Posted on

COMMERCIAL POTENTIAL FOR COAL PRESENCE IN THE LOWER PART OF CARBONIFEROUS DEPOSITS OF THE LVIV-VOLYN BASIN

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 73–91


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 73–91.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.073

Mykhailo MATROFAILO, Iryna BUCHYNSKA, Andriy POBEREZHSKYY, Oksana STUPKA, Ivan YATSENKO, Olena SHEVCHUK, Iryna KUDRYCH

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

On the basis of morphological analysis and detailed studies of lithological-facies composition and formation conditions of coal-bearing deposits the investigations of the lower part of Carboniferous deposits of the Lviv-Volyn Basin of south-western edge of the East European Platform were conducted. In particular, the available geological material was analyzed; the initial conditions of Carbonic coal-forming (Late Tournai – beginning of Late Visean) were studied and positions of the lower boundary of the coal-bearing formation were grounded; the availability of commercial coal-bearing potential (thickness of coal seams 0.6 m and more) of the lower part of Carbonic was studied; commercial coal-bearing potential of the Visean and the lower part of the Serpukhovian stages of the lower subformation of the basin was detected; the influence of intraformational and epigenetic washings and other factors that caused the formation and changes of the lower part of the coal-bearing formation, the morphology were investigated; the possibilities of commercial development of coal seams of the lower horizons were grounded.

The most promising areas for searching commercial coal seams and the plots with workable thickness in deposits of the lower coal-bearing subformation were singled out for the extension of commercial coal-bearing potential and determination of the directions of searching and prospecting for promising coal deposits of the basin. It was noted that within the bounds of such areas (the Kovel area, the Bubnivska area, the Busk field and other) a continental regime was formed for a long time, and in the conditions of the marshy near-sea lowgrounds with a developed river system and dismembered paleorelief the periodical peat accumulation occurred that caused the formation of commercial coal seams.

Reliable prediction of the mining-geological conditions for the development and the assessment of the commercial usability of the coal seams of the lower part of Carbonic deposits in the whole territory of the basin and within the limits of acting mines should ensure the stable development of the Lviv-Volyn Coal Basin.

Keywords

coal seam, commercial coal-bearing potential, perspective coal-bearing areas and plots, lower coal-bearing formation, predicted resources, Lviv-Volyn Coal Basin

Referenses

Bartoshinskaya, E. S., & Byk, S. I. (1979). Fatsial’nye usloviya nakopleniya iskhodnogo materiala uglei vizeiskogo i serpukhovskogo yarusov L’vovsko-Volynskogo bacseina. Trudy Instituta geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh AN USSR, 12, 17–43. Kiev: Naukova dumka. Dep. v VINITI 19.09.1979, № 3434-79. [in Russian]

Bartoshinskaya, E. S., Byk, S. I., Muromtseva, A. A., & Syvyi, M. Ya. (1983). Uglenosnye formatsii karbona yugo-zapadnoi okrainy Vostochno-Evropeiskoi platformy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Bartoshynska, Ye., Byk, S., & Buchynska, I. (2008). Pochatkovyi etap formuvannia vuhlenosnoi formatsii karbonu Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 26–36. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., & Matrofailo, M. M. (2005). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti Buskoho rodovyshcha Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 30–39. [in Ukrainian]

Kostyk, I., Matrofailo, M., & Korol, M. (2013). Perspektyvy suchasnoi pryrodnoi hazonosnosti vuhilnykh plastiv hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heoloh Ukrainy, 3(43), 50–59. https://doi.org/10.53087/ug.2013.3(43).245491 [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Shulha, V. F. (2008). Pro nyzhniu hranytsiu vuhlenosnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 26–39. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., Shulha, V. F., & Korol, M. D. (2010). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Stattia 1. Morfolohiia serpukhovskoho vuhilnoho plasta υ6 Lvivsko-Volynskoho baseinu i osoblyvosti yoho utvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(152–153), 27–44. [in Ukrainian]

Kostyk, I. O., Matrofailo, M. M., & Sokorenko, S. S. (2007). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti nyzhnoi chastyny kamianovuhilnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 27–44. [in Ukrainian]

Kushniruk, V. A., Bartoshinskaya, E. S., Mel’nichuk, I. P., & Martyuk, K. M. (1975). Geneticheskie tipy uglei vizeiskogo vozrasta L’vovsko-Volynskogo basseina. In Referaty nauchno-issledovatel’skikh rabot Instituta geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh AN USSR (1973) (pp. 40–43). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Matrofailo, M. (2016). Shchodo metodyky morfolohichnoho analizu vuhilnykh plastiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 30, 159–164. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2017). Zastosuvannia morfolohichnoho analizu vuhilnykh plastiv u Lvivsko-Volynskomu baseini. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 31, 56–66. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2019a). Morfolohichnyi analiz pokladiv vuhillia Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. In Zdobutky i perspektyvy rozvytku heolohichnoi nauky v Ukraini: zbirnyk tez naukovoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu Instytutu heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka (Kyiv, 14–16 travnia 2019 r.) (Vol. 2, pp. 64–66). Kyiv: Instytut heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M. (2019b). Osoblyvosti morfolohii vuhilnoho plasta n9 Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. In Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7–11 zhovtnia 2019 r., Truskavets) (Vol. 1, pp. 315–321). Kyiv: Derzhavna komisiia Ukrainy po zapasakh korysnykh kopalyn. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M., & Korol, M. D. (2019). Osoblyvosti morfolohii i utvorennia vuhilnoho plasta υ03 Kovelskoi vuhlenosnoi ploshchi Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, 33, 129–142. [in Ukrainian]

Matrofailo, M. M., Reshko, M. Ya., & Kostyk, I. O. (2004). Heoloho-promyslova typizatsiia vuhilnykh plastiv Pivdenno-Zakhidnoho raionu Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3, 85–90. [in Ukrainian]

Matrofailo, M., Shulha, V., Kostyk, I., & Korol, M. (2012). Perspektyvy promyslovoi vuhlenosnosti hlybokykh horyzontiv Lvivsko-Volynskoho kamianovuhil-noho baseinu. Stattia 2. Morfolohiia vizeiskoho vuhilnoho plasta υ03 i osoblyvosti yoho utvorennia (Kovelska ploshcha). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(160–161), 29–48. [in Ukrainian]

Shul’ga, P. L. (1975). L’vovsko-Volynskii bassein. In Osnovnye cherty stratigrafii karbona SSSR (pp. 117–126). Moskva: Nedra. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Kostik, I. E., Matrofailo, M. N., & Korol’, N. D. (2008). O nachale turneisko-vizeiskogo etapa ugleobrazovaniya na yugo-zapade Vostochno-Evropeiskoi platformy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(145), 68–77. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Kostik, I. E., Matrofailo, M. N., & Korol’, N. D. (2009). O zarozhdenii karbonovoi uglenosnoi formatsii L’vovsko-Volynskogo ugol’nogo basseina. Doklady Natsional’noi akademii nauk Ukrainy, 7, 121–127. [in Russian]

Shulga, V., Kostyk, I., Matrofailo, М., & Korol, M. (2009). Beginnings of the coal formation in Lvov-Volhynian basin. In Geologia formacji węglonośnych Polski: XXVIII Sympozjum naukovo-techniczny (22–23 kwietnia 2009 r.) (pp. 61–68). Kraków: Academia górniczo-hutnicza w Krakowie.

Shul’ga, V. F., Matrofailo, M. N., Kostik, I. E., & Korol’, N. D. (2013). Osobennosti formirovaniya plastov uglya glubokikh gorizontov L’vovsko-Volynskogo basseina. Stat’ya 1. Serpukhovskii ugol’nyi plast υ6. Heolohichnyi zhurnal, 2, 75–88. [in Russian]

Shul’ga, V. F., Reshko, M. Ya., Gurei, P. T., Girnyi, E. I., & Lelik, B. I. (1997). Novye dannye ob uglenosnosti yugo-zapada L’vovsko-Volynskogo basseina. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 1, 137–141. [in Ukrainian]

Shul’ga, V. F., Zdanovski, A., Zaitseva, L. B., Ivanova, A. V., Ivanina, A. V., Korol’, N. D., Kotasova, A., Kotas, A., Kostik, I. E., Lelik, B. I., Miger, T., Manichev, V. I., Matrofailo, M. N., Ptak, B., Savchuk, V. S., Sedaeva, G. M., & Stepanenko, Ya. G. (2007). Korrelyatsiya karbonovykh uglenosnykh formatsii L’vovsko-Volynskogo i Lyublinskogo basseinov. Kiev: Varta. [in Russian]

Struev, M. I., Isakov, V. I., Shpakova, V. B., Karavaev, V. Ya., Selinnyi, V. I., & Popel’, B. S. (1984). L’vovsko-Volynskii kamennougol’nyi bassein: Geologo-promyshlennyi ocherk. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vdovenko, M. V., Polietaiev, V. I., & Shulha, V. F. (2013). Stratyhrafiia karbonu Lvivskoho paleozoiskoho prohynu. In P. F. Hozhyk (Ed.), Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu ta fanerozoiu Ukrainy: Vol. 1. Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu, paleozoiu ta mezozoiu Ukrainy (pp. 316–331). Kyiv: IHN NAN Ukrainy; Lohos. [in Ukrainian]

Vyrvich, G. P., Gigashvili, E. P., Dubik, Z. G., Ershov, V. Z., Zhukov, P. P., Luk’yanenko, N. I., Naumenko, L. V., & Petrovskii, Yu. V. (1978). Kamennye ugli L’vovsko-Volynskogo basseina. L’vov: Vishcha shkola. [in Russian]