Posted on

COMMERCIAL POTENTIAL FOR COAL PRESENCE IN THE LOWER PART OF CARBONIFEROUS DEPOSITS OF THE LVIV-VOLYN BASIN

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 73–91


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 73–91.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.073

Mykhailo MATROFAILO, Iryna BUCHYNSKA, Andriy POBEREZHSKYY, Oksana STUPKA, Ivan YATSENKO, Olena SHEVCHUK, Iryna KUDRYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

On the basis of morphological analysis and detailed studies of lithological-facies composition and formation conditions of coal-bearing deposits the investigations of the lower part of Carboniferous deposits of the Lviv-Volyn Basin of south-western edge of the East European Platform were conducted. In particular, the available geological material was analyzed; the initial conditions of Carbonic coal-forming (Late Tournai – beginning of Late Visean) were studied and positions of the lower boundary of the coal-bearing formation were grounded; the availability of commercial coal-bearing potential (thickness of coal seams 0.6 m and more) of the lower part of Carbonic was studied; commercial coal-bearing potential of the Visean and the lower part of the Serpukhovian stages of the lower subformation of the basin was detected; the influence of intraformational and epigenetic washings and other factors that caused the formation and changes of the lower part of the coal-bearing formation, the morphology were investigated; the possibilities of commercial development of coal seams of the lower horizons were grounded.

The most promising areas for searching commercial coal seams and the plots with workable thickness in deposits of the lower coal-bearing subformation were singled out for the extension of commercial coal-bearing potential and determination of the directions of searching and prospecting for promising coal deposits of the basin. It was noted that within the bounds of such areas (the Kovel area, the Bubnivska area, the Busk field and other) a continental regime was formed for a long time, and in the conditions of the marshy near-sea lowgrounds with a developed river system and dismembered paleorelief the periodical peat accumulation occurred that caused the formation of commercial coal seams.

Reliable prediction of the mining-geological conditions for the development and the assessment of the commercial usability of the coal seams of the lower part of Carbonic deposits in the whole territory of the basin and within the limits of acting mines should ensure the stable development of the Lviv-Volyn Coal Basin.

Keywords

coal seam, commercial coal-bearing potential, perspective coal-bearing areas and plots, lower coal-bearing formation, predicted resources, Lviv-Volyn Coal Basin

Referenses

Bartoshinskaya, E. S., & Byk, S. I. (1979). Fatsial’nye usloviya nakopleniya iskhodnogo materiala uglei vizeiskogo i serpukhovskogo yarusov L’vovsko-Volynskogo bacseina. Trudy Instituta geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh AN USSR, 12, 17–43. Kiev: Naukova dumka. Dep. v VINITI 19.09.1979, № 3434-79. [in Russian]

Bartoshinskaya, E. S., Byk, S. I., Muromtseva, A. A., & Syvyi, M. Ya. (1983). Uglenosnye formatsii karbona yugo-zapadnoi okrainy Vostochno-Evropeiskoi platformy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Bartoshynska, Ye., Byk, S., & Buchynska, I. (2008). Pochatkovyi etap formuvannia vuhlenosnoi formatsii karbonu Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 26–36. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., & Matrofailo, M. M. (2005). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti Buskoho rodovyshcha Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 30–39. [in Ukrainian]

Kostyk, I., Matrofailo, M., & Korol, M. (2013). Perspektyvy suchasnoi pryrodnoi hazonosnosti vuhilnykh plastiv hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heoloh Ukrainy, 3(43), 50–59. https://doi.org/10.53087/ug.2013.3(43).245491 [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Shulha, V. F. (2008). Pro nyzhniu hranytsiu vuhlenosnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 26–39. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., Shulha, V. F., & Korol, M. D. (2010). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Stattia 1. Morfolohiia serpukhovskoho vuhilnoho plasta υ6 Lvivsko-Volynskoho baseinu i osoblyvosti yoho utvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(152–153), 27–44. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Sokorenko, S. S. (2007). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti nyzhnoi chastyny kamianovuhilnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 27–44. [in Ukrainian]

Kushniruk, V. A., Bartoshinskaya, E. S., Mel’nichuk, I. P., & Martyuk, K. M. (1975). Geneticheskie tipy uglei vizeiskogo vozrasta L’vovsko-Volynskogo basseina. In Referaty nauchno-issledovatel’skikh rabot Instituta geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh AN USSR (1973) (pp. 40–43). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Matrofailo, M. (2016). Shchodo metodyky morfolohichnoho analizu vuhilnykh plastiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 30, 159–164. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2017). Zastosuvannia morfolohichnoho analizu vuhilnykh plastiv u Lvivsko-Volynskomu baseini. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 31, 56–66. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2019a). Morfolohichnyi analiz pokladiv vuhillia Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. In Zdobutky i perspektyvy rozvytku heolohichnoi nauky v Ukraini: zbirnyk tez naukovoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu Instytutu heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka (Kyiv, 14–16 travnia 2019 r.) (Vol. 2, pp. 64–66). Kyiv: Instytut heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2019b). Osoblyvosti morfolohii vuhilnoho plasta n9 Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. In Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7–11 zhovtnia 2019 r., Truskavets) (Vol. 1, pp. 315–321). Kyiv: Derzhavna komisiia Ukrainy po zapasakh korysnykh kopalyn. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M., & Korol, M. D. (2019). Osoblyvosti morfolohii i utvorennia vuhilnoho plasta υ03 Kovelskoi vuhlenosnoi ploshchi Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 33, 129–142. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M., Reshko, M. Ya., & Kostyk, I. O. (2004). Heoloho-promyslova typizatsiia vuhilnykh plastiv Pivdenno-Zakhidnoho raionu Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3, 85–90. [in Ukrainian]

Matrofailo, M., Shulha, V., Kostyk, I., & Korol, M. (2012). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhil-noho baseinu. Stattia 2. Morfolohiia vizeiskoho vuhilnoho plasta υ03 i osoblyvosti yoho utvorennia (Kovelska ploshcha). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(160–161), 29–48. [in Ukrainian]

Shul’ga, P. L. (1975). L’vovsko-Volynskii bassein. In Osnovnye cherty stratigrafii karbona SSSR (pp. 117–126). Moskva: Nedra. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Kostik, I. E., Matrofailo, M. N., & Korol’, N. D. (2008). O nachale turneisko-vizeiskogo etapa ugleobrazovaniya na yugo-zapade Vostochno-Evropeiskoi platformy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(145), 68–77. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Kostik, I. E., Matrofailo, M. N., & Korol’, N. D. (2009). O zarozhdenii karbonovoi uglenosnoi formatsii L’vovsko-Volynskogo ugol’nogo basseina. Doklady Natsional’noi akademii nauk Ukrainy, 7, 121–127. [in Russian]

Shulga, V., Kostyk, I., Matrofailo, М., & Korol, M. (2009). Beginnings of the coal formation in Lvov-Volhynian basin. In Geologia formacji węglonośnych Polski: XXVIII Sympozjum naukovo-techniczny (22–23 kwietnia 2009 r.) (pp. 61–68). Kraków: Academia górniczo-hutnicza w Krakowie.

Shul’ga, V. F., Matrofailo, M. N., Kostik, I. E., & Korol’, N. D. (2013). Osobennosti formirovaniya plastov uglya glubokikh gorizontov L’vovsko-Volynskogo basseina. Stat’ya 1. Serpukhovskii ugol’nyi plast υ6. Heolohichnyi zhurnal, 2, 75–88. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Reshko, M. Ya., Gurei, P. T., Girnyi, E. I., & Lelik, B. I. (1997). Novye dannye ob uglenosnosti yugo-zapada L’vovsko-Volynskogo basseina. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 1, 137–141. [in Ukrainian]

Shul’ga, V. F., Zdanovski, A., Zaitseva, L. B., Ivanova, A. V., Ivanina, A. V., Korol’, N. D., Kotasova, A., Kotas, A., Kostik, I. E., Lelik, B. I., Miger, T., Manichev, V. I., Matrofailo, M. N., Ptak, B., Savchuk, V. S., Sedaeva, G. M., & Stepanenko, Ya. G. (2007). Korrelyatsiya karbonovykh uglenosnykh formatsii L’vovsko-Volynskogo i Lyublinskogo basseinov. Kiev: Varta. [in Russian]

Struev, M. I., Isakov, V. I., Shpakova, V. B., Karavaev, V. Ya., Selinnyi, V. I., & Popel’, B. S. (1984). L’vovsko-Volynskii kamennougol’nyi bassein: Geologo-promyshlennyi ocherk. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vdovenko, M. V., Polietaiev, V. I., & Shulha, V. F. (2013). Stratyhrafiia karbonu Lvivskoho paleozoiskoho prohynu. In P. F. Hozhyk (Ed.), Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu ta fanerozoiu Ukrainy: Vol. 1. Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu, paleozoiu ta mezozoiu Ukrainy (pp. 316–331). Kyiv: IHN NAN Ukrainy; Lohos. [in Ukrainian]

Vyrvich, G. P., Gigashvili, E. P., Dubik, Z. G., Ershov, V. Z., Zhukov, P. P., Luk’yanenko, N. I., Naumenko, L. V., & Petrovskii, Yu. V. (1978). Kamennye ugli L’vovsko-Volynskogo basseina. L’vov: Vishcha shkola. [in Russian]


Posted on

TO THE QUESTION OF OUTBURST HAZARD PREDICTION OF COAL BEDS AT THE LVIV-VOLYN BASIN

Home > Archive > No. 3 (180) 2019 > 41-51


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3 (180) 2019, 41-51.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.041

Viacheslav LUKINOV, Kostiantyn BEZRUCHKO, Liubov KUZNETSOVA

Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro,
e-mail: gvrvg@meta.ua

Mykhailo MATROFAILO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Sudden coal and gas outbursts in coal mines are one of the most harmful and at the same time, dangerous gas-dynamic phenomena faced when coal producting. The sudden coal and gas outbursts is the evanescent destruction of the bottom-hole area in the coal bed, which develops from the bottom into the depth of a massif, and the crushed coal with gas is thrown to a long distance from the bottom into the mine, destroying everything in its way, creating the conditions for explosion and fire breaking-out. Sudden outbursts lead to significant material losses for the recovery from an accident and in some cases injuries and human losses. The problem of reliable prediction, prevention, and control of sudden coal and gas outbursts at coal mines remains extremely urgent, due to the constant increase in the depth of mining operations. The analysis of the experience of predicting and preventing the outburst hazard in coal beds of Donets and Lviv-Volyn coal basins is analyzed. At Donbas mines since 1906, there have been more than 7.5 thousand sudden outbursts. Although mining had now reached considerable depths (from 300 to 600 m), the emergence of coal and gas outbursts have not been recorded. The purpose of the research is to determine the depth of the possible emergence of sudden coal and gas outbursts in the LVB, with regard to the peculiarities of the geological structure of the coal-bearing strata in the Lviv-Volyn coal basin.

The comparative possible depth estimation in the manifestation of the outburst hazard of the coal beds in the LVB is given. It is calculated according to the normative technique and performed according to the formulas obtained by the statistical analysis for the actual position of the minimum depth of coal and gas outbursts at the Donbas mines. The absence of sudden coal and gas outbursts at LVB mines on the coal beds, which are hazardous according to the prediction data, is performed according to the methods regulated by the normative documents and compiled by the experience of studying the outbursts in Donbas, is explained by the differences in the geological structure of the LVB, the main of which is the presence of thick mass of covering deposits and a significantly greater depth of the methane gas zone. The application of the empirical formulas prediction, which includes the methane gas zone depth index, allows us to account for these differences and it is much more reliable to determine the possible depths of sudden outbursts for LVB, which, all other things being equal, should be greater than in the Donbas. In particular, according to the performed calculations, the outburst hazard situation at the “Stepova” mine is predicted at depths of more than 700 m. As prediction indices for the calculations, values of methane gas zone depths of 450 m were adopted, and the minimum value of volatile-matter yield was 33.3%.

This approach can be proposed for predicting the coal and gas outbursts hazard in other Lviv-Volyn basin mines. To determine the predicted depth of the possible emergence of sudden coal and gas outbursts, it is advisable to take into account the depth of the methane gas zone in the prediction calculations.

Keywords

Lviv-Volyn coal basin, coal beds, sudden outburst, zone of methane gases, prediction of outburst hazard.

REFERENCES

Bulat, A. F., Lukinov, V. V., Bezruchko, K. A. et al. (2017). Heolohichni osoblyvosti formuvannia metanovosti hirnychykh vyrobok shakhty “Stepova” DP “Lvivvuhillia” [Geological peculiarities of methane formation of mine workings of the Stepova mine of SE “Lvivvuhillya”]. Coal of Ukraine, 7-8, 54-63. [in Ukrainian]
 
Kushniruk, V. A. (1978). Gazonosnost uglenosnoy tolshchi Lvovsko-Volynskogo ugolnogo basseyna [Gas content of the coal-bearing strata of the Lviv-Volyn coal basin]. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]
 
Lukinov, V. V., Prykhodchenko, V. F., Zhykaliak, M. V., & Prykhodchenko, O. V. (2016). Metody prohnozu hirnycho-heolohichnykh umov rozrobky vuhilnykh rodovyshch [Methods of forecasting mining and geological conditions for the development of coal deposits]. Dnipro: NHU. [in Ukrainian]
 
Pechuk, I. M. (1963). Opredelenie vybrosoopasnosti plastov [Determination of outburst hazard of layers]. Coal of Ukraine, 11, 50-52. [in Russian]
 
Pravyla vedennia hirnychykh robit na plastakh, skhylnykh do hazodynamichnykh yavyshch [Rules for mining operations on layers prone to gas-dynamic phenomena]: SOU 10.1.00174088.011-2005. (2005). Kyiv: Minvuhleprom Ukrainy. [in Ukrainian]
 
Sokorenko, S., Kostyk, I., & Matrofailo, M. (2011). Osoblyvosti suchasnoi pryrodnoi hazonosnosti vuhilnykh plastiv ta vuhlevmisnykh porid Liubelskoho rodovyshcha kamianoho vuhillia Lvivsko-Volynskoho baseinu [Characteristic properties of present day natural gas potential of coalbeds and coal-containing rocks of the Lyubelya coal field of the Lviv-Volyn basin]. Geologist of Ukraine, 2 (34), 81-89. [in Ukrainian]
 
Struev, M. I., Isakov, V. I., Shpakova, V. B. et al. (1984). Lvovsko-Volynskiy kamennougolnyy basseyn. Geologo-promyshlennyy ocherk [Lviv-Volyn coal basin. Geological and industrial essay]. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]
 
Vremennoe rukovodstvo po prognozu vybrosoopasnosti ugolnykh plastov Donetskogo basseyna pri geologorazvedochnykh rabotakh [Interim guidance on the forecast of outburst hazard of coal seams of the Donets basin during geological exploration]. (1980) Moscow: Skochinsky IGD. [in Russian]
 
Zabigaylo, V. E. (1973). K osnovam regionalnogo prognoza vybrosoopasnosti ugolnykh plastov, porod i gaza po geologorazvedochnym dannym [To the basis of the regional outburst hazard for coal seams, rocks and gas from exploration data]. In Modern methods of studying and forecasting of mining-geological conditions while prospecting for coal fields [Sovremennye metody izucheniya i prognozirovaniya gorno-geologicheskikh usloviy pri razvedke ugolnykh mestorozhdeniy]: Proceedings of the All-Union Scientific and Technical Seminar (Russia, Rostov-on-Don, 1973) (pp. 53-57). Rostov-on-Don. [in Russian]
 
Zabigaylo, V. E. (1978). Geologicheskie osnovy teorii prognoza vybrosoopasnosti ugolnykh plastov i gornykh porod [Geological foundations of the theory of forecasting the outburst hazard of coal seams and rocks]. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]
 
Zabigaylo, V. E., Lukinov, V. V., & Zrazhevskaya, N. G. (1985). O prognoznoy otsenke minimalnoy glubiny vybrosov uglya i gaza na shakhtakh [On the forecast estimate of the minimum depth of coal and gas emissions in mines]. Coal of Ukraine, 5, 41. [in Russian]
 
Zabigaylo, V. E., Shirokov, A. Z., Kratenko, L. Ya. et al. (1980). Geologicheskie usloviya vybrosoopasnosti ugolnykh plastov Donbassa [Geological conditions of the outburst hazard of Donbas coal basin]. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]
Posted on

DISTRIBUTION AND ORIGIN OF HYDROCARBON GASES IN COAL-BEARING DEPOSITS OF THE LVIV-VOLYN COAL BASIN

Home > Archive > No. 3-4 (172-173) 2017 > 87-105


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1-2 (174-175) 2018, 87-105.

Mykhailo MATROFAILO, Iryna BUCHYNSKA, Andriy POBEREZHSKYY

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail:igggk@mail.lviv.ua

Abstract

After sufficient study, generalizations of all the data available as to stratigraphy, tectonics, lithological composition of coal-bearing series of the basin from the point of view of its potential for gas presence was possible. The composition, nature of coal gases, forms of occurrence and the mode of their burial have been considered. Problems of generation of hydrocarbon gases in the process of coalification of organic substance and their abiogenic origin connected with subsurface processes of the Earth have been studied. The influence of reservoir properties of coal and coal-enclosing rocks, the composition and physical-mechanical features of the immediate roof and the foot of coal seams have been analysed, the dependence of the gas distribution in coal seams and coal-enclosing rocks upon disjunctive tectonic dislocations has been ascertained. The influence of intraformational and epigene washouts upon degassing of coal seams has been investigated. On the basis of construction of schemes of the gas presence in coal seams of some mine fields and on the whole basin the conclusions have been made about the methane distribution in coal-bearing series.
Materials on the assessment of methane resources of the gas-coal fields have been accumulated and systematized as well as the prospects of the modern natural gas presence in coal seams of the deep levels of the basin have been outlined. Optimum conditions of the formation of hydrocarbon gases accumulations have been cited. The conclusions have been made as to the modern extractive potential of gases of coal-bearing series of the Lviv-Volyn Basin as possible source of the improvement of the up-to-date state of the fuel-power complex of the Ukraine.

Keywords

methane, gas presence, generation, migration, deposits, coal seam, gas-coal fields, resources, Lviv-Volyn coal basin.

Referenses

Bagrintseva, K. I., Vasil’ev, V. G., & Ermakov, V. I. (1968). Rol’ uglenosnykh tolshch v protsessakh generatsii prirodnogo gaza. Geologiya nefti i gaza, 6, 7–11. [in Russian]

Bartoshinskaya, E. S., & Byk, S. I. (1989). Vzaimosvyaz’ mekhanicheskogo sostoyaniya veshchestva ugol’nogo plasta i ego gazonasyshchennosti. In Problemy geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh: tezisy dokladov Respublikanskoi konferentsii (p. 20). L’vov. [in Russian]

Bartoshinskaya, E. S., Byk, S. I., Muromtseva, A. A. et al. (1983). Uglenosnye formatsii karbona yugo-zapadnoi okrainy Vostochno-Evropeiskoi platformy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Bartoshynska, Ye. S., & Buchynska, I. V. (2003). Zonalne rozmishchennia haziv u vuhilnykh pokladakh za danymy vuhlepetrohrafichnykh i litoloho-fatsialnykh doslidzhen. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 7 (1), 515–519. [in Ukrainian]

Bartoshynska, Ye. S., & Byk, S. I. (2000). Evoliutsiia orhanichnoi rechovyny u metamorfichnomu riadi vuhillia (porohy vuhlefikatsii). In Suchasni problemy litolohii: materialy naukovoi konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu vid dnia narodzhennia D. P. Bobrovnyka (Lviv, 20–22 hrudnia 2000 r.) (pp. 4–5). Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka. [in Ukrainian]

Bartoshynska, Ye. S., & Matrofailo, M. M., Byk, S. I. (2011). Metan u vidkladakh Lvivskoho paleozoiskoho prohynu. Heoloh Ukrainy, 2 (34), 20–23. [in Ukrainian]

Bartoshynska, Ye. S., Uziiuk, V. I., Byk, S. I., & Ilchyshyn, A. V. (2002). Rol henetychnykh faktoriv u formuvanni hazonosnosti vuhilnykh pokladiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 46–50. [in Ukrainian]

Boiko, G. Yu., Kozachok, V. I., & Gaivanovich, O. P. (1975). Sostav, klassifikatsiya i genezis gazov litosfery. In Referaty nauchno-issledovatel’skikh rabot IGGGI AN USSR (1973 g.) (pp. 65–68). Kiev. [in Russian]

Buchynska, I., Shevchuk, O., & Kruhlova, R. (2007). Porystist pishchanykh porid vuhlevmisnoi tovshchi na prykladi Tiahlivskoho rodovyshcha Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 45–49. [in Ukrainian]

Buchynska, I. V., & Yavnyi, P. M. (2012). Metanonosnist vuhlenosnoi tovshchi Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 17–28. [in Ukrainian]

Buchynska, I. V., Yavnyi, P. M., Knysh, I. B., & Shevchuk, O. M. (2011). Vuhlenosnist i rozpodil vuhilnykh haziv u rozrizi nyzhnoho karbonu Liubelskoho rodovyshcha Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 57–67. [in Ukrainian]

Byk, S. I., Buchynska, I. V., Yavnyi, P. M., & Knysh, I. B. (2009). Metanonosnist polia shakhty “Stepova” Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heoloh Ukrainy, 3, 23–26. [in Ukrainian]

Dolenko, G. N. (1978). Sovremennoe sostoyanie problemy proiskhozhdeniya nefti i gaza i zakonomernostei obrazovaniya i razmeshcheniya ikh zalezhei. In Proiskhozhdenie i migratsiya nefti i gaza (pp. 3–14). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Dolenko, G. N., Boichevskaya, L. T., Galabuda, N. I. et al. (1984). Geologicheskie formatsii neftegazonosnykh provintsii Ukrainy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ermakov, V. I., & Skorobogatov, V. A. (1984). Obrazovanie uglevodorodnykh gazov v uglenosnykh i subuglenosnykh formatsiyakh. Moskva: Nedra. [in Russian]

Fedushchak, M. Yu., Kushniruk, V. O., & Bartoshynska, Ye. S. (1974). Atlas mikrostruktur vuhillia Lvivsko-Volynskoho baseinu. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Hrinberh, Y. V., & Shabo, Z. V. (1971). Do metodyky doslidzhen elementarnoho ta izotopnoho skladu vuhletsiu 12S/13S hrafitiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 24, 88–90. [in Ukrainian]

Kasatochkin, V. I. (1955). Rentgenograficheskie i elektronno-mikroskopicheskie issledovaniya kamennykh uglei na raznykh stadiyakh metamorfizma. In II ugol’noe soveshchanie pri laboratorii uglya (pp. 84–85). Moskva; Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR. [in Russian]

Khokha, Yu. V. (2009). Termodynamichni umovy utvorennia naftopodibnykh system v nadrakh Zemli za spivvidnoshenniam stabilnykh izotopiv vuhletsiu v indyvidualnykh vuhlevodniakh. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Lviv. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., Korol, M. D., & Shulha, V. F. (2015). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Stattia 3. Petrohrafichnyi sklad, yakist, zapasy vuhillia i resursy metanu serpukhovskoho vuhilnoho plasta υ6. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (166–167), 40–63. [in Ukrainian]

Kostyk, I., Matrofailo, M., Lelyk, B., & Korol, M. (2016). Vuhleutvorennia na pochatkovomu etapi formuvannia kamʼianovuhilnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 1, 19–31. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Korol, M. D. (2013). Perspektyvy suchasnoi pryrodnoi hazonosnosti vuhilnykh plastiv hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heoloh Ukrainy, 3 (43), 50–59. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., Shulha, V. F., & Korol, M. D. (2010). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Stattia 1. Morfolohiia serpukhovskoho vuhilnoho plasta υ6 Lvivsko-Volynskoho baseinu i osoblyvosti yoho utvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (152–153), 27–44. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Sokorenko, S. S. (2007). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti nyzhnoi chastyny kamianovuhilnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 27–44. [in Ukrainian]

Kozlov, V. P., & Tokarev, L. V. (1961). Masshtaby gazoobrazovaniya v osadochnykh tolshchakh (na primere Donetskogo basseina). Sovetskaya geologiya, 7, 19–33. [in Russian]

Lidin, G. D. (1963). Gazoobil’nost’ kamennougol’nykh shakht SSSR (Vol. 3). Moskva: Izdatel’stvo AN SSSR. [in Russian]

Lukinov, V. V., Pimonenko, A. P., & Pigunovskii, P. I. (2005). Vliyanie veshchestvennogo sostava i sostoyanie verkhnei mantii na gazonosnost’ osadochnoi tolshchi Donbassa. Geotekhnicheskaya mekhanika, 54, 96–100. [in Russian]

Maiboroda, A. A., & Antsiferov, V. A. (2007). Gazogeneriruyushchee rasseyanoe organicheskoe veshchestvo i ego raspreddelenie v uglenosnykh formatsiyakh Donbassa. Naukovi pratsi UkrNDMI NAN Ukrainy, 1, 21–38. [in Russian]

Moisyshyn, V. M., Naumko, I. M., Pylypets, V. I., Radchenko, V. V., Khalimendikov, Ye. M., Kozhushok, O. D., Zinchenko, S. A., Sheveliev, L. V., Yushkov, Ye. O., & Turchyn, V. A. (2013). Kompleksne osvoiennia hazovuhilnykh rodovyshch na osnovi potokovykh tekhnolohii burinnia sverdlovyn. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Matrofailo M. M., Shulha V. F., Kostyk I. O., & Korol M. D. (2012). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Stattia 2. Morfolohiia vizeiskoho vuhilnoho plasta υ03 i osoblyvosti yoho utvorennia (Kovelska ploshcha). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (160–161), 29–48. [in Ukrainian]

Naumko, I. M., Bekesha, S. M., & Svoren, Y. M. (2008). Fliuidy hlybynnykh horyzontiv litosfery i zviazok z rodovyshchamy nafty i hazu v zemnii kori (za danymy vyvchennia vkliuchen u mineralakh hlybynnoho pokhodzhennia). Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 8, 117–120. [in Ukrainian]

Naumko, I. M., Pavliuk, M. I., Svoren, Y. M., & Zubyk, M. I. (2015). Metan hazovuhilnykh rodovyshch – potuzhne dodatkove dzherelo vuhlevodniv v Ukraini. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 6, 43–54. [in Ukrainian]

Naumko, I. M., Pavliuk, M. I., Svoren, Y. M., & Zubyk, M. I. (2016). Hazy vuhilnykh rodovyshch: nove vyrishennia problemy syntezu-henezysu metanu. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 3, 61–68. [in Ukrainian]

Pavliuk, I. M., Byk, S. I., & Naumko, I. M. (2006). Lvivsko-Volynskyi kamianovuhilnyi basein – perspektyvnyi hazonosnyi (metanonosnyi) rehion Ukrainy. Heotekhnichna mekhanika, 67, 103–108. [in Ukrainian]

Pavliuk, M., Dudok, I., Naumko, I., Byk, S., & Bartoshynska, Ye. (2008). Hazonosnist vidkladiv kamianovuhilnoho viku Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4 (145), 11–20. [in Ukrainian]

Pavliuk, M. I., Naumko, I. M., Bartoshynska, Ye. S., & Matrofailo, M. M. (2012). Osnovni prychyny dehazatsii vuhleporodnykh masyviv Lvivsko-Volynskoho baseinu. Geotekhnicheskaya mekhanika, 102, 277–284. [in Ukrainian]

Petrikovskaya M. E., Ivanov A. K., Kushniruk V. A., & Grinberg I. V. (1969). Issledovaniya izotopnogo sostava metanovykh gazov Mezhrechenskogo kamennougol’nogo mestorozhdeniya v svyazi s ego gazonosnost’yu. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 18, 38–45. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Kostik, I. E., Matrofailo, M. N., & Korol’, N. D. (2009). O zarozhdenii karbonovoi uglenosnoi formatsii L’vovsko-Volynskogo ugol’nogo baseina. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 7, 121–127. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Zdanovski, A., Zaitseva, L. B., Ivanova, A. V., Ivanina, A. V., Korol’, N. D., Kotasova, A., Kotas, A., Kostik, I. E., Lelik, B. I., Miger, T., Manichev, V. I., Matrofailo, M. N., Ptak, B., Savchuk, V. S., Sedaeva, G. M., & Stepanenko, Ya. G. (2007). Korrelyatsiya karbonovykh uglenosnykh formatsii L’vovsko-Volynskogo i Lyublinskogo basseinov. Kiev: Varta. [in Russian]

Skovorodnikova, E. A. (1991). Paleogeografiya L’vovsko-Volynskogo kamennougol’nogo basseina v epokhu karbonovogo uglenakopleniya. Geologicheskii zhurnal, i, 28–37. [in Russian]

Sokolov, V. L. (1971). Geokhimiya prirodnykh gazov. Moskva: Nauka. [in Russian]

Sokorenko, S., Kostyk, I., & Matrofailo, M. (2011). Osoblyvosti suchasnoi pryrodnoi hazonosnosti vuhilnykh plastiv ta vuhlevmisnykh porid Liubelskoho rodovyshcha kamianoho vuhillia Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heoloh Ukrainy, 2 (34), 81–89. [in Ukrainian]

Sokorenko, S. S., Kostyk, I. O., & Uziiuk, V. I. (2007). Perspektyvy promyslovoi hazonosnosti vuhilnykh porid Tiahlivskoho rodovyshcha kamianoho vuhillia Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 34–45. [in Ukrainian]

Sokorenko, S., Kostyk, I., & Uziiuk, V. (2009). Osoblyvosti hazonosnosti vuhilnoho plasta υ6 Lvivsko-Volynskoho baseinu i perspektyvy vykorystannia metanu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2 (147), 19–30. [in Ukrainian]

Struev M. I., Isakov V. I. i dr. (1984). L’vovsko-Volynskii kamennougol’nyi bassein: Geologo-promyshlennyi ocherk. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Teodorovich, G. I. (1958). Uchenie ob osadochnykh porodakh. Primenitel’no k geologii nefti i uglya. Leningrad: Gostoptekhizdat. [in Russian]

Yavnyi, P., Knysh, I., Buchynska, I., & Byk, S. (2009). Prohnoz hazonosnosti vuhilnykh plastiv Tiahlivskoho rodovyshcha Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 39–51. [in Ukrainian]

Zabihailo, V. Yu., Karavaiev, V. Ya., & Ivantsiv, O. Ye. (1993). Osoblyvosti poshyrennia ta resursy metanu vuhlenosnykh vidkladiv Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4 (85), 18–23. [in Ukrainian]

Zabigailo, V. E., & Shirokov, A. Z. (1972). Problemy geologii gazov ugol’nykh mestorozhdenii. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zabilailo, V. Yu., & Uziiuk V. I. (Heads). (2001). Hazoheneratsiinyi potentsial kamianovuhilnykh baseiniv Ukrainy. Zvit z naukovo-doslidnoi roboty [Research report]. No 0101U005160. Lviv. [in Ukrainian]

Zav’yalova, E. A. (1964). Fatsial’naya kharakteristika kamennougol’nykh otlozhenii L’vovskoi mul’dy. Trudy UkrNIGRI, 9, 60–73. [in Russian]