnia 2015 r.) (pp. 196–198). Lviv. [in Ukrainian]

Sanitarnye pravila i normy okhrany poverkhnostnykh vod ot zagryazneniya. (1988). SanPiN 4630-88. Utv. MZ SSSR ot 4 iyulya 1988 g. Moskva. [in Russian]