Posted on

SUBSTANDARD CARBON-CONTAINING RAW MATERIALS AND METHODS OF THEIR THERMOCHEMICAL PROCESSING

Home > Archive > No. 1–2 (183–184) 2021 > 89–109


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 89–109.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.089

Dmytro BRYK, Myroslav PODOLSKYY, Yury KHOKHA, Oleksandr LYUBCHAK, Lesia KULCHYTSKA-ZHYHAYLO, Oleh GVOZDEVYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: cencon@ukr.net

Abstract

The analysis of the structure of consumption of primary energy resources in the world and in Ukraine are carried out. It is shown that in recent decades the share of coal is stable at 25–30 % and does not show a tendency to decrease. Similar patterns are observed in Ukraine too. It is established that in Ukraine the energy potential of reserves of substandard carbon-containing raw materials is commensurate with the deposits of conditioned coal and can be used to increase the country’s energy security. At the same time, the deterioration of environmental indicators in the world and in Ukraine requires an increase in the level of environmental safety in the use of carbon-containing raw materials and appropriate environmental modernization of its thermochemical conversion methods.

The paper reviews the methods of thermochemical processing of substandard carbon-containing raw materials (pyrolysis and coking, hydrogenation, gasification) and shows that the gasification process, which allows processing of various substandard fuel resources in terrestrial and underground conditions, is the most promising for environmental safety use. It is shown that developed terrestrial gasification methods are characterized by insufficient productivity of gas generators, significant capital costs for their installation and negative impact on the environment. In addition, terrestrial processing of low-quality coal is not a waste-free technology and does not solve the problem of “secondary” gasification residues recycling . Some of these shortcomings can be eliminated by using the method of underground gasification, in which there is no need to extract coal to the surface, and secondary waste remains underground.

Keywords

energy resources, carbon-containing raw materials, coal, environmental conversion.

Referenses

Biletskyi, V. (2003). Problemy pererobky solonoho vuhillia. Pratsi Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Khemiia i biokhimiia, 10, 205–227. [in Ukrainian]

Bryk, D. V. (2015). Nekondytsiini horiuchi kopalyny Ukrainy ta perspektyvy yikh zaluchennia dlia enerhetychnykh potreb. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 73–78). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Hvozdevych, O. V., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2013). Heotekhnolohiia spaliuvannia vuhilnykh blokiv vidpratsovanykh shakht dlia otrymannia teplovoi enerhii. Uglekhimicheskii zhurnal, 1–2, 73–78. [in Ukrainian]

Bryk, D., Hvozdevych, O., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Podolskyi, M. (2019). Tekhnohenni vuhlevmisni obiekty Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu ta deiaki tekhnichni rishennia yikhnoho vykorystannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(181), 45–65. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045 [in Ukrainian]

Bryk, D., Makitra, R., & Kalmuk, S. (2008). Vplyv svitovoi enerhetychnoi kryzy na perspektyvy protsesu hazyfikatsii vuhillia. Pratsi Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Khemiia i heokhimiia, 21, 198–211. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Pavliuk, M. I., & Makitra, R. H. (2006). Syntetychne palyvo z vuhillia perspektyvnyi zaminnyk nafty i pryrodnoho hazu. Uglekhimicheskii zhurnal, 3–4, 3–9. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Podolskyi, M. R., & Hvozdevych, O. V. (2014). Fizyko-tekhnichne obgruntuvannia vyrobnytstva syntetychnoho palyva z vuhillia (na prykladi Lvivsko-Volynskoho baseinu). Uglekhimicheskii zhurnal, 4, 69–74. [in Ukrainian]

Bryk, D. V., & Stefanyk, Yu. V. (2010). Hazyfikatsiia nekondytsiinoho vuhillia Lvivsko-Volynskoho baseinu. Uglekhimicheskii zhurnal, 1–2, 20–32. [in Ukrainian]

Duncan, W. (1981). Oil: an interlude in a century of coal. Chemistry and Industry, 9, 311–316.

Fal’be, Yu. M. (Ed.). (1980). Khimicheskie veshchestva iz uglya. Moskva: Khimiya. [in Russian]

Falshtynskyi, V. S., Dychkovskyi, R. O., & Tabachenko, M. M. (2010). Novitnia tekhnolohiia rozrobky vuhilnykh plastiv na bazi sverdlovynnoi hazyfikatsii. Ugol’ Ukrainy, 1, 10–13. [in Ukrainian]

Ion, D. S. (1984). Mirovye energeticheskie resursy. Moskva: Nedra. [in Russian]

Ivanova, A. V., & Krivega, T. A. (1985). Solenye ugli Zapadnogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ivanova, A. V., & Zaitseva, L. B. (1982). Problema genezisa solenykh uglei Zapadnogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ivantsiv, O. Ye., Kukhar, Z. Ya., & Bryk, D. V. (2001). Novi pidkhody do perspektyv pidzemnoi hazyfikatsii vuhilnykh rodovyshch Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 129–134. [in Ukrainian]

Ivantsiv, O. Ye., Lyzun, O. S., & Kukhar, Z. Ya. (1999). Heoloho-ekolohichni ta sotsialni problemy Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 20–28. [in Ukrainian]

Koval’chuk, N. R. (1985). Otsenka toplivnykh resursov menilitovykh slantsev Karpat i puti ikh perevoda v konditsionnye zapasy. In Geotekhnologicheskie problemy toplivno-energeticheskikh resursov Ukrainy: sbornik nauchnykh trudov (pp. 122–131). Kiev. [in Russian]

Kreinin, E. V., & Zorya, A. Yu. (2009). Problemy podzemnoi gazifikatsii uglei. Khimiya tverdogo topliva, 4, 24–28. [in Russian]

Kurovets, I. M., Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Krupskyi, Yu. Z., Hladun, V. V., Chepil, P. M., Hulii, V. M., Kurovets, S. S., Kasianchuk, S. V., Hrytsyk, I. I., & Naumko, I. M. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 1. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohliad problemy. Kyiv: Nika-tsentr. [in Ukrainian]

Maistrenko, A. Yu., Dudnik, A. N., & Yatskevich, S. V. (1998). Tekhnologii gazifikatsii uglei dlya parogazovykh ustanovok. Kiev: Znanie. [in Russian]

Makitra, R. H., Midiana, H. H., & Bryk, D. V. (2013). Perspektyvy oderzhannia syntetychnoho ridkoho palyva shliakhom sumisnoho pirolizu vuhillia z vidpadamy polimeriv. Uhlekhymycheskyi zhurnal, 3–4, 84–87. [in Ukrainian]

Ministerstvo enerhetyky Ukrainy. (2020). Informatsiina dovidka pro osnovni pokaznyky rozvytku haluzei palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ukrainy za hruden ta 2019 rik. Retrieved 01.03.2021 from http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245436840&cat_id=35081 [in Ukrainian]

Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Koval, A. M., Zahnitko, V. M., Hurov, Ye. P., Vyzhva, S. A., Shniukov, Ye. F., Naumko, I. M., Chepil, P. M., Kozhushok, O. D., Radchenko, V. V., & Bezrodnyi, D. A. (2013). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 7. Metan vuhilnykh rodovyshch, hazohidraty, impaktni struktury i nakladeni zapadyny Ukrainskoho shchyta. Kyiv: Nika-tsentr. [in Ukrainian]

Mysak, Y. S., Pisko, M. S., Blyzniuk, V. F., & Tsepak, O. H. (2005). Perspektyvy zmenshennia spozhyvannia pervynnykh enerhetychnykh resursiv za rakhunok vprovadzhennia solomospaliuvalnykh kotliv. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 132–137). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Porfiriev, V. B., Hrinberh, Y. V., & Ladyzhenskyi, M. R. (1963). Menilitovi slantsi Karpat. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR. [in Ukrainian]

Pozhidaev, S. A., Gritsai, R. A., & Ivanova, A. V. (1981). Metodicheskie razrabotki po izucheniyu solenykh uglei Zapadnogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Rapoport, I. B. (1950). Iskusstvennoe zhidkoe toplivo. Moskva; Leningrad: Gostoptekhizdat. [in Russian]

Rudko, H. I. (Ed.). (2014). Enerhetychni resursy heolohichnoho seredovyshcha Ukrainy (stan ta perspektyvy). Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]

Semenov, V. H. (2007). Tsyvilizatsiia bez nafty: biodyzelne palyvo u toplyvno-enerhetychnomu kompleksi Ukrainy. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 157–162). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Shendrik, T. G., Simonova, V. V., & Pototskaya, L. L. (1986). Raspredelenie natriya v “solenykh” uglyakh Zapadnogo Donbassa. In Struktura i svoistva iskopaemykh uglei (pp. 59–67). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Shilling, G.-D., Bonn, B., & Kraus, U. (1976). Gazifikatsiya uglya: gornoe delo – syr’e – energiya. Moskva: Nedra. [in Russian]

Stan ta perspektyvy vydobutku ta vykorystannia metanu vuhilnykh rodovyshch Ukrainy. (2014). Netradytsiinyi haz v Ukraini. http://shalegas.in.ua/cbm-in-ukraine-perspectives [in Ukrainian]

Statistical review of world energy (2020). https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Stefanik, Yu. V. (1990). Geotekhnologiya nekonditsionnykh tverdykh topliv. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Terent’ev, G. A., Tyukov, V. M., & Smal’, F. V. (1985). Proizvodstvo al’ternativnykh motornykh topliv i ikh primenenie na avtomobil’nom transporte. Moskva: TsNIITE Neftekhim. [in Russian]

Uilson, K. L. (1985). Ugol’ – “most v budushchee”. Moskva: Nedra. [in Russian]

Uziiuk, V. I., Byk, S. I., & Ilchyshyn, A. V. (2001). Hazoheneratsiinyi potentsial kamianovuhilnykh baseiniv Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 110–121. [in Ukrainian]

Vladimirov, Yu. V. (2001). Analiz perspektiv ispol’zovaniya v Ukraine vozobnovlyaemykh istochnikov energii. In Netradytsiini i ponovliuvalni dzherela enerhii yak alternatyvni pervynnym dzherelam enerhii v rehioni: zbirnyk naukovykh statei I naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 16–20). Lviv: LvTsNTEI. [in Russian]

Voronovskyi, H. K., Denysiuk, S. P., & Kyrylenko, O. V. (2005). Enerhetyka svitu ta Ukrainy. Tsyfry ta fakty. Kyiv: Ukrainski entsyklopedychni znannia. [in Ukrainian]

Walters, E. A., & Wewerka, E. M. (1975). An overview of the energy crisis. Journal of Chemical Education, 52(5), 282–288. https://doi.org/10.1021/ed052p282

Yanko, S. V., & Troshen’kin, B. A. (2010). Perspektivy osvoeniya glubokozalegayushchikh ugol’nykh mestorozhdenii. Ugol’ Ukrainy, 10, 3–10. [in Russian]

Zabigailo, V. E., & Khrapkin, S. G. (1989). Geologicheskaya baza ugol’noi promyshlennosti USSR i sovremennye problemy ugol’noi geologii. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 72, 1–5. [in Russian]