Posted on

DYNAMICS OF LITHOGENESIS OF PHANEROZOIC SEDIMENTARY SEQUENCE OF THE CARPATHIAN-BLACK SEA REGION IN THE ASPECT OF THEIR OIL- AND GAS-BEARING POTENTIAL

Home > Archive > No. 1–2 (183–184) 2021 > 60–75


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 60–75.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.060

Nataliya RADKOVETS, Kostyantyn HRYGORCHUK, Yuriy KOLTUN, Volodymyr HNIDETS, Ihor POPP, Marta MOROZ, Yuliya HAYEVSKA, Halyna HAVRYSHKIV, Oksana KOKHAN, Oksana CHEREMISSKA, Petro MOROZ, Lesya KOSHIL, Lina BALANDYUK, Mykhaylo SHAPOVALOV, Anastasiya REVER

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: radkov_n@ukr.net

Abstract

The objective of this work was to study the environments and processes of ancient sedimentation in the epi- and mesopelagic basins of the Carpathian-Black Sea region and to clarify the conditions of oil and gas basins formation within the study region as well as the main aspects of hydrocarbon generation.

The burial history of the basins, some aspects of their fluid regime, issues of lithogenetic record, features of transformation of sedimentary basins into the rock-formation basins and the development of the latter during the Phanerozoic are considered. The spatial and temporal peculiarities of the evolution of epi-mesopelogic systems and their influence on the formation of oil- and gas-bearing strata within the Carpathian-Black Sea region have been studied.

It has been established that in the sedimentary basins of the Carpathian-Black Sea continental margin of the Tethys Ocean during the long geological history the different intensity structural and morphological changes took place: changes of the subsidence rate of the basin bottom, inversion uplifts, sedimentation pauses, deformation of the sedimentary fill. This was reflected both in the peculiarities of the development of sedimentary environments and in the processes of substance differentiation with the formation of certain post-sedimentary mineral-structural parageneses. It was proved that discrete processes of differentiated compaction and defluidization of sediments cause a number of deformation phenomena, which can be reflected in the features of the morphology of the sedimentary basin bottom, influencing the nature of sediment transportation and accumulation. On the basis of the conducted investigations a number of practical results were obtained which will allow forming new approaches to criteria of hydrocarbons prospecting, in particular the lithophysical aspect which is concentrated on the reservoir properties of rocks; sedimentary reconstructions and the diversity of cyclicity of the studied sediments as a factor of the establishment of prospective areas, reconstruction of the burial history, which provides an information on the state of transformation of organic matter and hydrocarbons, and therefore the range of prospective depths for oil and gas occurrence.

Keywords

geological paleoceanography, sedimentary-rock basins, Tethys Ocean, sedimento-lithogenesis, black shale strata, oil and gas bearing.

Referenses

Gabinet, M. P. (1985). Postsedimentatsionnye preobrazovaniya flisha Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Hnidets, V. P., Hryhorchuk, K. H., Koshil, L. B., Tsizh, N. V., & Yakovenko, M. B. (2016). Litoloho-fatsialna zonalnist ta litmolohichna struktura eifelskykh vidkladiv Pereddobrudzkoho prohynu. Heodynamika, 1(20), 50–62. https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.050 [in Ukrainian]

Karpenchuk, Yu. R., Zhabina, N. M., & Anikeieva, O. V. (2006). Osoblyvosti budovy i perspektyvy naftohazonosnosti verkhnoiurskykh ryfohennykh kompleksiv Bilche-Volytskoi (Zovnishnoi) zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 44–52. [in Ukrainian]

Khain, V. E., & Sokolov, B. A. (1984). Okrainy kontinentov – glavnye neftegazonosnye zony Zemli. Sovremennaya geologiya, 7, 49–60. [in Russian]

Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., Boichevska, L. T., Bratus, M. D., Velychko, N. Z., Harasymchuk, V. Yu., Hnylko, O. M., Danysh, V. V., Dudok, I. V., Zubko, O. S., Kaliuzhnyi, V. A., Kovalyshyn, Z. I., Koltun, Yu. V., Kopach, I. P., Krupskyi, Yu. Z., Osadchyi, V. H., Kurovets, I. M., Lyzun, S. O., Naumko, I. M., . . . Shcherba, O. S. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Koltun, Y. V. (1993). Source rock potential of the black shale formations of the Ukrainian Carpathians. Acta Geologica Hungarica, 36(2), 251–261.

Koltun, Y., Espitalie, J., Kotarba, M., Roure, F., Ellouz, N., & Kosakovski, P. (1998). Petroleum generation in the Ukrainian External Carpathians and the adjacent foreland. Journal of Petroleum Geology, 21(3), 265–288. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.1998.tb00782.x

Konyukhov, A. I. (2009). Mirovoi okean i global’nye poyasa neftegazonakopleniya. In Geologiya morei i okeanov: materialy XVIII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Shkoly) po morskoi geologii (Vol. 2, pp. 61–65). Moskva: GEOS. [in Russian]

Kotarba, М., Więcław, В., Bilkiewicz, E., Radkovets, N., Koltun, Y., Kmiecik, N., Romanowski, T., & Kowalski, A. (2019). Origin of oil and natural gas and influence of secondary processes in the western part of the Ukrainian Outer Carpathians: geochemical and geological approach. Marine and Petroleum Geology, 103, 596–619. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.02.018

Kotarba, М., Więcław, D., Bilkiewicz, E., Radkovets, N., Koltun, Y., Kowalski, A., Kmiecik, N., & Romanowski, T. (2020). Origin and migration of oil and natural gas in the central part of the Ukrainian outer Carpathians. AAPG Bulletin, 104(6), 1323–1356. https://doi.org/10.1306/01222018165

Popp, I. T. (2005). Okremi aspekty problemy litohenezu naftohazonosnykh vidkladiv kreidovo-paleohenovoho flishovoho kompleksu Peredkarpatskoho prohynu ta Ukrainskykh Karpat. Chastyna 1. Sedymentohenez i postsedymentatsiini peretvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 43–59. [in Ukrainian]

Radkovets, N. (2016). Rannokreidovyi bezkysnevyi sedymentohenez v mezhakh Karpatskoho sehmentu Mezotetysu. Mineralohichnyi zbirnyk, 66(2), 100–111. [in Ukrainian]

Reding, X. G., Kollinson, D. D., Allen, F. A., Elliott, T., Shreiber, B. Sh., Dzhonson, G. D., & Bolduin, K. T. (1990). Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii. Moskva: Mir. [in Russian]

Senkovsky, Y. M., Grigorchuk, K. G., Gnidets, V. P., Koltun, Y. V., Popp, I. T., & Radkovets, N. Y. (2015). Geological and chemical-paleooceanographic aspects of sedimentogenesis of the Сarpathian-Black Sea Segment of Tethys ocean. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrainy, 7, 46–51. https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2015.145261

Senkovskyi, Yu. M., Hryhorchuk, K. H., Koltun, Yu. V., Hnidets, V. P., Radkovets, N. Ya., Popp, I. T., Moroz, M. V., Moroz, P. V., Rever, A. O., Haievska, Yu. P., Havryshkiv, H. Ya., Kokhan, O. M., & Koshil, L. B. (2018). Litohenez osadovykh kompleksiv okeanu Tetis. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Senkovskyi, Yu. M., Koltun, Yu. V., Hryhorchuk, K. H., Hnidets, V. P., Popp, I. T., & Radkovets, N. Ya. (2012). Bezkysnevi podii okeanu Tetis. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Skachedub, Ye. O. (1998). Umovy osadkonahromadzhennia i naftohazonosnist serednodevonsko-nyzhnokamianovuhilnoi evaporytovoi formatsii Pereddobrudzkoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1(102), 41–52. [in Ukrainian]

Taninskaya, N. V. (2015). Sedimentologicheskie kriterii prognoza kollektorov v sredneordoviksko-nizhnedevonskikh otlozheniyakh Timano-Pechorskoi provintsii. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 5(4), 1–29. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. S., Tsarnenko, P. N., Lemishko, O. D., & Tsizh, I. T. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Tsarnenko, P. N., & Tsizh, I. T. (1981). Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]