Posted on

SUBSTANDARD COMBUSTIBLE MINERALS OF UKRAINE AND PRINCIPLES OF THEIR ECOLOGICAL CONVERSION

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 127–140


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 127–140.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.127

Dmytro BRYK, Myroslav PODOLSKY, Lesia KULCHYTSKA-ZHYHAILO, Oleh GVOZDEVYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: cencon@ukr.net

Abstract

In the general case, substandard combustible minerals include on-balance and off-balance reserves of primary energy materials – coal and peat deposits (solid combustible minerals) and oil and natural gas deposits (liquid and gaseous combustible minerals), which by physico-chemical, energy or geological-spatial conditions do not meet the economic criteria for extraction and use of traditional technological methods, as well as the potential of methane from coal deposits, arrays of man-made carbon-containing materials such as waste from coal mining, coal beneficiation, refining, etc. Review of the available reserves in terms of the use of modern technologies of environmentally friendly conversion can significantly expand the opportunities for the development of all types of combustible minerals in Ukraine.

The paper considers the geological zoning of oil and gas fields and deposits of solid combustible minerals, as well as their reserves and production. It is shown that the reserves of the main primary energy resources in Ukraine many times exceeds the extraction and has significant opportunities to increase due to the use of substandard combustible minerals.

The principles of ecologically safe conversion of substandard combustible minerals in terrestrial and underground conditions are presented. The importance of energy utilization of methane from coal deposits, arrays of such man-made carbon-containing materials as coal mining waste, coal beneficiation, oil refining, etc. was noted. The main mining-geological and technological criteria that contribute to the development of coal seams by underground gasification are given, as well as deposits and areas of coal basins of Ukraine that are suitable for underground gasification.

Keywords

combustible minerals, coal, gasification, ecological conversion

Referenses

Bryk, D., Hvozdevych, O., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Podolskyi, M. (2019). Tekhnohenni vuhlevmisni obiekty Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu ta deiaki tekhnichni rishennia yikhnoho vykorystannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(181), 45–65. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045 [in Ukrainian]

Bryk, D. V., Podolskyi, M. R., & Hvozdevych, O. V. (2014). Fizyko-tekhnichne obgruntuvannia vyrobnytstva syntetychnoho palyva z vuhillia (na prykladi Lvivsko-Volynskoho baseinu). Uglekhimicheskii zhurnal, 4, 69–74. [in Ukrainian]

Bryk, D., Podolskyi, M., Khokha, Yu., Liubchak, O., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Hvozdevych, O. (2021). Nekondytsiini vuhletsevmisni horiuchi kopalyny ta sposoby yikhnoho termokhimichnoho pereroblennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(183–184), 89–109. https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.089 [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2020). Palyvno-enerhetychni resursy Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/12/Zb_per.pdf [in Ukrainian]

DHP “Zakhidukrheolohiia”, VO “Volynvuhillia”, DKhH “Lvivvuhillia” (2002). Heoloho-promyslova karta Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. [in Ukrainian]

Falbe, Yu. M. (1980). Khimicheskie veshchestva iz uglya. Moskva: Khimiya. [in Russian]

“Heoinform Ukrainy”. (2020). http://minerals-ua.info/mapviewer/goruchi.php [in Ukrainian]

Ivantsiv, O. Ye., Kukhar, Z. Ya., & Bryk, D. V. (2001). Novi pidkhody do perspektyv pidzemnoi hazyfikatsii vuhilnykh rodovyshch Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 129–134. [in Ukrainian]

Kurovets, I. M., Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Krupskyi, Yu. Z., Hladun, V. V., Chepil, P. M., Hulii, V. M., Kurovets, S. S., Kasianchuk, S. V., Hrytsyk, I. I., & Naumko, I. M. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 1. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohliad problemy. Kyiv: Nika-tsentr. [in Ukrainian]

Maistrenko, A. Yu., Dudnik, A. N., & Yatskevich, S. V. (1998). Tekhnologii gazifikatsii uglei dlya parogazovikh ustanovok. Kiev: Znanie. [in Russian]

Podolskyi, M., Bryk, D., Kulchytska-Zhyhailo, L., & Hvozdevych, O. (2021). Vykorystannia horiuchykh kopalyn u konteksti tsilei staloho rozvytku Ukrainy ta hlobalnykh zmin navkolyshnoho seredovyshcha. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(185–186), 109–125. https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.109 [in Ukrainian]

Savchak, O. (2019). Heoloho-heokhimichni osoblyvosti mihratsii ta formuvannia hazovykh rodovyshch u naftohazonosnykh rehionakh Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1(178), 21–40. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.01.021 [in Ukrainian]

Stefanik, Yu. V. (1990). Geotekhnologiya nekonditsionnikh tverdikh topliv. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]