Posted on

GEOCHEMICAL FEATURES OF STRONTIUM ACCUMULATION AND MIGRATION IN THE PEATS OF THE LVIV REGION

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 58–70


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 58–70.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.058

Myroslava YAKOVENKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: myroslavakoshil@ukr.net

Abstract

The article is devoted to the study of geochemical characteristics of the distribution, accumulation and migration of strontium in the lowland peats of the Lviv Region, both laterally and vertically, and to identify the main factors influencing the formation of its concentrations.

A significant uneven distribution of concentration, high dispersion and variability (coefficient of variation – 116.61, standard deviation – 564.11) of Sr in peats within deposits, districts and regions both with depth and area of distribution and high content indicators were established Sr relative to clarks of the lithosphere, soils, plant ash (CC relative to the lithosphere = 1.42; CC relative to soil clarks = 1.94; Сs relative to background values in the soils of Ukraine = 4.56; CK relative to clarks of terrestrial plants = 1.61).

The content of Sr in the peat of the Lviv Region ranges from 40–3190 mg/kg (average content 483.75 mg/kg, median content (background content) – 250 mg/kg), which is due to natural-climatic, geological, lithological, hydrogeochemical and anthropogenic factors.

The features of the distribution and the degree of concentration of Sr in the peatlands of the Lviv Region are mainly influenced by the chemical-mineralogical-petrographic composition of the bedrocks of the wear area during their weathering; terrain, climatic, geomorphological, tectonic and hydrogeological conditions of the area, which determine the of the weathering processes of the rocks in the wear areas, the degree of transformation of terrigenous material in the weathering processes, the rate of accumulation of biomass and the rate of its decomposition; features of water and mineral nutrition of the peatland.

High concentrations of strontium in the peat of the Lviv Region reflect the local regional processes of the concentration of the element in the mass of peat and may indicate the accumulation of Sr of both natural and anthropogenic origin in the upper layers of peat profiles. There is an enrichment of Sr in the upper intervals of deposits (0–1 m) of deposits in the northeastern part of the Lviv Region (Malopoliska peat region) is observed.

Keywords

peat, peat deposit, strontium, microelement composition, concentration, Clark concentration, accumulation, migration

Referenses

Angino, E., Billings, G. K., & Andersen, N. (1966). Observed variations in the strontium concentration of seawater. Chemical Geology, 1, 145–153. https://doi.org/10.1016/0009-2541(66)90013-1

Boiko, T. I. (1995). Heokhimiia sirky ta strontsiiu v zoni tekhnohenezu sirkodobuvnykh pidpryiemstv Peredkarpattia [Extended abstract of Candidateʼs thesis]. Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Lviv. [in Ukrainian]

Bowen, H. J. M. (1979). Environment Chemistry of the Elements. London; New-York; Toronto; Sydney; San-Francisco: Academic Press.

Buchynska, I., Lazar, H., Savchynskyi, L., & Shevchuk, O. (2013). Umovy utvorennia vuhillia plasta n8 Lvivsko-Volynskoho baseinu za heokhimichnymy danymy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2, 32–41. [in Ukrainian]

Burkov, V. V., & Podporina, Ye. K. (1962). Strontsii. Trudi Instituta mineralogii, geokhimii i kristallografii redkikh metallov, 12, 180. [in Russian]

Chertko, N. K., & Chertko, E. N. (2008). Geokhimiya i ekologiya khimicheskikh elementov. Minsk: Izdatelskii tsentr BGU. [in Russian]

For, G., & Dzhons, L. (1974). Izotopnii sostav strontsiya v rossipyakh Krasnogo morya. In Sovremennoe gidrotermalnoe rudootlozhenie (pp. 141–148). Moskva: Mir. [in Russian]

Ivantsiv, O. Ye., & Uzhenkov, G. A. (1984). Geokhimicheskie osobennosti torfyano-bolotnogo litogeneza Prikarpatya. In Osadochnie porodi i rudi (pp. 215–220). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kabata-Pendias, A., & Pendias, X. (1989). Mikroelementi v pochvakh i rasteniyakh. Moskva: Mir. [in Russian]

Klos, V. R., Birke, M., Zhovynskyi, E. Ya., Akinfiiev, H. O., Amaiyukeli, Yu. A., & Klamens, R. (2012). Rehionalni heokhimichni doslidzhennia gruntiv Ukrainy v ramkakh mizhnarodnoho proektu z heokhimichnoho kartuvannia silskohospodarskykh ta pasovyshchnykh zemel Yevropy (GEMAS). Poshukova ta ekolohichna heokhimiia, 1, 51–66. [in Ukrainian]

Kushnir, S. V., Shuter, Ya. N., Pankiv, R. II., & Srebrodolskii, B. I. (1982). Osnovnie formi nakhozhdeniya strontsiya v sernikh rudakh Predkarpatya. In Geologiya i geokhimiya nemetallicheskikh iskopaemikh (pp. 102–108). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kushnir, S. V., Vivchar, O. I., & Boiko, T. I. (1995). Deiaki heokhimichni naslidky zastosuvannia “vapniakovo-sirchanoho dobryva”. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(88–89), 27–35. [in Ukrainian]

Kyrylchuk, A. A., & Bonishko, O. S. (2011). Khimiia gruntiv. Osnovy teorii i praktykum. Lviv: LNU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian]

Lazar, H. (2017). Osoblyvosti poshyrennia strontsiiu u vuhilli plasta v6 Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(170–171), 86. [in Ukrainian]

Noll, W. (1931). Über die Bestimmung des Strontiums in der Mineral- und Gesteinsanalyse. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 199(1), 193–208. https://doi.org/10.1002/zaac.19311990121

Odum, H. T. (1951). Notes on the Strontium Content of Sea Water, Celestite Radiolaria, and Strontianite Snail Shells. Science, 114(2956), 211–213. https://doi.org/10.1126/science.114.2956.211

Orru, H., & Orru, M. (2006). Sources and distribution of trace elements in Estonian peat. Global and Planetary Change, 53(4), 249–258. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.03.007

Pampura, V. D., Sandimirova, G. P., & Brandt, S. B. (1991). Geokhimiya i izotopnii sostav strontsiya v gidrotermalnikh sistemakh. Nauka, Sibirskoe otdelenie. [in Russian]

Sklyarov, Ye. V., Barash, I. G., Bulanov, V. A., Gladkochub, D. P., Donskaya, T. V., Ivanov, A. V., Letnikova, Ye. F., Mironov, A. G., & Sizikh, A. I. (2001). Interpretatsiya geokhimicheskikh dannikh. Moskva: Intermetinzhiniring. [in Russian]

Sprynskyi, M. I. (1999). Litii, rubidii, tsezii i strontsii u pidzemnykh vodakh Karpatskoi naftohazonosnoi provintsii [Extended abstract of Candidateʼs thesis]. Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Lviv. [in Ukrainian]

Turekian, K. K., & Kulp, J. L. (1956). The geochemistry of strontium. Geochimica et Cosmochimica Acta, 10(5–6), 245–296. https://doi.org/10.1016/0016-7037(56)90015-1

Voitkevich, G. V., Miroshnikov, A. Ye., Povarennikh, A. S., & Prokhorov, V. G. (1970). Kratkii spravochnik po geokhimii. Moskva: Nedra. [in Russian]

Yakovenko, M., Khokha, Yu., & Liubchak, O. (2022). Heokhimichni osoblyvosti nakopychennia i mihratsii vazhkykh metaliv u torfakh Lvivskoi oblasti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, ceriia “Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia”, 56, 105–121. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-07 [in Ukrainian]

Yakovenko, M., Khokha, Yu., & Liubchak, O. (2021). Rozpodil khimichnykh elementiv u nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(185–186), 65–72. https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.065 [in Ukrainian]