Posted on

PROSPECTS OF THE OIL AND GAS POTENTIAL OF THE NORTHERN YAVORIV AREA OF THE BILCHE-VOLYTSIA AREA OF THE FORECARPATHIAN (according to the results of comprehensive geophysical and geochemical research)

Home > Archive > No. 1–2 (193–194) 2024 > 69–80


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (193–194) 2024, 69–80

https://doi.org/10.15407/ggcm2024.193-194.069

Stepan DUCHUK1, Sofiia MAKSYMUK2, Anatoliy GALAMAY3


1 Western-Ukrainian Geophysical Exploration Expedition, Lviv, Ukraine, e-mail: zugre@lviv.farlep.netInstitute of 2, 3 Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: 2 danaarsen@ukr.net; 3 galamaytolik@ukr.net

Abstract

A complex of geophysical and geochemical studies was carried out in the Bilche-Volytsia zone on the Northern Yavoriv area with the aim of detailing the geological structure of Mesozoic and Neogene deposits in the context of identifying oil and gas promising traps of various types and preparing them for deep drilling.

To solve the problem, the following studies were applied: seismic surveying by the common depth point method, electrical surveying by the method of sounding the formation of the field in the near zone, geochemical surveying by the method of gas discharge surveying.

The main resulting material of the performed geophysical and geochemical studies on the Northern Yavoriv area is a structural-tectonic model, seismic and seismogeological sections, maps of longitudinal resistances and geoelectrical sections, maps of geochemical parameters, mapping maps by types of research.

As a result of conducting seismic, electrical, and geochemical studies, the geological structure of the Northern Yavoriv area was detailed. Structural plans by stratigraphic levels are presented: Pre-Neogene surface, Tyrassian of the Badenian age suite, the top of the Lower Dashava subsuite of Sarmatian age, the top of Upper Dashava subsuites of Sarmatian age.

The Pre-Neogene surface is represented by deposits of the Upper Cretaceous and the Upper and Middle Jurassic ages. Along this horizon, there is a dip from the northeast to the southwest. The structural-tectonic model is complicated by thrusts, longitudinal shifts, normal and strike-slip faults, which divide the research area into separate blocks.

According to the structural constructions on the roof of the Tyrassian suite, against the background of the general rise of the horizon to the northeast in this part, a structural nose can be observed, which has a southeast extension.

A syncline can be traced along the Horodok flexure in the southwest along the horizons of the Lower Dashava subsuite and the roof of the Upper Dashava subsuite, within which there is a general coincidence of the structural plans of the mentioned horizons.

The difference in structural plans is observed in the area where the horizons adjoin the plane of the Horodok flexure.

The Northern Yavoriv structure of the semi-anticlinal type is mapped on the reflection seismic horizon of the roof of the Upper Dashava subsuite (VD-10). The structural and tectonic model of this horizon of the Northern Yavoriv area borders the Svydnytsia gas field through a syncline bend. According to the completed structural constructions along this horizon, as well as a complex comparison of methods, this area may represent a certain interest in terms of gas. It is recommended to drill well No. 1 on the Northern Yavoriv structure in order to search for Upper Dashava deposits.

Keywords

structure, geoelectric section, geochemical anomaly, hydrocarbons, geological exploration works, Northern Yavoriv area

Referenses

Buderkevych, M. D., & Dvorianyn, Ye. S. (Ed.). (1991). Strukturno-tektonichna karta zakhidnykh oblastei Ukrainy. Masshtab 1 : 200 000. Kyiv: UkrHeofizyka. [in Ukrainian]

Duchuk, S. V., Maksymuk, S. V., & Halamai, A. R. (2023). Zastosuvannia kompleksnykh heofizychnykh i heokhimichnykh doslidzhen u poshukakh naftohazovykh skupchen v konteksti naroshchuvannia mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy. In Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia: VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (Lviv, 9–12 zhovtnia 2023 r.) (pp. 308–312). Lviv. [in Ukrainian]

Duchuk, S. V., Yosypenko, T. M., & Maksymuk, S. V. (2018). Naftohazoperspektyvnist Latorytskoi ploshchi Zakarpatskoho prohynu za danymy kompleksnykh (heofizychnykh i heokhimichnykh doslidzhen). In Naftohazova haluz: Perspektyvy naroshchuvannia resursnoi bazy: tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii (pp. 34–35). Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy (Vol. 4). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. Z., & Krupska, O. Yu. (2008). Vydilennia perspektyvnykh terytorii dlia poshuku rodovyshch zi znachnymy zapasamy vuhlevodniv u Zakhidnomu naftohazonosnomu rehioni. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1(142), 5–11. [in Ukrainian]

Lazaruk, Ya. V., Zaiats, Kh. B., & Pobihun, I. V. (2013). Hravitatsiinyi tektohenez Bilche-Volytskoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(162–163), 5–16. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V. (2012). Osoblyvosti vidobrazhennia fliuidonasychenosti horyzontiv Vyshnianskoi ploshchi Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu v heokhimichnykh poliakh prypoverkhnevykh vidkladiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(160–161), 109–117. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V., & Bodlak, P. M. (2015). Dosvid zastosuvannia heokhimichnykh metodiv pid chas kompleksnykh poshukovykh robit na naftu i haz u Karpatskomu rehioni. In Fundamentalne znachennia i prykladna rol heolohichnoi osvity i nauky: materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu heolohichnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka (Lviv, 7–9 zhovtnia 2015 r.) (pp. 151–152). Lviv. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V., Bodlak, P. M., & Yosypenko, T. M. (2018). Otsinka naftohazoperspektyvnosti Lazeshchynskoi ploshchi zony Krosno za danymy kompleksnykh heoloho-heofizychnykh doslidzhen. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(176–177), 63–72. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V., Duchuk, S. V., & Halamai, A. R. (2023). Efektyvnist kompleksuvannia heofizychnykh i heokhimichnykh metodiv doslidzhen u poshukovykh robotakh na naftu i haz u Karpatskomu rehioni. In Vid mineralohii i heohnozii do heokhimii, petrolohii, heolohii ta heofizyky: fundamentalni i prykladni trendy XXI stolittia: zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “MinGeoIntegration XXI – 2023” (Kyiv, 27–29 veresnia 2023 r.) (pp. 176–178). Kyiv. [in Ukrainian]

Mateichuk, L. I. (Vidp. vyk.). (2008). Zvit pro poshukovi seismorozviduvalni roboty v mezhakh Bilche-Volytskoi zony na Pivnichno-Yavorivskii ploshchi (No. 2190) [Research report]. ZUHRE. Lviv. [in Ukrainian]

Polivtsev, A. V., Pomortsev, G. P., & Borkovskiy, A. A. (1990). Gazogeokhimicheskiye poiski poleznykh iskopayemykh v Karpatskom regione. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Potapov, O. A., Lizun, S. A., Kondrat, V. F., Lyashchuk, D. N. et al. (1995). Osnovy seysmoelektrorazvedki. Moskva: Nedra. [in Russian]

Zaiats Kh. B. (2015). Hlybynna budova nadr Zakhidnoho rehionu Ukrainy na osnovi seismichnykh doslidzhen i napriamky poshukovykh robit na naftu i haz. Lviv. [in Ukrainian]