Posted on

AGE AND SEDIMENTARY ENVIRONMENTS OF THE PALEOCENE DEPOSITS IN THE CARPATHIAN SKYBA NAPPE BASED ON MICROPALEONTOLOGICAL AND SEDIMENTOLOGICAL DATA

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 36–47


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 36–47.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.036

Oleh HNYLKO, Aida ANDREEVA-GRIGOROVICH, Svitlana HNYLKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The results of micropaleontological and sedimentological studies of the Paleocene sediments such as the Upper Member of the Stryi Formation and the Yamna Formation located in the Skyba Nappe in the Ukrainian Outer (Flysh) Carpathians are represented. Sedimentological features of the flysch successions (including the sedimentary succession along the Prut River in the city of Yaremche) proved that the Upper Member of the Stryi Formation is represented mainly by turbidites; the lower part of the Yamna Formation (variegated Yaremcha Horizon) is composed of red and green clay hemipelagites and turbidites, and the upper part of the Yamna Formation (Yamna sandstone) consists of deposits of high-density turbidite currents and grain flows.

The calcareous nannoplankton: NP1, NP2, NP3 and NP4 zones as well as the foraminifera: planktonic Globoconusa daubjergensis Zone (Danian Stage) and benthic Rzehakina epigona Subzone of Rzehakina fissistomata Zone, s. l. (the early Paleocene) are identified in the Upper Member of the Stryi Formation. The calcareous nannoplanktonic NP4, NP5, NP6 zones are distinguished in the Yaremcha Horizon and NP6, NP8, NP9 zones are identified in the Yamna sandstone. The agglutinated foraminifera including Rzehakina fissistomatа, Rz. epigona, Caudammina ovula, Hormosina velascoense, Glomospirella grzybowskii, Saccammina placenta, Paratrochamminoides irregularis are dominated in the Yamna Formation. The age of the Stryi Formation (Upper Member) is established as Danian–partly Zealandian, and the age of the Yamna Formation is Zealandian–Thanetian based on nannoplankton and foraminifera data.

Deep-water agglutinated foraminifera (DWAF) belonging to the genera Rhabdammina, Hyperammina, Dendrophrya, Ammodiscus, Glomospira, Hormosina, Reophax, Haplophragmoides, Recurvoides, Trochamminoides, Paratrochamminoides, Spiroplectammina, Karreriella are dominated in the background hemipelagic clay deposits and make up to 100% of the tests in the microfaunal associations, that suggests the lower bathyal-abyssal depths of the sedimentary paleobasin The channel deposits (Yamna sandstone) and interchannel sediments (Upper Member of the Stryi Formation) of the ancient deep-sea fan are identified in the Paleogene flysch.

Keywords

Ukrainian Carpathians, Skyba Nappe, Paleocene, foraminifera, nannoplankton, sedimentation

Referenses

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1991). Zonalnaya stratigrafiya paleogena yuga SSSR po fitoplanktonu (dinotsisti i nanoplankton) [Zonal stratigraphy of the Paleogene of the south of the USSR according to phytoplankton (dinocysts and nanoplankton)] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Institut geologicheskikh nauk AN USSR. Kiev. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S. (1994). Zonalnaya shkala po tsistam dinoflagellat dlya paleogena yuzhnikh regionov SNG [Zonal scale for dinoflagellate cysts for the Paleogene of the southern regions of the CIS]. Algologiya, 42, 66‒76. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S., Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Gruzman, A. D., Dabagyan, N. V., Danish, V. V., Ivanik, M. M., Kulchitskii, Ya. O., Lozinyak, P. Yu., Maslun, N. V., Petrashkevich, M. Y., Ponomareva, L. D., Portnyagina, L. A., Smirnov, S. Ye., & Sovchik, Ya. V. (1984). Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoi stratigraficheskoi skheme paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Explanatory note to the regional stratigraphic scheme of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians] [Preprint N 84-19]. Kiev: Institut geologicheskikh nauk AN USSR. [in Russian]

Andreyeva-Grigorovich, A. S. (1999). Biostratigraphic correlations of the Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians and Crimea-Bakhchisarai area using nannoplankton and dinocysts. Geologica Carpathica, 50, 10–12.

Andrieieva-Hryhorovych, A., Maslun, N., Hnylko, S., & Hnylko, O. (2014). Pro vik i umovy sedymentatsii horyzontiv strokatykh arhilitiv u paleotsen-eotsenovykh vidkladakh Ukrainskykh Karpat [About the age and sedimentary conditions of variegated mudstone horizons in the Paleocene-Eocene deposits of the Ukrainian Carpathians]. In Materialy V Vseukrainskoi naukovoi konferentsii “Problemy heolohii fanerozoiu Ukrainy”: tezy dopovidei (pp. 3–6). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. [in Ukrainian]

Einsele, G. (1992). Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. Berlin: Springer–Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77055-5

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N., & Ślączka, A. (2006). Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region. AAPG, Memoir, 84, 11–46. https://doi.org/10.1306/985606m843066

Golonka, J., Waśkowska, A., & Ślączka, A. (2019). The Western Outer Carpathians: Origin and evolution. Zeitschriftder Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 170(3–4), 229–254. https://doi.org/10.1127/zdgg/2019/0193

Hnylko, O. M. (2012). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Stattia 2. Flishovi Karpaty – davnia akretsiina pryzma [Tectonic zoning of the Carpathians in term`s of the terrane tectonics, article 2. The Flysch Carpathian – ancient accretionary prism]. Heodynamika, 1(12), 67–78. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067 [in Ukrainian]

Hnylko, O. (2016). Heolohichna budova ta evoliutsiia Ukrainskykh Karpat [Geological structure and evolution of the Ukrainian Carpathians] [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. Lviv. [in Ukrainian]

Hnylko, O. M., & Slotiuk, B. M. (1993). Do heolohichnoi paleookeanohrafii pivnichno-zakhidnoi chastyny Ukrainskykh Karpat (basein verkhnoi techii r. Dnister). Rannia kreida–eotsen [To the geological paleoceanography of the northwestern part of the Ukrainian Carpathians (basin of the upper reaches of the Dnister River). Early Cretaceous–Eocene]. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2–3(84–85), 80–86. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistie mikroorganizmi i ikh ispolzovanie dlya raschleneniya paleogenovikh otlozhenii Predkarpatya [Siliceous microorganisms and their use for dismemberment of the Paleogene deposits of the Fore-Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaminski, M. A., & Gradstein, F. M. (2005). Atlas of Paleogenecosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 10.

Kováč, M., Márton, E., Oszczypko, N., Vojtko, R., Hók, J., Králiková, S., Plašienka, D., Klučiar, T., Hudáčková, N., & Oszczypko-Clowes, M. (2017). Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 155, 133–154. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.07.004

Kováč, M., Plašienka, D., Soták, J., Vojtko, R., Oszczypko, N., Less, G., Ćosović, V., Fügenschuh, B., & Králiková, S. (2016). Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9–27. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha. 2016.03.007

Maslakova, N. I. (1955). Stratigrafiya i fauna melkikh foraminifer paleogenovikh otlozhenii Vostochnikh Karpat [Stratigraphy and fauna of small foraminifers in the Paleogene deposits of the Eastern Carpathians]. Moskva: Gosgeolizdat. [in Russian]

Matskiv, B. V., Pukach, B. D., & Hnylko, O. M. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy masshtabu 1 : 200 000. Arkushi M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sus). Karpatska seriia. Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren [State geological map of Ukraine on a scale of 1:200,000. Sheets M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sous). Carpathian series. Geological map of pre-Quaternary formations]. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Pilipchuk, A. S. (1972). Litologicheskie osobennosti i usloviya obrazovaniya pestrotsvetnikh otlozhenii Skibovoi zoni Karpat [Lithological features and conditions for the formation of the variegated deposits in the Skyba Zone of the Carpathians]. In Novie dannie po geologii i neftegazonosnosti USSR (pp. 101–110). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Reding, Kh. G., Kollinson, Dzh. D., Allen, F. A., Elliott, T., Shreiber, B. Sh., Dzhonson, G. D., Bolduin, K. T., Sellvud, B. U., Dzhenkins, X. K., Stou, D. A. V., Eduardz, M., & Mitchell, A. X. G. (1990). Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii [Sedimentary environments and facies] (Kh. Reding, Ed.; B. V. Baranov, I. S. Barskov, L. N. Indolev, M. A. Levitan & I. O. Murdmaa, Trans.; Vol. 2). Moskva: Mir. [in Russian]

Schmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., & Ustaszewski, K. (2008). The Alpine-Carpathian-Dinaric orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139–183. https://doi.org/10.1007/s00015-008-1247-3

Senkovskyi, Yu., Hryhorchuk, K., Hnidets, V., & Koltun, Yu. (2004). Heolohichna paleookeanohrafiia okeanu Tetis [Geological paleoceanography of the Tethys Ocean]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S. (1951). Skhema stratigrafii severnogo sklona Karpat [Stratigraphy scheme of the northern slope of the Carpathians]. Dokladi Akademii nauk SSSR, 7(77), 689–692. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danish, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. Y., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. Ye., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipi melovikh i paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Stratotypes of the Cretaceous and Paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]