Posted on

ON KUZIAN SUITE OF THE MARMAROSH NAPPE OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS

Home > Archive > No. 1–2 (189–190) 2023 > 17–25


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (189–190) 2023, 17–25

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.189-190.017

Volodymyr SHLAPINSKY, Myroslav TERNAVSKY

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

In 1957, L. G. Tkachuk and D. V. Gurzhiy have singled out the Upper Paleozoic Kuzian suite in the north-western part of the Marmarosh crystalline massif at the Rachiv area. It consists of phyllites, limestones, quartzites and dolomites. The suite is widely distributed in the Dilovets subcover of the Marmarosh nappe at the Rakhiv and Chyvchynian areas. There are two alternative points of view upon the age of the Kuzian suite. Some geologists attribute it to Paleozoic time (Upper Devonian-Lower Carboniferous), the others attribute its lower part to the Upper Paleozoic, and the upper one: to Triassic. One can notice the existence of the different estimation of the lithological composition and different estimation of the lithological composition and the volume of the Kuzian suite.Thus, in 1970 A. K. Boiko has devided it into Muntselulska (Lower) phyllite-quartzite one of Paleozoic age and Upper (Triassic) phyllite-carbonate one for which he saved the name Kuzian suite. The important is that a stratigraphic interruption was fixed between the above-mentioned units. The phyllite-carbonate Kuzian suite is dated on the basis of transgressive occurrence of the middle Triassic dolomites on it, discovery of the post-Paleozoic mosses in its lower part at the Soimul Mountain, and in the upper one: the complex of spores and pollen of Mesozoic age. Geologists, that do not recognize the idea of belonging of the part of suite to Mesozoic, indicate the next contradiction. If we accept the Mesozoic age of the Kuzian suite, so we must affirm that carbonate series of Middle Triassic-Jurassic were deposited on the massif at the same time, and 5–8 km southerly, the regional metamorphism of the Kuzian suite occurred within that zone (by the way, according to some facts at an interval of 148–178 and 175–181 mln years, and according to another information: at an interval of 196–221 mln years. This remark is not correct because the age of the Kuzian suite is Lower Triassic (251.9–247.2 mln years), but metamorphism occurred much later. In those sections where the Kuzian suite lies on the Muntselulska one, basal conglomerates consisting of pebbles and quartzitic fragments of underling suite are present in its bottom. Rocks of the Muntselulska and Kuzian suite are similar by their metamorphism intensity. For the Mesozoic Kuzian suite the manifestations of the main magmatism are characteristic, unlike the Upper Paleozoic acids. The facts testify to that the Mesozoic Kusian suite is existing, but there is a certain indefinity as to its finer dividing, stratigraphic volume and correlation with deposits of Middle Triassic. To avoid confusion, it is expedient to alter the name of the Mesozoic Kuzian suite and to name it, for example, Neo-Kuzian.

Keywords

Kuzian, Muntselulska, suite, Triassic, Paleozoic, Marmarosh nappe, Dilovets subcover, metamorphism

Referenses

Belov, A. A. (1981). Tektonicheskoye razvitiye alpiyskoy skladchatoy zony v paleozoye. Moskva: Nauka. [in Russian]

Boiko, A. K., Ivanchenko, A. I., & Kuriachyi, L. K. (1964). Pro vik kuzynskoi svity Rakhivskoho masyvu. Dopovidi Akademii nauk URSR, 8, 1095–1098. [in Ukrainian]

Boyko, A. K. (1970). Doverkhnepaleozoyskiy kompleks severo-zapadnogo okonchaniya Marmaroshskogo massiva (Vostochnyye Karpaty). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Boyko, A. K. (1975). Voprosy drevney geologicheskoy istorii Vostochnykh i Zapadnykh Karpat i radiometricheskoye datirovaniye. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Danіlovich, Yu. R. (1989). Metamorfizm kristallicheskogo fundamenta i domelovogo chekhla Ukrainskikh Karpat. In Geologiya Sovetskikh Karpat: sbornik nauchnykh trudov (pp. 48–56). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Gabinet, M. P., Kulchitskiy, Ya. O., & Matkovskiy, O. I. (1976). Geologiya i poleznyye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat (Part 2). Lvov: Vyshcha shkola. [in Russian]

Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (Eds.). (1971). Geologicheskoye stroyeniye i goryuchiye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat. Trudy UkrNIGRI, 25. [in Russian]

Kruhlov, S. S. (2009). Heolohiia Ukrainy: Vol. 3. Heolohiia i metaloheniia Ukrainskykh Karpat. Kyiv: UkrDHRI.

Lashmanov, V. I. (1973). K stratigrafii drevnemezozoyskikh otlozheniy Marmaroshskogo massiva. Geologicheskiy sbornik Lvovskogo geologicheskogo obshchestva, 14, 28–34. [in Russian]

Lyashkevich, Z. M., Medvedev, A. P., Krupskiy, Yu. Z., Varichev, A. S., Timoshchuk, V. R., & Stupka, O. O. (1995). Tektono-magmaticheskaya evolyutsiya Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Matkovskiy, O. I., Malayeva, I. P., & Akimova, K. G. (1973). Stratiformnyye kolchedan-polimetallicheskiye mestorozhdeniya i rudoproyavleniya v Marmaroshskom massive Vostochnykh Karpat. Geologicheskiy sbornik Lvovskogo geologicheskogo obshchestva, 4, 36–48. [in Russian]

Matskiv, B. V., Pukach, B. D., Vorobkanych, V. M., Pastukhanov, S. V., & Hnylko, O. M. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. Masshtab 1 : 200 000. Karpatska seriia.  Arkushi: M-34-XXXVI (Khust), L-34-VI (Baia-Mare), M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sus). Kyiv. [in Ukrainian]

Nenchuk, I. F. (1967). O metamorfizme porod kuzinskoy svity Rakhovskogo massiva. In Voprosy geologii Karpat (pp. 165–167). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Slavin, V. I. (1963). Triasovyye i yurskiye otlozheniya Vostochnykh Karpat i Pannonskogo sredinnogo massiva. Moskva: Gosgeoltekhizdat. [in Russian]

Solovyev, V. O. (2011). Khronologiya tektonicheskikh dvizheniy: fazy, epokhi, tsikly tektogeneza. Kharkov. [in Russian]

Tkachuk, L. H., & Danilovych, Yu. R. (1965). Metamorfizm krystalichnykh slantsiv Skhidnykh Ukrainskykh Karpat. Heolohichnyi zhurnal AN URSR, 25(6). [in Ukrainian]

Tkachuk, L. G., & Gurzhiy, D. V. (1957). Rakhovskiy kristallicheskiy massiv. Kiev: Izdatelstvo AN USSR. [in Russian]

Voloshin, A. A. (1981). Geologicheskoye stroyeniye i rudonosnost severo-zapadnogo okonchaniya Marmaroshskogo massiva. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]


Posted on

PROSPECTS OF DISCOVERY OF GAS DEPOSITS AT SHALLY DEPTHS IN THE EAST OF THE DNIPRO-DONETS BASIN OF UKRAINE

Home > Archive > No. 1–2 (189–190) 2023 > 5–16


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (189–190) 2023, 5–16

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.189-190.005

Yaroslav LAZARUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The object of research was the Ustynivka area, which is located in the north-eastern part of the Dnipro-Donets basin on the border between the northern board and axial part of the region.

The geological structure of the area is illuminated from positions of gravitational tectogenesis. Two echelons of brachianticlinal uplifts, genetically related to the Krasnoritsk and Muratove-Tuba discharges, have been identified in the Carboniferous deposits. They were formed in nonconsolidated strata under conditions of stretching and rapid lowering of the Dnipro-Donets graben. Seismic surveys have revealed seven anticlines. Their feature is the orientation of structures along arcuate tectonic faults, asymmetry and displacement of anticlines with a depth to the southwest. According to the geomorphological features of the river valley of the Siverskyi Donets, a new uplift is predicted in the lowered block of the Tuba fault.

In the Voronove anticline, three gas deposits have been established in the Bashkirian stratum. Nearby are Borivske, Muratove, Yevgeniivka, Krasnopopivka and other gas-condensate fields. Therefore, the gravigenic structures of the Ustynivka area are promising for the discovery of new deposits. Promising horizons of the Bashkirian stratum are at shallow depths: from 2 to 2.5 km. Our estimated gas reserves and resources of the Ustynivka area are 262 and 2100 million m3, respectively.

Recommendations are given to clarify the form of gravigenic tectonic faults and related anticlines. The tasks for detailed seismic surveys and drilling are defined. The location of exploration and prospecting boreholes is proposed. Considering the displacement of the vaults of gravigenic structures with depth, to open the productive stratum in the apical parts of the uplifts, we recommend drilling inclined boreholes in the southwestern direction. Tasks for industrial development of deposits of Voronove structure are defined.

Keywords

gas-bearing prospects, Dnipro-Donets basin, gravitational structures, oil and gas traps, hydrocarbon reserves

Referenses

Babadagly, V. A., Lazaruk, Ya. G., Kucheruk, E. V., & Kelbas, B. I. (1981). Osobennosti geologicheskogo stroyeniya zony melkoy skladchatosti Severnogo Donbassa. Geologiya nefti i gaza, 1, 34–39. [in Russian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy (Vol. 1). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Lazaruk, Ya. H., & Kreidenkov, V. H. (1995). Novyi typ pastok vuhlevodniv u vidkladakh karbonu Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. Mineralni resursy Ukrainy, 3–4, 42–46. [in Ukrainian]

Lukin, O. (2008). Vuhlevodnevyi potentsial nadr Ukrainy ta osnovni napriamy yoho osvoiennia. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 4, 56–67. [in Ukrainian]

Myroshnychenko, R., Polokhov, V., & Borodulin, Ye. (2018). Zvit pro rezultaty seismorozviduvalnykh robit 2D na Ustynivskii diliantsi Sievierodonetskoi ploshchi. Prydniprovska heofizychna rozviduvalna ekspedytsiia DHP “Ukrheofizyka”. Novomoskovsk. [in Ukrainian]

Prior, D. B., & Coleman, J. M. (1982). Active slides and flows in underconsolidated marine sediments on the slopes of the Mississippi delta. In S. Saxov & J. K. Nieuwenhuis (Eds.), Marine slides and other mass movements (pp. 21–49). New York: Plenum press. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3362-3_3

Rudko H. I., Liakhu, M. V., Lovyniukov, V. I., Bahniuk, M. M., & Hryhil, V. H. (2016). Pidrakhunok zapasiv nafty i hazu. Kyiv: Bukrek. [in Ukrainian]

Somin, O., Aksonov, V., & Pysmennyi, I. (2016). Utochnenyi proiekt promyslovoi rozrobky Borivskoho hazokondensatnoho rodovyshcha [Research report]. UkrNDIHaz PAT “Ukrhazvydobuvannia”. Kharkiv. [in Ukrainian]

Tovstiuk, Z. M., Yefimenko, T. A., & Titarenko, O. V. (2014). Novitnia rozlomno-blokova tektonika Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli, 2, 4–13. [in Ukrainian]


Posted on

DEFORMATIONS IN THE THRUST ZONE BETWEEN THE ZELEMIANKA AND PARASHKA SKYBAS OF THE UKRAINIAN CARPATHIAN SKYBA NAPPE (HREBENIV QUARRY)

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 48–57


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 48–57.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.048

Milena BOGDANOVA

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, e-mail: milena_bogdanova@ukr.net

Abstract

In the article, based on own field observations, the deformation structures into the thrust zone of the Zelemianka Skyba (=thrust-sheet) onto the Parashka Skyba (the Ukrainian Carpathian Skyba Nappe) are described. They are exposed in the Hrebeniv quarry located in the Opir River basin (Lviv Region, Skole district). The tectonically disintegrated Stryi Formation (Upper-Cretaceous–Paleocene flysch) characterized by the rigid sandstone blocks (formed mainly as a result of boudinage) placed in a ductile clay matrix is represented in the Hrebeniv quarry. This formation is proposed to be classified as a “broken formation”, which is strongly tectonized, but retain their lithological and stratigraphic identity. It is a transitional element between the weakly deformed strata and tectonic mélange. Their characteristic features are: linearity of the distribution zone; significant monomictic composition and absence of exotic formations; the presence of an intensively tectonized matrix with clastolites (blocks) of less tectonized rocks of the same lithostratum (formation, series); the presence of newly formed hydrothermal minerals in clastolite cracks; the upper and lower contacts limiting the broken formation have a tectonic nature. An intensely tectonized matrix and a weakly tectonized rigid blocks belong to the same stratigraphic unit in a broken formation. The structural features suggest a brittle deformations in the studied rocks. Tectonic processes occurred in the completely lithified deposits. Thrust processes were accompanied by the formation of the duplexes, including antiformal stack duplexes, which are well expressed in the quarry. Duplexes are observed in different parts of the quarry, and the most representative ones are developed in its central section. Horses in the duplexes are characterized by a size of 1 to 3 meters here. They are generally subparallel, which is consistent with monoclinal bedding, however, they sometimes acquire an antiform appearance as a result of tectonic thrusting.

Keywords

Ukrainian Carpathians, Skyba Nappe, broken formation, thrust zone, deformations, duplexes

Referenses

Astakhov, K. P. (1989). Alpiiskaya geodinamika Ukrainskikh Karpat [Extended abstract of Candidateʼs thesis]. Moskovskii gosudarstvennii universitet. Moskva. [in Russian]

Bohdanova, M. I. (2001). Osoblyvosti vnutrishnoi budovy prynasuvnoi chastyny skyby Zelemianka. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 15, 144–151. [in Ukrainian]

Boyer, S. E., & Elliott, D. (1982). Thrust systems. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 66(9), 1196–1230. https://doi.org/10.1306/03B5A77D-16D1-11D7-8645000102C1865D

Festa, A., Pini, G. A., Ogata, K., & Dilek, Y. (2019). Diagnostic features and field-criteria in recognition of tectonic, sedimentary and diapiric mélanges in orogenic belts and exhumed subduction-accretion complexes. Gondwana Research, 74, 7–30. https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.01.003

Fossen, H. (2016). Structural Geology (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781107415096

Hnylko, O. M. (2012). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Stattia 2. Flishovi Karpaty – davnia akretsiina pryzma. Heodynamika, 1(12), 67–78. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067 [in Ukrainian]

Kalinin, V. I., Hurskyi, D. S., & Antakova, I. V. (Eds.). (2006). Heolohichni pamiatky Ukrainy (Vol. 1). Kyiv: Derzhavna heolohichna sluzhba Ukrainy. [in Ukrainian]

Lukiienko, O. I., Vakarchuk, S. H., & Kravchenko, D. V. (2014). Strukturno-parahenetychnyi analiz (na tektonofatsialnii osnovi): Vol. 1. Epizona. Kyiv. [in Ukrainian]

McClay, K. R. (1992). Glossary of thrust tectonics terms. In K. R. McClay (Ed.), Thrust Tectonics (pp. 419–433). London: Chapman and Hall.

McClay, K. R., & Insley, M. W. (1986). Duplex structures in the Lewis thrust sheet, Crowsnest Pass, Rocky Mountains, Alberta, Canada. Journal of Structural Geology, 8(8), 911–922. https://doi.org/10.1016/0191-8141(86)90036-2

Schmid, S. M., Fügenschuh, B., Kounov, A., Maţenco, L., Nievergelt, P., Oberhänsli, R., Pleuger, J., Schefer, S., Schuster, R., Tomljenović, B., Ustaszewski, K., & van Hinsbergen, D. J. J. (2020). Tectonic units of the Alpine collision zone between Eastern Alps and western Turkey. Gondwana Research, 78, 308–374. https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.07.005

Starzec, К., Malata, E., Wronka, A., & Malina, L. (2015). Mélanges and broken formations at the boundary zone of the Magura and Silesian nappes (Gorlice area, Polish Outer Carpathians) – a result of sedimentary and tectonic processes. Geological Quarterly, 59(1), 169–178. https://doi.org/10.7306/gq.1173


Posted on

AGE AND SEDIMENTARY ENVIRONMENTS OF THE PALEOCENE DEPOSITS IN THE CARPATHIAN SKYBA NAPPE BASED ON MICROPALEONTOLOGICAL AND SEDIMENTOLOGICAL DATA

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 36–47


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 36–47.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.036

Oleh HNYLKO, Aida ANDREEVA-GRIGOROVICH, Svitlana HNYLKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The results of micropaleontological and sedimentological studies of the Paleocene sediments such as the Upper Member of the Stryi Formation and the Yamna Formation located in the Skyba Nappe in the Ukrainian Outer (Flysh) Carpathians are represented. Sedimentological features of the flysch successions (including the sedimentary succession along the Prut River in the city of Yaremche) proved that the Upper Member of the Stryi Formation is represented mainly by turbidites; the lower part of the Yamna Formation (variegated Yaremcha Horizon) is composed of red and green clay hemipelagites and turbidites, and the upper part of the Yamna Formation (Yamna sandstone) consists of deposits of high-density turbidite currents and grain flows.

The calcareous nannoplankton: NP1, NP2, NP3 and NP4 zones as well as the foraminifera: planktonic Globoconusa daubjergensis Zone (Danian Stage) and benthic Rzehakina epigona Subzone of Rzehakina fissistomata Zone, s. l. (the early Paleocene) are identified in the Upper Member of the Stryi Formation. The calcareous nannoplanktonic NP4, NP5, NP6 zones are distinguished in the Yaremcha Horizon and NP6, NP8, NP9 zones are identified in the Yamna sandstone. The agglutinated foraminifera including Rzehakina fissistomatа, Rz. epigona, Caudammina ovula, Hormosina velascoense, Glomospirella grzybowskii, Saccammina placenta, Paratrochamminoides irregularis are dominated in the Yamna Formation. The age of the Stryi Formation (Upper Member) is established as Danian–partly Zealandian, and the age of the Yamna Formation is Zealandian–Thanetian based on nannoplankton and foraminifera data.

Deep-water agglutinated foraminifera (DWAF) belonging to the genera Rhabdammina, Hyperammina, Dendrophrya, Ammodiscus, Glomospira, Hormosina, Reophax, Haplophragmoides, Recurvoides, Trochamminoides, Paratrochamminoides, Spiroplectammina, Karreriella are dominated in the background hemipelagic clay deposits and make up to 100% of the tests in the microfaunal associations, that suggests the lower bathyal-abyssal depths of the sedimentary paleobasin The channel deposits (Yamna sandstone) and interchannel sediments (Upper Member of the Stryi Formation) of the ancient deep-sea fan are identified in the Paleogene flysch.

Keywords

Ukrainian Carpathians, Skyba Nappe, Paleocene, foraminifera, nannoplankton, sedimentation

Referenses

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1991). Zonalnaya stratigrafiya paleogena yuga SSSR po fitoplanktonu (dinotsisti i nanoplankton) [Zonal stratigraphy of the Paleogene of the south of the USSR according to phytoplankton (dinocysts and nanoplankton)] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Institut geologicheskikh nauk AN USSR. Kiev. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1994). Zonalnaya shkala po tsistam dinoflagellat dlya paleogena yuzhnikh regionov SNG [Zonal scale for dinoflagellate cysts for the Paleogene of the southern regions of the CIS]. Algologiya, 42, 66‒76. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S., Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Gruzman, A. D., Dabagyan, N. V., Danish, V. V., Ivanik, M. M., Kulchitskii, Ya. O., Lozinyak, P. Yu., Maslun, N. V., Petrashkevich, M. Y., Ponomareva, L. D., Portnyagina, L. A., Smirnov, S. Ye., & Sovchik, Ya. V. (1984). Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoi stratigraficheskoi skheme paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Explanatory note to the regional stratigraphic scheme of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians] [Preprint N 84-19]. Kiev: Institut geologicheskikh nauk AN USSR. [in Russian]

Andreyeva-Grigorovich, A. S. (1999). Biostratigraphic correlations of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians and Crimea-Bakhchisarai area using nannoplankton and dinocysts. Geologica Carpathica, 50, 10–12.

Andrieieva-Hryhorovych, A., Maslun, N., Hnylko, S., & Hnylko, O. (2014). Pro vik i umovy sedymentatsii horyzontiv strokatykh arhilitiv u paleotsen-eotsenovykh vidkladakh Ukrainskykh Karpat [About the age and sedimentary conditions of variegated mudstone horizons in the Paleocene-Eocene deposits of the Ukrainian Carpathians]. In Materialy V Vseukrainskoi naukovoi konferentsii “Problemy heolohii fanerozoiu Ukrainy”: tezy dopovidei (pp. 3–6). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. [in Ukrainian]

Einsele, G. (1992). Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. Berlin: Springer–Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77055-5

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N., & Ślączka, A. (2006). Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region. AAPG, Memoir, 84, 11–46. https://doi.org/10.1306/985606m843066

Golonka, J., Waśkowska, A., & Ślączka, A. (2019). The Western Outer Carpathians: Origin and evolution. Zeitschriftder Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 170(3–4), 229–254. https://doi.org/10.1127/zdgg/2019/0193

Hnylko, O. M. (2012). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Stattia 2. Flishovi Karpaty – davnia akretsiina pryzma [Tectonic zoning of the Carpathians in term`s of the terrane tectonics, article 2. The Flysch Carpathian – ancient accretionary prism]. Heodynamika, 1(12), 67–78. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067 [in Ukrainian]

Hnylko, O. (2016). Heolohichna budova ta evoliutsiia Ukrainskykh Karpat [Geological structure and evolution of the Ukrainian Carpathians] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. Lviv. [in Ukrainian]

Hnylko, O. M., & Slotiuk, B. M. (1993). Do heolohichnoi paleookeanohrafii pivnichno-zakhidnoi chastyny Ukrainskykh Karpat (basein verkhnoi techii r. Dnister). Rannia kreida–eotsen [To the geological paleoceanography of the northwestern part of the Ukrainian Carpathians (basin of the upper reaches of the Dnister River). Early Cretaceous–Eocene]. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2–3(84–85), 80–86. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistie mikroorganizmi i ikh ispolzovanie dlya raschleneniya paleogenovikh otlozhenii Predkarpatya [Siliceous microorganisms and their use for dismemberment of the Paleogene deposits of the Fore-Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaminski, M. A., & Gradstein, F. M. (2005). Atlas of Paleogenecosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 10.

Kováč, M., Márton, E., Oszczypko, N., Vojtko, R., Hók, J., Králiková, S., Plašienka, D., Klučiar, T., Hudáčková, N., & Oszczypko-Clowes, M. (2017). Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 155, 133–154. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.07.004

Kováč, M., Plašienka, D., Soták, J., Vojtko, R., Oszczypko, N., Less, G., Ćosović, V., Fügenschuh, B., & Králiková, S. (2016). Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9–27. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha. 2016.03.007

Maslakova, N. I. (1955). Stratigrafiya i fauna melkikh foraminifer paleogenovikh otlozhenii Vostochnikh Karpat [Stratigraphy and fauna of small foraminifers in the Paleogene deposits of the Eastern Carpathians]. Moskva: Gosgeolizdat. [in Russian]

Matskiv, B. V., Pukach, B. D., & Hnylko, O. M. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy masshtabu 1 : 200 000. Arkushi M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sus). Karpatska seriia. Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren [State geological map of Ukraine on a scale of 1:200,000. Sheets M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sous). Carpathian series. Geological map of pre-Quaternary formations]. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Pilipchuk, A. S. (1972). Litologicheskie osobennosti i usloviya obrazovaniya pestrotsvetnikh otlozhenii Skibovoi zoni Karpat [Lithological features and conditions for the formation of the variegated deposits in the Skyba Zone of the Carpathians]. In Novie dannie po geologii i neftegazonosnosti USSR (pp. 101–110). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Reding, Kh. G., Kollinson, Dzh. D., Allen, F. A., Elliott, T., Shreiber, B. Sh., Dzhonson, G. D., Bolduin, K. T., Sellvud, B. U., Dzhenkins, X. K., Stou, D. A. V., Eduardz, M., & Mitchell, A. X. G. (1990). Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii [Sedimentary environments and facies] (Kh. Reding, Ed.; B. V. Baranov, I. S. Barskov, L. N. Indolev, M. A. Levitan & I. O. Murdmaa, Trans.; Vol. 2). Moskva: Mir. [in Russian]

Schmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., & Ustaszewski, K. (2008). The Alpine-Carpathian-Dinaric orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139–183. https://doi.org/10.1007/s00015-008-1247-3

Senkovskyi, Yu., Hryhorchuk, K., Hnidets, V., & Koltun, Yu. (2004). Heolohichna paleookeanohrafiia okeanu Tetis [Geological paleoceanography of the Tethys Ocean]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S. (1951). Skhema stratigrafii severnogo sklona Karpat [Stratigraphy scheme of the northern slope of the Carpathians]. Dokladi Akademii nauk SSSR, 7(77), 689–692. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danish, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. Y., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. Ye., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipi melovikh i paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Stratotypes of the Cretaceous and Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]


Posted on

GEOLOGICAL GROUNDS OF PERSPECTIVE ZONES FOR THE ACCUMULATION OF BEHIND-PIPE GAS RESERVES (East-Novoselovskyi Oil-Gas Condensate Field, Dnieper-Donets Depression)

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 27–35


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 27–35.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.027

Vyacheslav LUKINOV1, Kostyantyn BEZRUCHKO1, Oleksii PRYKHODCHENKO1, Vladyslav KOBEZA2

1 M. S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine, e-mail: gvrvg@meta.ua
2 “Shebelinkagazvydobuvannia” Gas Industry Department of Ukrgazvydobuvannia JSC, Donets, Kharkiv Region, Ukraine, e-mail: Kobeza15@gmail.com

Abstract

The practical experience of long-term operation of hydrocarbon deposits confirms the presence of geomechanical processes and their significant impact on the state of the gas-saturated massif of rocks. In fields that are being operated for a long time, the prospects for industrial hydrocarbon accumulation can be associated with secondary gas traps of non-traditional type, in particular, technogenic ones, which are formed in low-pore reservoirs. A detailed analysis of the geological conditions of the East-Novoselovskyi field was carried out. They contribute to the formation of additional gas resources (“behind-pipe reserves” category), as well as the establishment of geological-industrial indices of the perspectivity for the formation of technogenic deposits was carried out.

The purpose of the work is geological justification and finding perspective zones for the accumulation of behind-pipe reserves through the formation of technogenic deposits under the impact of a geomechanical factor, using the example of the East-Novoselovskyi oil-gas condensate field.

For the geological conditions of the East-Novoselovskiy Oil-Gas Condensate Field, producing the additional gas reserves should be expected from technogenic deposits that are located above the industrial horizons that are being developed and formed in low-porous reservoirs under the action of a geomechanical factor, as a result of their decompaction after gas extraction from an industrial reservoir as a result of its compression. In accordance with the conducted research, the most perspective section, from the standpoint of the formation of a technogenic deposit and the accumulation of behind-pipe reserves, within the East-Novoselovskyi Oil-Gas Condensate Field there is the strata identified in the area of wells No. 16, 18, 60, in the section interval at a distance of 92.4 m up from the roof of the horizon (B-3b), which is located from a depth of 2141 m to the roof of the horizon B-3a, at a depth of 2 233 m. It is worthwhile to further carry out appropriate geophysical work for conducting the technological work for the development of technogenic deposits in perspective zones behind the casing column in operated wells.

The account of the geomechanical factor opens up the perspective of producing the additional industrial gas influx at the late stages of the development of gas and gas-condensate fields, by predicting the geological conditions for the formation of the improved secondary filtration-capacitive properties favorable to form technogenic gas deposits.

Keywords

gas fields, geomechanical factor, technogenic reservoir, behind-pipe reserves

Referenses

Abielientsev, V. M., Lurie, A. Y., Povieriennyi, S. F., & Susiak, T. Ya. (2017). Nova metodyka interpretatsii rezultativ laboratornykh doslidzhen hirskykh porid pry modeliuvanni plastovykh umov [A new method for interpreting the results of laboratory studies of rocks in modeling reservoir conditions]. Heolohichnyi zhurnal, 3, 23–30. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.3.117319 [in Ukrainian]

Bulat, A. F., Lukinov, V. V, Bezruchko, K. A., Krukovskyi, O. P., & Krukovska, V. V. (2018). Heomekhanichnyi chynnyk nadkhodzhennia dodatkovykh obsiahiv vilnoho metanu pry ekspluatatsii hazovykh rodovyshch [Geomechanical factor of receipt of additional volumes of free methane during the operation of gas fields]. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 8, 25–35. https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.08.025 [in Ukrainian]

Bulat, A. F., Lukinov, V. V, Bezruchko, K. A., & Prykhodchenko, O. V. (2020). Vplyv heomekhanichnykh protsesiv na plastovyi tysk pry tryvalii ekspluatatsii hazovykh rodovyshch [Influence of geomechanical processes on reservoir pressure during long-term operation of gas fields]. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch, 4(77), 62–76. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-4(77)-62-76 [in Ukrainian]

Cheban, O. V., & Vladyka, V. M. (2007). Perspektyvy naroshchuvannia vydobutku hazu na starykh rodovyshchakh Peredkarpattia na prykladi Rudkivskoho hazovoho rodovyshcha [Prospects for increasing gas production at Old fields in the Carpathian region on the example of the Rudkovsky gas field]. Problemy naftohazovoi promyslovosti, 5, 326–328. [in Ukrainian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy [Atlas of oil and gas fields in Ukraine] (Vol. 3. Ckhidnyi naftohazonosnyi rehion [Eastern oil and gas region]; Vol. 4. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion [Western oil and gas region]). Lviv: Ukrainska naftohazova akademiia. [in Ukrainian]

Klasyfikatsiia zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn derzhavnoho fondu nadr [Classification of Mineral Reserves and resources of the state subsurface fund. (1997). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine  № 432. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-97-p#Text [in Ukrainian]

Kyryliuk, O. V., & Rudko, H. I. (Eds.). (2019). Nadrokorystuvannia v Ukraini [Subsurface use in Ukraine]. Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]

Lukinov, V. V., Bezruchko, K. A., Prykhodchenko, O. V., & Kobeza, V. S. (2021). Pokaznyky perspektyvnosti otrymannia dodatkovykh pryplyviv vuhlevodniv na hazovykh rodovyshchakh [Indicators of prospects for obtaining additional hydrocarbon inflows in gas fields]. In Vid Mineralohii i Heohnozii do Heokhimii, Petrolohii, Heolohii ta Heofizyky: fundamentalni i prykladni trendy XXI stolittia [From Mineralogy and Geognosia to geochemistry, Petrology, Geology and Geophysics: fundamental and applied trends of the XXI century]: materialy konferentsii Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka (Kyiv, Ukraina, 28–30 veresnia 2021 r.) (pp. 193–197). Kyiv. [in Ukrainian]

Lukinov, V. V., Prykhodchenko, V. F., Zhykaliak, M. V., & Prykhodchenko, O. V. (2016). Metody prohnozu hirnycho-heolohichnykh umov rozrobky vuhilnykh rodovyshch [Methods for predicting mining and geological conditions for coal field development]. Dnipro: NHU. [in Ukrainian]


Posted on

TECTONIC UNITS OF THE KROSNO (SILESIA) COVER OF THE FOLDED CARPATHIANS: TYKHIY (UKRAINE) AND VETLINA (POLAND) STRUCTURES – GEOLOGICAL STRUCTURE AND GAS-BEARING POTENTIAL

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 5–26


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 5–26.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.005

Myroslav PAVLYUK, Volodymyr SHLAPINSKY, Myroslav TERNAVSKY

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

In the south-western part of the Krosno cover in the terrain of the Ukraine, that is called jednostka Szląska (Silesia Unit) in the adjoining Polish territory, two tectonic structures Tykhiy and Vetlina composed of flysh of the Cretaceous-Paleogene age, are correspondingly present. They are in the same scale and represent preserved anticlinal fold of the north-western strike. The Tykhiy and Vetlina structures were defined according to results of drilling. In consequence of executed drilling works the commercial gas presence of both structures was determined. Maximum gas discharges from the deposits of Oligocene at both structures are estimated to be approximately 60th m3/day. The production reserves of the Vetlina structure are estimated at 73 million m3 of gas. The deposit is not being developed due to localization in the area within the Beskydy National Park. The authors don’t recommend to carry out exploratory drilling within the limits of the structure, in located further north-east of the Tykhiy structure the Volosianka–Pidpolozzia and Husne–Bukovets scales as the ineffective drilling because of the absence of perspective objects in their composition. There are prerequisites to suppose the presence of just one more gas-saturated fold, Liuta, further south-west of the Tykhiy structure, under the Duklya–Chornohora cover. It is located within the hydrocarbon field, favourable for the search for hydrocarbons. The potential industrial gas potential of the forecasted promising structure is evidenced by the inflows of oil and gas in the mapping wells of Liuta Square. Significant manifestations of hydrocarbons were observed in well 18-Liuta. From a depth of 40 m, and then 190 m recorded oil manifestations – oil films on the surface of the clay solution (d 20 – 0.843 g/cm3; viscosity in 0E – 1.92; S – 0.22 %, the beginning of boiling – 97 °C, up to 350 °C – 56 %). Intense gas manifestations were noted from a depth of 167 m (CH4 – 95.36 %; CO2 – 1.01 %; N2 – 3.63 %). To check this supposition, it is expedient to conduct seismic survey.

Keywords

Krosno cover, Tykhiy and Vetlina structures, geological structure, gas-bearingness

Referenses

Hlushko, V. V., Kuzovenko, V. V., & Shlapinskyi, V. Ye. (1999). Novi pohliady na heolohichnu budovu pivnichno-zakhidnoi chastyny Duklianskoho pokrovu Ukrainskykh Karpat. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 13, 94–101. [in Ukrainian]

Karnkowski, P. (1993). Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce: T. 2. Karpaty i zapadlisko Przedkarpackie. Częśc 1. Karpaty. Kraków.

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. (2019). https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2019-105-76,69161005.html

Kowalczyk, A. (12.01.2012). Aurelian z dwiema nowymi koncesjami. Rynek Infrastruktury. https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/aurelian-z-dwiema-nowymi-koncesjami-36271.html

Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M., Mykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M., Shlapinskyi, V. Ye., Koltun, Yu. V.,Chepil, V. P., Kurovets, S. S., & Bodlak, V. P. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 2. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Kuzovenko, V. V., Zhigunova, Z. F., & Petrov, V. G. (1973). Otchet o rezultatakh kompleksnoi geologicheskoi syomki masshtaba 1 : 50 000, provedennoi na ploshchadi Lomna Lvovskoi i Zakarpatskoi oblastei USSR v 1969–1972 gg. Trest “Lvovneftegazrazvedka”, KGP. Lvov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Marcińkowski, A., & Szewczyk, E. (2008). Produktywność karpackich skal zbiórnikowych w świetle historii wydobycia więglowodorów. Geologia, 34(3), 405–421.

Mochalin, I. P., & Nekrasova, L. P. (1964). Otchet o geologicheskikh issledovaniyakh, provedennikh na ploshchadi Lugi Zakarpatskoi oblasti USSR v 1963 g. Lvov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Shlapinskyi, V. Ye., Hlushko, V. V., & Kuzovenko, V. V. (1994). Vyvchennia heolohichnoi budovy i perspektyv naftohazonosnosti zony zchlenuvannia Duklianskoho, Chornohorskoho i Krosnenskoho pokroviv Ukrainskykh Karpat v 1991–1994 rr. (Vol. 1). Lviv: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Ukrainian]

Szuflicki, M., Malon, A., & Tymiński, M. (Eds.). (2021). Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy. Publikacja dostępna na stronie internetowej http://surowce.pgi.gov.pl

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danish, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. Y., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. Ye., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipi melovikh i paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zhigunova, Z. F., Koval, Zh. S., & Petrov, V. G. (1966). Otchet o poiskovo-semochnikh rabotakh masshtaba 1 : 25 000, provedennikh na ploshchadi Lyuta Zakarpatskoi oblasti USSR v 1964–1965 gg. Trest “Lvovneftegazrazvedka”, LGPK. Lvov: Fondi DP “Zakhіdukrgeologіya”. [in Russian]

Zhigunova, Z. F., Petrov, V. G., & Tatarchenko, V. M. (1964). Otchet o geologicheskikh issledovaniyakh, provedennikh na ploshchadi Bukovets Zakarpatskoi oblasti USSR v 1963 godu. Trest “Lvovneftegazrazvedka”, LGPK. Lvov: Fondi DP “Zakhіdukrgeologіya”. [in Russian]

Zielińska, Cz. (1994). Dokumentacja geologiczna w kat. C złoża gazu ziemnego “Wetlina” w miejsc. Smerek i Wetlina, gm. Cisna, woj. krośnińskie. Nr CBDG 85621. Inw. 1481/95 Arch. CAG PIG, Warszawa; Kat. DZ/418 Arch. PGNiG S.A., Warszawa. http://dokumenty.pgi.gov.pl/wyszukiwarka/dokument/85621?lang=pl


Posted on

GEOLOGICAL STRUCTURE AND PROSPECTS OF OIL-GAS PRESENCE AT THE POHAR PLOT (Folded Carpathians)

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 5–15


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 5–15.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.005

Volodymyr SHLAPINSKY, Myroslav PAVLYUK, Yaroslav LAZARUK, Olesya SAVCHAK, Myroslav TERNAVSKY

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: vlash.ukr@gmail.com

Abstract

The Pohar plot is situated in the Skole district of the Lviv Region, 30 km south-west of Skole town, between Pohar and Kryve villages. Tectonically it is located in of junction of the Skybian (Slavske Skyba) and the Krosno covers. At the end of XIX beginning of XX centuries in the region of the village the oil-extracting enterprise was existent. There deposits of Oligocen and Eocene of the Rozluch belt of the Krosno cover and Oligocene of the scale of the Slavske skyba of the Skybian cover were exploited. During two ten-years of exploitation by exploring shafts and shallow boreholes more than 3 thousand ton of oil was extracted. Prospects of the Pohar plot should be connected with sand horizons of the Holovets suite of Oligocen (Klivsky sandstones) that are characterized by satisfactory reservoir properties. They are localized in the immersed part of the Hrosivsky scale of the Krosno cover separated by the Rozluch fault (tectonically screened deposit) from its forkball part, drilled in 1973–1974 1-Pohar borehole (well bottom 1935 m), due to deflection of its hole to the south-east, didn’t expose the Klivsky sandstones and didn’t solve its task. For complete exposition of the Klivsky sandstones of the Holovets suite of Oligocene of the Hrosivsky scale it is necessary to design vertically oriented 2-Pohar borehole of 2300 m in depth. About probable commercial oil-gas saturation of the horizon of the Klivsky sandstones testifies not only to the existence of the oil-extracting enterprise in the past, but the intensive surface oil shows in the stretched area that is controlled by the Rozluch fault. Moreover, taking the prospect of the zone of junction of the given covers in consideration, the seismic survey should be conducted at the Pohar area for the estimation of the geological structure of the deeper horizons and parametric borehole of 4000–5000 m in depth should be designed.

Keywords

Skybian and Krosno covers, Rozluch fault, oil extracting enterprise, prospects of oil-gas presence

Referenses

Kantolinskii, S. I., & Nekrasova, L. P. (1975). Geologicheskii otchet o rezul’tatakh strukturno-poiskovogo bureniya, provedennogo na ploshchadi Pogar L’vovskoi oblasti USSR v 1973–1974 gg. Trest “L’vovneftegazrazvedka”, KGP. L’vov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Kuzovenko, V. V., Glushko, V. V., Myshkin, L. P., & Shlapinskii, V. E. (1990). Izuchenie geologo-geofizicheskikh materialov po Skibovoi i Krosnenskoi zonam Skladchatykh Karpat, s tsel’yu vyyavleniya perspektivnykh na neft’ i gaz ob”ektov za 1988–1990 gg. PGO “Zapadukrgeologiya”. L’vov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Kuzovenko, V. V., Zhigunova, Z. F., & Petrov, V. G. (1977). Otchet o rezul’tatakh gruppovoi kompleksnoi geologicheskoi s”emki masshtaba 1 : 50 000, provedennoi na ploshchadi Klimets L’vovskoi i Zakarpatskoi oblastei USSR v 1973–1976 gg. Trest “L’vovneftegazrazvedka”, KGP. L’vov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Kyk, I. V., Chizh, E. I., & Ratych, V. A. (1966). Otchet o rezul’tatakh profil’nogo strukturno-poiskovogo bureniya na ploshchadi Turka L’vovskoi oblasti USSR, provedennogo v 1964–1965 gg. L’vov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Shlapinskyi, V. Ye., Havryshkiv, H. Ya., & Haievska, Yu. P. (2020). Kolektory nafty i hazu v kreidovo-paleotsenovykh vidkladakh Skybovoho pokryvu Ukrainskykh Karpat (pivnichno-zakhidna i tsentralna dilianky) ta perspektyvy yikh naftohazonosnosti. Heolohichnyi zhurnal, 3, 47–64. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.3.207341 [in Ukrainian]

Temnyuk, F. P. (1952). Otchet o geologicheskikh issledovaniyakh zony Krosno, provedennykh na ploshchadi Il’nik–Komarniki Drogobychskoi oblasti v 1951 g. L’vov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Wyszyński, O. W., & Obtułowicz, J. (1939). Antyklina Poharu. Budowa geologiczna i złoża ropy. Przemysł naftowy, 3, 65–68.


Posted on

COMMERCIAL POTENTIAL FOR COAL PRESENCE IN THE LOWER PART OF CARBONIFEROUS DEPOSITS OF THE LVIV-VOLYN BASIN

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 73–91


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 73–91.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.073

Mykhailo MATROFAILO, Iryna BUCHYNSKA, Andriy POBEREZHSKYY, Oksana STUPKA, Ivan YATSENKO, Olena SHEVCHUK, Iryna KUDRYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

On the basis of morphological analysis and detailed studies of lithological-facies composition and formation conditions of coal-bearing deposits the investigations of the lower part of Carboniferous deposits of the Lviv-Volyn Basin of south-western edge of the East European Platform were conducted. In particular, the available geological material was analyzed; the initial conditions of Carbonic coal-forming (Late Tournai – beginning of Late Visean) were studied and positions of the lower boundary of the coal-bearing formation were grounded; the availability of commercial coal-bearing potential (thickness of coal seams 0.6 m and more) of the lower part of Carbonic was studied; commercial coal-bearing potential of the Visean and the lower part of the Serpukhovian stages of the lower subformation of the basin was detected; the influence of intraformational and epigenetic washings and other factors that caused the formation and changes of the lower part of the coal-bearing formation, the morphology were investigated; the possibilities of commercial development of coal seams of the lower horizons were grounded.

The most promising areas for searching commercial coal seams and the plots with workable thickness in deposits of the lower coal-bearing subformation were singled out for the extension of commercial coal-bearing potential and determination of the directions of searching and prospecting for promising coal deposits of the basin. It was noted that within the bounds of such areas (the Kovel area, the Bubnivska area, the Busk field and other) a continental regime was formed for a long time, and in the conditions of the marshy near-sea lowgrounds with a developed river system and dismembered paleorelief the periodical peat accumulation occurred that caused the formation of commercial coal seams.

Reliable prediction of the mining-geological conditions for the development and the assessment of the commercial usability of the coal seams of the lower part of Carbonic deposits in the whole territory of the basin and within the limits of acting mines should ensure the stable development of the Lviv-Volyn Coal Basin.

Keywords

coal seam, commercial coal-bearing potential, perspective coal-bearing areas and plots, lower coal-bearing formation, predicted resources, Lviv-Volyn Coal Basin

Referenses

Bartoshinskaya, E. S., & Byk, S. I. (1979). Fatsial’nye usloviya nakopleniya iskhodnogo materiala uglei vizeiskogo i serpukhovskogo yarusov L’vovsko-Volynskogo bacseina. Trudy Instituta geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh AN USSR, 12, 17–43. Kiev: Naukova dumka. Dep. v VINITI 19.09.1979, № 3434-79. [in Russian]

Bartoshinskaya, E. S., Byk, S. I., Muromtseva, A. A., & Syvyi, M. Ya. (1983). Uglenosnye formatsii karbona yugo-zapadnoi okrainy Vostochno-Evropeiskoi platformy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Bartoshynska, Ye., Byk, S., & Buchynska, I. (2008). Pochatkovyi etap formuvannia vuhlenosnoi formatsii karbonu Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 26–36. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., & Matrofailo, M. M. (2005). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti Buskoho rodovyshcha Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 30–39. [in Ukrainian]

Kostyk, I., Matrofailo, M., & Korol, M. (2013). Perspektyvy suchasnoi pryrodnoi hazonosnosti vuhilnykh plastiv hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heoloh Ukrainy, 3(43), 50–59. https://doi.org/10.53087/ug.2013.3(43).245491 [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Shulha, V. F. (2008). Pro nyzhniu hranytsiu vuhlenosnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 26–39. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., Shulha, V. F., & Korol, M. D. (2010). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Stattia 1. Morfolohiia serpukhovskoho vuhilnoho plasta υ6 Lvivsko-Volynskoho baseinu i osoblyvosti yoho utvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(152–153), 27–44. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Sokorenko, S. S. (2007). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti nyzhnoi chastyny kamianovuhilnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 27–44. [in Ukrainian]

Kushniruk, V. A., Bartoshinskaya, E. S., Mel’nichuk, I. P., & Martyuk, K. M. (1975). Geneticheskie tipy uglei vizeiskogo vozrasta L’vovsko-Volynskogo basseina. In Referaty nauchno-issledovatel’skikh rabot Instituta geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh AN USSR (1973) (pp. 40–43). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Matrofailo, M. (2016). Shchodo metodyky morfolohichnoho analizu vuhilnykh plastiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 30, 159–164. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2017). Zastosuvannia morfolohichnoho analizu vuhilnykh plastiv u Lvivsko-Volynskomu baseini. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 31, 56–66. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2019a). Morfolohichnyi analiz pokladiv vuhillia Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. In Zdobutky i perspektyvy rozvytku heolohichnoi nauky v Ukraini: zbirnyk tez naukovoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu Instytutu heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka (Kyiv, 14–16 travnia 2019 r.) (Vol. 2, pp. 64–66). Kyiv: Instytut heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2019b). Osoblyvosti morfolohii vuhilnoho plasta n9 Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. In Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7–11 zhovtnia 2019 r., Truskavets) (Vol. 1, pp. 315–321). Kyiv: Derzhavna komisiia Ukrainy po zapasakh korysnykh kopalyn. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M., & Korol, M. D. (2019). Osoblyvosti morfolohii i utvorennia vuhilnoho plasta υ03 Kovelskoi vuhlenosnoi ploshchi Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 33, 129–142. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M., Reshko, M. Ya., & Kostyk, I. O. (2004). Heoloho-promyslova typizatsiia vuhilnykh plastiv Pivdenno-Zakhidnoho raionu Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3, 85–90. [in Ukrainian]

Matrofailo, M., Shulha, V., Kostyk, I., & Korol, M. (2012). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhil-noho baseinu. Stattia 2. Morfolohiia vizeiskoho vuhilnoho plasta υ03 i osoblyvosti yoho utvorennia (Kovelska ploshcha). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(160–161), 29–48. [in Ukrainian]

Shul’ga, P. L. (1975). L’vovsko-Volynskii bassein. In Osnovnye cherty stratigrafii karbona SSSR (pp. 117–126). Moskva: Nedra. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Kostik, I. E., Matrofailo, M. N., & Korol’, N. D. (2008). O nachale turneisko-vizeiskogo etapa ugleobrazovaniya na yugo-zapade Vostochno-Evropeiskoi platformy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(145), 68–77. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Kostik, I. E., Matrofailo, M. N., & Korol’, N. D. (2009). O zarozhdenii karbonovoi uglenosnoi formatsii L’vovsko-Volynskogo ugol’nogo basseina. Doklady Natsional’noi akademii nauk Ukrainy, 7, 121–127. [in Russian]

Shulga, V., Kostyk, I., Matrofailo, М., & Korol, M. (2009). Beginnings of the coal formation in Lvov-Volhynian basin. In Geologia formacji węglonośnych Polski: XXVIII Sympozjum naukovo-techniczny (22–23 kwietnia 2009 r.) (pp. 61–68). Kraków: Academia górniczo-hutnicza w Krakowie.

Shul’ga, V. F., Matrofailo, M. N., Kostik, I. E., & Korol’, N. D. (2013). Osobennosti formirovaniya plastov uglya glubokikh gorizontov L’vovsko-Volynskogo basseina. Stat’ya 1. Serpukhovskii ugol’nyi plast υ6. Heolohichnyi zhurnal, 2, 75–88. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Reshko, M. Ya., Gurei, P. T., Girnyi, E. I., & Lelik, B. I. (1997). Novye dannye ob uglenosnosti yugo-zapada L’vovsko-Volynskogo basseina. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 1, 137–141. [in Ukrainian]

Shul’ga, V. F., Zdanovski, A., Zaitseva, L. B., Ivanova, A. V., Ivanina, A. V., Korol’, N. D., Kotasova, A., Kotas, A., Kostik, I. E., Lelik, B. I., Miger, T., Manichev, V. I., Matrofailo, M. N., Ptak, B., Savchuk, V. S., Sedaeva, G. M., & Stepanenko, Ya. G. (2007). Korrelyatsiya karbonovykh uglenosnykh formatsii L’vovsko-Volynskogo i Lyublinskogo basseinov. Kiev: Varta. [in Russian]

Struev, M. I., Isakov, V. I., Shpakova, V. B., Karavaev, V. Ya., Selinnyi, V. I., & Popel’, B. S. (1984). L’vovsko-Volynskii kamennougol’nyi bassein: Geologo-promyshlennyi ocherk. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vdovenko, M. V., Polietaiev, V. I., & Shulha, V. F. (2013). Stratyhrafiia karbonu Lvivskoho paleozoiskoho prohynu. In P. F. Hozhyk (Ed.), Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu ta fanerozoiu Ukrainy: Vol. 1. Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu, paleozoiu ta mezozoiu Ukrainy (pp. 316–331). Kyiv: IHN NAN Ukrainy; Lohos. [in Ukrainian]

Vyrvich, G. P., Gigashvili, E. P., Dubik, Z. G., Ershov, V. Z., Zhukov, P. P., Luk’yanenko, N. I., Naumenko, L. V., & Petrovskii, Yu. V. (1978). Kamennye ugli L’vovsko-Volynskogo basseina. L’vov: Vishcha shkola. [in Russian]


Posted on

BIOSTRATIGRAPHY OF PALEOCENE-EOCENE DEPOSITS OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS BASED ON PLANKTONIC FORAMINIFERA

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 56–64


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 56–64.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.056

Svitlana HNYLKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Paleogene deposits are the main reservoir of hydrocarbon resources in the Carpathians and creation of the modern stratigraphic scheme of these deposits is the basis for improving the efficiency of geological search works. The reliable stratification is a necessary precondition for the preparation of geological maps. Stratification of the Paleocene–Eocene sediments is provided by foraminifera, nannoplankton, dinocysts, radiolarians, sponge spicules, palynoflora. Planktonic foraminifera is the main stratigraphic group of the Paleogene fauna.

In the predominantly non-calcareous flysch of the Paleocene–Eocene of the Carpathians, mainly agglutinated benthic foraminifera of siliceous composition are developed. Planktonic foraminifera are distributed locally – in calcareous facies. The most complete sequence of Paleocene–Eocene planktonic foraminifera is represented in the Metova Formation (the Vezhany nappe of the Inner Carpathians).

The results of own researches of natural sections of sediments distributed within the Magursky, Monastyretsky and Vezhany nappes of the Ukrainian Carpathians together with the analysis of literature sources are used.

The article presents a generalized biozonal division of the Paleocene–Eocene of the Ukrainian Carpathians by planktonic foraminifera. On the basis of certain correlation levels, a comparison with the Geological Time Scale was made.

The Parvularugoglobigerina eugubina Zone (lowermost Danian), Globoconusa daubjergensis Zone (middle Danian), Praemurica inconstans Zone (upper Danian); Morozovella angulata Zone (lower Selandian); Globanomalina pseudomenardii Zone fnd Acarinina acarinata Zone (upper Selandian–Thanetian); Morozovella subbotinae Zone (lower Ypresian), Morozovella aragonensis Zone (upper Ypresian); Acarinina bullbrooki Zone (lower Lutetian), Acarinina rotundimarginata Zone (upper Lutetian); Hantkenina alabamensis Zone (Bartonian); Globigerinatheka tropicalis Zone (lower Priabonian) and Subbotina corpulenta Zone (upper Priabonian) based on planktonic foraminifera are characterized in studied deposits.

Keywords

Ukrainian Carpathians, planktonic foraminifera, biostratigraphy, Paleocene–Eocene

Referenses

Andreeva-Grigorovich, A. S., Gruzman, A. D., Lozynyak, P. Yu., & Smirnov, S. E. (1987). Opornye razrezy pogranichnykh sloev eotsena i oligotsena Duklyanskoi i Marmaroshskoi zon. Paleontologicheskii sbornik, 24, 33–38. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S., Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Gruzman, A. D., Dabagyan, N. V., Danysh, V. V., Ivanik, M. M., Kul’chitskii, Ya. O., Lozynyak, P. Yu., Maslun, N. V., Petrashkevich, M. I., Ponomareva, L. D., Portnyagina, L. A., Smirnov, S. E., & Sovchik, Ya. V. (1984). Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoi stratigraficheskoi skheme paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Preprint № 84-19]. Kiev: Institut geologicheskikh nauk AN USSR. [in Russian]

Andreyeva-Grigorovich, A. S. (1999). Biostratigraphic correlations of the paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians and Crimea-Bakhchisarai area using nannoplankton and dinocysts. Geologica Carpathica, 50, 10–12.

Bugrova, E. M. (Ed.). (2005). Prakticheskoe rukovodstvo po mikrofaune: Vol. 8. Foraminifery kainozoya. Sankt-Peterburg: VSEGEI. [in Russian]

Dabagyan, N. V., Kruglov, S. S., & Smirnov, S. E. (1965). Litologiya i stratigrafiya melovogo i paleogenovogo chekhla zony Zakarpatskikh utesov. Trudy UkrNIIGRI, 14, 78–86. [in Russian]

Dabagyan, N. V., Kul’chitskii, Ya. O., Kuzovenko, V. V., & Shlapinskii, V. E. (1987). Opornye razrezy pogranichnykh sloev verkhov eotsena – nizov oligotsena yuzhnoi chasti Skibovoi, Krosnenskoi i Chernogorskoi zon. Paleontologicheskii sbornik, 24, 27–33. [in Russian]

Danysh, V. V., & Ponomareva, L. D. (1989). Sopostavlenie razrezov paleogena Duklyanskoi zony Vostochnykh i Zapadnykh Karpat. In Geologiya Sovetskikh Karpat (pp. 57–65). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Fusan, O. (Ed.). (1983). Stratigraficky slovnik Zapadnych Karpat (T. 1). Bratislava.

Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M. D., & Ogg, G. (Eds.). (2012). The Geologic Time Scale 2012. Boston, USA: Elsevier.

Gruzman, A. D., & Dabagyan, N. V. (1979). Zonal’naya stratigrafiya po planktonnym foraminiferam paleotsena i eotsena yuzhnogo sklona Ukrainskikh Karpat. Paleontologicheskii sbornik, 16, 30–34. [in Russian]

Hnylko, S. R. (2015). Stratyhrafiia za foraminiferamy paleotsenovo-eotsenovykh vidkladiv vnutrishnikh flishevykh pokryviv Zovnishnikh Ukrainskykh Karpat. Heolohichnyi zhurnal, 3, 87–100. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.3.139291 [in Ukrainian]

Hnylko, S. R. (2017). Foraminifery i stratyhrafiia paleotsen-eotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat [Extended abstract of сandidateʼs thesis]. Instytut heolohichnykh nauk NAN Ukrainy. Kyiv. [in Ukrainian]

Hnylko, S., & Hnylko, O. (2016). Foraminiferal stratigraphy and palaeobathymetry of Paleocene-lowermost Oligocene deposits (Vezhany and Monastyrets nappes, Ukrainian Carpathians). Geological Quarterly, 60(1), 75–103. https://doi.org/10.7306/gq.1247

Hnylko, S. R., & Hnylko, O. M. (2013). Stratyhrafiia, biozonalnyi podil za foraminiferamy ta umovy nakopychennia paleotsen-eotsenovykh vidkladiv Vezhanskoho pokryvu Vnutrishnikh Karpat. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrainy, 6(1), 90–97. https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2013.147156 [in Ukrainian]

Maslun, N. V., Mintuzova, L. G., & Hnylko, S. R. (2015). Detailed stratification and correlation of Foraminifera Paleogene deposits of Ukraine. Geological Journal, 4, 31–48. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.4.138833

Myatlyuk, E. V. (1970). Foraminifery flishevykh otlozhenii Vostochnykh Karpat (mel–paleogen). Leningrad: Nedra. [in Russian]

Olsson, R. K., Hemleben, Ch., Berggren, W. A., & Huber, B. T. (Eds.). (1999). Atlas of Paleocene Planktonic Foraminifera. Smithsonian contributions to paleobiology, 85. https://doi.org/10.5479/si.00810266.85.1

Pearson, P. N., Olsson, K. R., Huber, B. T., Hemleben, Ch., & Berggren, W. A. (Eds.). (2006). Atlas of Eocene planktonic foraminifera. Cushman Foundation Special Publication, 41.

Vashchenko, V. A., Ageev, V. A., Shlapinskii, V. E., Tsarnenko, P. N., Dabagyan, N. V., Buzyak, I. P., Khil’chenko, N. M., & Shcherbak, A. A. (1985). Otchet po gruppovoi geologicheskoi s”emke masshtaba 1 : 50 000 territorii listov M–35–133–A, B; M–35–134–A, B, V Ivano-Frankovskoi i Zakarpatskoi oblastei USSR za 1981–1985 gg. (№ 2979/1). L’vov. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. E., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Tsarnenko, P. N., & Tsizh, I. T. (1981). Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., & Smirnov, S. E. (1987). Opornye pogranichnye razrezy eotsena i oligotsena severnogo sklona Ukrainskikh Karpat. Paleontologicheskii sbornik, 24, 20–27. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., & Ponomareva, L. D. (1987). Opornye razrezy pogranichnykh otlozhenii eotsena i oligotsena Vnutrennei zony Predkarpatskogo progiba. Paleontologicheskii sbornik, 24, 12–20. [in Russian]


Posted on

FACIAL FEATURES OF THE PALEOCENE-EOCENE DEPOSITS OF ADVANCED UNITS OF THE SKYBA ZONE OF UKRAINIAN CARPATHIANS

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 44–55


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 44–55.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.044

Halyna HAVRYSHKIV1, Yuliya HAIEVSKA2

1, 2 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: 1galinah2404@gmail.com; 2yuhaievska@ukr.net

Abstract

There three main types of facies of Paleocene-Eocene complexes: sandy, siltstone and argillite distinguished within the study area by the nature of the distribution of the strata of the forming components were highlighted. Тhey accumulated avalanche at the foot of the continental slope and formed various facial parts of the foehn (Upper, Middle and Lower foehn). In the upper part of the Foehn was accumulated coarse-grained sediments (clusters of deep boulders and other psephyto-psammitic material containing edaphogenic rocks). Under the action of geostrophic and bottom currents, silt streams of pelitic and psammitic material moved in the direction to the south and south-east of the Carpathian sedimentation basin, forming sandy-clay and clay facies (Middle and Lower foehn). During the turbidite movement of a large amount of sediment from the first (shelf) to the second (foot of the continental slope) level of avalanche sedimentation, sorting and distribution of sediments on the continental slope took place. Based on the analysis of the material composition of Paleocene-Eocene sediments of the study area by such criteria as the size of the fragment, sedimentary textures and the ratio of different rocks, 7 facies were identified, which were deposited as gravitational flows down on the continental slope. Reconstructions of Paleocene-Eocene age flysch deposits showed that terrigene material in the studied sedimentation basin came from two sources – one of which was northwest of the study area and was characterized by a predominance of coarse-grained sandy sediments, while the source wear, which was in the central part of the studied basin was characterized by a predominance of clay silt and fine-grained psammitic material. This nature of the distribution of terrigenous material had a decisive influence on the further formation of Paleocene end Eocene sedimentary strata in the process of sedimentogenesis and post-sedimentary transformations of sediments, and on the formation of reservoir rocks and rocks with potential reservoir properties for hydrocarbon exploration. It has been established that the composition of the Psamitolites of the flysch formation of the Paleocene and Eocene ages of the Carpathians was formed on the passive continental margin or in the inland and boundary seas, and their genesis mostly corresponds only to the platform source of material wear.

Keywords

Paleocene, Eocene, facies, sandstone, flysch, continental slope, sedimentation

Referenses

Afanas’eva, I. M. (1983). Litogenez i geokhimiya flishevoi formatsii severnogo sklona Sovetskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Haievska, Yu. P., & Popp, I. T. (2008). Litoloho-fatsialna minlyvist serednoeotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. In P. F. Hozhyk (Ed.), Suchasni problemy litolohii ta minerahenii osadovykh baseiniv Ukrainy ta sumizhnykh terytorii (pp. 70–74). Kyiv: LOHOS. [in Ukrainian]

Havryshkiv, H. Ya. (2019). Mineraloho-petrohrafichni osoblyvosti paleotsenovykh vidkladiv Berehovoi i Orivskoi skyb Ukrainskykh Karpat v aspekti yikh naftohazonosnosti [Extended abstract of sandidateʼs thesis]. Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Lviv. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistye mikroorganizmy i ikh ispol’zovanie dlya raschleneniya paleogenovykh otlozhenii Predkarpat’ya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaz’min, V. G. (1989). Kollizii i riftogenez v istorii okeana Tetis. Geotektonika, 5, 14–23. [in Russian]

Khain, V. E. (2000). Krupnomasshtabnaya tsiklichnost’ v tektonicheskoi istorii Zemli i ee vozmozhnye prichiny. Geotektonika, 6, 3–14. [in Russian]

Lisitsyn, A. P. (1988). Lavinnaya sedimentatsiya i pereryvy v osadkonakoplenii v moryakh i okeanakh. Moskva: Nauka. [in Russian]

Pilipchuk, A. S., & Reifman, L. M. (1984). Otlozheniya pastoobraznykh potokov v Karpatskom flishe (popel’skaya svita). Osadochnye porody i rudy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Pilipchuk, A. S., & Vul’, M. A. (1981). Paleotsen-eotsenovyi flish Severnogo sklona Ukrainskikh Karpat – otlozheniya drevnikh morskikh glubokovodnykh konusov vynosa. In Geologiya neftegazonosnykh plastovykh rezervuarov (pp. 33–42). Moskva. [in Russian]

Senkovskyi, Yu. M., Hryhorchuk, K. H., Koltun, Yu. V., Hnidets, V. P., Radkovets, N. Ya., Popp, I. T., Moroz, M. V., Moroz, P. V., Rever, A. O., Haievska, Yu. P., Havryshkiv, H. Ya., Kokhan, O. M., & Koshil, L. B. (2018). Litohenez osadovykh kompleksiv okeanu Tetys. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V. Ye. (2015). Heolohichna budova Skybovoho, Krosnenskoho i Dukliansko-Chornohorskoho pokryviv Ukrainskykh Karpat ta perspektyvy yikh naftohazonosnosti [Extended abstract of sandidateʼs thesis]. Lviv. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V., Kuzovenko, V., Krupskyi, Yu., & Kharchenko, M. (2006). Perspektyvy poshukiv pokladiv vuhlevodniv u Skybovii zoni Karpat. In Problemy heolohii ta naftohazonosnosti Karpat: tezy dopovidei (pp. 239–241). Lviv. [in Ukrainian]

Shvanov, V. N. (1982). Opyt klassifikatsii osadochnykh formatsii po veshchestvennym (litomologicheskim) priznakam. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta, 24, 43–52. [in Russian]

Varban, B., Derer, C., Anastasiu, N., Roban, R., & Popa, M. (2001). Architecture of turbidite systems as revealed by the East Carpathians Paleogene sequences (“Tarceu formation” – siriu, Romania). St. cerc. geologie, 46, 19–37.

Vul, M. Ya. (1995). Formuvannia ta zakonomirnosti rozmishchennia rodovyshch nafty i hazu u pidnasuvnykh zonakh Karpat. Lviv: Fondy UkrDHRI. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. S., Tsarnenko, P. N., Lemishko, O. D., & Tsizh, I. T. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zonenshain, L. P. (1983). Glubokovodnye otlozheniya na kontinentakh. In Spravochnik po litologii (pp. 426–429). Moskva: Nedra. [in Russian]

Zonenshain, L. P., Derkur, Zh., & Kaz’min, V. G. (1987). Evolyutsiya Tetisa. In Istoriya okeana Tetis (pp. 4–115). Moskva. [in Russian]