Posted on

LITHOLOGICAL-GEOCHEMICAL TYPES OF DEPOSITS OF CRETACEOUS-PALEOGENE FLYSCH OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS AND CONDITIONS OF THEIR FORMAITION

Home > Archive > No. 4 (181) 2019 > 116-133


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 116-133.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.116

Ihor Popp, Petro Moroz, Mykhailo Shapovalov

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The results of lithological, mineralogical and geochemical investigation of Cretaceous-Paleogene flysch deposits of the Ukrainian Carpathians are cited here. There are three main lithological-geochemical types of these deposits which differ in the composition of rock-forming ingredients of biogenic origin (SiO2 biog, CaCO3, Corg): grey limestone-clayey-terrigenous (type-I), non-carbonate or low-carbonate-clayey-terrigenous (type-II), and black carbonate-silica-terrigenous-clayey (type-III). The deposits of the first type are attributed to alkaline-oxic (oxic-calcitic), the second – to acid and low-alcaline oxic (oxic with redeposited glauconite), the third – to reducing (siderite, dolomite or ferrodolomite and low-reducing calcitic) and strong by reducing (primary-sulfidic or hydrogen sulfidic) mineralogical-geochemical facies. The forming of the Barremian-Albian (Shypot suite; Spas suite) and Oligocene (Menilite suite; Dusynska suite) organic-rich sediments in the Ukrainian Carpathians we associate with the phase of oceanic anoxic events OAE-1 and OAE-4 in the Carpathian segment of the Tethys, where anoxic reducing environments favoured to fossilization of huge amount of the dispersed organic matter. The structural-fabric features and composition of separate lithological types of silicites and diagenetic concretions of the Lower Cretaceous and Oligocene of the Ukrainian Carpathians show that their sedimentogenesis and diagenesis took place in conditions of strong oxygen deficit. The studied siliceous rocks can be considered as indicators of the anoxic events in the Carpathian segment of Tethys ocean. It is shown, that alcaline-reducting environments which was the most favourable for the diagenetic transformation of sedimentary organic matter in to petroleum hydrocarbons, prevailed in the organic-rich deposits of Oligocene age.

Keywords

sedimentogenesis, diagenesis, silica, carbonate, sulfides, organic matter, mineralogical-geochemical facies, Cretaceous-Paleocene flysch, Ukrainian Carpathians.

REFERENCES

Afanasyeva, I. M. (1983). Litogenez i geokhimiya flishevoy formatsii severnogo sklona Sovetskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Gabinet, M. P. (1985). Postsedimentatsionnyye preobrazovaniya flisha Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Gabinet, M. P., Gabinet, L. M. (1991). K geokhimii organicheskogo veshchestva bituminoznykh argillitov flishevoy formatsii Karpat. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopayemykh, 76, 23-31. [in Russian]
 
Gabinet, M. P., Kulchitskiy, Ya. O., Matkovskiy, O. I. (1976). Geologiya i poleznyye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat (Ch. 1). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]
 
Kennet, Dzh. (1987). Morskaya geologiya (T. 2). Moskva: Mir. [in Russian]
 
Kholodov, N. M., & Nedumov, R. I. (1991). O geokhimicheskikh kriteriyakh poyavleniya serovodnogo zarazheniya v vodakh drevnikh vodoyemov. Izvestiya AN SSSR, ser. geologicheskaya, 12, 74-82. [in Russian]
 
Koltun, Y. V. (1993). Source rock potential of the black shale formations of the Ukrainian Carpathians. Acta Geologica Hungarica, 3 (36), 251-261.
 
Koltun, Yu. V. (2000). Heneratsiia vuhlevodniv u flishovykh vidkladakh Vnutrishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 26-33. [in Ukrainian]
 
Konyukhov, A. I. (1987). Osadochnyye formatsii v zonakh perekhoda ot kontinenta k okeanu. Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Maslakova, N. I. (1986). Planktonnyye foraminifery opornogo razreza golovninskoy svity Sovetskikh Karpat. Paleontologicheskiy sbornik, 23, 5-11. [in Russian]
 
Moroz, P. V. (2003). Osoblyvosti rozpodilu mikroelementiv u bituminoznykh kreidovykh vidkladakh shypotskoi svity Ukrainskykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4, 83-89. [in Ukrainian]
 
Naydin, D. P., Pokhpalaynen, V. P., Kats, Yu. I., & Krasilov, V. A. (1986). Melovoy period. Paleogeografiya i paleookeanologiya. Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Olszewska, B., & Szydło, A. (2017). Environmental stress in the northern Tethys during the Paleogene: a review of foraminiferal and geochemical records from the Polish Outer Carpathians. Geological Quarterly, 3 (61), 682-695.
https://doi.org/10.7306/gq.1369
 
Pearson, P. N., McMillan, I. K., Wade, B. S., Jones, T. D., Coxall, H. K., Bown, P. R., & Lear, C. H. (2008). Extinction and environmental change across the Eocene-Oligocene boundary in Tanzania. Geology, 2 (36), 179-182.
https://doi.org/10.1130/G24308A.1
 
Popp, I. (2012a). Heokhemichni umovy sedymentohenezu i diiahenezu kreidovo-paleohenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 30, 162-182. [in Ukrainian]
 
Popp, I. (2012b). Mineraloho-heokhimichni fatsii vidkladiv kreidovo-paleohenovoho flishu Ukrainskykh Karpat. Mineralohichnyi zbirnyk, 2 (62), 206-215. [in Ukrainian]
 
Popp, I. T., & Senkovskyi, Yu. M. (2003). Biohenni vuhletsvmisni sylitsyty barrem-albu i olihotsenu Ukrainskykh Karpat – svidchennia okeanichnykh bezkysnevykh podii. Chastyna 1. Petrohrafiia i stadiini peretvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4, 65-82. [in Ukrainian]
 
Popp, I. T., Senkovskyi, Yu. M., & Haievska, Yu. P. (2004). Biohenni vuhletsvmisni sylitsyty barrem-albu i olihotsenu Ukrainskykh Karpat – svidchennia okeanichnykh bezkysnevykh podii. Chastyna 2. Paleookeanohrafichni umovy kremnenahromadzhennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 95-107. [in Ukrainian]
 
Popp, I. T., Senkovskyi, Yu. M., Haievska, Yu. P., & Semeniuk, M. V. (2004). Heoloho-paleookeanohrafichni i heokhimichni aspekty litohenezu eotsen-olihotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat (u konteksti problemy “oceanic anoxic events”). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 41-56. [in Ukrainian]
 
Rozanov, A. G., Volkov, I. I., Sokolov, V. S. et al. (1976). Okislitelno-vosstanovitelnyye protsessy v osadkakh Kaliforniyskogo zaliva i prilegayushchey chasti Tikhogo okeana. In Biogeokhimiya diageneza osadkov okeana (s. 96-135). Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Schlanger, S. O., & Jenkyns, H. C. (1976). Cretaceous oceanic anoxic events: causes and consequences. Geologie en Mijnbouw, 55 (3-4), 179-184.
 
Senkovskyi, Yu. M., Hryhorchuk, K. H., Koltun, Yu. V., Hnidets, V. P., & Radkovets, N. Ya. (2018). Litohenez osadovykh kompleksiv okeanu Tetis. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
 
Senkovskyi, Yu. M., Koltun, Yu. V., Hryhorchuk, K. H., Hnidets, V. P., Popp, I. T., & Radkovets, N. Ya. (2012). Bezkysnevi podii okeanu Tetis. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
 
Senkovskyi, Yu. M., Popp, I. T., & Moroz, P. V. (2001). Heokhimichni umovy utvorennia sulfidno-kremenysto-karbonatnykh konkretsii u bituminoznykh nyzhnokreidovykh i olihotsenovykh vidkladakh Ukrainskykh Karpat. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 5, 71-76. [in Ukrainian]
 
Tishchenko, P. Ya., Pavlova, G. Yu., Zyuss, E. et al. (2001). Shchelochnoy rezerv porovykh vod Okhotskogo morya v mestakh vydeleniya metana. Geokhimiya, 6, 658-664. [in Russian]
 
Volkov, I. I. (1984). Geokhimiya sery v osadkakh okeana. Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V. et al. (1981). Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V. et al. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozheniy Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]