Posted on

RESEARCH OF CHANGES IN THE QUALITY OF DRINKING WATER IN THE SOUTH-WESTERN PART OF BRYUKHOVYCHI (Lviv Region, Ukraine)

Home > Archive > No. 1–2 (193–194) 2024 > 141–153


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (193–194) 2024, 141–153

https://doi.org/10.15407/ggcm2024.193-194.141

Solomiia KALMUK, Iryna SAKHNIUK, Oksana KOKHAN, Halyna ZANKOVYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: solomiya.kalmuk@gmail.com

Abstract

The drinking water supply of Lviv Region requires special water treatment, a large part of which does not meet the standards due to increased mineralization, hardness and pollution by industrial and domestic effluents. A study of changes in the quality of drinking water from wells of private houses from two streets of the southwestern part of the village of Bryukhovychi was conducted. It was established that for the period 2011–2023 in most of the sampling points, the quality of water has significantly deteriorated, in some – the water composition has changed, many indicators of macro components have exceeded the maximum permissible concentration (MPC). According to the hydrogen indicator, the water from the studied wells is neutral and does not exceed the MPC. According to the degree of mineralization, the investigated water samples from wells of private residences belonged to fresh water, with the exception of the household on the street. Ozhinova, 2, where the water was weakly mineralized. Over the course of 12 years, the situation worsened significantly — in two more wells, the mineralization increased and exceeded the MPC, and fresh water became weakly mineralized. The best situation regarding the mineralization indicator is observed in the well of the household on the Lisna, 8a: the water is fresh, the growth of mineralization is insignificant and the MPC is not exceeded.

As for water hardness, in all studied samples the water became hard and exceeded the MPC in two wells. The content of macrocomponents, which exceeds or approaches the maximum permissible concentrations, has also changed. The chemical composition of the studied water samples also changed over the course of 12 years, mainly due to the increase in the content of sulfate, chloride, and sodium ions. That is, in all the selected samples there is a tendency to deterioration of the quality of drinking water. Only from the well on the street in Lisna 8a, the macrocomponent composition of the sample almost did not change, and the water quality of this household remained the best.

The content of ammonium, nitrates and nitrites in the studied water samples decreased or increased insignificantly, which indicates a slight anthropogenic influence. Proximity to the Soluky mineral water deposit can probably be a factor in the change in the quality of drinking water. Since the water of the Soluky deposit is sulfate-chloride calcium-sodium, and the water from the wells of the Ozhinova 2, 6, and 7 buildings has changed its chemical composition, being enriched with sulfate, chloride, and sodium ions, similar to the composition of the Soluky, it can be assumed that in the sediments of cracked marls of the Upper Cretaceous, groundwater flows occur.

Keywords

aquifer, hydrogen index, mineralisation, water hardness, drinking water, Bryukhovychi

Referenses

Andreichuk, Yu. M., Voloshyn, P. K., Savka, H. S., Shandra, Yu. Ya., & Shushniak, V. M. (2020). Nova spetsialna hidroheolohichna karta Lvova. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): zbirnyk naukovykh statei XIX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 8–9 zhovtnia 2020 r.) (pp. 6–9). Lviv. [in Ukrainian]

Didula, R. P., Kondratiuk, Ye. I., Blavatskyi, Yu. B., Usov, V. Yu., & Pylypovych, O. V. (2018). Otsinka sanitarno-khimichnykh pokaznykiv bezpechnosti ta yakosti vody populiarnykh dzherel riznykh heostrukturnykh zon Lvivshchyny. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 4, 87–101. http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2018_4_8 [in Ukrainian]

Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu (DSanPiN 2.2.4-171-10). (2010). Kyiv. [in Ukrainian]

Kalmuk, S. D., Sakhniuk, I. I., & Mandzia, O. B. (2013). Otsinka yakosti pytnoi vody u pivnichno-zakhidnii chastyni Briukhovych. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): zbirnyk naukovykh statei XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 30–31 travnia 2013 r.) (pp. 122–124). Lviv. [in Ukrainian]

Kokhan, O., Zankovych, H., Kalmuk, S., Sakhniuk, I., & Herlovskyi, Yu. (2023). Monitorynh otsinky yakosti pytnoi vody u pivnichno-zakhidnii chastyni smt Briukhovychi (vul.Ozhynova). In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): zbirnyk naukovykh statei XXI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 25–26 travnia 2012 r.) (pp. 31–33). Lviv. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., Kolodii, I. V., & Maievskyi, B. Y. (2009). Naftohazova hidroheolohiia. Ivano-Frankivsk: Fakel. [in Ukrainian]

Kolodii, V., Pankiv, R., & Maikut, O. (2007). Do hidroheolohii i hidroheokhemii Lvova y okolyts. Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 19, 175–181. [in Ukrainian]

Kondratiuk, Ye., Didula, R., Blavatskyi, Yu., & Tryhuba, L. (2012). Vyvchennia yakosti hospodarsko-pytnykh vod mista Lvova. Sut ta aktualnist problemy. Medychna hidrolohiia ta reabilitatsiia, 10(4), 1–10. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MedGid_2012_10_4_12 [in Ukrainian]

Matolych, B. M. (Red.). (2007). Ekolohichnyi atlas Lvivshchyny. Lviv. [in Ukrainian]

Medvid, H., Yanush, L., Solovey, T., Panov, D., & Harasymchuk, V. (2023). Assessment of groundwater vulnerability within the cross-border areas of Ukraine and Poland. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series “Geology. Geography. Ecology”, 58, 73–84. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-06

Ostroukh, O. A. (2014). Bahatorichni tendentsii zmin mineralizatsii gruntovykh pidzemnykh vod terytorii pivdenno-zakhidnoi chastyny Zakarpatskoi oblasti (na osnovi HIS). Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia “Heolohiia. Heohrafiia”, 15, 2–8. [in Ukrainian]

Shestopalov, V. M., Boguslavskiy, A. S., & Bublyas, V. N. (2007). Otsenka zashchishchennosti i uyazvimosti podzemnykh vod s uchetom zon bystroy migratsii. Kiev: Institut geologicheskikh nauk NAN Ukrainy. [in Russian]

Voloshyn, P. K. (2003). Monitorynhovi doslidzhennia pidzemnykh vod urbosystemy Lvova. Naukovi pratsi UkrNDHMI, 252, 80–96. [in Ukrainian]

Voloshyn, P. (2012). Otsinka pryrodnoi zakhyshchenosti ta urazlyvosti pidzemnykh vod terytorii Lvova vid antropohennoho zabrudnennia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia “Heohrafiia”, 40(1), 149–155. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/2039 [in Ukrainian]

Voloshyn, P. K., Nakonechnyi, M. V., & Ilchenko, A. V. (2003). Ekolohichnyi stan vod pidzemnoi hidrosfery istorychnoi zabudovy Lvova. Heoinformatyka, 2, 93–98. [in Ukrainian]