Posted on

PROSPECTS FOR OIL AND GAS PRESENCE OF LOWER SARMATIAN DEPOSITS IN THE NORTH-WESTERN PART OF THE OUTER ZONE OF THE CARPATHIAN FOREDEEP (by hydrogeochemical and hydrodynamic indicators)

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 16–32


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 16–32.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.016

Halyna MEDVID, Olga TELEGUZ, Vasyl HARASYMCHUK, Maria KOST’, Solomiya KALMUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The hydrogeochemical parameters of the Lower Sarmatian aquifer of the north-western part of the Outer Zone of the Carpathian Foredeep have been studied. The waters of the chloride-calcium type (according to the classification of V. O. Sulin) are dominated. Other types of water are distributed locally. On the basis of the calculated genetic coefficients, the conclusion on sedimentogenic conditions of their forming during a geological history of the region is made.

It is established that the general tendency for the deposits of the Outer Zone is increasing of TDS of water with depth and stratigraphy. The waters of the north-western part of the Outer Zone are characterized by reduced values of sulfate content and sulfation coefficient rSO42– · 100/rCl, indicating the conditions of hydrogeological closed structures.

The genetic index of formation water metamorphism (rNa+/rCl) is mainly inversely dependent on TDS. Its values greater than one are inherent in waters of hydrocarbonate-sodium and sulfate-sodium types, which are not typical for the hydrocarbon deposits. The nature of fluctuations in the values of the chlorine-bromine coefficient is fully consistent with other hydrochemical parameters and the results of paleohydrodynamic reconstructions.

A detailed analysis of the current hydrodynamic situation of Lower Sarmatian aquifer in combination with geochemical features and paleohydrodynamic reconstructions allowed to identify the perspective structures of the studying region. Our forecasts for the gas potential of the Krukenychy depression are consistent with the forecasts of researchers of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. The results of their research are based on gravitational field anomalies.

Keywords

hydrogeological criteria, hydrogeochemical features, hydrocarbons, Outer Zone, Carpathian Foredeep

Referenses

Bahrii, I. D. (2016). Suchasni naukovi pidkhody do rozroblennia ekolohichno oriientovanykh tekhnolohii poshukiv rodovyshch vuhlevodniv ta pidzemnykh vod (za materialamy naukovoi dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 14 veresnia 2016 r.). Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 10, 18–26. [in Ukrainian]

Bahrii, I., Hladun, V., Znamenska, T., & Yantsevych, O. (2005). Zastosuvannia optymalnoho kompleksu netradytsiinykh metodiv z metoiu prohnozuvannia perspektyvnykh naftohazonosnykh ploshch na morskomu shelfi. Heoloh Ukrainy, 3, 20–29. [in Ukrainian]

Harasymchuk, V., & Lukianchuk, D. (2010). Hidroheolohichni aspekty hazonosnosti verkhnobadenskykh vidkladiv Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(152–153), 125–141. [in Ukrainian]

Harasymchuk, V., Medvid, H., Kost, M., & Telehuz, O. (2019). Paleo- ta suchasni hidroheolohichni umovy Bilche-Volytskoi zony Karpatskoi naftohazonosnoi provintsii. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2(179), 68–83. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.02.068 [in Ukrainian]

Ivaniuta, M. M. (Red.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy: Vol. 4. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Kolodii, I. V., & Harasymchuk, V. Yu. (2019). Hidroheolohichni oznaky mihratsii vuhlevodniv ta formuvannia yikhnikh rodovyshch. In Zdobutky i perspektyvy rozvytku heolohichnoi nauky v Ukraini: zbirnyk tez naukovoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu Instytutu heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka (14–16 travnia 2019 r.) (Vol. 2, pp. 55–56). Kyiv. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V. (1981). Sverkhgidrostaticheskie plastovye davleniya i neftegazonosnost’. Sovetskaya geologiya, 6, 21–30. [in Russian]

Kolodii, V. V. (2000). Hidroheokhimichni dokazy hlybynnoho pokhodzhennia nafty i hazu. In Teoretychni ta prykladni problemy naftohazovoi heolohii (Vol. 1, pp. 191–201). Kyiv: Karbon Ltd. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., Boichevska, L. T., Bratus, M. D., Velychko, N. Z., Harasymchuk, V. Yu., Hnylko, O. M., Danysh, V. V., Dudok, I. V., Zubko, O. S., Kaliuzhnyi, V. A., Kovalyshyn, Z. I., Koltun, Yu. V., Kopach, I. P., Krupskyi, Yu. Z., Osadchyi, V. H., Kurovets, I. M., Lyzun, S. O., Naumko, I. M., . . . Shcherba, O. S. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., & Kaliuzhnyi, Yu. V. (1977). Dynamika plastovykh tyskiv pry zanurenni osadochnykh tovshch. Dopovidi Akademii nauk URSR, Seriia B, 5, 396–400. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., & Likhomanova, I. N. (1978). Termobaricheskie aspekty neftegazonosnosti vodonapornykh sistem Predkarpatskogo progiba. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 51, 6–12. [in Russian]

Kolodii, V., & Medvid, H. (2008). Hidroheokhimichni osoblyvosti Letnianskoho hazokondensatnoho rodovyshcha (Ukrainske Peredkarpattia). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 88–97. [in Ukrainian]

Kolodii, V., Medvid, H., Harasymchuk, V., Pankiv, R., Velychko, N., & Dobushchak, M. (2006). Hidroheolohiia naftovykh i hazovykh rodovyshch Karpatskoi naftohazonosnoi provintsii. Chastyna I. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 140–159. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z., Andreichuk, M. M., & Chepil, P. M. (2006). Obstanovky osadkonahromadzhennia v miotseni Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu i naftohazonosnist. Heolohichnyi zhurnal, 2, 27–41. [in Ukrainian]

Maievskyi, B. Y., & Kurovets, S. S. (2016). Henezys vuhlevodniv i formuvannia yikh pokladiv yak osnova prohnozuvannia naftohazonosnosti hlybokozanurenykh horyzontiv osadovykh baseiniv. Heohrafiia i heolohiia. Sektsiia 13. https://www.sworld.com.ua/simpoz6/75.pdf [in Ukrainian]

Medvid, H. B. (2011). Hidroheokhimichni osoblyvosti nyzhnosarmatskykh vidkladiv Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 19–20 travnia 2011 r.) (pp. 46–51). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Medvid, H. (2013). Do pytannia genezy pidzemnykh vod ta formuvannia pokladiv hazu u miotsenovykh tovshchakh pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony. In Suchasni problemy heolohii: zbirnyk naukovykh prats do 155-richchia z dnia narodzhennia P. A. Tutkovskoho (Kyiv, 15–17 travnia 2013 r.) (pp. 312–317). Kyiv: Fiton. [in Ukrainian]

Medvid, H. (2018). Paleohidroheolohichna kharakterystyka miotsenu pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(176–177), 73–85. [in Ukrainian]

Monchak, L. S., Anikeiev, S. H., Maievskyi, B. Y., & Kurovets, S. S. (2014). Pro perspektyvy hazonosnosti hlybokozanurenykh horyzontiv Krukenytskoi zapadyny. Naftohazova haluz Ukrainy, 3, 16–18. https://www.naftogaz.com/files/journal/3_2014_preview.pdf [in Ukrainian]

Orlov, O. O., Kalynii, T. V., & Kalynii, Yu. A. (2014). Perspektyvy naftohazonosnosti Volyno-Podilskoi plyty i Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Naftohazova haluz Ukrainy, 3, 11–15. https://www.naftogaz.com/files/journal/3_2014_preview.pdf [in Ukrainian]

Orlov, O. O., Loktiev, A. V., Trubenko, O. M. ta in. (2004). Formuvannia hazovykh pokladiv v tonkosharuvatykh pachkakh pishchano-hlynystoi tovshchi neohenu Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. In Nafta i Haz Ukrainy–2004: materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Sudak, 29.09–01.10.2004) (pp. 215–218). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Orlov, O. O., Omelchenko, V. H., Trubenko, O. M., & Omelchenko, T. V. (2009). Metodyka kilkisnoho vyznachennia temperaturnoho vplyvu na enerhetychni vlastyvosti pokladiv vuhlevodniv. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2, 37–43. [in Ukrainian]

Shcherba, V. M., Pavlyukh, I. S., & Shcherba, A. S. (1987). Gazovye mestorozhdeniya Predkarpat’ya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vladyka, V. M., Nesterenko, M. Yu., Balatskyi, R. S., & Lata, R. I. (2014). Zakonomirnosti prostorovoho rozpodilu yemnisnykh vlastyvostei porid-kolektoriv u sarmatskykh vidkladakh neohenu Bilche-Volytskoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heodynamika, 1(16), 43–49. https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.043 [in Ukrainian]

Vyshniakov, I. B., Vul, M. Ya., Honyk, I. O., Zurian, O. V., & Starynskyi, V. O. (2014). Suchasnyi stan vuhlevodnevoi syrovynnoi bazy Zakhidnoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy ta osnovni napriamy heolohorozviduvalnykh robit shchodo yii osvoiennia. Mineralni resursy Ukrainy, 4, 33–38. [in Ukrainian]

Zaiats, Kh. B. (2013). Hlybynna budova nadr Zakhidnoho rehionu Ukrainy na osnovi seismichnykh doslidzhen i napriamky poshukovykh robit na naftu ta haz. Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]


Posted on

GEOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF RIVER AND GROUND WATERS (OUTER ZONE OF THE PRECARPATHIAN DEEP)

Home > Archive > No. 1 (182) 2020 > 76-86


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 76-86.

https://doi.org/10.15407/ggcm2020.01.076

Maria KOST’, Halyna MEDVID, Vasyl HARASYMCHUK,Olga TELEGUZ, Iryna SAKHNYUK, Orysia MAYKUT

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Geochemical peculiarities of river and groundwaters of the Outer zone of the Precarpathian deep have been established. It is revealed that the main feature of the distribution of salt composition indicators in the Dniester River and its influxes is hydrochemical zonality, which does not depend on the flow direction of the rivers, but is consistent with the physics-geographical and geological features of the area to which the man-made factor is imposed.

There is an increase in concentrations of sulfate, calcium in the left bank confluent of the river Shchyrka. The waters from the Tysmenytsya, Kolodnitsa and Dniester rivers in the village Kolodrubi are characterized by the highest amounts of sodium and chlorides and are sodium chloride-hydrocarbonate composition. The water composition of the Dniester River (Rozvadiv village), its confluents Bystrytsia and Letnyanka are hydrocarbonate calcium (sodium-magnesium-calcium), Shchyrka, Vereshchitsa – sulfate-hydrocarbonate calcium (magnesium-calcium). The index of biochemical oxygen consumption for 5 days in the waters of Tysmenytsya River reached 4.5 mg O2/dm3, while in other rivers it was 0.70‒3.20 mg O2/dm3. The content of O2 soluble in the waters of the river Vereshchytsya was 0.29 mg/dm3, the value of biochemical oxygen consumption was 11.4 mg O2/dm3.

In the chemical composition of river waters, there is an increase in the concentrations of sodium, potassium and chloride ions from the left bank to the right bank confluents of the Dniester. In the left-bank confluents, in the chemical composition of water dominate the contents of calcium and hydrocarbons ions.

The heterogeneity of the lithological composition, the instability of the thickness of the aquifer both in the horizontal and vertical directions, and the different technogenic influence form the irregularity of pollution and its local distribution in groundwater.

Keywords

river waters, groundwaters, geochemical features, geochemical zonality, Outer zone, Precarpathian deep.

REFERENCES

Babiienko, V. V., Levkovska, V. Yu., & Hanykina, S. O. (2017). Hihiienichna otsinka dzherel zabrudnennia richky Dnister [Hygienic evaluation of sources of pollution of the river Dniester]. Odeskyi medychnyi zhurnal, 4, 64-67. [in Ukrainian]
 
Herenchuk, K. I. (Red.). (1972). Pryroda Lvivskoi oblasti [Nature of Lviv region]. Lviv: Vyshcha shkola. Vydavnytstvo Lvivskoho universytetu. [in Ukrainian]
 
Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu [Hygienic requirements for drinking water intended for human habitation]. (2010). DSanPiN 2.2.4-171-10. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy N 400 vid 2010-05-12. Kyiv. [in Ukrainian]
 
Ivaniuta, M. M. (red.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy. T. 4. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion [Atlas of Oil and Gas Fields of Ukraine. Vol. 4. Western Oil-and-Gas-Bearing Region]. Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]
 
Lototska, O. V. (2019). Hihiienichni problemy okhorony poverkhnevykh i pidzemnykh vod vid antropotekhnohennoho zabrudnennia ta yikh vykorystannia v pytnomu vodopostachanni v Zakhidnomu rehioni Ukrainy [Hygienic problems of protection of surface and underground waters from anthropotechnogenic pollution and their use in drinking water supply in the western region of Ukraine]. (Extended abstract of Doctor’s thesis, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, State Institution “O. M. Marzieiev Institute for Public Health NAMSU”). Kyiv. [in Ukrainian]
 
Pankiv, R., Kost, M., Harasymchuk, V., Maikut, O., Mandzia, O., Sakhniuk, I., Kozak, R., & Palchykova, O. (2015). Heokhimichni osoblyvosti poverkhnevykh vod baseinu richky Dnister u mezhakh Ukrainy [Geochemical features of surface waters of the river Dniester basin within Ukraine]. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1-2 (166-167), 135-144. [in Ukrainian]
 
Perechen’ rybokhozyaistvennykh normativov: predel’no-dopustimykh kontsentratsii (PDK) i orientirovochno bezopasnykh urovnei veshchestv (OBUV) dlya vody vodnykh ob”ektov, imeyushchikh rybokhozyaistvennoe znachenie [List of fishery standards: maximum permissible concentrations (MPC) and tentatively safe levels of substances (TSEL) for water in water bodies of fishery importance]. (1999). Moskva: Izdatel’stvo VNIRO. [in Russian]
 
Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2018 rotsi [Regional report on the state of the environment in the Lviv region in 2018]. (2019). Lviv. https://drive.google.com/file/d/1Q7lX0uKWoTbv5rsga5PnSRs l7Tff6qc0/view [in Ukrainian]
 
Shtohryn, O. D., & Havrylenko, K. S. (1968). Pidzemni vody zakhidnykh oblastei Ukrainy [Groundwater of the western regions of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
 
Zharkykh, M. I. (Red.). (1998). Doslidzhennia Dnistra: 10 rokiv hromadskoi ekolohichnoi ekspedytsii “Dnister” [Dniester research: 10 years of the public ecological expedition “Dniester”]. Lviv; Kyiv. [in Ukrainian]