Posted on

SUBSTANDARD COMBUSTIBLE MINERALS OF UKRAINE AND PRINCIPLES OF THEIR ECOLOGICAL CONVERSION

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 127–140


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 127–140.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.127

Dmytro BRYK, Myroslav PODOLSKY, Lesia KULCHYTSKA-ZHYHAILO, Oleh GVOZDEVYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: cencon@ukr.net

Abstract

In the general case, substandard combustible minerals include on-balance and off-balance reserves of primary energy materials – coal and peat deposits (solid combustible minerals) and oil and natural gas deposits (liquid and gaseous combustible minerals), which by physico-chemical, energy or geological-spatial conditions do not meet the economic criteria for extraction and use of traditional technological methods, as well as the potential of methane from coal deposits, arrays of man-made carbon-containing materials such as waste from coal mining, coal beneficiation, refining, etc. Review of the available reserves in terms of the use of modern technologies of environmentally friendly conversion can significantly expand the opportunities for the development of all types of combustible minerals in Ukraine.

The paper considers the geological zoning of oil and gas fields and deposits of solid combustible minerals, as well as their reserves and production. It is shown that the reserves of the main primary energy resources in Ukraine many times exceeds the extraction and has significant opportunities to increase due to the use of substandard combustible minerals.

The principles of ecologically safe conversion of substandard combustible minerals in terrestrial and underground conditions are presented. The importance of energy utilization of methane from coal deposits, arrays of such man-made carbon-containing materials as coal mining waste, coal beneficiation, oil refining, etc. was noted. The main mining-geological and technological criteria that contribute to the development of coal seams by underground gasification are given, as well as deposits and areas of coal basins of Ukraine that are suitable for underground gasification.

Keywords

combustible minerals, coal, gasification, ecological conversion

Referenses

Bryk, D., Hvozdevych, O., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Podolskyi, M. (2019). Tekhnohenni vuhlevmisni obiekty Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu ta deiaki tekhnichni rishennia yikhnoho vykorystannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(181), 45–65. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045 [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Podolskyi, M. R., & Hvozdevych, O. V. (2014). Fizyko-tekhnichne obgruntuvannia vyrobnytstva syntetychnoho palyva z vuhillia (na prykladi Lvivsko-Volynskoho baseinu). Uglekhimicheskii zhurnal, 4, 69–74. [in Ukrainian]

Bryk, D., Podolskyi, M., Khokha, Yu., Liubchak, O., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Hvozdevych, O. (2021). Nekondytsiini vuhletsevmisni horiuchi kopalyny ta sposoby yikhnoho termokhimichnoho pereroblennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(183–184), 89–109. https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.089 [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2020). Palyvno-enerhetychni resursy Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/12/Zb_per.pdf [in Ukrainian]

DHP “Zakhidukrheolohiia”, VO “Volynvuhillia”, DKhH “Lvivvuhillia” (2002). Heoloho-promyslova karta Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. [in Ukrainian]

Falbe, Yu. M. (1980). Khimicheskie veshchestva iz uglya. Moskva: Khimiya. [in Russian]

“Heoinform Ukrainy”. (2020). http://minerals-ua.info/mapviewer/goruchi.php [in Ukrainian]

Ivantsiv, O. Ye., Kukhar, Z. Ya., & Bryk, D. V. (2001). Novi pidkhody do perspektyv pidzemnoi hazyfikatsii vuhilnykh rodovyshch Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 129–134. [in Ukrainian]

Kurovets, I. M., Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Krupskyi, Yu. Z., Hladun, V. V., Chepil, P. M., Hulii, V. M., Kurovets, S. S., Kasianchuk, S. V., Hrytsyk, I. I., & Naumko, I. M. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 1. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohliad problemy. Kyiv: Nika-tsentr. [in Ukrainian]

Maistrenko, A. Yu., Dudnik, A. N., & Yatskevich, S. V. (1998). Tekhnologii gazifikatsii uglei dlya parogazovikh ustanovok. Kiev: Znanie. [in Russian]

Podolskyi, M., Bryk, D., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Hvozdevych, O. (2021). Vykorystannia horiuchykh kopalyn u konteksti tsilei staloho rozvytku Ukrainy ta hlobalnykh zmin navkolyshnoho seredovyshcha. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(185–186), 109–125. https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.109 [in Ukrainian]

Savchak, O. (2019). Heoloho-heokhimichni osoblyvosti mihratsii ta formuvannia hazovykh rodovyshch u naftohazonosnykh rehionakh Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1(178), 21–40. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.01.021 [in Ukrainian]

Stefanik, Yu. V. (1990). Geotekhnologiya nekonditsionnikh tverdikh topliv. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]


Posted on

SUBSTANDARD CARBON-CONTAINING RAW MATERIALS AND METHODS OF THEIR THERMOCHEMICAL PROCESSING

Home > Archive > No. 1–2 (183–184) 2021 > 89–109


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 89–109.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.089

Dmytro BRYK, Myroslav PODOLSKYY, Yury KHOKHA, Oleksandr LYUBCHAK, Lesia KULCHYTSKA-ZHYHAYLO, Oleh GVOZDEVYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: cencon@ukr.net

Abstract

The analysis of the structure of consumption of primary energy resources in the world and in Ukraine are carried out. It is shown that in recent decades the share of coal is stable at 25–30 % and does not show a tendency to decrease. Similar patterns are observed in Ukraine too. It is established that in Ukraine the energy potential of reserves of substandard carbon-containing raw materials is commensurate with the deposits of conditioned coal and can be used to increase the country’s energy security. At the same time, the deterioration of environmental indicators in the world and in Ukraine requires an increase in the level of environmental safety in the use of carbon-containing raw materials and appropriate environmental modernization of its thermochemical conversion methods.

The paper reviews the methods of thermochemical processing of substandard carbon-containing raw materials (pyrolysis and coking, hydrogenation, gasification) and shows that the gasification process, which allows processing of various substandard fuel resources in terrestrial and underground conditions, is the most promising for environmental safety use. It is shown that developed terrestrial gasification methods are characterized by insufficient productivity of gas generators, significant capital costs for their installation and negative impact on the environment. In addition, terrestrial processing of low-quality coal is not a waste-free technology and does not solve the problem of “secondary” gasification residues recycling . Some of these shortcomings can be eliminated by using the method of underground gasification, in which there is no need to extract coal to the surface, and secondary waste remains underground.

Keywords

energy resources, carbon-containing raw materials, coal, environmental conversion.

Referenses

Biletskyi, V. (2003). Problemy pererobky solonoho vuhillia. Pratsi Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Khemiia i biokhimiia, 10, 205–227. [in Ukrainian]

Bryk, D. V. (2015). Nekondytsiini horiuchi kopalyny Ukrainy ta perspektyvy yikh zaluchennia dlia enerhetychnykh potreb. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 73–78). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Hvozdevych, O. V., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2013). Heotekhnolohiia spaliuvannia vuhilnykh blokiv vidpratsovanykh shakht dlia otrymannia teplovoi enerhii. Uglekhimicheskii zhurnal, 1–2, 73–78. [in Ukrainian]

Bryk, D., Hvozdevych, O., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Podolskyi, M. (2019). Tekhnohenni vuhlevmisni obiekty Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu ta deiaki tekhnichni rishennia yikhnoho vykorystannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(181), 45–65. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045 [in Ukrainian]

Bryk, D., Makitra, R., & Kalmuk, S. (2008). Vplyv svitovoi enerhetychnoi kryzy na perspektyvy protsesu hazyfikatsii vuhillia. Pratsi Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Khemiia i heokhimiia, 21, 198–211. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Pavliuk, M. I., & Makitra, R. H. (2006). Syntetychne palyvo z vuhillia perspektyvnyi zaminnyk nafty i pryrodnoho hazu. Uglekhimicheskii zhurnal, 3–4, 3–9. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Podolskyi, M. R., & Hvozdevych, O. V. (2014). Fizyko-tekhnichne obgruntuvannia vyrobnytstva syntetychnoho palyva z vuhillia (na prykladi Lvivsko-Volynskoho baseinu). Uglekhimicheskii zhurnal, 4, 69–74. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., & Stefanyk, Yu. V. (2010). Hazyfikatsiia nekondytsiinoho vuhillia Lvivsko-Volynskoho baseinu. Uglekhimicheskii zhurnal, 1–2, 20–32. [in Ukrainian]

Duncan, W. (1981). Oil: an interlude in a century of coal. Chemistry and Industry, 9, 311–316.

Fal’be, Yu. M. (Ed.). (1980). Khimicheskie veshchestva iz uglya. Moskva: Khimiya. [in Russian]

Falshtynskyi, V. S., Dychkovskyi, R. O., & Tabachenko, M. M. (2010). Novitnia tekhnolohiia rozrobky vuhilnykh plastiv na bazi sverdlovynnoi hazyfikatsii. Ugol’ Ukrainy, 1, 10–13. [in Ukrainian]

Ion, D. S. (1984). Mirovye energeticheskie resursy. Moskva: Nedra. [in Russian]

Ivanova, A. V., & Krivega, T. A. (1985). Solenye ugli Zapadnogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ivanova, A. V., & Zaitseva, L. B. (1982). Problema genezisa solenykh uglei Zapadnogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ivantsiv, O. Ye., Kukhar, Z. Ya., & Bryk, D. V. (2001). Novi pidkhody do perspektyv pidzemnoi hazyfikatsii vuhilnykh rodovyshch Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 129–134. [in Ukrainian]

Ivantsiv, O. Ye., Lyzun, O. S., & Kukhar, Z. Ya. (1999). Heoloho-ekolohichni ta sotsialni problemy Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 20–28. [in Ukrainian]

Koval’chuk, N. R. (1985). Otsenka toplivnykh resursov menilitovykh slantsev Karpat i puti ikh perevoda v konditsionnye zapasy. In Geotekhnologicheskie problemy toplivno-energeticheskikh resursov Ukrainy: sbornik nauchnykh trudov (pp. 122–131). Kiev. [in Russian]

Kreinin, E. V., & Zorya, A. Yu. (2009). Problemy podzemnoi gazifikatsii uglei. Khimiya tverdogo topliva, 4, 24–28. [in Russian]

Kurovets, I. M., Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Krupskyi, Yu. Z., Hladun, V. V., Chepil, P. M., Hulii, V. M., Kurovets, S. S., Kasianchuk, S. V., Hrytsyk, I. I., & Naumko, I. M. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 1. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohliad problemy. Kyiv: Nika-tsentr. [in Ukrainian]

Maistrenko, A. Yu., Dudnik, A. N., & Yatskevich, S. V. (1998). Tekhnologii gazifikatsii uglei dlya parogazovykh ustanovok. Kiev: Znanie. [in Russian]

Makitra, R. H., Midiana, H. H., & Bryk, D. V. (2013). Perspektyvy oderzhannia syntetychnoho ridkoho palyva shliakhom sumisnoho pirolizu vuhillia z vidpadamy polimeriv. Uhlekhymycheskyi zhurnal, 3–4, 84–87. [in Ukrainian]

Ministerstvo enerhetyky Ukrainy. (2020). Informatsiina dovidka pro osnovni pokaznyky rozvytku haluzei palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ukrainy za hruden ta 2019 rik. Retrieved 01.03.2021 from http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245436840&cat_id=35081 [in Ukrainian]

Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Koval, A. M., Zahnitko, V. M., Hurov, Ye. P., Vyzhva, S. A., Shniukov, Ye. F., Naumko, I. M., Chepil, P. M., Kozhushok, O. D., Radchenko, V. V., & Bezrodnyi, D. A. (2013). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 7. Metan vuhilnykh rodovyshch, hazohidraty, impaktni struktury i nakladeni zapadyny Ukrainskoho shchyta. Kyiv: Nika-tsentr. [in Ukrainian]

Mysak, Y. S., Pisko, M. S., Blyzniuk, V. F., & Tsepak, O. H. (2005). Perspektyvy zmenshennia spozhyvannia pervynnykh enerhetychnykh resursiv za rakhunok vprovadzhennia solomospaliuvalnykh kotliv. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 132–137). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Porfiriev, V. B., Hrinberh, Y. V., & Ladyzhenskyi, M. R. (1963). Menilitovi slantsi Karpat. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR. [in Ukrainian]

Pozhidaev, S. A., Gritsai, R. A., & Ivanova, A. V. (1981). Metodicheskie razrabotki po izucheniyu solenykh uglei Zapadnogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Rapoport, I. B. (1950). Iskusstvennoe zhidkoe toplivo. Moskva; Leningrad: Gostoptekhizdat. [in Russian]

Rudko, H. I. (Ed.). (2014). Enerhetychni resursy heolohichnoho seredovyshcha Ukrainy (stan ta perspektyvy). Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]

Semenov, V. H. (2007). Tsyvilizatsiia bez nafty: biodyzelne palyvo u toplyvno-enerhetychnomu kompleksi Ukrainy. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 157–162). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Shendrik, T. G., Simonova, V. V., & Pototskaya, L. L. (1986). Raspredelenie natriya v “solenykh” uglyakh Zapadnogo Donbassa. In Struktura i svoistva iskopaemykh uglei (pp. 59–67). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Shilling, G.-D., Bonn, B., & Kraus, U. (1976). Gazifikatsiya uglya: gornoe delo – syr’e – energiya. Moskva: Nedra. [in Russian]

Stan ta perspektyvy vydobutku ta vykorystannia metanu vuhilnykh rodovyshch Ukrainy. (2014). Netradytsiinyi haz v Ukraini. http://shalegas.in.ua/cbm-in-ukraine-perspectives [in Ukrainian]

Statistical review of world energy (2020). https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Stefanik, Yu. V. (1990). Geotekhnologiya nekonditsionnykh tverdykh topliv. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Terent’ev, G. A., Tyukov, V. M., & Smal’, F. V. (1985). Proizvodstvo al’ternativnykh motornykh topliv i ikh primenenie na avtomobil’nom transporte. Moskva: TsNIITE Neftekhim. [in Russian]

Uilson, K. L. (1985). Ugol’ – “most v budushchee”. Moskva: Nedra. [in Russian]

Uziiuk, V. I., Byk, S. I., & Ilchyshyn, A. V. (2001). Hazoheneratsiinyi potentsial kamianovuhilnykh baseiniv Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 110–121. [in Ukrainian]

Vladimirov, Yu. V. (2001). Analiz perspektiv ispol’zovaniya v Ukraine vozobnovlyaemykh istochnikov energii. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei I naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 16–20). Lviv: LvTsNTEI. [in Russian]

Voronovskyi, H. K., Denysiuk, S. P., & Kyrylenko, O. V. (2005). Enerhetyka svitu ta Ukrainy. Tsyfry ta fakty. Kyiv: Ukrainski entsyklopedychni znannia. [in Ukrainian]

Walters, E. A., & Wewerka, E. M. (1975). An overview of the energy crisis. Journal of Chemical Education, 52(5), 282–288. https://doi.org/10.1021/ed052p282

Yanko, S. V., & Troshen’kin, B. A. (2010). Perspektivy osvoeniya glubokozalegayushchikh ugol’nykh mestorozhdenii. Ugol’ Ukrainy, 10, 3–10. [in Russian]

Zabigailo, V. E., & Khrapkin, S. G. (1989). Geologicheskaya baza ugol’noi promyshlennosti USSR i sovremennye problemy ugol’noi geologii. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 72, 1–5. [in Russian]


Posted on

TECHNOGENIC CARBONACEOUS OBJECTS OF THE CHERVONOHRAD MINING AND INDUSTRIAL DISTRICT AND SOME TECHNICAL SOLUTIONS FOR THEIR USING

Home > Archive > No. 4 (181) 2019 > 45-65


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 45-65.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045

Dmytro Bryk, Oleg Gvozdevych, Lesya Kulchytska-Zhyhaylo, Myroslav Podolskyy

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Ukraine has significant coal resources. Chervonohrad Mining and Industrial District is the main coal complex in the west of Ukraine. In recent years, the average annual coal production in the mines of Chervonohrad Mining and Industrial District has amounted to 1.5 bn t, coal ash varies over a wide range of 25 to 53 %, average coal ash content of about 40 %. Coal mining has produced millions of tons of coal waste every year. Concentration of technogeneous coal objects (mines, mining infrastructure, coal-mining waste dumps and wastes of coal enrichment) in a relatively small area has caused environmental degradation. Therefore, technological and environmental aspects of carbon-containing technogenic objects are particularly important and actual.

Coal-waste dumps in the territory of Chervonohrad Mining and Industrial District are characterized in detail. The dumps cover different areas – from 9–10 to 29–30 ha, the height of the dumps reaches 62 m at the mostly heights of 25–40 m. The total waste deposit in the dumps of existing mines has a volume of more than 20 million m3.

The coal wastes from Mezhyrichanskaya mine coal-waste dump was investigated to determine the suitability for thermochemical processing. Technical characteristics of taken coal-waster samples is presented.

The technogenic carbonaceous objects and the impact to the environment are evaluated.

The developed and patented technical and technological solutions for the technogenic carbonaceous objects using are considered. It is shown that the concept of industrial development of coal wastes dumps is based on two aspects – extraction of valuable mineral components and energy utilization of carbonaceous wastes of coal production. Its patented as Patents of Ukraine technological schemes for terrestrial process in of solid carbonaceous raw material from dumps and sludges with the production of coal tar and synthesis gas CO + H2 are presented, as well as the scheme of a system for utilization of heat from coal dump.

Recommendations for the implementation of innovative technologies are based on the results of the laboratory research. The purpose of the resolution is to obtain valuable components and energy from coal wasters while improving the environment.

Keywords

coal, Chervonohrad Mining and Industrial District, coal-waste dumps, carbonaceous wastes, technological solutions, coal tar, synthesis gas.

REFERENCES

BP Statistical Review of World Energy 2019. (2019). https://www.bp.com/content /dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/
 
bp-stats-review-2019-full-report.pdf
 
Bryk, D. V., Gvozdevich, O. V., Nalivayko, Ya. M., Stefanik, Yu. V., & Stepanchikov, A. E. (2000). Izvlecheniye metana ugolnykh mestorozhdeniy s ispolzovaniyem skvazhinnogo gidrovruba. Geotekhnicheskaya mekhanika, 17, 95-99. [in Russian]
 
Bryk, D. V., Pavliuk, M. I., & Hvozdevych, O. V. (2010). Heotekhnolohiia dehazatsii metanu vuhilnykh plastiv z vykorystanniam sverdlovynnykh hidromonitoriv. Ugol Ukrainy, 11, 42-45. [in Ukrainian]
 
Buchatska, H., Dvorianska, N., Dvorianskyi, A., & Diakiv, V. (2014). Mineralnyi sklad vidkhodiv vydobutku i zbahachennia vuhillia, yikhni ekzohenni zminy ta vplyv na pryrodni vody za rezultatamy hidroekolohichnoho modeliuvannia (Chervonohradskyi hirnychopromyslovyi raion). Mineralohichnyi zbirnyk, 64 (2), 176-194. [in Ukrainian]
 
Buchynska, A. V., Hvozdevych, O. V., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2011). Zahalni polozhennia otsinky efektyvnosti system zboru nyzkopotentsiinoho tepla masyviv. In Stalyi rozvytok terytorii: enerhiia, voda, vidkhody, rekultyvatsiia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii (Lviv-Rudno, 6-8 kvitnia 2011 r.) (s. 184-192). Lviv: Triada-plius. [in Ukrainian]
 
Chekalyuk, E. B., Stefanik, Yu. V., & Bryk, D. V. (1989). Avtorskoye svidetelstvo № 1460072, SSSR. Sposob termicheskoy pererabotki vysokozolnogo topliva. Byul., 7.
 
DNVP «Heoinform Ukrainy». (b. d.). Interaktyvna karta rodovyshch korysnykh kopalyn. Vziato 15.07.19 z http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodovyshch-korysnykh-kopalyn.htm [in Ukrainian]
 
Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. (b. d.). Bank danykh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Vziato 15.07.19 z http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/ 24PRYRODA/databasetree_uk.asp [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V. (2008). Deiaki tekhnichni rishennia dlia tekhnolohii rekultyvatsii Lvivskoho polihonu tverdykh pobutovykh vidkhodiv. In Polihony tverdykh pobutovykh vidkhodiv: proektuvannia ta ekspluatatsiia, vymohy Yevropeiskoho Soiuzu, Kiotskyi protokol: materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii (Slavske, 16-18 kvitnia 2008 r.) (s. 51-66). Lviv: Triada-plius. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Bryk, D. V., Buchynska, A. V., Podolskyi, M. R., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2018). Patent na korysnu model № 129618, Ukraina. Trubchastyi reaktor hazyfikatsii nekondytsiinykh tverdykh horiuchykh kopalyn. Biul., 21. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Bryk, D. V., Khokha, Yu. V., & Liubchak, O. V. (2019). Patent na korysnu model № 131556, Ukraina. Sposib kompleksnoi dvostadiinoi nazemnoi termokhimichnoi pererobky vuhillia. Biul., 2. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Bryk, D. V., Podolskyi, M. R., Buchynska, A. V., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2018). Patent na korysnu model № 124857, Ukraina. Sposib termichnoho pereroblennia vidkhodiv vuhlevydobutku. Biul., 8. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Pavliuk, M. I., Stefanyk, Yu. V., & Shvedenko, H. V. (2007). Patent na korysnu model № 70030, Ukraina. Sposib rekultyvatsii vidpratsovanoho karieru. Biul. Prom. vlasn., 3. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O., Podolskyi, M., & Kulchytska-Zhyhailo, L. (Uklad.). (2016). Innovatsiine vykorystannia mistsevykh enerhetychnykh resursiv. Lviv: Triada plius. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Stefanyk, Yu. V., Bryk, D. V., Prokopenko, Ya. P., & Horbal, B. M. (2003). Deklaratsiinyi patent na vynakhid UA № 57322. Prystrii dlia dehazatsii tekhnohennoho masyvu. Biul. Prom. vlasn., 6. [in Ukrainian]
 
Ivanov, Ye., Yatsukh, O., & Lobanska, N. (2010). Heokhimichne zabrudnennia gruntiv pidpryiemstvamy vuhilnoi promyslovosti (na prykladi shakhty “Zarichna”). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. Hnatiuka. Ser. Heohrafiia. Spetsialnyi vypusk. Stale pryrodokorystuvannia: pidkhody, problemy, perspektyva, 1 (27), 241−245. [in Ukrainian]
 
Knysh, I. B. (2008). Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykona shakhty Vizeiska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. heolohichna, 22, 58-71. [in Ukrainian]
 
Knysh, I., & Karabyn, V. (2010). Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykonu kopalni Mezhyrichanska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (152-153), 85-101. [in Ukrainian]
 
Lyzun, S. O., Ivantsiv, O. Ye., Dudok, I. V. et al. (2001). Zakonomirnosti rozpodilu metanu u kamianovuhilnykh baseinakh Ukrainy ta perspektyvy yoho vydobutku i vykorystannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 122-127. [in Ukrainian]
 
Ministerstvo enerhetyky ta zakhystu dovkillia Ukrainy. (b. d.). Vuhilna promyslovist. Vziato 15.07.19 z http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory? cat_id=194359 [in Ukrainian]
 
Nalyvaiko, Ya. M., Stepanchykov, O. O., Stefanyk, Yu. V., Bryk, D. V., & Hvozdevych, O. V. (2001). Deklaratsiinyi patent Ukrainy № 37584. Sverdlovynnyi hidromonitor. Biul., 4. [in Ukrainian]
 
Pavliuk, M. I., Khokha, Yu. V., Bryk, D. V., & Yakovenko, M. B. (2019). Sapropelitove vuhillia zakhodu Ukrainy yak potentsiine dzherelo enerhetychnoi ta khimichnoi syrovyny. In Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (Truskavets, 8-10 zhovtnia 2019 r.) (s. 307-311). Kyiv. [in Ukrainian]
 
Petlovanyi, M. V., & Medianyk, V. Y. (2018). Assessment of coal mine waste dumps development priority. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 28-35. https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-4/3
https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-4/3
 
Rudko, H. I., & Bondar, O. I. (Red.). (2016). Ekolohichna bezpeka vuhilnykh rodovyshch Ukrainy (s. 12-17). Kyiv; Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]
 
Skira, V., Timofeiev, I., Stefanyk, Yu., Stepanchikov, O., & Bryk, D. (1999). Aparatura dlia hlybokoho drenuvannia. In Postup v naftohazopererobnii i naftokhimichnii promyslovosti: tezy dopovidei II naukovo-tekhnichnoi konferentsii (Lviv, kviten 1999 r.) (s. 60). Lviv. [in Ukrainian]
 
Stepanchikov, A. E., Gvozdevich, O. V., Bashirov, V. V., & Temnov, G. M. (1990). Skvazhinnyye gidrostruynyye apparaty dlya intensifikatsii protsessa nefteizvlecheniya. Moskva: VNIIENG. [in Russian]
 
Stepanchykov, A. E., Stefanyk, Yu. V., & Hvozdevych, O. V. (2001). Deklaratsiinyi patent Ukrainy № 37471. Sposib sverdlovynnoi hidroperforatsii ta prystrii dlia yoho zdiisnennia. Biul. Prom. vlasn., 4. [in Ukrainian]
 
Volotkovskaya, Yu. A. (2015). Obosnovaniye napravleniya kapitalovlozheniy pri utilizatsii terrikona s ispolzovaniyem ranga toksichnosti. Ekonomichnyi prostir, 100, 232-241. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_100_23 [in Russian]
 
Zabigaylo, V. E., Vasyuchkov, Yu. F., & Repka, V. V. (1989). Fiziko-khimicheskiye metody upravleniya sostoyaniyem ugolno-porodnogo massiva. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Posted on

ANATOMICAL STRUCTURE OF TISSUES OF THE PLANT STEMS OF CARBONIFEROUS OF UKRAINE AND THEIR ROLE IN PEAT AND COAL FORMATION

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 21-48


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 21-48.

Vasyl UZIYUK

Ivan Franko National University of Lviv, е-mail: coalgeol@franco.Lviv.ua

Abstract

Here the results of the determination of the intensity of compression of coaly rocks and coal-forming phytomass based on macroscopic geological comparative methods for different conditions of occurrence of remnants of organs of coal-forming plants as well as based on studies of the thin sections of different coal-forming tissues of phytoleims and petrifications by macropaleobotanic comparative and micropaleobotanic anatomical-morphological methods are described. The influence of the mineral composition of inorganic rocks, that compose the cores of the plant fragments or fill the hollowness of the cells of the plant tissues, and the intensity of their decomposition while peat- and coal-forming upon the intensity of phytomass compression is revealed.

Keywords

Carboniferous, plant, peat, coal, vitrain, phytomass, anatomy, peat and coal formation, compression, decomposition.

Referenses

Egorov, A. I. (1969). Mekhanizm nakopleniya biomassy i formirovaniya ugol’nogo plasta. In Geologiya ugol’nykh mestorozhdenii (T. 1, s. 66–75). Moskva: Nauka. [in Russian]

Esau, K. (1969). Anatomiya rastenii. (A. E. Vasil’ev, M. F. Danilova, N. V. Pervukhina & N. S. Snigirvskaya, Trans.). Moskva. [in Russian]

Inosova, K. I. (1964). Iskhodnyi material uglei. In Atlas uglei nizhnego karbona Donetskogo basseina (s. 26–31). Moskva: Nauka. [in Russian]

Ivanov, G. A., & Sarbeeva, L. I. (1940). Klivazh (otdel’nosti) v uglyakh i vmeshchayushchikh porodakh i puti ego prakticheskogo ispol’zovaniya (Ch. 2). GONTI. [in Russian]

Krishtofovich, A. N. (1957). Paleobotanika. Leningrad: Gosnauchtekhizdat. [in Russian]

Levenshtein, M. L., & Spirina, O. I. (1991). Komplekt kart metamorfizma uglei Donetskogo basseina (poverkhnosti paleozoya, srezov –400 m, –1000 m, –1600 m i strukturnykh planov ugol’nykh plastov c61 i k8), masshtab 1 : 500 000. Kiev: TsTE. [in Russian]

Novik, E. O. (1952). Kamennougol’naya flora Evropeiskoi chasti SSSR. Moskva: AN SSSR. [in Russian]

Popov, E. I. (1959). K otsenke tochnosti izobrazheniya zalezhi poleznogo iskopaemogo po dannym razvedki. Zapiski LGI, 36 (2), 178–189. [in Russian]

Prikhod’ko, Yu. I. (1963). Nablyudeniya nad usadkoi uglei i peschano-glinistykh porod na Intinskom kamennougol’nom mestorozhdenii. Izvestiya Akademii nauk SSSR. Seriya geologicheskaya, 2, 99–105. [in Russian]

Prokopchenko, A. S. (1967). K voprosu o sokrashchenii moshchnosti ugol’nykh plastov Donbassa v ryadu uglefikatsii. Doklady Akademii nauk SSSR, 173 (2) 425–427. [in Russian]

Stutzer, O. (1940). Geology of coal. Chicago, Illinois.

Uziiuk, V. I. (1998). Rol riznykh roslyn karbonu Ukrainy, yikh orhaniv i tkanyn v utvorenni vuhlevodniv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1 (102), 64–76. [in Ukrainian]

Uziyuk, V. I. (1970). Iskhodnyi material uglei i fiziko-khimicheskie osobennosti vitrenov Donbassa. In Geologiya i razvedka ugol’nykh mestorozhdenii (s. 220–238). Tula: Tul’skii politekhnicheskii institut. [in Russian]

Uziyuk, V. I. (1990). Fiteral’nyi analiz ugol’nykh plastov srednego karbona Yugo-Zapadnogo Donbassa i ego prikladnoe znachenie. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 75, 24–30. [in Russian]

Uziyuk, V. I., & Ignatchenko, N. A. (1985). Mikrostruktury vitrinizirovannykh tkanei rastenii (srednii karbon Donbassa). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Volkov, V. N. (1973). Geneticheskie osnovy morfologii ugol’nykh plastov. Moskva: Nedra. [in Russian]

Volkova, I. B. (1965). Litologiya i stratigrafiya moshchnogo ugol’nogo plasta Berezovskogo mestorozhdeniya (Kansko-Achinskii bassein). Sovetskaya geologiya, 6, 90–103. [in Russian]

Zabigailo, V. E. (1974). Geologicheskie usloviya vybrosoopasnosti ugol’nykh plastov Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zaritskii, P. V. (1965). O vozmozhnosti ispol’zovaniya konkretsii dlya opredeleniya sokrashcheniya moshchnosti iskhodnogo veshchestva kamennogo uglya. Doklady Akademii nauk SSSR, 164 (3), 666–669. [in Russian]

Zhizn’ rastenii. T. 4. Mkhi, plauny, khvoshchi, paporotniki, golosemennye rasteniya. (1978). Moskva: Prosveshchenie. [in Russian]