Posted on

PROSPECTS FOR OIL AND GAS PRESENCE OF LOWER SARMATIAN DEPOSITS IN THE NORTH-WESTERN PART OF THE OUTER ZONE OF THE CARPATHIAN FOREDEEP (by hydrogeochemical and hydrodynamic indicators)

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 16–32


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 16–32.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.016

Halyna MEDVID, Olga TELEGUZ, Vasyl HARASYMCHUK, Maria KOST’, Solomiya KALMUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The hydrogeochemical parameters of the Lower Sarmatian aquifer of the north-western part of the Outer Zone of the Carpathian Foredeep have been studied. The waters of the chloride-calcium type (according to the classification of V. O. Sulin) are dominated. Other types of water are distributed locally. On the basis of the calculated genetic coefficients, the conclusion on sedimentogenic conditions of their forming during a geological history of the region is made.

It is established that the general tendency for the deposits of the Outer Zone is increasing of TDS of water with depth and stratigraphy. The waters of the north-western part of the Outer Zone are characterized by reduced values of sulfate content and sulfation coefficient rSO42– · 100/rCl, indicating the conditions of hydrogeological closed structures.

The genetic index of formation water metamorphism (rNa+/rCl) is mainly inversely dependent on TDS. Its values greater than one are inherent in waters of hydrocarbonate-sodium and sulfate-sodium types, which are not typical for the hydrocarbon deposits. The nature of fluctuations in the values of the chlorine-bromine coefficient is fully consistent with other hydrochemical parameters and the results of paleohydrodynamic reconstructions.

A detailed analysis of the current hydrodynamic situation of Lower Sarmatian aquifer in combination with geochemical features and paleohydrodynamic reconstructions allowed to identify the perspective structures of the studying region. Our forecasts for the gas potential of the Krukenychy depression are consistent with the forecasts of researchers of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. The results of their research are based on gravitational field anomalies.

Keywords

hydrogeological criteria, hydrogeochemical features, hydrocarbons, Outer Zone, Carpathian Foredeep

Referenses

Bahrii, I. D. (2016). Suchasni naukovi pidkhody do rozroblennia ekolohichno oriientovanykh tekhnolohii poshukiv rodovyshch vuhlevodniv ta pidzemnykh vod (za materialamy naukovoi dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 14 veresnia 2016 r.). Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 10, 18–26. [in Ukrainian]

Bahrii, I., Hladun, V., Znamenska, T., & Yantsevych, O. (2005). Zastosuvannia optymalnoho kompleksu netradytsiinykh metodiv z metoiu prohnozuvannia perspektyvnykh naftohazonosnykh ploshch na morskomu shelfi. Heoloh Ukrainy, 3, 20–29. [in Ukrainian]

Harasymchuk, V., & Lukianchuk, D. (2010). Hidroheolohichni aspekty hazonosnosti verkhnobadenskykh vidkladiv Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(152–153), 125–141. [in Ukrainian]

Harasymchuk, V., Medvid, H., Kost, M., & Telehuz, O. (2019). Paleo- ta suchasni hidroheolohichni umovy Bilche-Volytskoi zony Karpatskoi naftohazonosnoi provintsii. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2(179), 68–83. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.02.068 [in Ukrainian]

Ivaniuta, M. M. (Red.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy: Vol. 4. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Kolodii, I. V., & Harasymchuk, V. Yu. (2019). Hidroheolohichni oznaky mihratsii vuhlevodniv ta formuvannia yikhnikh rodovyshch. In Zdobutky i perspektyvy rozvytku heolohichnoi nauky v Ukraini: zbirnyk tez naukovoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu Instytutu heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia imeni M. P. Semenenka (14–16 travnia 2019 r.) (Vol. 2, pp. 55–56). Kyiv. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V. (1981). Sverkhgidrostaticheskie plastovye davleniya i neftegazonosnost’. Sovetskaya geologiya, 6, 21–30. [in Russian]

Kolodii, V. V. (2000). Hidroheokhimichni dokazy hlybynnoho pokhodzhennia nafty i hazu. In Teoretychni ta prykladni problemy naftohazovoi heolohii (Vol. 1, pp. 191–201). Kyiv: Karbon Ltd. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., Boichevska, L. T., Bratus, M. D., Velychko, N. Z., Harasymchuk, V. Yu., Hnylko, O. M., Danysh, V. V., Dudok, I. V., Zubko, O. S., Kaliuzhnyi, V. A., Kovalyshyn, Z. I., Koltun, Yu. V., Kopach, I. P., Krupskyi, Yu. Z., Osadchyi, V. H., Kurovets, I. M., Lyzun, S. O., Naumko, I. M., . . . Shcherba, O. S. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., & Kaliuzhnyi, Yu. V. (1977). Dynamika plastovykh tyskiv pry zanurenni osadochnykh tovshch. Dopovidi Akademii nauk URSR, Seriia B, 5, 396–400. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., & Likhomanova, I. N. (1978). Termobaricheskie aspekty neftegazonosnosti vodonapornykh sistem Predkarpatskogo progiba. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 51, 6–12. [in Russian]

Kolodii, V., & Medvid, H. (2008). Hidroheokhimichni osoblyvosti Letnianskoho hazokondensatnoho rodovyshcha (Ukrainske Peredkarpattia). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3(144), 88–97. [in Ukrainian]

Kolodii, V., Medvid, H., Harasymchuk, V., Pankiv, R., Velychko, N., & Dobushchak, M. (2006). Hidroheolohiia naftovykh i hazovykh rodovyshch Karpatskoi naftohazonosnoi provintsii. Chastyna I. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 140–159. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z., Andreichuk, M. M., & Chepil, P. M. (2006). Obstanovky osadkonahromadzhennia v miotseni Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu i naftohazonosnist. Heolohichnyi zhurnal, 2, 27–41. [in Ukrainian]

Maievskyi, B. Y., & Kurovets, S. S. (2016). Henezys vuhlevodniv i formuvannia yikh pokladiv yak osnova prohnozuvannia naftohazonosnosti hlybokozanurenykh horyzontiv osadovykh baseiniv. Heohrafiia i heolohiia. Sektsiia 13. https://www.sworld.com.ua/simpoz6/75.pdf [in Ukrainian]

Medvid, H. B. (2011). Hidroheokhimichni osoblyvosti nyzhnosarmatskykh vidkladiv Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 19–20 travnia 2011 r.) (pp. 46–51). Lviv: LvTsNTEI. [in Ukrainian]

Medvid, H. (2013). Do pytannia genezy pidzemnykh vod ta formuvannia pokladiv hazu u miotsenovykh tovshchakh pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony. In Suchasni problemy heolohii: zbirnyk naukovykh prats do 155-richchia z dnia narodzhennia P. A. Tutkovskoho (Kyiv, 15–17 travnia 2013 r.) (pp. 312–317). Kyiv: Fiton. [in Ukrainian]

Medvid, H. (2018). Paleohidroheolohichna kharakterystyka miotsenu pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(176–177), 73–85. [in Ukrainian]

Monchak, L. S., Anikeiev, S. H., Maievskyi, B. Y., & Kurovets, S. S. (2014). Pro perspektyvy hazonosnosti hlybokozanurenykh horyzontiv Krukenytskoi zapadyny. Naftohazova haluz Ukrainy, 3, 16–18. https://www.naftogaz.com/files/journal/3_2014_preview.pdf [in Ukrainian]

Orlov, O. O., Kalynii, T. V., & Kalynii, Yu. A. (2014). Perspektyvy naftohazonosnosti Volyno-Podilskoi plyty i Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Naftohazova haluz Ukrainy, 3, 11–15. https://www.naftogaz.com/files/journal/3_2014_preview.pdf [in Ukrainian]

Orlov, O. O., Loktiev, A. V., Trubenko, O. M. ta in. (2004). Formuvannia hazovykh pokladiv v tonkosharuvatykh pachkakh pishchano-hlynystoi tovshchi neohenu Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. In Nafta i Haz Ukrainy–2004: materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Sudak, 29.09–01.10.2004) (pp. 215–218). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Orlov, O. O., Omelchenko, V. H., Trubenko, O. M., & Omelchenko, T. V. (2009). Metodyka kilkisnoho vyznachennia temperaturnoho vplyvu na enerhetychni vlastyvosti pokladiv vuhlevodniv. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2, 37–43. [in Ukrainian]

Shcherba, V. M., Pavlyukh, I. S., & Shcherba, A. S. (1987). Gazovye mestorozhdeniya Predkarpat’ya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vladyka, V. M., Nesterenko, M. Yu., Balatskyi, R. S., & Lata, R. I. (2014). Zakonomirnosti prostorovoho rozpodilu yemnisnykh vlastyvostei porid-kolektoriv u sarmatskykh vidkladakh neohenu Bilche-Volytskoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heodynamika, 1(16), 43–49. https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.043 [in Ukrainian]

Vyshniakov, I. B., Vul, M. Ya., Honyk, I. O., Zurian, O. V., & Starynskyi, V. O. (2014). Suchasnyi stan vuhlevodnevoi syrovynnoi bazy Zakhidnoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy ta osnovni napriamy heolohorozviduvalnykh robit shchodo yii osvoiennia. Mineralni resursy Ukrainy, 4, 33–38. [in Ukrainian]

Zaiats, Kh. B. (2013). Hlybynna budova nadr Zakhidnoho rehionu Ukrainy na osnovi seismichnykh doslidzhen i napriamky poshukovykh robit na naftu ta haz. Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]