Posted on

ON KUZIAN SUITE OF THE MARMAROSH NAPPE OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS

Home > Archive > No. 1–2 (189–190) 2023 > 17–25


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (189–190) 2023, 17–25

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.189-190.017

Volodymyr SHLAPINSKY, Myroslav TERNAVSKY

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

In 1957, L. G. Tkachuk and D. V. Gurzhiy have singled out the Upper Paleozoic Kuzian suite in the north-western part of the Marmarosh crystalline massif at the Rachiv area. It consists of phyllites, limestones, quartzites and dolomites. The suite is widely distributed in the Dilovets subcover of the Marmarosh nappe at the Rakhiv and Chyvchynian areas. There are two alternative points of view upon the age of the Kuzian suite. Some geologists attribute it to Paleozoic time (Upper Devonian-Lower Carboniferous), the others attribute its lower part to the Upper Paleozoic, and the upper one: to Triassic. One can notice the existence of the different estimation of the lithological composition and different estimation of the lithological composition and the volume of the Kuzian suite.Thus, in 1970 A. K. Boiko has devided it into Muntselulska (Lower) phyllite-quartzite one of Paleozoic age and Upper (Triassic) phyllite-carbonate one for which he saved the name Kuzian suite. The important is that a stratigraphic interruption was fixed between the above-mentioned units. The phyllite-carbonate Kuzian suite is dated on the basis of transgressive occurrence of the middle Triassic dolomites on it, discovery of the post-Paleozoic mosses in its lower part at the Soimul Mountain, and in the upper one: the complex of spores and pollen of Mesozoic age. Geologists, that do not recognize the idea of belonging of the part of suite to Mesozoic, indicate the next contradiction. If we accept the Mesozoic age of the Kuzian suite, so we must affirm that carbonate series of Middle Triassic-Jurassic were deposited on the massif at the same time, and 5–8 km southerly, the regional metamorphism of the Kuzian suite occurred within that zone (by the way, according to some facts at an interval of 148–178 and 175–181 mln years, and according to another information: at an interval of 196–221 mln years. This remark is not correct because the age of the Kuzian suite is Lower Triassic (251.9–247.2 mln years), but metamorphism occurred much later. In those sections where the Kuzian suite lies on the Muntselulska one, basal conglomerates consisting of pebbles and quartzitic fragments of underling suite are present in its bottom. Rocks of the Muntselulska and Kuzian suite are similar by their metamorphism intensity. For the Mesozoic Kuzian suite the manifestations of the main magmatism are characteristic, unlike the Upper Paleozoic acids. The facts testify to that the Mesozoic Kusian suite is existing, but there is a certain indefinity as to its finer dividing, stratigraphic volume and correlation with deposits of Middle Triassic. To avoid confusion, it is expedient to alter the name of the Mesozoic Kuzian suite and to name it, for example, Neo-Kuzian.

Keywords

Kuzian, Muntselulska, suite, Triassic, Paleozoic, Marmarosh nappe, Dilovets subcover, metamorphism

Referenses

Belov, A. A. (1981). Tektonicheskoye razvitiye alpiyskoy skladchatoy zony v paleozoye. Moskva: Nauka. [in Russian]

Boiko, A. K., Ivanchenko, A. I., & Kuriachyi, L. K. (1964). Pro vik kuzynskoi svity Rakhivskoho masyvu. Dopovidi Akademii nauk URSR, 8, 1095–1098. [in Ukrainian]

Boyko, A. K. (1970). Doverkhnepaleozoyskiy kompleks severo-zapadnogo okonchaniya Marmaroshskogo massiva (Vostochnyye Karpaty). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Boyko, A. K. (1975). Voprosy drevney geologicheskoy istorii Vostochnykh i Zapadnykh Karpat i radiometricheskoye datirovaniye. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Danіlovich, Yu. R. (1989). Metamorfizm kristallicheskogo fundamenta i domelovogo chekhla Ukrainskikh Karpat. In Geologiya Sovetskikh Karpat: sbornik nauchnykh trudov (pp. 48–56). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Gabinet, M. P., Kulchitskiy, Ya. O., & Matkovskiy, O. I. (1976). Geologiya i poleznyye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat (Part 2). Lvov: Vyshcha shkola. [in Russian]

Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (Eds.). (1971). Geologicheskoye stroyeniye i goryuchiye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat. Trudy UkrNIGRI, 25. [in Russian]

Kruhlov, S. S. (2009). Heolohiia Ukrainy: Vol. 3. Heolohiia i metaloheniia Ukrainskykh Karpat. Kyiv: UkrDHRI.

Lashmanov, V. I. (1973). K stratigrafii drevnemezozoyskikh otlozheniy Marmaroshskogo massiva. Geologicheskiy sbornik Lvovskogo geologicheskogo obshchestva, 14, 28–34. [in Russian]

Lyashkevich, Z. M., Medvedev, A. P., Krupskiy, Yu. Z., Varichev, A. S., Timoshchuk, V. R., & Stupka, O. O. (1995). Tektono-magmaticheskaya evolyutsiya Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Matkovskiy, O. I., Malayeva, I. P., & Akimova, K. G. (1973). Stratiformnyye kolchedan-polimetallicheskiye mestorozhdeniya i rudoproyavleniya v Marmaroshskom massive Vostochnykh Karpat. Geologicheskiy sbornik Lvovskogo geologicheskogo obshchestva, 4, 36–48. [in Russian]

Matskiv, B. V., Pukach, B. D., Vorobkanych, V. M., Pastukhanov, S. V., & Hnylko, O. M. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. Masshtab 1 : 200 000. Karpatska seriia.  Arkushi: M-34-XXXVI (Khust), L-34-VI (Baia-Mare), M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sus). Kyiv. [in Ukrainian]

Nenchuk, I. F. (1967). O metamorfizme porod kuzinskoy svity Rakhovskogo massiva. In Voprosy geologii Karpat (pp. 165–167). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Slavin, V. I. (1963). Triasovyye i yurskiye otlozheniya Vostochnykh Karpat i Pannonskogo sredinnogo massiva. Moskva: Gosgeoltekhizdat. [in Russian]

Solovyev, V. O. (2011). Khronologiya tektonicheskikh dvizheniy: fazy, epokhi, tsikly tektogeneza. Kharkov. [in Russian]

Tkachuk, L. H., & Danilovych, Yu. R. (1965). Metamorfizm krystalichnykh slantsiv Skhidnykh Ukrainskykh Karpat. Heolohichnyi zhurnal AN URSR, 25(6). [in Ukrainian]

Tkachuk, L. G., & Gurzhiy, D. V. (1957). Rakhovskiy kristallicheskiy massiv. Kiev: Izdatelstvo AN USSR. [in Russian]

Voloshin, A. A. (1981). Geologicheskoye stroyeniye i rudonosnost severo-zapadnogo okonchaniya Marmaroshskogo massiva. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]