Posted on

EVOLUTION OF CONDITIONS OF SEDIMENTOGENESIS IN THE CARPATHIAN FLYSCH BASIN IN THE CRETACEOUS-PALEOGENE

Home > Archive > No. 3–4 (191–192) 2023 > 86–104


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 86–104

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.191-192.086

Ihor POPP, Halyna HAVRYSHKIV, Yulia HAIEVSKA, Petro MOROZ, Mykhailo SHAPOVALOV

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, е-mail: itpopp @ukr.net

Abstract

The aim of this work is to show the evolution of geological-paleoceanographic and geochemical conditions of sedimentation in the segment of Carpathians of the Tethys Ocean. And also, selection of the basic stages of sedimentogenesis, to which the formation of oil and gas parent and oil- and gas-bearing deposits is timed.

In the article, the authors showed the lithologic-genetic classification of the Cretaceous-Paleogene flysch of the Ukrainian Carpathians. Authors distinguished the lithologic-geochemical types of sedimentation son the basis of geochemical terms of sedimentation, and also lithologic-facies types of sedimentation on the basis of features of terrigenous sedimentation.

Four stages of sedimentogenesis in the history of geological and paleoceanographic development of the Carpathian sedimentary basinare described in the article: Early Cretaceous (stage I), Late Cretaceous (stage II), Paleocene-Eocene (stage III), Oligocene-Early Miocene (stage IV), each of which has specific geochemical conditions of sedimentogenesis and diagenesis.

It is shown that forming of Cretaceous-Paleogene flysch deposits of Ukrainian Carpathians took place under action of very changeable geological-paleoceanographic and geochemical factors the joint action of that stipulated oil and gas capacity of this sedimentary complex. The thick series of psamitolites were formed in periods of avalanche terrigenous sedimentation, that are the reservoirs of hydrocarbons. Formation of bituminous parent-rocks-of-oil siliceous-clayed sedimentation is related to deceleration of processes of terrigenous sedimentation and phases of ocean anoxic events of ОАЕ-1 (Barremian–Albian) and ОАЕ-4 (Oligocene).

Keywords

Carpathian flysch basin, sedimentogenesis, flysch, geological-paleoceanographic and geochemical conditions, oil and gas potential

Referenses

Afanasyeva, I. M. (1983). Litogenez i geokhimiya flishevoy formatsii severnogo sklona Sovetskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Behl, R. J. (2011). Chert spheroids of the Monterey Formation, California (USA): early-diagenetic structures of bedded siliceous deposits. Sedimentology, 58, 325–351. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2010.01165.x

Gabinet, M. P. (1985). Postsedimentatsionnyye preobrazovaniya flisha Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Gabinet, M. P., & Gabinet, L. M. (1991). K geokhimii organicheskogo veshchestva bituminoznykh argillitov flishevoy formatsii Karpat. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopayemykh, 76, 23–31. [in Russian]

Gabinet, M. P., Kulchitskiy, Ya. O., & Matkovskiy, O. I. (1976). Geologiya i poleznyye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat (Part 1). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Gurzhiy, D. V. (1983). K voprosu o vydelenii vertikalnogo ryada geoformatsiy v Sovetskikh Karpatakh. Geologicheskiy zhurnal, 43(6), 128–129. [in Russian]

Haievska, Yu. P. (2019). Litoloho-fatsialni osoblyvosti eotsenovykh vidkladiv Boryslavsko-Pokutskoi zony Peredkarpatskoho prohynu ta peredovykh skyb Skybovoi zony Ukrainskykh Karpat u zviazku z yikh naftohazonosnistiu [Extended abstract of Candidateʼs thesis, Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine]. Lviv. [in Ukrainian]

Havryshkiv, H. Ya. (2019). Mineraloho-petrohrafichni osoblyvosti paleotsenovykh vidkladiv Berehovoi i Orivskoi skyb Ukrainskykh Karpat v aspekti yikh naftohazonosnosti [Extended abstract of Candidateʼs thesis, Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine]. Lviv. [in Ukrainian]

Hnylko, O. M. (2010). Pro sedymentatsiini protsesy formuvannia flishevykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrainy, 3, 32‒37. https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2010.146667 [in Ukrainian]

Hnylko, O., Hnylko, S., & Navarivska, K. (2021). Stratyhrafiia ta umovy nakopychennia chornoslantsevykh tovshch Ukrainskykh Karpat. Paleontolohichnyi zbirnyk, 53, 35‒54. https://doi.org/10.30970/pal.53.03 [in Ukrainian]

Jenkyns, H. C. (1980). Cretaceous anoxic events: from continents to oceans. Journal of the Geological Society, 137(2), 171–188. https://doi.org/10.1144/gsjgs.137.2.0171

Jenkyns, H. C. (2010). Geochemistry of oceanic anoxic events. Geochem. Geophys. Geosyst., 11, Q03004. https://doi.org/10.1029/2009GC002788

Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., Boichevska, L. T., Bratus, M. D., Velychko, N. Z., Harasymchuk, V. Yu., Hnylko, O. M., Danysh, V. V., Dudok, I. V., Zubko, O. S., Kaliuzhnyi, V. A., Kovalyshyn, Z. I., Koltun, Yu. V., Kopach, I. P., Krupskyi, Yu. Z., Osadchyi, V. H., Kurovets, I. M., Lyzun, S. O., Naumko, I. M., . . . Shcherba, O. S. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Koltun, Yu. V. (1993). Source rock potential of the black formation of the Ukrainian Carpathians. Acta Geologica Hungarica, 2(36), 251–261.

Kosakowski, P., Koltun, Y., Machowski, G., Poprawa, P., & Papiernik, B. (2018). The geochemical characteristics of the Oligocene – Lower Miocene Menilite Formation in the Polish and Ukranian Outer Carpathians: a review. Journal of Petroleum Geology, 41(3), 319–335. https://doi.org/10.1111/jpg.12705

Lyashkevich, Z. M., Medvedev, A. P., Krupskiy, Yu. Z. et al. (1995). Tektono-magmaticheskaya evolyutsiya Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Olszewska, B., & Szydło, A. (2017). Environmental stress in the northern Tethys during the Paleogene: a review of foraminiferal and geochemical records from the Polish Outer Carpathians. Geological Quarterly, 3(61), 682‒695. https://doi.org/10.7306/gq.1369

Ozsvárt, P., Kocsis, L., Nyerges, A., Győri, O., & Pálfy, J. (2016). The Eocene-Oligocene climate transition in the Central Paratethys. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 459, 471–487. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.07.034

Panov, H. M. (1982). Vertykalnyi riad heoformatsii v Radianskykh Karpatakh. Dopovidi AN URSR. Ser. B, 7, 21–23. [in Ukrainian]

Panov, G. M. (1984). O geologicheskikh formatsiyakh Karpat i prilegayushchikh progibov. Geologicheskiy zhurnal, 44(5), 131–133. [in Russian]

Pearson, P. N., McMillan, I. K., Wade, B. S., Jones, T. D., Coxall, H. K., & Bown, P. R. (2008). Extinction and environmental change across the Eocene-Oligocene boundary in Tanzania. Geology, 2(36), 179–182. https://doi.org/10.1130/G24308A.1

Popp, I. T. (1995). Naftomaterynski vlastyvosti bituminoznykh kremenystykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(92–93), 35–41. [in Ukrainian]

Popp, I. (2012a). Heokhemichni umovy sedymentohenezu i diiahenezu kreidovo-paleohenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 30, 162–182. [in Ukrainian]

Popp, I. (2012b). Mineraloho-heokhimichni fatsii vidkladiv kreidovo-paleohenovoho flishu Ukrainskykh Karpat. Mineralohichnyi zbirnyk, 2(62), 206–215. [in Ukrainian]

Popp, I. T., Haiyevska, Yu. P., & Bubniak, I. M. (2022). Carbonate and siliceous rock horizons at the boundary of Eocene and Oligocene deposits in the Ukrainian Carpathians as geotourism sites. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(2), 363–379. https://doi.org/10.15421/112234

Popp, I., Moroz, P., & Shapovalov, M. (2019). Litoloho-heokhimichni typy kreidovo-paleohenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat ta umovy yikh formuvannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(181), 116‒133. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.116 [in Ukrainian]

Popp, I. T., & Senkovskyi, Yu. M. (2003). Biohenni vuhletsvmisni sylitsyty barrem-albu i olihotsenu Ukrainskykh Karpat – svidchennia okeanichnykh bezkysnevykh podii. Chastyna 1. Petrohrafiia i stadiini peretvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 65–82. [in Ukrainian]

Popp, I. T., Senkovskyi, Yu. M., & Haievska, Yu. P. (2004a). Biohenni vuhletsvmisni sylitsyty barrem-albu i olihotsenu Ukrainskykh Karpat – svidchennia okeanichnykh bezkysnevykh podii. Chastyna 2. Paleookeanohrafichni umovy kremnenahromadzhennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 95–107. [in Ukrainian]

Popp, I. T., Senkovskyi, Yu. M., Haievska, Yu. P., & Semeniuk, M. V. (2004b). Heoloho-paleookeanohrafichni i heokhimichni aspekty litohenezu eotsen-olihotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat (u konteksti problemy “oceanic anoxic events”). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 41–56. [in Ukrainian]

Rauball, J. F., Sachsenhofer, R. F., Bechtel, A., Coric, S., & Gratzer, R. (2019). The Oligocene‒Miocene Menilite Formation in the Ukrainian Carpathians: a world-class source rock. Journal of Petroleum Geology, 4(42), 393‒415. https://doi.org/10.1111/jpg.12743

Schulz, H.-M., Bechtel, A., & Sachsenhofer, R. F. (2005). The birth of the Paratethys during the Early Oligocene: From Tethys to an ancient Black Sea analogue? Global and Planetary Change, 3–4, 163–176. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2005.07.001

Senkovskyi Yu., Hryhorchuk K., Hnidets V., & Koltun Yu. (2004). Heolohichna paleookeanohrafiia okeanu Tetis (Karpato-Chornomorskyi sehment). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Senkovskyi, Yu. M., Hryhorchuk, K. H., Koltun, Yu. V., Hnidets, V. P., Radkovets, N. Ya., Popp, I. T., Moroz, M. V., Moroz, P. V., Rever, A. O., Haievska Yu. P., Havryshkiv H. Ya., Kokhan, O. M., & Koshil L. B. (2019). Litohenez osadovykh kompleksiv okeanu Tetis. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Senkovskyi, Yu. M., Koltun, Yu. V., Hryhorchuk, K. H., Hnidets, V. P., Popp, I. T., & Radkovets, N. Ya. (2012). Bezkysnevi podii okeanu Tetis. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Shlanger, S. O., & Jenkyns, H. C. (1976). Cretaceons oceanic anoxic events couses and conseguences. Geolofie en Mijnbow, 55, 179–184.

Stupka, O., Liashkevych, Z., Ponomarova, L. ta in. (2006). Evoliutsiia Ukrainskykh Karpat i sumizhnykh oblastei z pozytsii rehionalnoi heodynamiky. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 58–75. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S. (1971). O paleogeograficheskikh i formatsionnykh osobennostyakh Karpat i primykayushchikh progibov. Acta geolog., Acad. scient. Hungaricae, 15(1–4), 291–308. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. E., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozheniy Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Tsarnenko, P. N., & Tsizh, I. T. (1981). Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]