Posted on

ON THE SIGNIFICANCE OF NATURAL CARBONATES IN THE PROCESSES OF SYNTHESIS AND GENESIS OF HYDROCARBONS IN THE EARTH’S LITHOSPHERE

Home > Archive > No. 3–4 (191–192) 2023 > 135–142


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 135–142

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.191-192.135

Josyp SVOREN’

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The fundamental importance of studies of the processes of synthesis and genesis of hydrocarbons in the Earth’s lithosphere has been confirmed and the prospects of the chosen direction for advanced research have been demonstrated, as well as for the thorough development of genetic principles of physical and chemical conditions of the formation of hydrocarbons deposits in various geological minds, focusing on the role of natural carbonate formation in this process. It is shown in this connection that one of the most striking natural phenomena of the Earth’s lithosphere is the obvious manifestations of veinlet-impregnated carbonate mineralization. This has been discussed in detail in the case of some areas of the Ukrainian Carpathians and Pre-Сarpathians, where the original carbonate veinlets of hydrothermal origin with traces of hydrocarbons migration are often happened, but industrial research works is rarely carried out because of their low (as expected) prospects for gas and oil deposits. We pay attention to the areas of development of the calcite veinlets with rare, perfectly faceted crystals of quartz – “Marmarosh diamonds” among the Cretaceous and Paleogene deposits of the South-Western slope of the Carpathians.

As a result, supporting materials on the importance of natural carbonates in the processes of synthesis and genesis of hydrocarbons in the Earth’s lithosphere are given. It consists in the revealed previously unknown property of natural carbonates, mainly calcium carbonate, under the action of abiogenic high-thermobaric deep fluid to decompose and be an additional source of carbon with different isotopic compositions in the processes of synthesis and genesis of hydrocarbons: gas, oil, bitumen as well as a carrier of these compounds in time of their migration and conservation in new creations in the deposits of oil and gas-bearing areas and metallogenic provinces: deposits-fields, veins, fluid inclusions, veinlet-impregnated mineralization.

Keywords

fluid inclusions, carbonates, veins, hydrocarbons, deposits, gas and oil, mass spectrometric studies, supposed scientific discovery

Referenses

Biletskyi, V. C. (Red.). (2004). Mala hirnycha entsyklopediia: Vol. 1. A–K. Donetsk: Donbas. [in Ukrainian]

Bratus, M. D., Davydenko, M. M., Zinchuk, I. M., Kaliuzhnyi, V. A., Matviienko, O. D., Naumko, I. M., Pirozhyk, N. E., Redko, L. R., & Svoren, Y. M. (1994). Fliuidnyi rezhym mineraloutvorennia v litosferi (v zviazku z prohnozuvanniam korysnykh kopalyn). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Lazarenko, Ye. K., & Vynar, O. M. (1975). Mineralohichnyi slovnyk. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Matkovskyi, O. I. (Hol. red.). (2003). Mineraly Ukrainskykh Karpat. Boraty, arsenaty, fosfaty, molibdaty, sulfaty, karbonaty, orhanichni mineraly i mineraloidy. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka. [in Ukrainian]

Matkovskyi, O., Naumko, I., Pav lun, M., & Slyvko, Ye. (2021). Termobaroheokhimiia v Ukraini. Lviv: Prostir-M. [in Ukrainian]

Naumko, I. M. (2006). Fliuidnyi rezhym mineralohenezu porodno-rudnykh kompleksiv Ukrainy (za vkliuchenniamy u mineralakh typovykh parahenezysiv) [Extended abstract of Doctorʼs thesis, Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine]. Lviv. [in Ukrainian]

Naumko I., Bratus M., Dudok I., Kaliuzhnyi V., Kovalyshyn Z., Sakhno B., Svoren Y., & Telepko L. (2004). Fliuidnyi rezhym katahenno-hidrotermalnoho protsesu periodu formuvannia zhylnoi, prozhylkovoi i prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii v osadovykh tovshchakh. In V. V. Kolodii (Ed.), Karpatska naftohazonosna provintsiia (pp. 308–345). Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Naumko, I. M., & Svoren, Y. M. (2008). Pro shliakhy vtilennia hlybynnoho vysokotemperaturnoho fliuidu v zemnu koru. Dopovidi NAN Ukrainy, 9, 112–114. [in Ukrainian]

Svoren, I. M. (1984). Primesi gazov v kristallakh mineralov i drugikh tverdykh telakh, ikh sposoby izvlecheniya, sostav, forma nakhozhdeniya i vliyaniye na svoystva veshchestv [Extended abstract of Candidateʼs thesis. Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine]. Lvov. [in Russian]

Svoren, I. M. (1988). Formy nakhozhdeniya vodoroda v nekotorykh tverdykh materialakh razlichnogo proiskhozhdeniya soglasno fiziko-khimicheskoy modeli navodorozhivaniya tverdykh tel. In Geokhimiya i termobarometriya endogennykh flyuidov (pp. 95–103). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Svoren, Y. M. (1992). Pytannia teorii henezysu pryrodnykh vuhlevodniv ta shliakhy poshuku yikh pokladiv. In Tektohenez i naftohazonosnist nadr Ukrainy (pp. 143–145). Lviv. [in Ukrainian]

Svoren, Y. (2020a). Nadra Zemli – pryrodnyi fizyko-khimichnyi reaktor: pryroda vody naftovykh i hazovykh rodovyshch. In Naftohazova haluz: Perspektyvy naroshchuvannia resursnoi bazy: materialy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii (Ivano-Frankivsk, 8–9 hrudnia 2020 r.) (pp. 158–160). Ivano-Frankivsk: IFNTUNH. [in Ukrainian]

Svoren, J. M. (2020b). Various Chemical Properties of Carbon Isotopes in Natural Synthesis of Different Compounds. Journal of Geological Resource and Engineering, 8, 20–23. https://doi.org/10.17265/2328-2193/2020.01.002

Svoren, Y. M., & Davydenko, M. M. (1995). Termobarometriia i heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii. Dopovidi NAN Ukrainy, 9, 72–73. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., Davydenko, M. M., Haievskyi, V. H., Krupskyi, Yu. Z., & Pelypchak, B. P. (1994). Perspektyvy termobarometrii i heokhimii haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(88–89), 54–63. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2003). Nova teoriia syntezu i henezysu vuhlevodniv u litosferi Zemli: abiohenno-biohennyi dualizm. In Mezhdunarodnaya konferentsiya “Krym–2003” (pp. 75–77). Simferopol. [in Ukrainian]

Svoren, Y., & Naumko, I. (2004). Termobarometriia i heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii: henezys i syntez prozhylkovykh karbonatnykh porid. In Mineralohiia: istoriia, teoriia i praktyka: tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 140-richchiu kafedry mineralohii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (Lviv–Shatsk, 3–6 veresnia 2004 r.) (pp. 63–65). Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2005). Termobarometriia i heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii – pryrodnyi fenomen litosfery Zemli. Dopovidi NAN Ukrainy, 2, 109–113. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2006). Nova teoriia syntezu i henezysu pryrodnykh vuhlevodniv: abiohenno-biohennyi dualizm. Dopovidi NAN Ukrainy, 2, 111–116. [in Ukrainian]