Posted on

ON NEW APPROACH TO DETERMINING HEAT-PRODUCING OF NATURAL GAS SUPPLIED TO CONSUMERS AND ITS CUBIC METROBAROMETRY

Home > Archive > No. 2 (179) 2019 > 84-89


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 2 (179) 2019, 84-89.

цифровий ідентифікатор DOI цієї статті

Yosyp SVOREN

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

It is shown that with the change in pressure and temperature of natural gases in storages gas-holders, different installations one can separate water in necessary concentration from hydrates of hydrocarbon gases in their composition that forms its increased admixture in pipes and in the long run it influences the final heat-producing of the fuel. New approach was proposed as to the determing of heat-producing of natural gas supplied to consumers by the way of substantiation of the necessity to introduce such a unit as cubic metrobar (m3 bar). This would be conductive to determination of the correlation between heat-producing of produced natural gas and gas supplied to consumers, that is to say, determination of quality of consumed gas.

Keywords

cubic metrobarometry, natural gas, gas hydrates, water steam, process of burning.

REFERENCES

Konstytutsiia Ukrainy. Iz zminamy, vnesenymy zghidno z Zakonom № 2222-IV vid 8 hrudnia 2004 roku. (2006). Kyiv: Veles, 13. [in Ukrainian]

Rudko, H. I., Bondar, O. I., Lovyniukov, V. I., Bakarzhiiev, A. Kh., Hryhil, V. H., Khomyn, V. R. … Lahoda, O. A. (2014). Enerhetychni resursy heolohichnoho seredovyshcha Ukrainy (stan ta perspektyvy) (T. 1–2). Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2006). Nova teoriia syntezu i henezysu pryrodnykh vuhlevodniv: abiohenno-biohennyi dualizm. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 2, 111–116. [in Ukrainian]

Posted on

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE BUILDING OF THE WIND-POWER INSTALLATIONS UPON HYDROGEOLOGICAL AND GEOECOLOGIC CONDITIONS OF THE BORZHAVA VALLEY (TRANSCARPATHIA)

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 110-125


index DOI

Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 110-125.

Vasyl DYAKIV

Ivan Franko National University of Lviv

Mykhailo YAREMOVYCH

Heol-Tekh LLC, Lviv

Andriy KOVALCHUK

Individual Entrepreneur

Marianna IVANSKA

Heol-Tekh LLC, Lviv

Abstract

In the press, Internet space and other mass media of the Transcarpathian region, the question of the expediency or the inexpediency of the harmful environmental impact on the construction of wind power plants in the Borzhava Valley has been widely debated recently. First of all, it should be noted that the intention of constructing such objects follows from the highest wind power potential of the Carpathian mountain regions in Ukraine, the high specific power of wind energy at a particular time and its total amount at different times (month, season, year), in particular average speed wind and boundary characteristics of wind power plants (the minimum and maximum speed at which the generator of wind turbines can work). This is that which determines the choice of investors for the construction of wind power plants in the Borzhava Valley.

Of course, the construction of any objects leads to one or another impact on the environment in general, and on hydrogeological and geoecological conditions in particular. However, how high is this influence, or does it lead to risks of violations of groundwater formation conditions and the negative changes in the chemical composition of underground and surface waters, is the purpose of this article.

Keywords

Borzhava Valley, wind power plants, hydrogeological and geoecological conditions, environment.

Referenses

Derevska, K. I., & Burlachenko, Yu. V. (2018). Problema budivnytstva vitroelektrostantsii na Polonyni Borzhava: vplyv na vodni resursy. https://www.facebook.com/notes/врятуй-боржаву/проблема-будівництва-вітроелектростанції-на-полонині-боржава-вплив-на-водні-ресу/211691606078846/ [in Ukrainian]

Dmytrenko, L. V., & Barandich, S. L. (2007). Vitroenerhetychni resursy v Ukraini. Naukovi pratsi UkrNDHMI, 256, 166–173. [in Ukrainian]

Vodna ramkova dyrektyva YeS 2000/60/ES. Osnovni terminy ta yikh vyznachennia. (2006). Kyiv. [in Ukrainian]


Posted on

ABILITY OF DEEP-SEATED ABIOGENIC METHANE-RICH HIGH-THERMOBARIC FLUID TO FORM COAL DEPOSITS

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 105-109


index DOI

Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 105-109.

Yosyp SVOREN

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The ability of deep-seated abiogenic high-thermobaric fluid to form coal deposits is determined.

Keywords

abiogenic methane-rich high-thermobaric fluid, coal deposits, organic remains, mass spectrometric method of research.

Referenses

Svoren’, I. M. (1975). Istochniki uglerodsoderzhashchikh gazov vklyuchenii. In Uglerod i ego soedineniya v endogennykh protsessakh mineraloobrazovaniya (po dannym izucheniya flyuidnykh vklyuchenii v mineralakh): tezisy dokladov respublikanskogo soveshchaniya (L’vov, sentyabr’ 1975 g.) (s. 104–106). L’vov. [in Russian]

Svoren’, I. M. (1984). Primesi gazov v kristallakh mineralov i drugikh tverdykh telakh (ikh sposoby izvlecheniya, sostav, formy nakhozhdeniya i vliyanie na svoistva veshchestv). (Extended abstract of candidateʼs thesis). L’vov. [in Russian]

Svoren, Y. M. (1992). Pytannia teorii henezysu pryrodnykh vuhlevodniv ta shliakhy poshuku yikh pokladiv. In Tektohenez i naftohazonosnist nadr Ukrainy: tezy dopovidei naukovoi narady (20–22 zhovtnia 1992 r.) (s. 143–145). Lviv. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M. (2008). Termobarometriia i heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii: pryroda vuhilnoho metanu. Ugol’ Ukrainy, 8 (620), 42–46. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2000). Nova tekhnolohiia vyznachennia henezysu vuhlevodnevykh haziv. In Nafta i haz Ukrainy (T. 1, s. 118). Ivano-Frankivsk: UNHA. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2006). Nova teoriia syntezu i henezysu pryrodnykh vuhlevodniv: abiohenno-biohennyi dualizm. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 2, 111–116. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., Naumko, I. M., & Davydenko, M. M. (1998). Nova tekhnolohiia vyznachennia perspektyvy naftohazonosnosti lokalnoi ploshchi. In Nafta i Haz Ukrainy: V Mizhnarodnoi konferentsii UNHA: tezy dopovidei (T. 1, s. 111–112). Poltava: UNHA. [in Ukrainian]