Posted on

BIOSTRATIGRAPHY OF PALEOCENE-EOCENE DEPOSITS OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS BASED ON PLANKTONIC FORAMINIFERA

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 56–64


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 56–64.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.056

Svitlana HNYLKO

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Paleogene deposits are the main reservoir of hydrocarbon resources in the Carpathians and creation of the modern stratigraphic scheme of these deposits is the basis for improving the efficiency of geological search works. The reliable stratification is a necessary precondition for the preparation of geological maps. Stratification of the Paleocene–Eocene sediments is provided by foraminifera, nannoplankton, dinocysts, radiolarians, sponge spicules, palynoflora. Planktonic foraminifera is the main stratigraphic group of the Paleogene fauna.

In the predominantly non-calcareous flysch of the Paleocene–Eocene of the Carpathians, mainly agglutinated benthic foraminifera of siliceous composition are developed. Planktonic foraminifera are distributed locally – in calcareous facies. The most complete sequence of Paleocene–Eocene planktonic foraminifera is represented in the Metova Formation (the Vezhany nappe of the Inner Carpathians).

The results of own researches of natural sections of sediments distributed within the Magursky, Monastyretsky and Vezhany nappes of the Ukrainian Carpathians together with the analysis of literature sources are used.

The article presents a generalized biozonal division of the Paleocene–Eocene of the Ukrainian Carpathians by planktonic foraminifera. On the basis of certain correlation levels, a comparison with the Geological Time Scale was made.

The Parvularugoglobigerina eugubina Zone (lowermost Danian), Globoconusa daubjergensis Zone (middle Danian), Praemurica inconstans Zone (upper Danian); Morozovella angulata Zone (lower Selandian); Globanomalina pseudomenardii Zone fnd Acarinina acarinata Zone (upper Selandian–Thanetian); Morozovella subbotinae Zone (lower Ypresian), Morozovella aragonensis Zone (upper Ypresian); Acarinina bullbrooki Zone (lower Lutetian), Acarinina rotundimarginata Zone (upper Lutetian); Hantkenina alabamensis Zone (Bartonian); Globigerinatheka tropicalis Zone (lower Priabonian) and Subbotina corpulenta Zone (upper Priabonian) based on planktonic foraminifera are characterized in studied deposits.

Keywords

Ukrainian Carpathians, planktonic foraminifera, biostratigraphy, Paleocene–Eocene

Referenses

Andreeva-Grigorovich, A. S., Gruzman, A. D., Lozynyak, P. Yu., & Smirnov, S. E. (1987). Opornye razrezy pogranichnykh sloev eotsena i oligotsena Duklyanskoi i Marmaroshskoi zon. Paleontologicheskii sbornik, 24, 33–38. [in Russian]

Andreeva-Grigorovich, A. S., Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Gruzman, A. D., Dabagyan, N. V., Danysh, V. V., Ivanik, M. M., Kul’chitskii, Ya. O., Lozynyak, P. Yu., Maslun, N. V., Petrashkevich, M. I., Ponomareva, L. D., Portnyagina, L. A., Smirnov, S. E., & Sovchik, Ya. V. (1984). Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoi stratigraficheskoi skheme paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat [Preprint № 84-19]. Kiev: Institut geologicheskikh nauk AN USSR. [in Russian]

Andreyeva-Grigorovich, A. S. (1999). Biostratigraphic correlations of the paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians and Crimea-Bakhchisarai area using nannoplankton and dinocysts. Geologica Carpathica, 50, 10–12.

Bugrova, E. M. (Ed.). (2005). Prakticheskoe rukovodstvo po mikrofaune: Vol. 8. Foraminifery kainozoya. Sankt-Peterburg: VSEGEI. [in Russian]

Dabagyan, N. V., Kruglov, S. S., & Smirnov, S. E. (1965). Litologiya i stratigrafiya melovogo i paleogenovogo chekhla zony Zakarpatskikh utesov. Trudy UkrNIIGRI, 14, 78–86. [in Russian]

Dabagyan, N. V., Kul’chitskii, Ya. O., Kuzovenko, V. V., & Shlapinskii, V. E. (1987). Opornye razrezy pogranichnykh sloev verkhov eotsena – nizov oligotsena yuzhnoi chasti Skibovoi, Krosnenskoi i Chernogorskoi zon. Paleontologicheskii sbornik, 24, 27–33. [in Russian]

Danysh, V. V., & Ponomareva, L. D. (1989). Sopostavlenie razrezov paleogena Duklyanskoi zony Vostochnykh i Zapadnykh Karpat. In Geologiya Sovetskikh Karpat (pp. 57–65). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Fusan, O. (Ed.). (1983). Stratigraficky slovnik Zapadnych Karpat (T. 1). Bratislava.

Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M. D., & Ogg, G. (Eds.). (2012). The Geologic Time Scale 2012. Boston, USA: Elsevier.

Gruzman, A. D., & Dabagyan, N. V. (1979). Zonal’naya stratigrafiya po planktonnym foraminiferam paleotsena i eotsena yuzhnogo sklona Ukrainskikh Karpat. Paleontologicheskii sbornik, 16, 30–34. [in Russian]

Hnylko, S. R. (2015). Stratyhrafiia za foraminiferamy paleotsenovo-eotsenovykh vidkladiv vnutrishnikh flishevykh pokryviv Zovnishnikh Ukrainskykh Karpat. Heolohichnyi zhurnal, 3, 87–100. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.3.139291 [in Ukrainian]

Hnylko, S. R. (2017). Foraminifery i stratyhrafiia paleotsen-eotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat [Extended abstract of сandidateʼs thesis]. Instytut heolohichnykh nauk NAN Ukrainy. Kyiv. [in Ukrainian]

Hnylko, S., & Hnylko, O. (2016). Foraminiferal stratigraphy and palaeobathymetry of Paleocene-lowermost Oligocene deposits (Vezhany and Monastyrets nappes, Ukrainian Carpathians). Geological Quarterly, 60(1), 75–103. https://doi.org/10.7306/gq.1247

Hnylko, S. R., & Hnylko, O. M. (2013). Stratyhrafiia, biozonalnyi podil za foraminiferamy ta umovy nakopychennia paleotsen-eotsenovykh vidkladiv Vezhanskoho pokryvu Vnutrishnikh Karpat. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrainy, 6(1), 90–97. https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2013.147156 [in Ukrainian]

Maslun, N. V., Mintuzova, L. G., & Hnylko, S. R. (2015). Detailed stratification and correlation of Foraminifera Paleogene deposits of Ukraine. Geological Journal, 4, 31–48. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.4.138833

Myatlyuk, E. V. (1970). Foraminifery flishevykh otlozhenii Vostochnykh Karpat (mel–paleogen). Leningrad: Nedra. [in Russian]

Olsson, R. K., Hemleben, Ch., Berggren, W. A., & Huber, B. T. (Eds.). (1999). Atlas of Paleocene Planktonic Foraminifera. Smithsonian contributions to paleobiology, 85. https://doi.org/10.5479/si.00810266.85.1

Pearson, P. N., Olsson, K. R., Huber, B. T., Hemleben, Ch., & Berggren, W. A. (Eds.). (2006). Atlas of Eocene planktonic foraminifera. Cushman Foundation Special Publication, 41.

Vashchenko, V. A., Ageev, V. A., Shlapinskii, V. E., Tsarnenko, P. N., Dabagyan, N. V., Buzyak, I. P., Khil’chenko, N. M., & Shcherbak, A. A. (1985). Otchet po gruppovoi geologicheskoi s”emke masshtaba 1 : 50 000 territorii listov M–35–133–A, B; M–35–134–A, B, V Ivano-Frankovskoi i Zakarpatskoi oblastei USSR za 1981–1985 gg. (№ 2979/1). L’vov. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. E., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Tsarnenko, P. N., & Tsizh, I. T. (1981). Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., & Smirnov, S. E. (1987). Opornye pogranichnye razrezy eotsena i oligotsena severnogo sklona Ukrainskikh Karpat. Paleontologicheskii sbornik, 24, 20–27. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., & Ponomareva, L. D. (1987). Opornye razrezy pogranichnykh otlozhenii eotsena i oligotsena Vnutrennei zony Predkarpatskogo progiba. Paleontologicheskii sbornik, 24, 12–20. [in Russian]