Posted on

FUNDAMENTAL PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS OF MINERAL FLUIDOLOGY IN THE WORKS OF PROFESSOR VOLODYMYR ANTONOVYCH KALYUZHNYI (based on the materials of the Memorial Academy on the occasion of the 100th anniversary of the birth)

Home > Archive > No. 1–2 (189–190) 2023 > 66–80


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (189–190) 2023, 66–80

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.189-190.066

Ihor NAUMKO1, Myroslav PAVLYUK1, Oleh ZYNYUK2, Anatoliy GALAMAY1, Myroslavа YAKOVENKO1, Zoryana MATVIISHYN1

1 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua
2 Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, Ukraine, е-mail: zynyuk@ukr.net

Abstract

The fundamental problems and achievements of mineralofluidology in the works of the outstanding Ukrainian scientist-geologist, mineralogist-geochemist, laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, laureate of the International Gold Medal named after the outstanding English researcher of fluid inclusions H. C. Sorby (the H. C. Sorby medal), recipient of the State Scholarship for Outstanding Scientists of Ukraine, Doctor of Sciences (Geology, Mineralogy), Professor Volodymyr Antonovych Kalyuzhnyі – one of the founders of the fundamental science on fluid inclusions, the creator of the world-famous scientific school of geochemistry and thermobarometry of mineral-forming fluids are discussed. The Memorial Academy on the occasion of celebrating a significant date – the 100th anniversary of the birth of Volodymyr Kalyuzhnyі was held on October 25, 2022, at the Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals (IGGCM) of the NAS of Ukraine within the framework of the Department of Earth Sciences of the NAS of Ukraine at the visiting meeting of the Earth Sciences Section of the Western Science Center (WSC) of the NAS of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine. Members of the Council and Executive Committee of the WSC, employees of the Institute and neighboring scientific institutions took part in its work. Head of the Institute, Аcademician of the NAS of Ukraine Myroslav Pavlyuk opened the Memorial Academy with an opening speech, greetings from the WSC of the NAS of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine were delivered by the deputy head of the WSC, director of the WSC, PhD (Тechnic), Аssociate Рrofessor Oleh Zynyuk. Scientific reports were given by: Head of the Department of Geochemistry of Deep Fluids of the Institute, Corresponding Member of the NAS of Ukraine Ihor Naumko and Head of the Department of Geochemistry of Sedimentary Strata of Oil and Gas-bearing provinces, PhD (Geology), Senior Research Fellow Anatoliy Galamay. Scientific Secretary of the Institute, PhD (Geology), Senior Researcher Myroslava Yakovenko read the greetings that were sent or personally delivered to Members of the Organizing Committee and participants of the Memorial Academy. Warm memories of Volodymyr Kalyuzhny were shared by his son Yuriy, Myroslav Bratus, and Myroslav Pavlyuk. The apotheosis of a worthy commemoration and celebration of a significant date – the 100th anniversary of the birth of an outstanding Scientist, Teacher, Patriot, Citizen, and Man being were the prophetic words: “We remember, they will remember us too! Ukraine is and will be!”

Keywords

Volodymyr Antonovych Kalyuzhnyі, outstanding scientist, thermobarogeochemistry, mineralofluidology, fluid inclusions research

Referenses

Bratus, M. D., Davydenko, M. M., Zinchuk, I. M., Kaliuzhnyi, V. A., Matviienko, O. D., Naumko, I. M., Pirozhyk, N. E., Redko, L. R., & Svoren Y. M. (1994). Fliuidnyi rezhym mineraloutvorennia v litosferi (v zviazku z prohnozuvanniam korysnykh kopalyn). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Ermakov, N. P., & Dolgov, Yu. A. (1979). Termobarogeokhimiya. Moskva: Nedra. [in Russian]

Kaliuzhnyi, V. A. (1960). Metody vyvchennia bahatofazovykh vkliuchen u mineralakh. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR. [in Ukrainian]

Kaliuzhnyi, V. A. (Ed.). (1971). Mineraloutvoriuiuchi fliuidy ta parahenezysy mineraliv pehmatytiv zanoryshevoho typu Ukrainy (ridki vkliuchennia, termobarometriia, heokhimiia). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Kalyuzhnyy, V. A. (1982). Osnovy ucheniya o mineraloobrazuyushchikh flyuidakh. Kiev: Naukova dumka. (English translation: Kalyuzhnyi, V. A. (1985). Principles of knowledge about mineral forming fluids. In Fluid Inclusions Research: Proceedings of COFFI (Vol. 15, pp. 289–333; Vol. 16, pp. 306–320). [in Russian]

Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., Boichevska, L. T., Bratus, M. D., Velychko, N. Z., Harasymchuk, V. Yu., Hnylko, O. M., Danysh, V. V., Dudok, I. V., Zubko, O. S., Kaliuzhnyi, V. A., Kovalyshyn, Z. I., Koltun, Yu. V., Kopach, I. P., Krupskyi, Yu. Z., Osadchyi, V. H., Kurovets, I. M., Lyzun, S. O., Naumko, I. M., . . . Shcherba, O. S. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Matkovskyi, O., Naumko, I., Pavlun, M., & Slyvko, Ye. (2021). Termobaroheokhimiia v Ukraini. Lviv: Prostir-M. [in Ukrainian]

Naumko, I. M. (2002). Korotkyi narys naukovoi, naukovo-orhanizatsiinoi, pedahohichnoi ta hromadskoi diialnosti V. A. Kaliuzhnoho. In Volodymyr Antonovych Kaliuzhnyi. Do 80-richchia vid dnia narodzhennia (M. I. Pavliuk, Ed.; I. M. Naumko, L. F. Telepko, Compilers) (pp. 3–8). Lviv: IHHHK NAN Ukrainy ta NAK “Naftohaz Ukrainy”. [in Ukrainian]

Roedder, E. (1984). Fluid inclusions [Monograph]. Reviews in Mineralogy, 12, 1–644. https://doi.org/10.1515/9781501508271

Sorby, H. C. (1858). On the Microscopic, Structure of Crystals, Indicating the Origin of Minerals and Rocks. The Quarterly Journal of the Geological Society of London, 14(1), 453–500. https://doi.org/10.1144/GSL.JGS.1858.014.01-02.44

Vynar, O. M., Kaliuzhnyi, V. A., Naumko, I. M., & Matviienko, O. D. (1987). Mineraloutvoriuiuchi fliuidy postmahmatychnykh utvoren hranitoidiv Ukrainskoho shchyta. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Zinchuk, I. N., Kalyuzhnyy, V. A., & Shchiritsa, A. S. (1984). Flyuidnyy rezhim mineraloobrazovaniya Tsentralnogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]