Posted on

GEOCHEMICAL FEATURES OF STRONTIUM ACCUMULATION AND MIGRATION IN THE PEATS OF THE LVIV REGION

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 58–70


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 58–70.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.058

Myroslava YAKOVENKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: myroslavakoshil@ukr.net

Abstract

The article is devoted to the study of geochemical characteristics of the distribution, accumulation and migration of strontium in the lowland peats of the Lviv Region, both laterally and vertically, and to identify the main factors influencing the formation of its concentrations.

A significant uneven distribution of concentration, high dispersion and variability (coefficient of variation – 116.61, standard deviation – 564.11) of Sr in peats within deposits, districts and regions both with depth and area of distribution and high content indicators were established Sr relative to clarks of the lithosphere, soils, plant ash (CC relative to the lithosphere = 1.42; CC relative to soil clarks = 1.94; Сs relative to background values in the soils of Ukraine = 4.56; CK relative to clarks of terrestrial plants = 1.61).

The content of Sr in the peat of the Lviv Region ranges from 40–3190 mg/kg (average content 483.75 mg/kg, median content (background content) – 250 mg/kg), which is due to natural-climatic, geological, lithological, hydrogeochemical and anthropogenic factors.

The features of the distribution and the degree of concentration of Sr in the peatlands of the Lviv Region are mainly influenced by the chemical-mineralogical-petrographic composition of the bedrocks of the wear area during their weathering; terrain, climatic, geomorphological, tectonic and hydrogeological conditions of the area, which determine the of the weathering processes of the rocks in the wear areas, the degree of transformation of terrigenous material in the weathering processes, the rate of accumulation of biomass and the rate of its decomposition; features of water and mineral nutrition of the peatland.

High concentrations of strontium in the peat of the Lviv Region reflect the local regional processes of the concentration of the element in the mass of peat and may indicate the accumulation of Sr of both natural and anthropogenic origin in the upper layers of peat profiles. There is an enrichment of Sr in the upper intervals of deposits (0–1 m) of deposits in the northeastern part of the Lviv Region (Malopoliska peat region) is observed.

Keywords

peat, peat deposit, strontium, microelement composition, concentration, Clark concentration, accumulation, migration

Referenses

Angino, E., Billings, G. K., & Andersen, N. (1966). Observed variations in the strontium concentration of seawater. Chemical Geology, 1, 145–153. https://doi.org/10.1016/0009-2541(66)90013-1

Boiko, T. I. (1995). Heokhimiia sirky ta strontsiiu v zoni tekhnohenezu sirkodobuvnykh pidpryiemstv Peredkarpattia [Extended abstract of Candidateʼs thesis]. Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Lviv. [in Ukrainian]

Bowen, H. J. M. (1979). Environment Chemistry of the Elements. London; New-York; Toronto; Sydney; San-Francisco: Academic Press.

Buchynska, I., Lazar, H., Savchynskyi, L., & Shevchuk, O. (2013). Umovy utvorennia vuhillia plasta n8 Lvivsko-Volynskoho baseinu za heokhimichnymy danymy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2, 32–41. [in Ukrainian]

Burkov, V. V., & Podporina, Ye. K. (1962). Strontsii. Trudi Instituta mineralogii, geokhimii i kristallografii redkikh metallov, 12, 180. [in Russian]

Chertko, N. K., & Chertko, E. N. (2008). Geokhimiya i ekologiya khimicheskikh elementov. Minsk: Izdatelskii tsentr BGU. [in Russian]

For, G., & Dzhons, L. (1974). Izotopnii sostav strontsiya v rossipyakh Krasnogo morya. In Sovremennoe gidrotermalnoe rudootlozhenie (pp. 141–148). Moskva: Mir. [in Russian]

Ivantsiv, O. Ye., & Uzhenkov, G. A. (1984). Geokhimicheskie osobennosti torfyano-bolotnogo litogeneza Prikarpatya. In Osadochnie porodi i rudi (pp. 215–220). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kabata-Pendias, A., & Pendias, X. (1989). Mikroelementi v pochvakh i rasteniyakh. Moskva: Mir. [in Russian]

Klos, V. R., Birke, M., Zhovynskyi, E. Ya., Akinfiiev, H. O., Amaiyukeli, Yu. A., & Klamens, R. (2012). Rehionalni heokhimichni doslidzhennia gruntiv Ukrainy v ramkakh mizhnarodnoho proektu z heokhimichnoho kartuvannia silskohospodarskykh ta pasovyshchnykh zemel Yevropy (GEMAS). Poshukova ta ekolohichna heokhimiia, 1, 51–66. [in Ukrainian]

Kushnir, S. V., Shuter, Ya. N., Pankiv, R. II., & Srebrodolskii, B. I. (1982). Osnovnie formi nakhozhdeniya strontsiya v sernikh rudakh Predkarpatya. In Geologiya i geokhimiya nemetallicheskikh iskopaemikh (pp. 102–108). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kushnir, S. V., Vivchar, O. I., & Boiko, T. I. (1995). Deiaki heokhimichni naslidky zastosuvannia “vapniakovo-sirchanoho dobryva”. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(88–89), 27–35. [in Ukrainian]

Kyrylchuk, A. A., & Bonishko, O. S. (2011). Khimiia gruntiv. Osnovy teorii i praktykum. Lviv: LNU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian]

Lazar, H. (2017). Osoblyvosti poshyrennia strontsiiu u vuhilli plasta v6 Lvivsko-Volynskoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(170–171), 86. [in Ukrainian]

Noll, W. (1931). Über die Bestimmung des Strontiums in der Mineral- und Gesteinsanalyse. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 199(1), 193–208. https://doi.org/10.1002/zaac.19311990121

Odum, H. T. (1951). Notes on the Strontium Content of Sea Water, Celestite Radiolaria, and Strontianite Snail Shells. Science, 114(2956), 211–213. https://doi.org/10.1126/science.114.2956.211

Orru, H., & Orru, M. (2006). Sources and distribution of trace elements in Estonian peat. Global and Planetary Change, 53(4), 249–258. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.03.007

Pampura, V. D., Sandimirova, G. P., & Brandt, S. B. (1991). Geokhimiya i izotopnii sostav strontsiya v gidrotermalnikh sistemakh. Nauka, Sibirskoe otdelenie. [in Russian]

Sklyarov, Ye. V., Barash, I. G., Bulanov, V. A., Gladkochub, D. P., Donskaya, T. V., Ivanov, A. V., Letnikova, Ye. F., Mironov, A. G., & Sizikh, A. I. (2001). Interpretatsiya geokhimicheskikh dannikh. Moskva: Intermetinzhiniring. [in Russian]

Sprynskyi, M. I. (1999). Litii, rubidii, tsezii i strontsii u pidzemnykh vodakh Karpatskoi naftohazonosnoi provintsii [Extended abstract of Candidateʼs thesis]. Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Lviv. [in Ukrainian]

Turekian, K. K., & Kulp, J. L. (1956). The geochemistry of strontium. Geochimica et Cosmochimica Acta, 10(5–6), 245–296. https://doi.org/10.1016/0016-7037(56)90015-1

Voitkevich, G. V., Miroshnikov, A. Ye., Povarennikh, A. S., & Prokhorov, V. G. (1970). Kratkii spravochnik po geokhimii. Moskva: Nedra. [in Russian]

Yakovenko, M., Khokha, Yu., & Liubchak, O. (2022). Heokhimichni osoblyvosti nakopychennia i mihratsii vazhkykh metaliv u torfakh Lvivskoi oblasti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, ceriia “Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia”, 56, 105–121. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-07 [in Ukrainian]

Yakovenko, M., Khokha, Yu., & Liubchak, O. (2021). Rozpodil khimichnykh elementiv u nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(185–186), 65–72. https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.065 [in Ukrainian]


Posted on

DISTRIBUTION OF CHEMICAL ELEMENTS IN PEAT DEPOSITS OF THE LVIV REGION

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 65–72


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 65–72.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.065

Myroslava YAKOVENKO1, Yury KHOKHA2, Oleksandr LYUBCHAK3

1, 2, 3 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: 1myroslavakoshil@ukr.net; 2khoha_yury@ukr.net; 3lubchak1973@ukr.net

Abstract

The article is devoted to the study and interpretation of the content of chemical elements in peats of Lviv Region. It is known that peat has a pronounced ability to physical sorption and chemisorption, as a result it is able to accumulate a significant amount of metals, including dangerous – heavy, toxic and radioactive. Peat is used as an energy raw material, in recent years – as a raw material for the chemical and pharmaceutical industries. Thus, this geochemical research have scientific and applied importance for a wide range of industries and for environmental monitoring. The range of peat applications directly depends on the concentration of trace elements. The basic geochemical characteristics of peat lowland type in Lviv Region was found out. In general, the content of elements in the studied peat has concentrations lower than сlarkes in comparison with the lithosphere, soils and terrestrial plants. Lithophilic Sr, Yb, Be, Ba, siderophilic Mo, Co, and chalcophilic Pb, Ag are actively concentrated in comparison with clarkes in the lithosphere, soils, plant ashes and relative to background values in the soils of Ukraine. According to the results of a comprehensive analysis of the content of microelements in lowland peats of Lviv Region, three elements with high concentration were identified – Molybdenum, Strontium and Lead.Significant uneven distribution of microelement concentration with depth and area of distribution and high indicators of Mo, Yb, Sr, Be, Co, Ag, Ba, Pb relative to clarkes of lithosphere, soils, plant ash, etc. have been established. Comparison of patterns of accumulation and scattering of elements in peat with lithosphere, soils and terrestrial plants shows that peat is characterized by its own specific set of storage elements, there are specific patterns of accumulation and scattering of elements. Thus, peat has a clear geochemical structure that distinguishes them from mineral soils and lithosphere.

Keywords

peat, microelement composition, concentration, clark concentration, accumulation

Referenses

Biletskyi, V. S. (2004). Mala hirnycha entsyklopediia (Vol. 1–3). Donetsk: Donbas. [in Ukrainian]

Bowen, H. J. M. (1979). Environment Chemistry of the Elements. London; New-York; Toronto; Sydney; San Francisco: Academic Press.

Bradys, Ye. M. (1973). Torfovo-bolotnyi fond URSR, yoho raionuvannia ta vykorystannia. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Galenko, V. G., Semchuk, S. A., & Ekimova, N. A. (1974). Otchet po teme “Sostavlenie geologo-ekonomicheskikh obzorov po osnovnym torfodobyvayushchim oblastyam USSR” (L’vovskaya oblast’). L’vov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Klos, V. R., Birke, M., Zhovynskyi, E. Ya., Akinfiiev, H. O., Amaiyukeli, Yu. A., & Klamens, R. (2012). Rehionalni heokhimichni doslidzhennia gruntiv Ukrainy v ramkakh mizhnarodnoho proektu z heokhimichnoho kartuvannia silskohospodarskykh ta pasovyshchnykh zemel Yevropy (GEMAS). Poshukova ta ekolohichna heokhimiia, 1, 51–66. [in Ukrainian]

Kreshtapova, V. N. (1974). Metodicheskie rekomendatsii po otsenke soderzhaniya mikroelementov v torfyanykh mestorozhdeniyakh evropeiskoi chasti RSFSR. Moskva: Izd-vo Mingeo RSFSR. [in Russian]

Tyuremnov, S. N. (1976). Torfyanye mestorozhdeniya. Moskva: Nedra. [in Russian]

Voitkevich, G. V., Miroshnikov, A. E., Povarennykh, A. S., & Prokhorov, V. G. (1970). Kratkii spravochnik po geokhimii. Moskva: Nedra. [in Russian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Liubchak, O. V. (2020). Rozpodil molibdenu v nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho perionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): zbirnyk naukovykh statei XIKh mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 8–9 zhovtnia 2020 r.) (pp. 210–214). Lviv. [in Ukrainian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Liubchak, O. V. (2019). Rozpodil Svyntsiu v nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho perionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): zbirnyk naukovykh statei XVIII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 26–27 travnia 2019 r.) (pp. 263–265). Lviv. [in Ukrainian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Lukʼianchuk, D. V. (2015a). Mikrokomponentnyi sklad torfiv Lvivskoi oblasti. In Novitni problemy heolohii: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu vid dnia narodzhennia V. P. Makrydina (Kharkiv, 21–23 travnia 2015 r.) (pp. 175–176). Kharkiv. [in Ukrainian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Lukʼianchuk, D. V. (2015b). Nakopychennia mikroelementiv u nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. In Fundamentalne znachennia i prykladna rol heolohichnoi osvity i nauky: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu heolohichnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (Lviv, 7–9 zhovtnia 2015 r.) (pp. 238–239). Lviv. [in Ukrainian]