Posted on

ESTIMATION OF PROSPECTS FOR OIL AND GAS PRESENCE IN THE LAZESHCHINA AREA OF THE KROSNO ZONE OF THE CARPATHIANS BASED ON DATA OF COMPLEX GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL STUDIES

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 63-72


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 63-72.

Sofia MAKSYMUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Petro BODLAK

West Ukrainian Geophysical Prospecting Expedition, Lviv, e-mail: zugre@lviv.farlep.net

Taras YOSYPENKO

West Ukrainian Geophysical Prospecting Expedition, Lviv, e-mail: zugre@lviv.farlep.net

Abstract

A complex of geophysical and geochemical studies was conducted in the Krosno zone on Lazeshchina area. Three layers of the anticlinal structures of the Carpathian Stretch – Yasinia, Lazeshchina and Stebnyk were traced in the structural plane. According to the seismic horizon P3c they have the form of brachiaticlinal folds, limited from the south and the north by the deep thrusts of the amplitude from 200 to 220 m. The presence of a significant number of tectonic elements resulted in a strong fracturing of the allochton, making it fluid-permeable for gaseous migrants.

According to the results of electrical survey the boundaries of Dovzhynets, Vyhoda, Bystrytsia and Manyava suites are clearly traced. The zones of increased resistance in Dovzhynets, Vyhoda suites (profile 1285904) and in the Golovetsko suite (profile 1295904) may be associated with oil and gas saturation of rocks.

Geochemical studies have established the composition of hydrocarbon mixtures of near-surface sediments, maps of the distribution of geochemical parameters with the allocation of zones of manifestation of their abnormal concentrations have been constructed.

Geochemical anomalies are well connected with structural buildups in the Yasinia, and Stebnyk folds. In addition, in the eastern and southeastern parts of the area, two more fields of abnormal concentrations of hydrocarbon components not covered by seismic exploration are identified. An important argument of its possible fluid saturation is the complexity of the geochemical anomaly, so this part of the area may have an important search value in the future.

Priority for conducting exploration works should be Yasynia fold, with localization of which are coincided with geochemical anomalies and increased resistance in geoelectrical profiles. The obtained results testify to oil and gas prospects of this area and the possibility of discovering new hydrocarbon deposits in the Krosno zone.

Keywords

structure, geoelectrical profile, geochemical anomaly, hydrocarbons, флюїдонасиченість, exploration works, Lazeshchina area.

Referenses

Bilichenko, V. Ya. (1999). Strukturno-tektonichni osoblyvosti paraavtokhtonu Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii za materialamy detalnoi hravimetrii. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3, 131-138. [in Ukrainian]
 
Devid, Dzh. (1990). Statisticheskii analiz dannykh v geologii (T. 1-2). Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (Red.). (1986). Tektonicheskaya karta Ukrainskikh Karpat. Masshtab 1 : 200 000. – L’vov: UkrNIGRI. [in Russian]
 
Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., & Boichevska, L. E. ta in. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z. (Head). (2002). Utochnennia heolohichnoi budovy Bitlianskoho i Turkivskoho subpokryviv Karpat (zona Krosno) za danymy heolohichnykh ziomok i tematychnykh robit z metoiu vyiavlennia naftohazoperspektyvnykh obiektiv (№ D8/02). Lviv. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z., & Krupska, O. Yu. (2008). Vydilennia perspektyvnykh terytorii dlia poshuku rodovyshch zi znachnymy zapasamy vuhlevodniv u Zakhidnomu naftohazonosnomu rehioni. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1 (142), 5-11. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., & Senkovskyi, Yu. M. ta in. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy. Kn. 2. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]
 
Kudla, P. Y. (2004). Zvit pro rezultaty poshukovykh seismorozviduvalnykh robit MSHT na Lazeshchynskii ploshchi Krosnenskoi zony (№ 2052). Lviv: ZUHRE. [in Ukrainian]
 
Kurovets, I. M., Krupskyi, Yu. Z., & Naumko, I. M. ta in. (2011). Perspektyvy poshukiv pokladiv vuhlevodniv u vidkladakh olihotsenu zony Krosno (Ukrainski Karpaty). Heodynamika, 2 (11), 144-146. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.144
 
Makitra, R. H., & Semeniuk, M. V. (2014). Do istorii doslidzhen i vykorystannia nafty Prykarpattia. In Aktual’nye problemy poiskovoi i ekologicheskoi geokhimii: tezisy dokladov Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (s. 74-77). Kiev. [in Ukrainian]
 
Maksymuk, S. V. (2012). Osoblyvosti vidobrazhennia fliuidonasychenosti horyzontiv Vyshnianskoi ploshchi Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu v heokhimichnykh poliakh prypoverkhnevykh vidkladiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (160-161), 109-117. [in Ukrainian]
 
Orlov, O. O., & Kalynii, Yu. A. (2011). Perspektyvy poshukiv i rozvidky pokladiv vuhlevodnevykh enerhonosiiv v Krosnenskii zoni Skladchastykh Karpat. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 4, 5-10. [in Ukrainian]
 
Polivtsev, A. V., Pomortsev, G. P., & Borkovskii, A. A. (1990). Gazogeokhimicheskie poiski poleznykh iskopaemykh v Karpatskom regione. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Zor’kin, L. M., Starobinets, I. S., & Stadnik, E. V. (1984). Geokhimiya prirodnykh gazov neftegazonosnykh basseinov. Moskva: Nedra. [in Russian]