Posted on

ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF WATER-OIL CONTACTS AND ESTABLISHMENT OF EFFECTIVE THICKNESSES ACCORDING TO THE RESULTS OF COMPREHENSIVE GEOPHYSICAL RESEARCH

Home > Archive > No. 3–4 (191–192) 2023 > 31–36


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 31–36

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.191-192.031

Dmytro FEDORYSHYN1, Ihor MYKHAILOVSKYI2, Serhii FEDORYSHYN3, Oleksandr TRUBENKO4

1, 3, 4 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
2 LLC “BURPROEKT”, Lviv, Ukraine
e-mail: 1dmytro.fedoryshyn@nung.edu.ua; 2burproekt@ukr.net; 3serhii.fedoryshyn@nung.edu.ua; 4geotom@nung.edu.ua

Abstract

The purpose of the work is to assess the reliability of the results of geological and geophysical studies of complex-constructed Neogene deposits by electrical methods and to develop optimally reliable approaches to the selection of hydrocarbon-saturated rocks with an assessment of their reservoir parameters. In addition, to establish the factors that affect the ambiguity of geological and geophysical conclusions in the process of research of complex lithological and stratigraphic strata, which ultimately causes the omission of reservoir rocks saturated with hydrocarbons. The obtained experimental results of the research of the core material taken from the wells of the adjacent gas condensate fields made it possible to identify the main factors and parameters that determine the filtration-capacity parameters of Neogene deposits. Based on the above, there is a need to substantiate and develop methodological aspects of the use of electrical methods to determine the nature of reservoir rock saturation and to determine the dynamics of water-gas-condensate contacts. The subject of research is the electrical parameters of water- and gas-saturated reservoir rocks. In addition, the substantiation of the effect of pressure and temperature on the performance of electrical methods in the process of researching complex-constructed Neogene reservoir rocks and the peculiarities of the dynamics of changes in water-oil and gas-water contacts. The decrease in oil and gas production from complex geological sections is due to both economic and technological factors that arise in the process of researching the lithological and stratigraphic strata of the Bilche-Volytsa zone. The geological structure of the above-mentioned territories is extremely complex and represents, in particular in the Bilche-Volitsa zone, a classically expressed wing of the platform type, weakly dislocated by upper Miocene molasses.

Keywords

geophysical studies of monomictic and polymictic reservoir rocks of complex structure, gamma spectrometry, litho-stratigraphic section, clay content, water saturation, porosity, resistivity

Referenses

Catuneanu, O. (2006). Principles of sequence stratigraphy. Amsterdam: Elsevier.

Fedoryshyn, D. D. (1999). Teoretyko-eksperymentalni osnovy petrofizychnoi ta heofizychnoi diahnostyky tonkoprosharkovykh porid-kolektoriv nafty i hazu (na prykladi Karpatskoi naftohazonosnoi provintsii) [Doctorʼs thesis]. Lviv. [in Ukrainian]

Fedoryshyn, D. D., Trubenko, O. M., Fedoryshyn, S. D., Ftemov, Ya. M., & Koval Ya. M. (2016). Perspektyvy yaderno-fizychnykh metodiv pid chas vydilennia hazonasychenykh porid-kolektoriv skladnopobudovanykh neohenovykh vidkladiv. Heodynamika, 2, 134–143. https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.134 [in Ukrainian]

Fedyshyn, V. O. (2005). Nyzkoporysti porody-kolektory hazu promyslovoho pryznachennia. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Honarpour, M. M., Nagarajan, N. R., & Sampath, K. (2006). Rock/fluid characterization and their integration – Implications on reservoir management. Journal of Petroleum Technology, 58(9), 120–130. https://doi.org/10.2118/103358-JPT

Khomyn, V., Tsomko, V., Hoptarova, N., Bronitska, N., & Trubenko, A. (2019). Heoloho-promyslovi osoblyvosti rozkryttia ta vyprobuvannia slabopronyknykh hazonasychenykh vidkladiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 1(84), 42–48. https://doi.org/10.17721/1728-2713.84.06 [in Ukrainian]

Krupskyi, Yu. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Larsen, J. K., & Fabricius, I. L. (2004). Interpretation of water saturation above the transitional zone in chalk reservoirs. SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 7(2), 155–163. https://doi.org/10.2118/69685-PA

Lazaruk, Ya., Zaiats, Kh., & Pobihun, I. (2013). Hravitatsiinyi tektohenez Bilche-Volytskoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(162–163), 5–16. [in Ukrainian]

Miall, A. D. (2006). The geology of fluvial deposits. Sedimentory facies, basin analysis, and petroleum geology. Springer.

Pavliukh, O. (2009). Osoblyvosti heolohichnoi budovy ta formuvannia pokladiv hazu v Zovnishnii zoni Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(148–149), 31–43. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58960 [in Ukrainian]

Prokopiv, V. Y., & Fedoryshyn, D. D. (2003). Otsinka heoloho-heofizychnykh neodnoridnostei pry doslidzhenniakh skladnopobudovanykh porid-kolektoriv. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 2(7), 28–34. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6307 [in Ukrainian]

Tissot, B. P., & Welte, D. H. (1984). Petroleum Formation and Occurrence. Berlin: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-87813-8

Trubenko, O. M., Fedoryshyn, D. D., Artym, I. V., Fedoryshyn, S. D., & Fedoryshyn, D. S. (2021). Geophysical interpretation methods’ improvement of Bilche-Volytska zone of Pre-carpathian foredeep complex geological cross-sections’ comprehensive research results. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 4(81), 33–40. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2021-4(81)-33-40

Zaiats, Kh. (2013). Hlybynna budova nadr Zakhidnoho rehionu Ukrainy na osnovi seismichnykh doslidzhen i napriamky poshukovykh robit na naftu ta haz. Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Zaiats, Kh., & Havrylko, V.  (2007). Porivnialna kharakterystyka heolohichnoi budovy ta seismichnoi informatsii rodovyshch Lopushna (Ukraina) ta Lonkta (Polshcha). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 55–62. [in Ukrainian]