Posted on

PETROPHYSICAL MODELS OF DEPOSITS OF THE MENILITE SUITE OF THE OLIGOCENE FLYSH OF THE CARPATHIANS AND THE PRECARPATHIAN DEEP

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 33–43


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 33–43.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.033

Ihor KUROVETS, Ihor HRYTSYK, Oleksandr PRYKHODKO, Pavlo CHEPUSENKO, Zoryana KUCHER, Stepan MYKHALCHUK, Svitlana MELNYCHUK, Yulia LYSAK, Lyudmyla PETELKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: i.kurovets@gmail.com

Abstract

Petrophysical and collecting properties of the reservoir rocks of low-porous, low-permeable deposits of the Menilite suite of the Oligocene flysh of the Carpathians and the Precarpathian deep were studied as well as their interconnections and interactions under normal conditions and in conditions that simulated the formation conditions, and their typical geological-geophysical cross-sections were constructed.

Creation of identical petrophysical models of reservoir rocks was based on the system integrated approach with which the reservoir rock is considered as a system formed in the geological time and consists of interconnected and interacted elements. Petrophysical investigation of the reservoir rocks as the system includes the studies of the characteristics of their elements, the character of interconnections between them taking the conditions of their occurrence into consideration.

On the basis of statistical processing and analysis of the results of laboratory studies of core material, the parametric petrophysical models of “core-core”-type were constructed: statistical dependences between porosity factor, permeability factor, water-saturation, specific weight, parameter of porosity, interval time for arriving acoustic waves and parameter of oil-saturation for atmospheric conditions and effective pressures being comparable to formational ones. Using the method of basic components of factor analysis it was possible to study the influence of geological factors upon geophysical parameters of the reservoir rocks in terrigenous sections and the informative value of geophysical methods while singling-out producing seams in the geological section.

Oil- and gas-saturation of the reservoir rocks, their mineralogical composition and porosity of the reservoir rocks have the most influence on the indications of geophysical methods in the boreholes, somewhat lesser: a depth of their occurrence and the thickness of the seams. Producing and water-bearing beds differ in the value of electrical resistance most of all. The influence of lithogeodynamic factors upon the collecting and physical properties of the reservoir rocks was studied. The main geological factors that determine collecting parameters of terrigenous rocks and their physical properties are the following: a mineral composition, a shape, a size of fragmental grains and pores and their mutual position, a type of fluid-saturation, a rate of catagenetic transformations and a thermodynamic state.

Keywords

Precarpathian deep, Menilite suite, petrophysical models, low-porous, low-permeable deposits

Referenses

Artym, I. V., Kurovets, S. S., Zderka, T. V., Yarema, A. V., & Kurovets, I. M. (2019). Development of the rocks fracturing model on the Carpathian region example. In 18th International Conference on Geoinformatics − Theoretical and Applied Aspects (Kyiv, May 2019) (pp. 1–5). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902064

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy (Vol. 4). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M., Mykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M., Shlapinskyi, V. Ye., Koltun, Yu. V., Chepil, V. P., Kurovets, S. S., & Bodlak, V. P. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 2. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Kurovets, I. M., Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Krupskyi, Yu. Z., Hladun, V. V., Chepil, P. M., Hulii, V. M., Kurovets, S. S., Kasianchuk, S. V., Hrytsyk, I. I., & Naumko, I. M. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 1. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohliad problemy. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Kurovets, I., Prykhodko, O., Hrytsyk, I., & Chepil, P. (2017). Teoretyko-eksperymentalni zasady diahnostyky netradytsiinykh pokladiv vuhlevodniv za petrofizychnymy kryteriiamy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(170–171), 82–84. [in Ukrainian]

Kurovets, I., Prytulka, H., Sheremeta, O., Zubko, O., Osadchyi, V., Hrytsyk, I., Prykhodko, O., Kosianenko, H., Chepusenko, P., Shyra, A., Kucher, Z., & Oliinyk, K. (2006). Petrofizychni modeli skladnopobudovanykh kolektoriv vuhlevodniv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 119–139. [in Ukrainian]

Kurovets, S. S., Artym, I. V., & Kurovets, I. M. (2018). Researching the fracturing of the reservoir rocks. Journal of Hydrocarbon Power Engineering, 5(1), 1–6.

Naumko, I. M., Kurovets’, I. M., Zubyk, M. I., Batsevych, N. V., Sakhno, B. E., & Chepusenko, P. S. (2017). Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective Silurian deposits of Lviv Paleozoic depression. Geodynamics, 1(22), 26–41. https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.036

Polivtsev, A. V., & Bulmasov, V. A. (1984). Radiogeokhimicheskaya kharakteristika osadochnykh porod Vnutrennei zony Predkarpatskogo progiba. In Geofizicheskie issledovaniya neftegazonosnykh provintsii Ukrainy (pp. 131–139). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]


Posted on

PETROPHYSICAL MODELS OF TERRIGENOUS RESERVOIRS OF THE CARBONIFEROUS DEPOSITS OF THE CENTRAL PART OF THE DNIEPER-DONETS DEPRESSION

Home > Archive > No. 1 (178) 2019 > 63-73


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (178) 2019, 63-73.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.01.063

Yulia LYSAK, Yuriy SHPOT, Andriy SHYRA, Zoriana KUCHER, Ihor KUROVETS

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: y.shufliak@gmail.com

Abstract

The purpose of the work was to construct petrophysical models of reservoir rocks of different rank: typical and unified. Typical models describe connections between the parameters of individual rocks lithotypes occurring in definite geological conditions and serving as the basis for the development of petrophysical classification of reservoir rocks in the oil geology. The principle of unification provides for creation of the models structure for different reservoir lithotypes both in the geological section and in the area.

We have studied petrophysical properties of reservoir rocks of Carboniferous deposits in the central part of the Dnieper-Donets depression. Petrophysical properties of rocks in conditions close to the formational ones and relations between them were studied on a number of samples formed by the core samples of different age. Main geological factors that have an influence on reservoir properties of rocks were taken into consideration.

While constructing and analysing of petrophysical models we have used a probable-statistic approach with the use of the correlative-regressive analysis.

Result of the work is contained in typical petrophysical models for individual areas and in unified models obtained on consolidated samples for Lower Carboniferous deposits of this region. Characteristic features in variations of petrophysical properties of reservoir rocks of Carboniferous deposits and their models have been ascertained.

A conclusion has been made that multidimensional models, in which the depth of occurrence of deposits is one of the parameters that are necessary to consider while constructing petrophysical models, are the most informative for determination of petrophysical properties of the studied deposits, and the models obtained by us are known to be a petrophysical basis for quantitative interpretation of data from geophysical studies in the boreholes of the given region.

Keywords

petrophysical models, Dnieper-Donets depression, catagenetic processes.

REFERENCES

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy. T. 1. Skhidnyi naftohazonosnyi rehion. (1998). Lviv: UHNA. [in Ukrainian]

Ellanskiy, M. M. (1978). Petrofizicheskiye svyazi i kompleksnaya interpretatsiya dannykh promyslovoy geofiziki. Moskva: Nedra. [in Russian]

Gurzhiy, D. V. et al. (1989). Litologiya i porody kollektory na bolshikh glubinakh v neftegazonosnykh provintsiyakh Ukrainy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kabyshev, B. P. et al. (1989). Geologiya i neftegazonosnost Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kurovets, I. M. (2001). Stan i problemy vyvchennia petrofizychnykh vlastyvostei porid-kolektoriv nafty i hazu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 136–147. [in Ukrainian]

Kurovets, I. M., & Prytulka, H. Y. (2001). Otsinka vplyvu heolohichnykh faktoriv na petrofizychni vlastyvosti teryhennykh kolektoriv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 81–92. [in Ukrainian]

Kurovets, I. M., Prytulka, H. Y., Zubko, O. S., & Sheremeta, O. V. (1999). Petrofizychna parametrychna osnova dlia pidrakhunku zapasiv hazu v sarmatskykh vidkladakh Bilche-Volytskoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 15–24. [in Ukrainian]

Petkevich, G. I., Sheremeta, O. V., & Pritulka, G. I. (1979). Metodika petrofizicheskogo izucheniya kollektorov nefti i gaza v usloviyakh. modeliruyushchikh plastovyye. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]