Posted on

AGE AND SEDIMENTARY ENVIRONMENTS OF THE PALEOCENE DEPOSITS IN THE CARPATHIAN SKYBA NAPPE BASED ON MICROPALEONTOLOGICAL AND SEDIMENTOLOGICAL DATA

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 36–47


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 36–47.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.036

Oleh HNYLKO, Aida ANDREEVA-GRIGOROVICH, Svitlana HNYLKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The results of micropaleontological and sedimentological studies of the Paleocene sediments such as the Upper Member of the Stryi Formation and the Yamna Formation located in the Skyba Nappe in the Ukrainian Outer (Flysh) Carpathians are represented. Sedimentological features of the flysch successions (including the sedimentary succession along the Prut River in the city of Yaremche) proved that the Upper Member of the Stryi Formation is represented mainly by turbidites; the lower part of the Yamna Formation (variegated Yaremcha Horizon) is composed of red and green clay hemipelagites and turbidites, and the upper part of the Yamna Formation (Yamna sandstone) consists of deposits of high-density turbidite currents and grain flows.

The calcareous nannoplankton: NP1, NP2, NP3 and NP4 zones as well as the foraminifera: planktonic Globoconusa daubjergensis Zone (Danian Stage) and benthic Rzehakina epigona Subzone of Rzehakina fissistomata Zone, s. l. (the early Paleocene) are identified in the Upper Member of the Stryi Formation. The calcareous nannoplanktonic NP4, NP5, NP6 zones are distinguished in the Yaremcha Horizon and NP6, NP8, NP9 zones are identified in the Yamna sandstone. The agglutinated foraminifera including Rzehakina fissistomatа, Rz. epigona, Caudammina ovula, Hormosina velascoense, Glomospirella grzybowskii, Saccammina placenta, Paratrochamminoides irregularis are dominated in the Yamna Formation. The age of the Stryi Formation (Upper Member) is established as Danian–partly Zealandian, and the age of the Yamna Formation is Zealandian–Thanetian based on nannoplankton and foraminifera data.

Deep-water agglutinated foraminifera (DWAF) belonging to the genera Rhabdammina, Hyperammina, Dendrophrya, Ammodiscus, Glomospira, Hormosina, Reophax, Haplophragmoides, Recurvoides, Trochamminoides, Paratrochamminoides, Spiroplectammina, Karreriella are dominated in the background hemipelagic clay deposits and make up to 100% of the tests in the microfaunal associations, that suggests the lower bathyal-abyssal depths of the sedimentary paleobasin The channel deposits (Yamna sandstone) and interchannel sediments (Upper Member of the Stryi Formation) of the ancient deep-sea fan are identified in the Paleogene flysch.

Keywords

Ukrainian Carpathians, Skyba Nappe, Paleocene, foraminifera, nannoplankton, sedimentation

Referenses

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1991). Zonalnaya stratigrafiya paleogena yuga SSSR po fitoplanktonu (dinotsisti i nanoplankton) [Zonal stratigraphy of the Paleogene of the south of the USSR according to phytoplankton (dinocysts and nanoplankton)] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Institut geologicheskikh nauk AN USSR. Kiev. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1994). Zonalnaya shkala po tsistam dinoflagellat dlya paleogena yuzhnikh regionov SNG [Zonal scale for dinoflagellate cysts for the Paleogene of the southern regions of the CIS]. Algologiya, 42, 66‒76. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S., Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Gruzman, A. D., Dabagyan, N. V., Danish, V. V., Ivanik, M. M., Kulchitskii, Ya. O., Lozinyak, P. Yu., Maslun, N. V., Petrashkevich, M. Y., Ponomareva, L. D., Portnyagina, L. A., Smirnov, S. Ye., & Sovchik, Ya. V. (1984). Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoi stratigraficheskoi skheme paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Explanatory note to the regional stratigraphic scheme of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians] [Preprint N 84-19]. Kiev: Institut geologicheskikh nauk AN USSR. [in Russian]

Andreyeva-Grigorovich, A. S. (1999). Biostratigraphic correlations of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians and Crimea-Bakhchisarai area using nannoplankton and dinocysts. Geologica Carpathica, 50, 10–12.

Andrieieva-Hryhorovych, A., Maslun, N., Hnylko, S., & Hnylko, O. (2014). Pro vik i umovy sedymentatsii horyzontiv strokatykh arhilitiv u paleotsen-eotsenovykh vidkladakh Ukrainskykh Karpat [About the age and sedimentary conditions of variegated mudstone horizons in the Paleocene-Eocene deposits of the Ukrainian Carpathians]. In Materialy V Vseukrainskoi naukovoi konferentsii “Problemy heolohii fanerozoiu Ukrainy”: tezy dopovidei (pp. 3–6). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. [in Ukrainian]

Einsele, G. (1992). Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. Berlin: Springer–Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77055-5

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N., & Ślączka, A. (2006). Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region. AAPG, Memoir, 84, 11–46. https://doi.org/10.1306/985606m843066

Golonka, J., Waśkowska, A., & Ślączka, A. (2019). The Western Outer Carpathians: Origin and evolution. Zeitschriftder Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 170(3–4), 229–254. https://doi.org/10.1127/zdgg/2019/0193

Hnylko, O. M. (2012). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Stattia 2. Flishovi Karpaty – davnia akretsiina pryzma [Tectonic zoning of the Carpathians in term`s of the terrane tectonics, article 2. The Flysch Carpathian – ancient accretionary prism]. Heodynamika, 1(12), 67–78. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067 [in Ukrainian]

Hnylko, O. (2016). Heolohichna budova ta evoliutsiia Ukrainskykh Karpat [Geological structure and evolution of the Ukrainian Carpathians] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. Lviv. [in Ukrainian]

Hnylko, O. M., & Slotiuk, B. M. (1993). Do heolohichnoi paleookeanohrafii pivnichno-zakhidnoi chastyny Ukrainskykh Karpat (basein verkhnoi techii r. Dnister). Rannia kreida–eotsen [To the geological paleoceanography of the northwestern part of the Ukrainian Carpathians (basin of the upper reaches of the Dnister River). Early Cretaceous–Eocene]. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2–3(84–85), 80–86. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistie mikroorganizmi i ikh ispolzovanie dlya raschleneniya paleogenovikh otlozhenii Predkarpatya [Siliceous microorganisms and their use for dismemberment of the Paleogene deposits of the Fore-Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaminski, M. A., & Gradstein, F. M. (2005). Atlas of Paleogenecosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 10.

Kováč, M., Márton, E., Oszczypko, N., Vojtko, R., Hók, J., Králiková, S., Plašienka, D., Klučiar, T., Hudáčková, N., & Oszczypko-Clowes, M. (2017). Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 155, 133–154. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.07.004

Kováč, M., Plašienka, D., Soták, J., Vojtko, R., Oszczypko, N., Less, G., Ćosović, V., Fügenschuh, B., & Králiková, S. (2016). Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9–27. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha. 2016.03.007

Maslakova, N. I. (1955). Stratigrafiya i fauna melkikh foraminifer paleogenovikh otlozhenii Vostochnikh Karpat [Stratigraphy and fauna of small foraminifers in the Paleogene deposits of the Eastern Carpathians]. Moskva: Gosgeolizdat. [in Russian]

Matskiv, B. V., Pukach, B. D., & Hnylko, O. M. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy masshtabu 1 : 200 000. Arkushi M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sus). Karpatska seriia. Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren [State geological map of Ukraine on a scale of 1:200,000. Sheets M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sous). Carpathian series. Geological map of pre-Quaternary formations]. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Pilipchuk, A. S. (1972). Litologicheskie osobennosti i usloviya obrazovaniya pestrotsvetnikh otlozhenii Skibovoi zoni Karpat [Lithological features and conditions for the formation of the variegated deposits in the Skyba Zone of the Carpathians]. In Novie dannie po geologii i neftegazonosnosti USSR (pp. 101–110). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Reding, Kh. G., Kollinson, Dzh. D., Allen, F. A., Elliott, T., Shreiber, B. Sh., Dzhonson, G. D., Bolduin, K. T., Sellvud, B. U., Dzhenkins, X. K., Stou, D. A. V., Eduardz, M., & Mitchell, A. X. G. (1990). Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii [Sedimentary environments and facies] (Kh. Reding, Ed.; B. V. Baranov, I. S. Barskov, L. N. Indolev, M. A. Levitan & I. O. Murdmaa, Trans.; Vol. 2). Moskva: Mir. [in Russian]

Schmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., & Ustaszewski, K. (2008). The Alpine-Carpathian-Dinaric orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139–183. https://doi.org/10.1007/s00015-008-1247-3

Senkovskyi, Yu., Hryhorchuk, K., Hnidets, V., & Koltun, Yu. (2004). Heolohichna paleookeanohrafiia okeanu Tetis [Geological paleoceanography of the Tethys Ocean]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S. (1951). Skhema stratigrafii severnogo sklona Karpat [Stratigraphy scheme of the northern slope of the Carpathians]. Dokladi Akademii nauk SSSR, 7(77), 689–692. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danish, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. Y., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. Ye., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipi melovikh i paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Stratotypes of the Cretaceous and Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]


Posted on

TECTONIC-SEDIMENTARY EVOLUTION OF THE FRONTAL PART OF THE UKRAINIAN CARPATHIAN NAPPE STRUCTURE

Home > Archive > No. 1–2 (183–184) 2021 > 45–59


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 45–59.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.045

Oleh HNYLKO, Svitlana HNYLKO, Maria KULYANDA, Romana MARCHENKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

For the first time in the Ukrainian Carpathians, the depths and tectono-sedimentation processes in the north-eastern part of the Outer Carpathian Basin (Skyba and Boryslav-Pokuttya units) have been restored on the base of sedimentological and microfaunistic studies. It was established that in the Cretaceous-Eocene time, the deep-water (near Calcite Compensation Depth) turbidite and similar sedimentation (turbidites with Bouma textures, grainites, debris-flow deposits), which periodically alternated with (hemi)pelagic sedimentation (red, green and black shales) was dominant here. Sedimentation took place on the continental margin of the the Carpathian branch of the Tethys, where deep-water fans were formed. Cretaceous-Eocene background red and green shales are enriched in buried in situ benthic foraminifera which are similar in taxonomic composition and morphological features to the microfauna of the Carpathian-Alpine and Atlantic regions (deep-water agglutinated foraminifera), which indicate lower bathyal – abyssal depths of flysch sedimentation. Latest Eocene Globigerina Marl horizon contains the foraminiferal assemblage with plankton dominance, which indicates a general shallowing of the Outer Carpathian Basin (middle-upper bathyal conditions above a calcite compensation depth). Oligocene – lowermost Miocene Menilite-Krosno and Polyanytsia formations were accumulated in the Skyba and Boryslav-Pokuttya sub-basins. In the Miocene, shallow-water molasses were accumulated here. Probably, the tectonic uproot of flysch deposits from its substrate and their synsedymentary thrusting towards the platform caused a significant shallowing of the Skyba and Boryslav-Pokuttya sub-basins starting from the latest Eocene. These processes reflected the growth of the Carpathian frontal nappes at the final orogen formation stage.

Keywords

Ukrainian Carpathians, Skyba and Boryslav-Pokuttya nappes, foraminifera, turbidites

Referenses

Andreeva-Grigorovich, A. S., Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Gruzman, A. D., Dabyagyan, N. V., Danysh, V. V., Ivanik, M. M., Kul’chitskii, Ya. O., Lozynyak, P. Yu., Maslun, N. V., Petrashkevich, M. I., Ponomareva, L. D., Portnyagina, L. A., Smirnov, S. E., & Sovchik, Ya. V. (1984). Ob”yasnitel’naya zapiska k regional’noi stratigraficheskoi skheme paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Preprint № 84-19]. Kiev: Institut geologicheskikh nauk AN USSR. [in Russian]

Andreyeva-Grigorovich, A. S. (1999). Biostratigraphic correlations of the paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians and Crimea-Bakhchisarai area using nannoplankton and dinocysts. Geologica Carpathica, 50, 10–12.

Andrieieva-Hryhorovych, A. S., Vashchenko, V. O., Hnylko, O. M., & Trofymovych, N. A. (2011). Stratyhrafiia neohenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat ta Peredkarpattia. Tektonika i stratyhrafiia, 38, 67–77. https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2011.92245 [in Ukrainian]

Einsele, G. (1992). Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. Berlin: Springer–Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77055-5

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N., & Ślączka, A. (2006). Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region. AAPG, Memoir, 84, 11–46. https://doi.org/10.1306/985606m843066

Golonka, J., Waśkowska, A., & Ślączka, A. (2019). The Western Outer Carpathians: Origin and evolution. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 170(3–4), 229–254. https://doi.org/10.1127/zdgg/2019/0193

Gorbachik, T. N., Dolitskaya, I. V., & Kopaevich, L. F. (1996). Mikropaleontologiya. Moskva: Izdatel’stvo MGU. [in Russian]

Hnylko, O. M. (2012). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Stattia 2. Flishovi Karpaty – davnia akretsiina pryzma. Heodynamika, 1(12), 67–78. [in Ukrainian]

Hnylko, O. (2014). Olistostromes in the Miocene salt-bearing folded deposits at the front of the Ukrainian Carpathian orogen. Geological Quarterly, 58(3), 381–392. https://doi.org/10.7306/gq.1132

Hnylko, O. (2016). Heolohichna budova ta evoliutsiia Ukrainskykh Karpat [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. Lviv. [in Ukrainian]

Hnylko, O., & Hnylko, S. (2019). Geological environments forming the Eocene black-shale formation of the Silesian Nappe (Ukrainian Carpathians). Geodynamics, 26(1), 60–75. https://doi.org/10.23939/jgd2019.01.060

Hnylko, O. M., Hnylko, S. R., & Heneralova, L. V. (2015). Tektono-sedymentatsiina evoliutsiia pivdenno-zakhidnoi chastyny Ukrainskykh Flishevykh Karpat. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 2, 5–13. [in Ukrainian]

Hnylko, O., Krobicki, M., Feldman-Olszewska, A., & Iwańczuk, J. (2015). Geology of the volcano-sedimentary complex of the Kamyanyi Potik Unit on Chyvchyn Mount (Ukrainian Carpathians): preliminary results. Geological Quarterly, 59(1), 145–156. http://dx.doi.org/10.7306/gq.1220

Hnylko, O. M., & Slotiuk, B. M. (1993). Do heolohichnoi paleookeanohrafii pivnichno-zakhidnoi chastyny Ukrainskykh Karpat (basein verkhnoi techii r. Dnister). Rannia kreida–eotsen. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2–3(84–85), 80–86. [in Ukrainian]

Hnylko, S. (2017). Foraminifery i stratyhrafiia paleotsen-eotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat [Extended abstract of sandidateʼs thesis]. Instytut heolohichnykh nauk NAN Ukrainy. Kyiv. [in Ukrainian]

Hnylko, S., & Hnylko, O. (2016). Foraminiferal stratigraphy and palaeobathymetry of Paleocene-lowermost Oligocene deposits (Vezhany and Monastyrets nappes, Ukrainian Carpathians). Geological Quarterly, 60(1), 75–103. http://dx.doi.org/10.7306/gq.1247

Hozhyk, P. F. (Ed.). (2013). Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu ta fanerozoiu Ukrainy: Vol. 1. Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu, paleozoiu ta mezozoiu Ukrainy. Kyiv: IHN NAN Ukrainy; Lohos. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistye mikroorganizmy i ikh ispol’zovanie dlya raschleneniya paleogenovikh otlozhenii Predkarpat’ya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaminski, M. A., & Gradstein, F. M. (2005). Atlas of Paleogene cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 10.

Kováč, M., Márton, E., Oszczypko, N., Vojtko, R., Hók, J., Králiková, S., Plašienka, D., Klučiar, T., Hudáčková, N., & Oszczypko-Clowes, M. (2017). Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 155, 133–154. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.07.004

Kováč, M., Plašienka, D., Soták, J., Vojtko, R., Oszczypko, N., Less, G., Ćosović, V., Fügenschuh, B., & Králiková, S. (2016). Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9–27. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha. 2016.03.007

Kulianda, M. Y. (2019). Stratyhrafiia ta umovy sedymentatsii miotsenovykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoi chastyny Ukrainskoho Prykarpattia na osnovi vyvchennia foraminifer. Heolohichnyi zhurnal, 2(367), 63–71. [in Ukrainian]

Lobkovskii, L. I., Nikishin, A. M., & Khain, V. E. (2004). Sovremennye problemy geotektoniki i geodinamiki. Moskva: Nauchnyi mir. [in Russian]

Myatlyuk, E. V. (1970). Foraminifery flishevikh otlozhenii Vostochnikh Karpat (mel–paleogen). Leningrad: Nedra. [in Russian]

Petrova, P. (2004). Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 79(4), 231–242.

Reding, Kh. G., Kollinson, Dzh. D., Allen, F. A., Elliott, T., Shreiber, B. Sh., Dzhonson, G. D., Bolduin, K. T., Sellvud, B. U., Dzhenkins, X. K., Stou, D. A. V., Eduardz, M., & Mitchell, A. X. G. (1990). Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii (Kh. Reding, Ed.; B. V. Baranov, I. S. Barskov, L. N. Indolev, M. A. Levitan & I. O. Murdmaa, Trans.; Vol. 2). Moskva: Mir. [in Russian]

Russo, B., Curcio, E., & Iaccarino, S. (2007). Paleocology and paleoceanography of a Langhian succession (Tremiti Islands, southern Adriatic Sea, Italy) based on benthic foraminifera. Bolletino della Societa Paleontologica Italiana, 46(2–3), 107–124.

Saidova, Kh. M. (1964). Raspredelenie donnykh foraminifer i stratigrafiya osadkov v severo-vostochnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy Instituta okeanologii AN SSSR, 68, 84–119. [in Russian]

Saidova, Kh. M. (1965). Raspredelenie donnykh foraminifer v Tikhom okeane. Okeanologiya, 5(1), 99–108. [in Russian]

Schmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., & Ustaszewski, K. (2008). The Alpine-Carpathian-Dinaric orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139–183. https://doi.org/10.1007/s00015-008-1247-3

Senkovskyi, Yu., Hryhorchuk, K., Hnidets, V., & Koltun, Yu. (2004). Heolohichna paleookeanohrafiia okeanu Tetis. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Stupka, O. S., Liashkevych, Z. M., Hnylko, O. M., Ponomarova, L. D., Stupka, O. O., Bratus, L. P., Lemishko, O. D., Hnylko, S. R., Kulianda, M. Y., Marchenko, R. P., Haiduk, T. V., & Fitsiak, I. S. (2010). Tektonichne raionuvannia Ukrainskykh Karpat u svitli suchasnykh heolohichnykh kontseptsii (Research paper № DR 0106U002035). Lviv: Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Uemury, T., & Mitsutani, Sh. (Eds.). (1990). Geologicheskie struktury (E. N. Tolstoi, Trans.). Moskva: Nedra. [in Russian]

Vyalov, O. S., Andreeva-Grigorovich, A. S., Gavura, S. P., Dabyagyan, N. V., Danysh, V. V., Kul’chitskii, Ya. O., Leshchukh, R. I., Lozynyak, P. Yu., Petrashkevich, M. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., & Tsarnenko, P. N. (1989). Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoi stratigraficheskoi skheme melovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Preprint № 89-5]. L’vov: Institut geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh AN USSR. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. E., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Tsarnenko, P. N., & Tsizh, I. T. (1981). Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., & Smirnov, S. E. (1987). Opornye pogranichnye razrezy eotsena i oligotsena severnogo sklona Ukrainskikh Karpat. Paleontologicheskii sbornik, 24, 20–27. [in Russian]