Posted on

REINTERPRETATION OF GEOLOGICAL DATA AS TO THE TECTONICS OF SEPARATE COVERS AND SUBCOVERS OF THE OUTER CARPATHIANS (in the context of prospects for oil and gas presence)

Home > Archive > No. 1–2 (193–194) 2024 > 5–21


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (193–194) 2024, 5–21

https://doi.org/10.15407/ggcm2024.193-194.005

Volodymyr SHLAPINSKY, Myroslav PAVLYUK, Olesya SAVCHAK, Myroslav TERNAVSKY

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

In spite of a number of preliminary investigations, the Ukrainian portion of the Outer Carpathians continues to be the object for scientific discussions of the modern geologists. Studied area is located in the Rakhiv district of the Transcarpathian Region in the upper stream of the right tributaries of the Tysa River: Mala Shopurka, Middle River and Kosiv. The following covers and subcovers of the Outer Carpathians participate in the geological feature (from souht-west to north-east): Burkut, Duklya, Duklya-Chornohora (Hoverla-Krasnoshora subcover) and Krosno (Bitlya-Svydovets subcover). This area was the study subject for geologists from different organizations. Its geological feature is restorated at modern maps of the Ukrainian Carpathians published relatively not long ago. One of them is geological map at a scale of 1 : 200,000 published at the Polish Geological Institute, Warsaw, in 2 stages in 2004 and 2007. The second group of maps at a scale of 1 : 200,000 of the Carpathian series was published under the aegis of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine. It was fulfilled by the workers of NAC “Nadra Ukrainy” of the SE “Zakhidukrgeologia” of the Lviv and Transcarpathian Geological Research Expedition.

The object of our studying is located on the Nadvirna sheet of map, prepared for publication by the group of geologists under the leadership of B. V. Matskiv (2009). Both published maps contain insufficient information on the geological feature of the given plot of the Carpathians. Thus, the necessity has arisen to present the variant of geological map at a scale of 1 : 50,000 of our development. Such geological map was compiled mainly with usage of materials of geological surveying at a scale of 1 : 50,000 executed in 1981–1985 under the leadership of V. O. Vashchenko. Materials of over 1,000 exposures were analyzed. This has enabled us to reconstruct the geological feature of this region more precisely. Covering tectonics of the given area that was represented at the maps of precursors too, was verified and supplemented with the existence of a number of arterial fractures of strike-slip type, the existence of olistostrom horizons in the Upper Cretaceous deposits of the Hoverla-Krasnoshora subcover and Lower Cretaceous Burkut subcover.

Keywords

covers, subcovers, fractures, flysch, tectonic, remnants, olistostrom, diabases

Referenses

Dabagyan, N. V., Lozynyak, P. Yu., Tsarnenko, P. N., & Shlapinskiy, V. E. (1987). Stratigrafiya, foraminifery i radiolyarii melovykh otlozheniy Chernogorskoy zony Sovetskikh Karpat. Doklady AN USSR, seriya B, 6, 77. [in Russian]

Danysh, V., Hnylko, O., Pavlyuk, M., Tsarnenko, P., Jankowski, L., Kopciowski, R., Ryłko, W., Anastasiu, N., Dragan, E., Popa, M., & Roban, R. (2007). Geological Map of the Outer Carpathians: Borderland of Ukraine and Romania. 1 : 200 000 (L. Jankowski, R. Kopciowski & W. Ryłko, Eds.). Warsaw: Polish Geological Institute.

Gabinet, M. P., Kulchitskiy, Ya. O., & Matkovskiy, O. I. (1976). Geologiya i poleznyye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat (Part 1). Lvov. [in Russian]

Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (Eds.). (1971). Geologicheskoye stroyeniye i goryuchiye iskopayemyye Sovetskikh Karpat: Trudy UkrNIGRI, 25. [in Russian]

Kruhlov, S. S. (1961). Kreidovi vulkanichni utvorennia p. Trostiantsia v Skhidnykh Karpatakh. Dopovidi AN URSR, 10, 1350–1352. [in Ukrainian]

Kuzovenko, V., & Shlapinskyi, V. (2007). Do pryrody y umov rozmishchennia “skel” neokomskykh diiabaziv u Burkutskomu pokrovi Ukrainskykh Karpat. Pratsi Naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 19, 40–49. [in Ukrainian]

Matskiv, B. V., Pukach, B. D., Vorobkanych, V. M., Pastukhanov, S. V., & Hnylko, O. M. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. Masshtab 1 : 200 000. Karpatska seriia. Arkushi: M-34-XXXVI (Khust), L-34-VI (Baia-Mare), M-35-XXXI (Nadvirna), L-35-I (Visheu-De-Sus). Kyiv. [in Ukrainian]

Tsarnenko, P. N. (1969). Do stratyhrafii kreidianykh vidkladiv Chornohorskoi zony v raioni s. Yasinia. Dopovidi AN URSR. Seriia B. Heolohiia, heohrafiia, khimiia. [in Ukrainian]

Tsarnenko, P. N. (1976). Geologicheskoye stroyeniye Poloninsko-Chernogorskikh i Gorganskikh Karpat [Extended abstract of Candidateʼs thesis]. Lvov. [in Russian]

Tsarnenko, P. N. (1989). O nakhodkakh novykh tektonicheskikh ostantsov v Ukrainskikh Karpatakh. In XIV kongress KBGA (pp. 458–461). Sofiya. [in Russian]

Shlapinskyi, V. Ye. (2009). Mikrofauna v olistostromovykh utvorenniakh verkhnoi kreidy Hoverlianskoho subpokrovu v raioni Yasini. In P. F. Hozhyk (Ed.), Vykopna fauna i flora Ukrainy: paleoekolohichnyi ta stratyhrafichnyi aspekty: zbirnyk naukovykh prats Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrainy (pp. 179–183). Kyiv. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V. E. (2014). Tectonic klippes in the upper reaches of streams Svidovets and Stanislaw (Gorna Tysa basin) – geoturistic objects. In I. Bubniak & A. T. Solecki (Eds.), Geo-Carpathians – Potentia of the Cognitive Tourism (Vol. 30, pp. 77–81). Krosno.

Shlapinskyi, V. E. (2018). Pokuttia deep fault and its influence on tectonics and the oil- and gas-bearing of the south-eastern segment of the Carpathians. Geodynamics, 2(25), 53–69.

Shlapinskyi, V. Ye., Kuzovenko, V. V., & Harashchuk, A. V. (1998). Vyvchennia heoloho-heofizychnykh materialiv po pivdenno-skhidnii chastyni vnutrishnikh flishovykh pokroviv Ukrainskykh Karpat z metoiu vyiavlennia perspektyvnykh na naftu ta haz obiektiv (1995–1998 rr.) (Vol. 1) [Research report]. Lviv: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Ukrainian]

Vashchenko, V. A. (1985). Otchet po gruppovoy geologicheskoy syemke massshtaba 1 : 50 000 teritorii Ivano-Frankovskoy i Zakarpatskoy oblastey USSR za 1981–1985 gg. (Vol. 1) [Research report]. Kiev: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Vialov, O. S., Danysh, V. V., & Tsarnenko, P. N. (1969). Deiaki novi uiavlennia pro tektoniku Skhidnykh Karpat. Heolohichnyi zhurnal, 29(5), 23–35. [in Ukrainian]

Vialov, O. S., & Tsarnenko, P. N. (1970). Kreidovi vidklady Svydovetskoi ta Krasnoshorskoi pidzon v Ukrainskykh Karpatakh. Dopovidi AN URSR. Seriia B, 11, 969–972. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. E., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozheniy Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zhilovskiy, N. I. (1963). Geologicheskoye stroyeniye i otsenka perspektiv neftegazonosnosti yugo-zapadnogo sklona Ukrainskikh Karpat [Candidateʼs thesis]. Lvov. [in Russian]