Posted on

MINING COMPLEX OF THE LVIV-VOLYN COAL BASIN AND ITS IMPACT ON THE ECOSYSTEM OF THE REGION

Home > Archive > No. 3 (180) 2019 > 52-59


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3 (180) 2019, 52-59.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.052

Andriy POBEREZHSKY, Iryna BUCHYNSKA, Olena SHEVCHUK, Taras MUKAN

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The influence of exploitation and abandonment of coal mines of the mining complex of Lviv-Volyn coal basin on the ecosystem of the region is considered. The main ecological problems of the territory are analyzed. It is established that the high technogenic pollution of the Chervonograd geological and industrial region is facilitated by the inflow of highly polluted drainage waters from the mine heaps and rock waste heaps of the Chervonograd Central Mining Plant into soils, surface, ground and underground waters. The negative impact of the heaps is caused by the high level of fault tectonics and fracturing of the bedrocks, the flat surface of the area. The influence of technogenic objects on the atmospheric air quality is analyzed. The main causes of the atmospheric air pollution are stationary sources of pollution.

Technogenic objects have a significant impact on the quality of the the atmospheric air. The main role in the structure of pollutants belongs to sulphur anhydrite, carbon and nitrogen oxides, dust and soot. The amount of pollutant emissions into the atmospheric air from stationary sources of pollution for Chervonograd and Sokal districts has been analyzed according to the data of the Main Statistics Office in Lviv region.

To prevent further deterioration of the ecological situation, it is recommended to form flat heaps, their reclamation and landscaping with the obligatory covering of the surface with a layer of neutral rocks, to keep measures to prevent burning of heaps. To stabilize the situation and to prevent further contamination of soil, surface and underground waters, the stable network of observations on the state of the geological environment, systematic geological and environmental monitoring should be carried out.

Keywords

Lviv-Volyn basin, mining complex, waste heaps, soils, underground waters, atmosphere.

REFERENCES

Bankovskaya, V. M., & Maksimovich, N. G. (1989). Geokhimicheskiye izmeneniya prirodnoy sredy v rayonakh razmeshcheniya otvalov ugledobyvayushchey promyshlennosti [Geochemical alteration in environment in areas of location of dumps of mining industry]. Geography and Natural Resours, 2, 42-43. [in Russian]
 
Buchatska, G. M. (2009). Hidroheolohichni umovy ta hidroheokhimichna zonalnist Lvivsko-Volynskoho vuhilnoho baseinu [Hydrogeological conditions and hydrogeochemical zones of Lviv-Volyn’ coal basin]. Visnyk Lviv Univ. Ser. Geol., 23, 175-183. [in Ukrainian]
 
Buchynska, I. V., & Shevchuk, O. M. (2013). Osnovni chynnyky ta dzherela zabrudnennia dovkillia vuhlevydobuvnym kompleksom Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu [Main factors and sources of environmental pollution by coal-mining complex of the the Lviv-Volyn Coal Basin] In Collected articles of IV All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation (Ecology-2013) (pp. 75-77). Vinnytsia: Dilo. [in Ukrainian]
 
Dovkillia Lvivskoi oblasti. Statystychnyi zbirnyk. 2017 [Environment of the Lviv Region. Statistical collected articles. 2017]. (2018). Lviv: Main Statistical Office in Lviv Region. [in Ukrainian]
 
Ekolohichna informatsiia za IV kv. 2018 r. pro pidpryiemstva, yaki ye osnovnymy zabrudniuvachamy dovkillia Lvivshchyny [Ecological information for IV quarter of 2018 on enterprises that are main pollutants of the environment in the Lviv Region]. (2019). Department of Ecology and Natural Resources of the Lviv Regional State Administration. Retrieved from http://deplv.gov.ua/ekologichna-informaciya-za [in Ukrainian]
 
Ivantsiv, O. Ye., Lyzun, O. S., & Kukhar, Z. Ya. (1999). Heoloho-ekolohichnyi stan ta sotsialni problemy Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu [Geological-ecological state and social problems of the Lviv-Volyn Coal Basin]. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, 2, 20-28. [in Ukrainian]
 
Knysh, I. V. (2006). Perspektyvy vykorystannia vidkhodiv vuhilnoi promyslovosti Lviv-shchyny yak novoi mineralnoi syrovyny [Prospects for usage of waste of coal industry of the Lviv Region as a new mineral raw material]. Visnyk Lviv Univ. Ser. Geol., 20, 111-123. [in Ukrainian]
 
Maksimovich, N. G., & Gorbunova, K. A. (1991). Geokhimicheskiye izmeneniya geologicheskoy sredy pri razrabotke ugolnykh mestorozhdeniy [Geochemical alterations in geological environment while developing coal fields]. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration, 5, 137-140. [in Russian]
 
Man’ko, A. (2004). Deiaki problemy funktsiiuvannia depresyvnykh hirnychodobuvnykh raioniv Ukrainy (na prykladi Lvivsko-Volynskoho vuhilnoho baseinu) [Some problems of functioning of the depressed mining regions of Ukraine (on the example of Lvivs’ko-Volyns’kyi Coal Basin)]. Visnyk Lviv Univ. Ser. Geogr., 30, 184-187. [in Ukrainian]
 
Popovych, V., Pidhorodetsky, Y., & Pinder, V. (2016). Typolohiia terykoniv Lvivsko-Volynskoho baseinu [The typology of heaps of Lviv-Volyn Coal Basin]. Scientific Bulletin of UNFU, 26 (8), 238-243. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.15421/40260837
 
Pro Kontseptsiiu polipshennia ekolohichnoho stanovyshcha hirnychodobuvnykh rehioniv Ukrainy [On conception of improving ecological state of the mining regions of Ukraine]: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 31, 1999, No 1606. (1999). [in Ukrainian]
 
Reshko, M. G., Andreychuk, M. M., Kondratiuk, E. I. et. al. (2002). Rozrobka metodyky ta provedennia robit po prohnozuvanniu vplyvu vydobutku ta zbahachennia vuhillia na otochuiuche seredovyshche u Lvivsko-Volynskomu baseini (Chervonohradskyi ta Pivdenno-Zakhidnyi raiony) [Development of methodology and work execution on prediction of the influence of coal production and concentration upon the environment in the Lviv-Volyn Basin (Chervonohrad and South-Western regions)] (Vol. 1). Lviv: Funds of the State Geological Enterprise “Zakhidukrheolohia”. [in Ukrainian]
 
the State Enterprise “Lvivvuhillia”. (2020). Miner of Halychyna. Retrieved from http://www./vug.com.ua/lvivvugillya/ [in Ukrainian]
 
Tkachuk, V. G., & Kalashnikov, V. K. (1990). Karta estestvennoy zashchishchennosti podzemnykh vod Ukrainskoy SSR. Masshtab 1 : 200 000. Lvovskaya oblast [Map of natural protectability of underground water of Ukrainian Soviet Social Republic. Scale 1 : 200 000. The Lviv Region]. Kiev: Glavk KGU “Ukrgeologia” of PGO “Zapadukrgeologia”. [in Russian]
 
Zabolotnyi, A. G., & Grigoriuk, E. K. (2000). Ekologicheskiye problemy v ugolnoy otrasli Ukrainy [Ecological problems in coal branch of Ukraine]. Coal of Ukraine, 7, 12-14. [in Russian]