Posted on

AGE AND SEDIMENTARY ENVIRONMENTS OF THE PALEOCENE DEPOSITS IN THE CARPATHIAN SKYBA NAPPE BASED ON MICROPALEONTOLOGICAL AND SEDIMENTOLOGICAL DATA

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 36–47


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 36–47.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.036

Oleh HNYLKO, Aida ANDREEVA-GRIGOROVICH, Svitlana HNYLKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The results of micropaleontological and sedimentological studies of the Paleocene sediments such as the Upper Member of the Stryi Formation and the Yamna Formation located in the Skyba Nappe in the Ukrainian Outer (Flysh) Carpathians are represented. Sedimentological features of the flysch successions (including the sedimentary succession along the Prut River in the city of Yaremche) proved that the Upper Member of the Stryi Formation is represented mainly by turbidites; the lower part of the Yamna Formation (variegated Yaremcha Horizon) is composed of red and green clay hemipelagites and turbidites, and the upper part of the Yamna Formation (Yamna sandstone) consists of deposits of high-density turbidite currents and grain flows.

The calcareous nannoplankton: NP1, NP2, NP3 and NP4 zones as well as the foraminifera: planktonic Globoconusa daubjergensis Zone (Danian Stage) and benthic Rzehakina epigona Subzone of Rzehakina fissistomata Zone, s. l. (the early Paleocene) are identified in the Upper Member of the Stryi Formation. The calcareous nannoplanktonic NP4, NP5, NP6 zones are distinguished in the Yaremcha Horizon and NP6, NP8, NP9 zones are identified in the Yamna sandstone. The agglutinated foraminifera including Rzehakina fissistomatа, Rz. epigona, Caudammina ovula, Hormosina velascoense, Glomospirella grzybowskii, Saccammina placenta, Paratrochamminoides irregularis are dominated in the Yamna Formation. The age of the Stryi Formation (Upper Member) is established as Danian–partly Zealandian, and the age of the Yamna Formation is Zealandian–Thanetian based on nannoplankton and foraminifera data.

Deep-water agglutinated foraminifera (DWAF) belonging to the genera Rhabdammina, Hyperammina, Dendrophrya, Ammodiscus, Glomospira, Hormosina, Reophax, Haplophragmoides, Recurvoides, Trochamminoides, Paratrochamminoides, Spiroplectammina, Karreriella are dominated in the background hemipelagic clay deposits and make up to 100% of the tests in the microfaunal associations, that suggests the lower bathyal-abyssal depths of the sedimentary paleobasin The channel deposits (Yamna sandstone) and interchannel sediments (Upper Member of the Stryi Formation) of the ancient deep-sea fan are identified in the Paleogene flysch.

Keywords

Ukrainian Carpathians, Skyba Nappe, Paleocene, foraminifera, nannoplankton, sedimentation

Referenses

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1991). Zonalnaya stratigrafiya paleogena yuga SSSR po fitoplanktonu (dinotsisti i nanoplankton) [Zonal stratigraphy of the Paleogene of the south of the USSR according to phytoplankton (dinocysts and nanoplankton)] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Institut geologicheskikh nauk AN USSR. Kiev. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1994). Zonalnaya shkala po tsistam dinoflagellat dlya paleogena yuzhnikh regionov SNG [Zonal scale for dinoflagellate cysts for the Paleogene of the southern regions of the CIS]. Algologiya, 42, 66‒76. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S., Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Gruzman, A. D., Dabagyan, N. V., Danish, V. V., Ivanik, M. M., Kulchitskii, Ya. O., Lozinyak, P. Yu., Maslun, N. V., Petrashkevich, M. Y., Ponomareva, L. D., Portnyagina, L. A., Smirnov, S. Ye., & Sovchik, Ya. V. (1984). Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoi stratigraficheskoi skheme paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Explanatory note to the regional stratigraphic scheme of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians] [Preprint N 84-19]. Kiev: Institut geologicheskikh nauk AN USSR. [in Russian]

Andreyeva-Grigorovich, A. S. (1999). Biostratigraphic correlations of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians and Crimea-Bakhchisarai area using nannoplankton and dinocysts. Geologica Carpathica, 50, 10–12.

Andrieieva-Hryhorovych, A., Maslun, N., Hnylko, S., & Hnylko, O. (2014). Pro vik i umovy sedymentatsii horyzontiv strokatykh arhilitiv u paleotsen-eotsenovykh vidkladakh Ukrainskykh Karpat [About the age and sedimentary conditions of variegated mudstone horizons in the Paleocene-Eocene deposits of the Ukrainian Carpathians]. In Materialy V Vseukrainskoi naukovoi konferentsii “Problemy heolohii fanerozoiu Ukrainy”: tezy dopovidei (pp. 3–6). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. [in Ukrainian]

Einsele, G. (1992). Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. Berlin: Springer–Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77055-5

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N., & Ślączka, A. (2006). Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region. AAPG, Memoir, 84, 11–46. https://doi.org/10.1306/985606m843066

Golonka, J., Waśkowska, A., & Ślączka, A. (2019). The Western Outer Carpathians: Origin and evolution. Zeitschriftder Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 170(3–4), 229–254. https://doi.org/10.1127/zdgg/2019/0193

Hnylko, O. M. (2012). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Stattia 2. Flishovi Karpaty – davnia akretsiina pryzma [Tectonic zoning of the Carpathians in term`s of the terrane tectonics, article 2. The Flysch Carpathian – ancient accretionary prism]. Heodynamika, 1(12), 67–78. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067 [in Ukrainian]

Hnylko, O. (2016). Heolohichna budova ta evoliutsiia Ukrainskykh Karpat [Geological structure and evolution of the Ukrainian Carpathians] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. Lviv. [in Ukrainian]

Hnylko, O. M., & Slotiuk, B. M. (1993). Do heolohichnoi paleookeanohrafii pivnichno-zakhidnoi chastyny Ukrainskykh Karpat (basein verkhnoi techii r. Dnister). Rannia kreida–eotsen [To the geological paleoceanography of the northwestern part of the Ukrainian Carpathians (basin of the upper reaches of the Dnister River). Early Cretaceous–Eocene]. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2–3(84–85), 80–86. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistie mikroorganizmi i ikh ispolzovanie dlya raschleneniya paleogenovikh otlozhenii Predkarpatya [Siliceous microorganisms and their use for dismemberment of the Paleogene deposits of the Fore-Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaminski, M. A., & Gradstein, F. M. (2005). Atlas of Paleogenecosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 10.

Kováč, M., Márton, E., Oszczypko, N., Vojtko, R., Hók, J., Králiková, S., Plašienka, D., Klučiar, T., Hudáčková, N., & Oszczypko-Clowes, M. (2017). Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 155, 133–154. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.07.004

Kováč, M., Plašienka, D., Soták, J., Vojtko, R., Oszczypko, N., Less, G., Ćosović, V., Fügenschuh, B., & Králiková, S. (2016). Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9–27. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha. 2016.03.007

Maslakova, N. I. (1955). Stratigrafiya i fauna melkikh foraminifer paleogenovikh otlozhenii Vostochnikh Karpat [Stratigraphy and fauna of small foraminifers in the Paleogene deposits of the Eastern Carpathians]. Moskva: Gosgeolizdat. [in Russian]

Matskiv, B. V., Pukach, B. D., & Hnylko, O. M. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy masshtabu 1 : 200 000. Arkushi M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sus). Karpatska seriia. Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren [State geological map of Ukraine on a scale of 1:200,000. Sheets M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sous). Carpathian series. Geological map of pre-Quaternary formations]. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Pilipchuk, A. S. (1972). Litologicheskie osobennosti i usloviya obrazovaniya pestrotsvetnikh otlozhenii Skibovoi zoni Karpat [Lithological features and conditions for the formation of the variegated deposits in the Skyba Zone of the Carpathians]. In Novie dannie po geologii i neftegazonosnosti USSR (pp. 101–110). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Reding, Kh. G., Kollinson, Dzh. D., Allen, F. A., Elliott, T., Shreiber, B. Sh., Dzhonson, G. D., Bolduin, K. T., Sellvud, B. U., Dzhenkins, X. K., Stou, D. A. V., Eduardz, M., & Mitchell, A. X. G. (1990). Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii [Sedimentary environments and facies] (Kh. Reding, Ed.; B. V. Baranov, I. S. Barskov, L. N. Indolev, M. A. Levitan & I. O. Murdmaa, Trans.; Vol. 2). Moskva: Mir. [in Russian]

Schmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., & Ustaszewski, K. (2008). The Alpine-Carpathian-Dinaric orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139–183. https://doi.org/10.1007/s00015-008-1247-3

Senkovskyi, Yu., Hryhorchuk, K., Hnidets, V., & Koltun, Yu. (2004). Heolohichna paleookeanohrafiia okeanu Tetis [Geological paleoceanography of the Tethys Ocean]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S. (1951). Skhema stratigrafii severnogo sklona Karpat [Stratigraphy scheme of the northern slope of the Carpathians]. Dokladi Akademii nauk SSSR, 7(77), 689–692. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danish, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. Y., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. Ye., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipi melovikh i paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Stratotypes of the Cretaceous and Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]


Posted on

FACIAL FEATURES OF THE PALEOCENE-EOCENE DEPOSITS OF ADVANCED UNITS OF THE SKYBA ZONE OF UKRAINIAN CARPATHIANS

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 44–55


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 44–55.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.044

Halyna HAVRYSHKIV1, Yuliya HAIEVSKA2

1, 2 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: 1galinah2404@gmail.com; 2yuhaievska@ukr.net

Abstract

There three main types of facies of Paleocene-Eocene complexes: sandy, siltstone and argillite distinguished within the study area by the nature of the distribution of the strata of the forming components were highlighted. Тhey accumulated avalanche at the foot of the continental slope and formed various facial parts of the foehn (Upper, Middle and Lower foehn). In the upper part of the Foehn was accumulated coarse-grained sediments (clusters of deep boulders and other psephyto-psammitic material containing edaphogenic rocks). Under the action of geostrophic and bottom currents, silt streams of pelitic and psammitic material moved in the direction to the south and south-east of the Carpathian sedimentation basin, forming sandy-clay and clay facies (Middle and Lower foehn). During the turbidite movement of a large amount of sediment from the first (shelf) to the second (foot of the continental slope) level of avalanche sedimentation, sorting and distribution of sediments on the continental slope took place. Based on the analysis of the material composition of Paleocene-Eocene sediments of the study area by such criteria as the size of the fragment, sedimentary textures and the ratio of different rocks, 7 facies were identified, which were deposited as gravitational flows down on the continental slope. Reconstructions of Paleocene-Eocene age flysch deposits showed that terrigene material in the studied sedimentation basin came from two sources – one of which was northwest of the study area and was characterized by a predominance of coarse-grained sandy sediments, while the source wear, which was in the central part of the studied basin was characterized by a predominance of clay silt and fine-grained psammitic material. This nature of the distribution of terrigenous material had a decisive influence on the further formation of Paleocene end Eocene sedimentary strata in the process of sedimentogenesis and post-sedimentary transformations of sediments, and on the formation of reservoir rocks and rocks with potential reservoir properties for hydrocarbon exploration. It has been established that the composition of the Psamitolites of the flysch formation of the Paleocene and Eocene ages of the Carpathians was formed on the passive continental margin or in the inland and boundary seas, and their genesis mostly corresponds only to the platform source of material wear.

Keywords

Paleocene, Eocene, facies, sandstone, flysch, continental slope, sedimentation

Referenses

Afanas’eva, I. M. (1983). Litogenez i geokhimiya flishevoi formatsii severnogo sklona Sovetskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Haievska, Yu. P., & Popp, I. T. (2008). Litoloho-fatsialna minlyvist serednoeotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. In P. F. Hozhyk (Ed.), Suchasni problemy litolohii ta minerahenii osadovykh baseiniv Ukrainy ta sumizhnykh terytorii (pp. 70–74). Kyiv: LOHOS. [in Ukrainian]

Havryshkiv, H. Ya. (2019). Mineraloho-petrohrafichni osoblyvosti paleotsenovykh vidkladiv Berehovoi i Orivskoi skyb Ukrainskykh Karpat v aspekti yikh naftohazonosnosti [Extended abstract of sandidateʼs thesis]. Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Lviv. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistye mikroorganizmy i ikh ispol’zovanie dlya raschleneniya paleogenovykh otlozhenii Predkarpat’ya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaz’min, V. G. (1989). Kollizii i riftogenez v istorii okeana Tetis. Geotektonika, 5, 14–23. [in Russian]

Khain, V. E. (2000). Krupnomasshtabnaya tsiklichnost’ v tektonicheskoi istorii Zemli i ee vozmozhnye prichiny. Geotektonika, 6, 3–14. [in Russian]

Lisitsyn, A. P. (1988). Lavinnaya sedimentatsiya i pereryvy v osadkonakoplenii v moryakh i okeanakh. Moskva: Nauka. [in Russian]

Pilipchuk, A. S., & Reifman, L. M. (1984). Otlozheniya pastoobraznykh potokov v Karpatskom flishe (popel’skaya svita). Osadochnye porody i rudy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Pilipchuk, A. S., & Vul’, M. A. (1981). Paleotsen-eotsenovyi flish Severnogo sklona Ukrainskikh Karpat – otlozheniya drevnikh morskikh glubokovodnykh konusov vynosa. In Geologiya neftegazonosnykh plastovykh rezervuarov (pp. 33–42). Moskva. [in Russian]

Senkovskyi, Yu. M., Hryhorchuk, K. H., Koltun, Yu. V., Hnidets, V. P., Radkovets, N. Ya., Popp, I. T., Moroz, M. V., Moroz, P. V., Rever, A. O., Haievska, Yu. P., Havryshkiv, H. Ya., Kokhan, O. M., & Koshil, L. B. (2018). Litohenez osadovykh kompleksiv okeanu Tetys. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V. Ye. (2015). Heolohichna budova Skybovoho, Krosnenskoho i Dukliansko-Chornohorskoho pokryviv Ukrainskykh Karpat ta perspektyvy yikh naftohazonosnosti [Extended abstract of sandidateʼs thesis]. Lviv. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V., Kuzovenko, V., Krupskyi, Yu., & Kharchenko, M. (2006). Perspektyvy poshukiv pokladiv vuhlevodniv u Skybovii zoni Karpat. In Problemy heolohii ta naftohazonosnosti Karpat: tezy dopovidei (pp. 239–241). Lviv. [in Ukrainian]

Shvanov, V. N. (1982). Opyt klassifikatsii osadochnykh formatsii po veshchestvennym (litomologicheskim) priznakam. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta, 24, 43–52. [in Russian]

Varban, B., Derer, C., Anastasiu, N., Roban, R., & Popa, M. (2001). Architecture of turbidite systems as revealed by the East Carpathians Paleogene sequences (“Tarceu formation” – siriu, Romania). St. cerc. geologie, 46, 19–37.

Vul, M. Ya. (1995). Formuvannia ta zakonomirnosti rozmishchennia rodovyshch nafty i hazu u pidnasuvnykh zonakh Karpat. Lviv: Fondy UkrDHRI. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. S., Tsarnenko, P. N., Lemishko, O. D., & Tsizh, I. T. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zonenshain, L. P. (1983). Glubokovodnye otlozheniya na kontinentakh. In Spravochnik po litologii (pp. 426–429). Moskva: Nedra. [in Russian]

Zonenshain, L. P., Derkur, Zh., & Kaz’min, V. G. (1987). Evolyutsiya Tetisa. In Istoriya okeana Tetis (pp. 4–115). Moskva. [in Russian]